بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

| پس از طرح برخي مشكلات و مسائلي كه در حوزه سلامت ايران وجود دارد، در انتها نگاهي به نظام مراقبت اوليه سلامت بعنوان يك استراتژي در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور خودمان پرداخته شده است. در حوزه سلامت، علي رغم دستيابي به دست آوردها و نيز وجود ويژگيهاي مثبت كه حاصل برنامه ريزي و تلاش هاي مستمر بسياري از افراد و سازمانها و مسئولين مختلف كشور بوده است، كماكان مشكلات متعددي وجود دارد كه نيازمند برخوردي مناسب و اصولي از سوي برنامه ريزان و دست اندركاران آن مي باشد.

|ترديدي وجود ندارد كه شرايط و وضعيت موجود نظام سلامت آن چيزي نيست كه در شأن و مناسب مردم عزيز كشورمان باشد و همچنين شكي وجود ندارد كه ادامه اين وضعيت نيز شرايط را نامناسب تر خواهد كرد (بويژه براي آن گروه از مردم كه بدليل فقر و محروميت، دسترسي مناسبي به خدمات ندارند).

اسلاید 2 :

ضرورت دارد متناسب با نيازهاي موجود ، الگو و مدل مناسبي از نظام سلامت به منظور رسيدن به اهداف نظام سلامت كه حفظ و ارتقاء سلامت و نيز توسعه دسترسي و عدالت در اين بخش است، طراحي و برگزيده شود. بدون داشتن چارچوب و سيستمي كارآمد و اثربخش در نظام سلامت امكان دسترسي به اين اهداف وجود ندارد. جمع بندي بررسي ها و مطالعات از منابع مختلف و تجربيات گذشته در جهان و كشور خودمان نشان مي دهد، با توجه به شرايط اقليمي و اجتماعي و نيز منابع (اعم از انساني و مالي و فيزيكي ...) كشور، شكلي از نظام مراقبت اوليه سلامت، پاسخگوي بسياري از مشكلات و معضلات يادشده خواهد بود. نظام سلامت ما همچون بسياري از كشورهاي در حال توسعه مي بايستي از رويكرد درمان گرا، و تكنولوژي محور خارج گردد و از صرف منابع محدود در جهتي كه پيامد اندك سلامت براي مردم دارد خودداري نمايد.

در حقيقت طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع شيوه اي است در راستاي جامه عمل پوشاندن به شكلي از نظام مراقبت هاي اوليه سلامت كه     مي تواند بسياري از مشكلات و نابساماني ها را در حوزه سلامت حل و فصل نمايد . معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با عنايت به مطالب فوق برنامه ريزي و اقدامات اوليه خود را با عنايات خداوند آغاز نموده است.

اسلاید 3 :

oبسیاری ازخدمات سلامت نمونه هایی از کالاهای عمومی است ( PUB IC GOODS )

          _ کنترل بیماریهای واگیر، اطلاع رسانی

     ــ آثار خارجی برخی خدمات ( EXTERNA ITY ) مثل ایمن سازی که استفاده یک  فرد بر سایرین نیز

            تأثیر می گذارد .

oوجود نمونه های نا رسایی بازار در خدمات سلامت ( MARKET FAI URE )

 ـــ کمبود اطلاعات در مشتریان ( خدمات گیرندگان)

 ــ عدم توازن اطلاعاتی بین ارائه کنندگان خدمات و گیرندگان آن (INFORMATIONA ASYMETRY )

 ــ مشکلات مربوط به پوشش بیمه سلامت مثل نداشتن پاداشی برای بیمه کردن بیمارهای سخت

     ( که معمولا” هم بیشتر نیازمندند! ) و یا تقاضا در افرادی که هزینه ای بابت خدمات نمی دهند.

oنیاز به خدمات پایه و ضروری سلامت به منظور حفظ و ارتقاء سلامت عمومی و نیز دسترسی فقرا به خدمات پایه و کاهش فقر در جامعه از دیگر سو .

o

_ بخش های خصوصی امکان دسترسی جمعیت های کم درآمد را به مراقبت فراهم نمی کنند.

_ ارائه برخی خدمات برای بخش های خصوصی صرفه اقتصادی ندارد وانگیزه ای ندارند.

اسلاید 4 :

pمنابع ( RESOURCES )

منابع انسانی

منابع فیزیکی

تجهیزات

pعاملان نظام

pسازمان ها و مؤسسات تأمین مالی ( FINANCING )

pتدوین و تنظیم قوانین و مقررات ( واحد ها و سازمان های موظف )

pسیستم ارائه خدمات ( HEA TH PRO ISION )

اسلاید 5 :

¬بحران نیروی کار در سلامت جهانی

¬اطلاعات ناکافی سلامت

¬کمبود منابع مالی

¬تولیت اجرای سیاست های عادلانه سلامت

اسلاید 6 :

تغييرات اساسي در تركيب جمعيت شناختي و همه گير شناختي بطور كلي

سالمند شدن جمعيت

پيشرفت هاي چشمگير در تكنولوژي ها

ظهور ناگهاني ويروس H.I. (بيماري ايدز)

تغيير در شيوه ها و جنبه هاي مختلف طبابت و درمان

تغيير انتظارات و توقعات افراد و جامعه

عدم كفايت در تأمين منابع مالي در بخش هاي عمومي

رشد و توسعه نقش، نهادها و مؤسسات بخش خصوصي در ارائه خدمات

اسلاید 7 :

افزایش هزینه ها در حوزه سلامت

افزایش تقاضا و نیاز ها و انتظارات مردم

محدودیت منابع

اسلاید 8 :

£هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته بازارهای مراقبت سلامت وجود دارد. تفاوت این است که در کشورهای توسعه یافته بازارها به طور آگاهانه و برنامه ریزی شده شکل گرفته اند و هدف این بازارها افزایش کارایی می باشد. در کشورهای در حال توسعه، بازارها بصورتی غیر اصولی و بدلیل وجود ضعف و نارسایی و عدم نظارت و کنترل دولت شکل گرفته اند و ماهیت آن با بازارها در کشورهای توسعه یافته متفاوت است.

اسلاید 9 :

یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان و عوامل و پایه های یک نظام سلامت، تخصیص و توزیع منابع مالی می باشد که از یک سو می تواند تابعی ا زبرنامه ها و استراتژی های سیستم ارائه خدمات باشد و از دیکر سو می تواند خود رفتار و عملکرد نظام سلامت را شکل و جهت دهد.

مهم این است که تخصیص منابع براساس برنامه و راهبرد به کدام سطح و به چه میزان تعلق گیرد؟

سطح اول خدمات مراقبت سلامت (مراقبت های اولیه، پیشگیری، ...)

سطح دوم ارائه خدمات مراقبت سلامت (خدمات تخصصی، سرپایی، بستری)

سطح سوم ارائه خدمات مراقبت سلامت (تخصصی، فوق تخصصی، تجهیزات و لوازم گران قیمت ، استفاده از تکنولوژی های پیشرفته)

اسلاید 10 :

.1ارزیابی نیازها با توجه به الگوهای بیماری در کشور و یا منطقه

.2ارزیابی مداخلات سلامتی- هزینه و منافع آنها

.3تنظیم و تدوین اولویت ها- انتخاب و رده بندی آنها

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید