دانلود فایل پاورپوینت پدیده فوق مزدوج شدن

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پدیده فوق مزدوج شدن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پدیده فوق مزدوج شدن قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب:

پدیده فوق مزدوج شدن (هیپرکانژوگاسیون)

اثر آنومری

فوق مزدوج شدن منفی (هیپرکانژوگاسیون منفی)

نقش مفهوم اسید و باز در توجیه مکانیسم واکنش ها

اسلاید ۲ :

برهمکنش بین پیوند های σ و π را فوق مزدوج شدن یا هیپرکانژوگاسیون می نامند.

زمانی چنین اتفاقی حاصل می شود که پیوند σ با اربیتال های پیوند π و یا اربیتال P در کربوکاتیون ها، کربانیون ها و رادیکال ها موازی شده تا امکان همپوشانی فراهم شود.

اسلاید ۳ :

۱٫ استدلال در خصوص پایداری بالای کربوکاتیون های نوع سوم، بدلیل امکان ۹ بار عمل فوق مزدوج شدن پیوندهای σ با اربیتال های P کربوکاتیون می باشد.
عمل فوق مزدوج شدن همچنین موجب افزایش پایداری پیوندهای دوگانه به وسیله گروه های آلکیل است، به همین دلیل هر چه آلکن پر استخلاف تر باشد، پایدارتر است (قاعده سایتزف ).
۲٫کوتاهتر بودن طول پیوند (C – C) آلیلیک نشان دهنده فوق مزدوج شدن و سست شدن این پیوند با توجه به رزونانس فوق جهت پایدار نمودن پیوند دوگانه می باشد
۳٫ یکی دیگر از مواردی که فوق مزوج شدن را تائید می کند، هدایت کنندگی به موقعیت های اورتو و پارا در حلقه های با استخلاف آلکیل است که به علت فرم های رزونانسی زیر است :

اسلاید ۴ :

همپوشانی اربیتال های ناپیوندی با ٭σ ، ٭π یا اربیتال خالی P را اثر آنومری می نامند
این اثر شامل برهم کنش بین جفت الکترون ناپیوندی و اربیتال ضد پیوندی پیوند کربن‐هیدروژن و یا به عبارتی دیگر انتقال الکترون از جفت ناپیوندی به اربیتال ضد پیوندی (٭σ) پیوند کربن- هیدروژن، کربن– هالوژن و … می­باشد

اسلاید ۵ :

اثر آنومری سه اتم نیتروژن با اربیتال ضد پیوندی، پیوند کربن ‐ هیدروژن موجب شده است که هیدروژن نشان داده شده (هیدروژن متصل به کربن نوع چهارم) بتواند به صورت هیدرید) ۤ (H آزاد گردد، بنابراین واکنش به سمت تشکیل گاز هیدروژن، کامل است.

اسلاید ۶ :

در واکنش، متیله شدن گزینشی گلوکز در حضور اسید کلریدریک و متانول کدام گروه هیدروکسی در واکنش شرکت می کند؟ چرا؟
به دلیل اثر آنومری اکسیژن درون حلقه، گروه هیدروکسی کربن شماره ۲ در حلقه پیرانوزی راحت تر حذف شده و با ایجاد کربوکاتیون تولید متیل اتر مربوطه را می نماید.

اسلاید ۷ :

علت پایداری صورتبندی گوچ در ۱، ۲- دی فلوئورواتان نیز همان اثر فوق مزدوج شدن بین *C-F σ و C-H σ می باشد.

اسلاید ۸ :

همپوشانی اربیتال های غیر پیوندی یک اتم منفی با ٭σ را فوق مزدوج شدن منفی می نامند.

فوق مزدوج شدن منفی عبارتی است که برای بیان پایداری گونه های آنیونی به وسیله عدم استقرار پیوند σ معرفی شده است، که اینگونه موارد شامل اربیتال های ٭σ به عنوان پذیرنده می باشند.
در ساختار زیر طول پیوند کربن ‐ اکسیژن از حالت معمولی کوتاه تر و همچنین طول پیوند کربن ‐ فلوئور به میزان قابل توجهی بزرگتر از حد معمول می باشد.

اسلاید ۹ :

خاصیت الکتروفیلی و نوکلئوفیلی نمونه های آشنائی از مفهوم اسید و باز لوئیس هستند.
با توجه به اینکه کربن جزء اصلی اکثر واکنش های شیمیائی می باشد، پس خاصیت الکتروفیلی و نوکلئوفیلی آن بررسی می گردد. اگرچه این بررسی قابل بسط به اتم های دیگر نیز می باشد.
الکتروفیلی (الکترون دوستی):
خاصیتی است که در مراکز با دانسیته بار مثبت مشاهده می گردد.
این مراکز به دلیل اتصال کربن به اتم یا گروهی از اتم ها با الکترونگاتیویته بالا ایجاد می گردد. هرچه اختلاف الکترونگاتیوی گروه های متصل به کربن نسبت به کربن بیشتر باشد، پیوند بین دو مرکز قطبیده تر شده و خاصیت الکتروفیلی روی اتم کربن، به عنوان مرکز با دانسیته پائین تر بیشتر می شود.

هیبریداسیون کربن الکتروفیل می تواند SP3، SP2 و SP باشد.
نمونه مراکز الکتروفیل با هیبریداسیون SP3، کربن متصل به هالوژن ها یا دیگر گروه های الکترونگاتیو بوده که شامل یک پیوند قطبی می باشند (Rδ+ — Xδ-).

اسلاید ۱۰ :

در کربن های SP2 مثل گروه کربونیل خاصیت الکتروفیلی شدیدتر است، زیرا در این حالت قطبش علاوه بر پیوند σ در پیوند π نیز رخ داده و با توجه به اینکه قطبش پذیری در پیوند π آسانتر است، ابر الکترونی پیوند دوگانه به سمت اتم اکسیژن متمایل شده و اتم کربن دانسیته بار مثبت بیشتری را احساس می کند (حد نهائی قطبش پذیری، انتقال کامل زوج الکترون پیوند π به اکسیژن است که به عنوان فرم رزونانسی گروه کربونیل شناخته می شود) و حمله نوکلئوفیل به این مرکز آسانتر صورت می گیرد. ممانعت فضائی کمتر در حمله به کربن SP2 نیز در خاصیت الکترون دوستی کربن کربنیلی موثر می باشد.
از کربن های الکتروفیل با هیبریداسیون SP نیز می توان به گروه های استیلنی مزدوج با گروه های کشنده مانند گروه کربونیل و گروه سیانید و … اشاره نمود.
ترکیبات عناصر گروه سوم اصلی نیز به علت داشتن اربیتال P خالی و ترکیباتی که دارای اربیتال های d خالی با سطح انرژی مناسب هستند، توان پذیرش زوج الکترون و عمل به عنوان یک اسید لوئیس را دارند.
به طور کلی هر اتمی که توانائی پذیرش زوج الکترون از یک نوکلئوفیل را داشته باشد جزء اسیدهای لوئیس به حساب می آید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 26 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد