بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مقدمه
 • نكاتي در مورد اخلاق پژوهشي
 • فرآيند تحقيق در مديريت
 • نكاتي پيرامون تدوين و انتشار مقاله هاي علمي

اسلاید 2 :

 • Ethics are norms or standards of behavior that guide moral choices about our behavior and our relationships with others.
 • اصول اخلاقي، معيارها و هنجار هاي رفتاري هستند كه انتخاب هاي اخلاقي را در ارتباط با رفتار و روابط مان با ديگران هدايت مي كنند.

اسلاید 3 :

Can ethics be taught? Teddy Roosevelt said, “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society.”                                                                                                                     

اسلاید 4 :

 • رابطه مستقيمي بين اخلاق سازماني و موفقيت و بقاء يک سازمان وجود دارد.
 • مشتريان و سهامداران بيشتر تمايل به خريد و سرمايه گذاري در شرکت هايي را دارند که صداقت، درستي، و اصول اخلاقي را رعايت مي کنند.
 • شرکت هايي که بدرستي عمل مي کنند باعث رشد انگيزش کارکنان خود و بالارفتن بهره وري آنان مي شوند.

اسلاید 5 :

 • درصورت صدمه ديدن نام و شهرت يک سازمان بسيارمشکل است که آنراجبران نمود. رفتاراخلاقي شهرت و آبروي يک سازمان را تضمين مي نمايد.
 • سازمانهاي بين المللي مشوق هاي فراواني براي شرکت هايي که ازاصول اخلاقي متابعت مي کنند فرآهم آورده است. و بالعکس شرکت هايي که ازاصول اخلاقي عدول مي کنند از تجارت جهاني طرد مي شوند.

اسلاید 6 :

 • “The innovation process is divided into two broad modes of thinking: “Divergent” and “Convergent”. The “Divergent” mode lies at the heart of the Strategic Innovation approach. It is open-ended, exploratory, and inquisitive, deploying non-traditional, creative thinking and future visioning techniques. It includes “exploratory” consumer/customer insight research, qualitative exploration of industry/market trends, and speculates on possible industry discontinuities, etc.”
 •  

اسلاید 7 :

 • Source: "Innovation Briefing 07-07: The Innovation Audit - Understanding Your Innovation Performance," see www.intervista-institute.com/.../Diverging%20and%20Converging.pdf, accessed July 23, 2009.
 •  

اسلاید 8 :

 • I didn’t know I was plagiarizing

–I don’t really understand the concepts of academic honesty and plagiarism

 • I didn’t think I could do a good job on my own

–I’m not confident that my research and writing skills are as developed as they should be

                                      

اسلاید 9 :

 • I didn’t have time

–I have a heavy workload at school, a part-time job, responsibilities at home

 • I was under a lot of pressure

–School is very competitive and I need top marks to get into college or university

 • I thought I could get away with it

–Lots of other students do

اسلاید 10 :

چگونه مي توانيم اخلاق پژوهشي را در ايران ارتقاء دهيم؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید