بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

بر اساس تعريف، «حادثه» رويداد پيش بيني نشده و ناخوشايندي است كه فعاليتهاي كاري را دچار وقفه كرده و ممكن است با جراحت يا خسارت مالي نيز همراه باشد. برخي از حوادث، موجب بروز خسارات و آسيبهاي انساني، اجتماعي و صنعتي جدي مي شوند كه اين امر از طريق كاهش راندمان كاري، تأثير معني داري بر بهره وري و توليد خواهد داشت و نكته مهمتر، اثرات سوء اجتماعي و به تبع آن اثرات رواني حاصله بر روي نيروي كار مي باشد.

اسلاید 2 :

    در هر صورت تكنيكهاي ايمني نشان داده كه ما ميتوانيم حوادث را كنترل نموده و از وقوع آنها پيشگيري كنيم. پيشگيري موفق حادثه،دست كم نياز به چهار اقدام اساسي دارد:

1-  مطالعه و بررسي همه جانبه محيط كار

2-  تجزيه و تحليل حوادث به وقوع پيوسته

3-  تشكيلات كنترل و نظارت

4-  اقدامات آموزشي

    در  ادامه  به  ارائه  توضيحات  بيشتري  در  هر  مورد   مي پردازيم.

اسلاید 3 :

1-  بررسي همه جانبه محيط كار

    مطالعه و بررسي از كليه نواحي كاري و عمليات و پروسه توليد جهت شناسايي عوامل ايجاد كننده خطرات، مهمترين اقدام پيشگيرانه، جهت كاهش حوادث ناشي از كار به شمار مي آيد. پس از مطالعه و بررسي و شناخت كامل اين خطرات، اقدامات بعدي شامل ارزيابي و تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي مي باشد كه اين تجزيه و تحليل ها، بعنوان روشي براي افزايش دانش پيشگيري از حوادث بكار مي روند.

 


اسلاید 4 :

1-  1– تشخيص و شناسايي خطرات

    مرحله ابتدايي در پيشگيري از وقوع حادثه، شناسايي خطرات موجود در محيط كار مي باشد. بطور كلي دو نوع خطر در هر محيط كاري موجود است:

الف- خطرات آني كه آثار آن بلافاصله قابل مشاهده و ملموس بوده و منجر به بروز حوادث ناشي از كار مي گردد.

ب- خطرات آتي كه آثار آن بلافاصله قابل مشاهده نبوده و در نهايت منجر به بروز بيماري هاي شغلي مي گردد.

اسلاید 5 :


 
ما خطرات دسته اول را تحت عنوان خطرات ايمني و خطرات دسته دوم را با عنوان خطرات بهداشتي مي شناسيم. همچنين عوامل ايجاد كننده خطرات نيز شامل موارد ذيل مي باشد:

   عوامل فيزيكي، شيميايي ، مكانيكي ، فيزيولوژيكي و بيولوژيكي ،ارگونوميكي وعوامل رواني، كه در هر مورد اگر ميزان عامل توليد كننده خطر بيش از حدود مجاز و استاندارد باشد، مشكلات عمده اي در محيط كار بوجود مي آيد.

اسلاید 6 :

 

     در بحث پيشگيري از وقوع حادثه، شناسايي خطرات ايمني مد نظر مي باشد. در اين مورد مي توان با مطالعه و بررسي از كليه نواحي كاري، مراجعه به گزارشات مربوط به حوادث و يا صدمات ناشي از كار، بررسي عمليات و پروسه توليد و مرور گزارشات مربوط به عملكرد ماشين آلات ، مشورت با كارگران، كارفرمايان و اعضاي كميته هاي بهداشت و ايمني و... با محدوده و حوزه خطراتي كه افراد در معرض آنها قرار دارند، آشنا شده و در پيشگيري از وقوع آنها اقدام نمود.

اسلاید 7 :

     همچنين شناسايي خطرات بالقوه محيط كار از اهميت بسياري برخوردار است كه اين امر مبتني بر بررسي ها و مراقبت هاي شغلي و تجزيه و تحليل دقيق خطرات مي باشد.

    نكته قابل توجه آنست كه در حين شناسايي، بهتر است از موارد جزئي صرفنظر كرده و توجه خود را بر روي خطراتي كه ممكن است منجر به آسيبهاي جدي شوند، متمركز نماييم.

 

 

اسلاید 8 :

2-1-ارزيابيخطرات

    منظور از ارزيابي مخاطرات شغلي،‌برآورد ويژگي هاي كمي و كيفي خطر در محيط كار بوده و هدف از اين كار، كاهش حوادث و بيماريهاي شغلي مي باشد.پس از شناسايي خطرات موجود در محيط كار، ارزيابي ريسك آغاز  ميشود كه شامل مراحل زير مي باشد:

اسلاید 9 :


1-2-1-شناسايي افراد در معرض خطر

     بعضي از كارگران، در معرض خطرات بيشتري قرار دارند كه بترتيب شامل:

الف – كارگران جوان ، كارگران جديدالاستخدام و كارآموزان

ب – كارگران نظافتچي ، ارباب رجوع، پيمانكاران، كارگران بخش تعميرات و بطور كلي افرادي كه به طور دائمي در محيط كار حاضر نيستند ، بدليل شناخت كمترشان از محيط كار و خطرات آن، در معرض حوادث بيشتري قرار دارند.

.

اسلاید 10 :

 
2-2-1- ارزيابي اقدامات احتياطي و پيشگيرانه موجود

  در اين مرحله، بايد در نظر بگيريم كه چگونه هر خطري ممكن است سبب آسيب ديدگي افراد شود. به اين ترتيب براي ما مشخص خواهد شد كه آيا براي كاهش ريسك به انجام اقدامات اساسي تري نياز است يا خير. همچنين بايد تعيين كنيم كه ريسكهاي موجود بعد از انجام اعمال احتياطي ، تا چه حد باقي مي مانند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید