بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

نرمافزارMicrosoft Project)  MSP) :

نرمافزار Microsoft Project يكی از قویترين و قديمیترين نرمافزارهای موجود كنترل پروژه محسوب میشود. اين نرمافزار قريب به 10 سال است كه به بازار ايران وارد شده و به شكل گسترده توسط كاربران و برنامهريزان پروژه مورد استفاده واقع میشود. مهندسان كنترل پروژه عموماً از اين نرمافزار به عنوان ابزاری جهت مديريت زمان پروژهها استفاده میكنند. مايكروسافت پروجكت، عليرغم وجود برخی محدوديتها و كمبودها (در مقايسه با نرمافزارهای مشابه) به عنوان يك نرمافزار كاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ايران روزانه مورد استفاده كاربران بیشماری قرار میگيرد.   سهولت كار با اين نرمافزار ، قابليت استفاده از امكانات Windows ، سازگاری با ساير نرمافزارهايMS Office و شباهت كامل محيط و جعبه ابزارهای آن با ساير محصولات مايكروسافت، راهنمای Online و كامل داخل برنامه، وجود گزارشها وView های متنوع، امكان تعريف View ها وTableهای جديد و به طوركلی داشتن يك محيطUser Friendly اين نرمافزار را به نوعی از ساير نرمافزارهای مشابه متمايز كرده است.

اسلاید 2 :

اين نرمافزار، مديريت پروژه تمام مراحل يك پروژه از برنامهريزی تا تكميل و انتقال گزارشهای نهايی را در برمیگيرد، به طور خلاصه بايد گفت، در يك طرح، MSP ابزاری ارزشمند است برای:

الف) سازماندهی طرح

ب) زمان بندی كارها

ج) اختصاص منابع و هزينهكارها

د) تنظيم طرح برای برآورد كردن محدوديتها

ه) آماده كردن گزارشها برای انتقال طرح نهايی به همه كسانی كه بايد طرح مورد نظر را اجرا كنند.

    پس از آغاز پروژه و اتمام كار برنامهريزی پروژه توسط اين نرمافزار، آن را برای كنترل و نظارت بر كارهای در دست اقدام، به شرح زير میتوان به كار برد:

  • كنترل عملكرد واقعی
  • برنامهريزی روی جدول زمانی پروژه
  • اصلاح طرح برای رويارويی با احتمالات
  • ارائه گزارشهای مطلوب

اسلاید 3 :

  شايان ذكر است برای پروژههايی كه بيش از9999 فعاليت دارند، از ابزارهای پيشرفتهتری همچون نرمافزار Primavera (كه به آن نيز خواهيم پرداخت) بايد استفاده نمود. معمولاً توصيه میشود به دليل سادگی فوقالعاده اين نرمافزار و يادگيری سهلتر آن نسبت به ساير ابزارهای ديگر كنترل پروژه، قبل از يادگيری پريماورا و يا ساير نرمافزارهای مديريت زمان، به يادگيری MSP بپردازيد. در اين صورت به دليل مشابهت مبانی و اصول برنامهربزی و كنترل پروژه در اين نرمافزارها، فرايند يادگيری نرمافزارهای پيچيده بسيار سادهتر خواهد شد.

اسلاید 4 :

تعریف منبع

در msp دو نوع منبع قابل تعریف وجود دارد: work و material. نیروی انسانی و ماشین آلات را به عنوان work و مصالح را به عنوان material بکار میبرند.

برای تعریف منابع و وارد نمودن اطلاعات مربوط به منابع از روش زیر استفاده میکنیم:

اسلاید 5 :

برای تسطیح منبع به وسیله ی تأخیر در تاریخ شروع فعالیت ها رویه ی زیر را پیگیری نمایید

اسلاید 6 :

تسطیح منابع با کاهش مقدار کارکرد منبع داخلی

اسلاید 7 :

تسطیح منابع به صورت اتوماتیک در MSP

در این روش در MSP با توجه به وابستگی ها، زمان شناوری، تاریخ ها، اولویت ها و قیود زمانی فعالیت ها مشخص میکند کدام فعالیت باید به تأخیر بیافتد.

جهت تسطیح به صورت اتوماتیک به صورت زیر عمل میکنیم

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید