بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما في‏ صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (29)عمران

 

لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما في‏ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (284)بقره

اسلاید 2 :

تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (1)ملك

 

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (4)هود

وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (77)نحل

 

لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فيهِنَّ وَ هُوَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ (120)مائده

اسلاید 3 :

انازیناالسماءبزینةالکواکب

ایه 6صافات 37

وزیناالسماءالدنیابمصابیح

ایه 12 فصلت 41

اسلاید 4 :

مقیاسها

ماشین: 250کیلومتر در ساعت ثانیه 69متر

قطار:350کیلومتر درساعت ثانیه 96متر 

هواپیما:450کیلومتردرساعت ثانیه 125متر

موشکهای فضائی :720کیلومتردرساعت

درثانیه 200متر              

هواپیماهای جاسوسی: 3برابرصوت 1000متردرثانیه

(سرعت صوت: 333متردرثانیه )

اسلاید 5 :

سرعت نور     

 :در ثانیه 300000کیلومتر

دریک ثانیه هفت مرتبه دورکره زمین میچرخد

        

 یعنی دریک دقیقه 18میلیون کیلومترجلومیرود       ودر ساعت (1080) میلیون کیلومتر

دریک سال (9460800) میلیون کیلومترطی  

میکند  (یک سال نوری 9/5بیلیارد کیلومتر)

اسلاید 6 :

فاصله زمین تا

نزدیکترین همسایه ( ماه )  ( 384000 ) کیلومتر 

   سیصدوهشتادوچهارهزارکیلومتر

بزرگترین سیاره (مشتری ) (825000000) کیلومتر

هشتصدوبیست وپنچ میلیون کیلومتر

اخرین سیاره (پلوتون ) (6000000000) کیلومتر

شش میلیارد کیلومتر

خورشید(150000000) کیلومتر
صدوپنچاه میلیون کیلومتر

اسلاید 7 :

اگروسیله ای به سرعت نور داشته باشیم  فاصله زمین تا

( ماه )  ( 384000 ) کیلومتر

یک ثانیه ویک چهارم ثانیه

خورشید(150000000) کیلومتر

8دقیقه وبیست ثانیه

(مشتری ) (825000000) کیلومتر

42دقیقه

(پلوتون ) (6000000000) کیلومتر

5ساعت 30دقیقه

اسلاید 8 :

اگروسیله ای به سرعت نور داشته باشیم  فاصله زمین تا

با نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی که پروکسیما

نام دارد و41میلیارد کیلومتربازمین فاصله دارد

             4سال و3ماه وقت لازم است

برای رسیدن به ستاره شعرای یمانی 9سال نوری

برای رسیدن به ستاره عیوق 47 سال نوری

برای رسیدن به ستاره گان هفت برادران به اولی 60

سال نوری وآخری 80سال نوری

برای رسیدن به ستاره قطبی جدی 300سال نوری

برای رسیدن به ستاره گان پروین 330سال نوری  

اسلاید 9 :

اگروسیله ای به سرعت نور داشته باشیم  فاصله زمین تا

برای رسیدن به انتهای کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در آن

برای رسیدن است 45000  سال نوری لازم است

برای رسیدن به کهکشان المرئه المسلسله یعنی نزدیکترین

کهکشان به کهکشان راه شیری باید 800/000 سال نوری پرواز کنیم

برای رسیدن به کهکشانهای دیگر میلیونها ومیلیاردها سال نوری وقت لازم است  

اسلاید 10 :

ستاره ها بدون نظم وترتیب در فضاپراکنده نیستند

بلکه مجموعه هایی راتشکیل می دهند که هر کدام

میلیاردهاستاره داردکه به آنها کهکشان میگویند

تعداد کهکشانها حداقل:

100/000/000/000 (صد میلیارد کهکشان)

درهرکهکشان حداقل :

100/000/000/000(صدمیلیاردستاره موجود است)

یعنی اگر سه میلیاردجمعیت کره زمین باسرعت وبدون

وقفه درهر ثانیه ده ستاره رابشمارند وتمام عمرراصرف

این کار کنند باید هرکدام عمری 30/000ساله داشته باشند

تاشمارش ده هزارمیلیاردمیلیارد ستاره تمام شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید