بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- گروه تنش های زيستی

(Biotic stresses)

 

دکتر محمد رضا زمانی (استاد)       zamani@nigeb.ac.ir

دکتر مصطفی مطلبی (استاد)        motalebi@nigeb.ac.ir 

دکتر امير موسوی (استاديار)          m-amir@nigeb.ac.ir 

2- گروه تنش های غير زيستی

(Abiotic stresses)

 

دکتر محمد علی ملبوبی (دانشيار)malboobi@nigeb.ac.ir 

دکتر خديجه رضوی (استاديار)             poya@nigeb.ac.ir

دکتر سيد مهدی سيدی (استاديار)      seyedi@nigeb.ac.ir

تهمينه لهراسبی (مربی)                        narcis@nigeb.ac.ir 

3- گروه توليد مواد مؤثره در گياه

(Molec lar Farming)

 

دکتر علی هاتف سلمانيان (دانشيار)   salman@nigeb.ac.ir 

دکتر هاله هاشمی سهی (استاديار)   hashemi@nigeb.ac.ir

کسری اصفهانی (مربي- دانشجوی دکتری)

 

4- گروه مارکرهای مولکولی

(Molec lar markers)

 

دکتر فروغ سنجريان (استاديار)     fsanjarian@nigeb.ac.ir 

دکترسيد مهدی علوی                        mealavi@nigeb.ac.ir

نجف الهياری (مربي)

 

   

اسلاید 2 :

۱-  تعداد اعضاي هيئت علمي                          11   نفر

      (2 استاد، ۲ دانشيار، 6 استاديار و ۱ مربي)

۲- تعداد اعضاي هيئت علمي  بورسيه                2   نفر

۳- تعداد دانشجويان تحت راهنمايي                 47   نفر

۴- تعداد كارشناسان                                     5   نفر

۵- تعداد همكاران طرح                                 7   نفر

۶- تعداد كمك كارشناسان                              ۳   نفر

اسلاید 3 :

7- تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی       209  مقاله

8- تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های ملی و بين المللی      476   مقاله

9- تعداد طرح هاي پژوهشي در دست اجرا                              18  طرح

10- تعداد طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته                               22   طرح

11- تعداد كارگاه هاي برگزار شده                                        13   كارگاه

12- تعداد طرح نوع ۳ (تأمين بودجه از خارج از پژوهشگاه)         16  طرح

13- تعداد فناوری به ثبت رسيده                                           8   مورد

۱4- تعداد ميزهاي كاري آزمايشگاهي موجود                            ۸   ميز

اسلاید 4 :

1.Determining periority in Biotechnology . Dep ty of the Ministry of Health of Iran(1996)

  1. Recombinant DNA workshop ABRII. Karaj-Iran(2000).

3,4.Theoretical and practical workshop on "Gene Transfer and Expression in Plants" 24-29 Febr ary 2001; 14-18 J ne 2002, NIGEB.

  1. Analysis of gene expression in potato transgenic plants. NIGEB Tehran-Iran (2002).
  2. Theoretical and practical workshop on "Analysis of Transgenic Plants" 26 Febr ary – 2 March 2005, NIGEB.
  3. First International workshop on Bio safety and Risk assessment (2005) NRCGEB    Tehran –Iran.

8, 9,10,11,12,13. Bioinformatics (2002, 03, 04, 05, 06, 07)

14.Indentification of plant Vir ses by molec lar methods. NIGEB Tehran-Iran (2006).

  1. Application of Genetic Engineering and Biotechnology in Medicinal plants. NIGEB ,13-15 Jan 2006.

اسلاید 5 :

1- علی هاتف سلمانيان، امير موسوی و دانيال کهريزی.

گياه تراريخت کلزا واجد صفت تحمل به علف کش گلايفوسيت، شماره ثبت: 35061  تاريخ: 2/3/1385

2- هاله هاشمی سهی و عباس يوسفی.

 به عنوان کود ميکرو با رهايشFTE (Fritted trace elements)استفاده از ترکيبات معدنی شيميايی

 برای گياهان زراعی. (slow release)تدريجی

3-  محمد علي ملبوبي

توليد كودهاي بيولوژيك آزاد كننده فسفات قابل جذب براي گياهان زراعي

4- هاله هاشمی سهی و همكاران

گياه تراريخت چغندر قند واجد صفت مقاومت به بيماري رايزومونيا

۵-محمد علي ملبوبي، ‌D.D.Lefebvre

  Phosphate deficiency ind cible promoter

6- محمد علي ملبوبي، ‌D.D.Lefebvre

  Phosphate starvation ind ced protein

7- محمد علي ملبوبي ، تهمينه لهراسبي

ژنهاي جديد رمز كننده اسيد فسفاتازهاي قابل القاء توسط تنش كمبود فسفات

8- محمد علي ملبوبي ، پيمان نوروزي، كتايون زماني

 كاربرد برگ و جوانه حاصل از كشت بافت مريستم راسي براي تراريختي چغندر قند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید