بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—تعریف سود و زیان : گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش می دهد . هدف از تهیه این گزارش ، ارائه کلیه درآمدها و هزینه های شناسائی شده طی دوره مالی و تمرکز اصلی آن درآمدها و هزینه های عملیاتی است . اگرچه اقلام صورت سود و زیان مربوط به عملکرد گذشته واحد تجاری طی دوره حسابداری است ، اما سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان براساس این اطلاعات ، عملکرد آتی را پیش بینی می نمایند . ( علت اهمیت این صورت مالی این است که امکان پیش بینی گردش وجوه نقد در آینده و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت را فراهم می آورد ).

اسلاید 2 :

—اهداف صورت سود و زیان : از آنجا که اقلام صورت سود و زیان بر پایه رویدادهای گذشته استوار است ، استفاده کنندگان براساس روند فعالیتهای گذشته می توانند میزان جریانات ورودی وجه نقد آتی از محل فعالیتهای مستمر را پیش بینی نمایند .

رهنمودهای کلی صورت سود و زیان که در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند عبارتند از :

  1. فراهم کردن اطلاعات درباره اجرای عملیات واحد انتفاعی بطور جداگانه ناشی از سایر جنبه های اجرائی آن

2.ارائه نتایج فعالیت های مشخص یا رویدادهای قابل ملاحظه برای پیش بینی مبالغ ، زمان بندی ، میزان عدم اطمینان در آمد و جریانات نقدی آتی

3.ارائه اطلاعات مفید برای ارزیابی بازده سرمایه گذاری واحد انتفاعی

4.فراهم ساختن بازخورد برای استفاده کنندگان جهت ارزیابی انتظارات قبلی درآمد و اجزای ترکیبی آن

  1. فراهم ساختن اطلاعات برای مساعدت به ارزیابی مخارج نگهداری قابلیت عملیاتی واحد انتفاعی
  2. ارائه اطلاعات درباره چگونگی ایفای مدیریت موثر در مباشرت و نظارت بر مسئولیت محوله خود درباره منابع واحد انتفاعی

اسلاید 3 :

—شکل و محتوای صورت سود و زیان :

صورت سود و زیان نتایج عملیات واحد تجاری طی یک دوره زمانی مشخص

( دوره حسابداری ) را نشان می دهد . به عبارت دیگر صورت سود و زیان در برگیرنده در آمد حاصل از عملیات مستمر ، هزینه های عملیاتی حاصل از عملیات مستمر ، درآمد و هزینه های غیر عملیاتی و در آمد مشمول مالیات واحد تجاری طی یک زمان مشخص را گزارش می نماید . سود خالص دوره مالی از رابطه زیر بدست می آید .

زیان غیر عملیاتی - سود غیر عملیاتی + هزینه متحمل - درآمد تحصیل شده= سود ( زیان )خالص

اسلاید 4 :

صورت سود و زیان طبق استاندارد ایران باید دست کم حاوی اقلام اصلی زیر باشد .

 درآمدهای عملیاتی ( فروش کالا ، درآمد خدمات )

 بهای تمام شده کالای فروخته شده و خدمات ارائه شده

 هزینه های عملیاتی ( هزینه های فروش و اداری )

 سود یا زیان عملیاتی

 هزینه های مالی ( تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر منابع اعتباری )

 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

 مالیات بر در آمد

 سود یا زیان فعالیت های عادی

 اقلام غیر مترقبه

 سهم اقلیت

 سود یا زیان خالص  

 

اسلاید 5 :

—مفهوم سود : از آنجا که سود معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت ، انعطاف پذیری مالی و توان عملیاتی پیش بینی آتی و توزیع سود سهام آتی و معیاری برای اندازه گیری دستاوردها، بازده سرمایه گذاریها و نیز برای تصیم گیری مدیریت و سایر استفاده کنندگان می باشد از این رو باید براساس روشی یکنواخت اندازه گیری شده تا مبنائی برای گزارش سود واقعی گردد .

    دو دیدگاه عمده در ارتباط با مفهوم سود وجود دارد :

  1. مفهوم سود از دیدگاه اقتصادی : تعریف از نظر هیکس ؛ «حداکثر کردن مبلغی که شخص می تواند طی دوره زمانی معین مصرف نموده ، به طوری که ثروت او در پایان دوره از نظر رفاه در همان سطحی باشد که در اول دوره بوده است به عبارت دیگر سود مبلغ مازاد نسبت به حفظ ثروت در همان سطح قبل از مصرف » است .
  2. مفهوم سود از دیدگاه حسابداری : « تفاوت بین درآمدهای تحقق یافته و هزینه های محتمل شده طی یک دوره زمانی معین براساس اصول و قواعد حاکم بر حسابداری که مورد پذیرش مراکز حرفه های قرارگرفته ، نامیده می شود »

اسلاید 6 :

تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی ، ناشی از رویکردهای اندازه گیری مختلف سرمایه دارد . چهار مفهوم برای اندازه گیری سرمایه وجود دارد .

1) مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه مالی : به موجب این مفهوم « سود از افزایش در واحد اسمی پول که بیانگر مبلغ سرمایه است بدست می آید »

2)مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه براساس واحد پول دارای قدرت خرید ثابت : به موجب این مفهوم « سود عبارتست از مازاد سرمایه پایان دوره نسبت به سرمایه اول دوره که هر دو بر مبنای واحد پول دارای قدرت خرید ثابت بیان شده باشد »

3) مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه فیزیکی ( توانی عملیاتی ) :سود تفاوت بین جریانات ورودی ( فروش کالا ) و ارزش جاری جایگزینی ( بازگشت سرمایه ) است .

4) اندازه گیری سود در رویکرد معاملاتی :

  ( زیان غیر عملیاتی - سود غیر عملیاتی +هزینه ها - در آمد فروش )=سودخالص

اسلاید 7 :

       در سند مفاهیم حسابداری مالی ( SAFC NO.6  ) اقلام تشکیل دهنده   صورت سود و زیان بدین گونه تعریف شده اند :

      الف ) درآمد Revenue : به طرق مشروح زیر تعریف شده است ؛

.1در آمد فروش ، از فروش محصولات و ارائه خدمات ، تحصیل و بر مبنای صورت حساب ارائه شده به مشتریان ، صاحبکاران در ازای کالاها و یا خدمات تامین شده اندازه گیری می شود ( رویکرد درآمد فروش – هزینه )

.2افزایش ناخالص در دارائیها و کاهش ناخالص در بدهیهاست که براساس اصول پذیرفته شده حسابداری اندازه گیری میشود و حاصل فعالیت های انتفاعی موسسه می باشد . (رویکرد درآمد فروش – هزینه)

.3درآمد فروش ، عبارتست از ورود یا افزایش دارائیهای واحد انتفاعی یا واریز بدهیهای آن ( یا ترکیبی از هردو ) طی یک دوره مالی که از تحویل یا تولید کالاها ، ارائه خدمات ،یا سایر فعالیتهای اصلی مستمر و یا عمیلات مرکزی آن ناشی شده باشد .(رویکرد دارائی –بدهی ) 

اسلاید 8 :

—ب ) سود غیر عملیاتی Gains  : افزایش در خالص دارائیها ناشی از رویدادهای مالی تصادفی یا فرعی به وسیله یک واحد تجاری یا ناشی از سایر رویدادهای مالی و شرایطی که می توانند طی یک دوره حسابداری بر واحد تجاری اثر بگذارند ، بجز رویدادهای ناشی از ایجاد درآمد و یا سرمایه گذاری به وسیله مالکان

—ج ) زیان غیر عملیاتی  Loss: کاهش در خالص دارائی ها ناشی از رویدادهای مالی یا معاملات فرعی یا تصادفی یک واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادهای مالی، رویدادهای دیگر و شرایط اثر گذار بر واحد تجاری طی یک دوره زمانی ، به استثنای هزینه های جاری یا پرداخت به مالکان

—

 

اسلاید 9 :

سود غیر عملیاتی و درآمد فروش در صورت سود و زیان به صورت مجزا منعکس می شود ، سود غیر عملیاتی به طرق زیر تعریف میشود .

.1سود غیر عملیاتی معرف درآمدهایی است که از فروش محصولات ،کالا یا ارائه خدمات تحصیل نشده است .

.2سود غیر عملیاتی عبارت است از افزایش در خالص دارائیها که از معاملات جانبی یا اتفاقی ( بجز مبادلات سرمایه ای و درآمدفروش )حاصل شده است .

با توجه به نظر برخی ها ،در صورت سود وزیان تنها باید درآمد فروش منظور گردد زیرا ، ماهیت ثانویه و جانبی سود غیرعملیاتی به معنای مکرر و مربوط نبودن آن به فعالیتهای انتفاعی می باشد. این طرز تفکر ،اصطلاحاً با مفهوم سود عملیات جاری ( مفهوم سود عملیات جاری بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تاکید دارد و آنرا کانون توجه قرار می دهد .) مورد اشاره قرارمی گیرد.نظریه مقابل این مفهوم اصطلاحاً مفهوم شمول کلی (مفهوم شمول کلی سود به عنوان تغییر در حقوق صاحبان سرمایه ،از طریق ثبت رویدادها یا تجدید ارزیابی واحد انتفاعی طی یک دوره مالی ،بجز توزیع سود سهام یا مبادلات سرمایه ای تعریف شده است .) نامیده می شود. براساس این مفهوم تمامی درآمدهای فروش و سود غیرعملیاتی ، صرفنظر از منبع آن، باید در صورت سود و زیان منعکس شود .

اسلاید 10 :


شناخت درآمد فروش : « درآمد فروش باید به دوره ای منتسب گردد که در آن دوره ، فعالیتهای اصلی لازم برای تولید و تحویل کالاها و یا خدمات انجام شده است » مشکل این تعریف این است که باید توان اندازه گیری عینی نتایج فعالیتهای اقتصادی وجود داشته باشد . یعنی قبل از اینکه بتوان اندازه ای از درآمد راچنان مشخص کرد که قابل رسیدگی مجدد باشد ، نمی توان نسبت به شناسائی درآمد فروش اقدام کرد .
در ادبیات حسابداری و همچنین در عمل چهار مقطع زمانی به شرح زیربرای شناسائی درآمد فروش مطرح و به کار گرفته شده است.

1. در خلال تولید ( مثل قراردادهای بلند مدت )
APB#45
2.هنگام خاتمه فرآیند تولید ( محصولات کشاورزی و یا معدنی )
APB#43
3. مقطع فروش ( روش تحویل )
4. بعد از فروش (فروش اقساطی اموال غیر منقول و فروش با حق استرداد کالا)
SFAS#66
غالباً ، درآمد فروش در زمان فروش و انتقال مالکیت شناسائی می گردد .
 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید