بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نرم افزار SPSSیکی از قدیمی ترین ، برنامه های کاربردی در زمینه تجزیه وتخلیلهای آماری است . کلمه SPSS مخفف Statistical package for social science (نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی ) می باشد. نسخه های متعددی از اين نرم افزار در بازار موجود است) از 8 تا 16 (

اسلاید 2 :

اولين مرحله تحليل داده‌ها،‌توصيف يا تلخيص داده‌ها با استفاده از آمارهاي توصيفي است. در تحليل توصيفي، داده‌ها، صرفاً براي بررسي وضع يك گروه يا يك موقعيت بكار مي‌روند.

اما تحليل روابط و تغييرات بين متغيرها و تحليل مجموعه متغيرها براي تبيين علت از عهده آمارهاي توصيفي خارج است.

اسلاید 3 :

اندازه‌هاي گرايش به مركز (ميانگين، ميانه، نما)
اندازه‌هاي پراكندگي (دامنه تغييرات، واريانس، انحراف استاندارد)
اندازه‌هاي وضعيت نسبي (رتبه درصدي، نمره انحراف متوسط )
اندازه‌هاي رابطه‌اي (ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن)

اسلاید 4 :

آمارهاي استنباطي با تبيين روابط سرو كار دارند. بر اساس رفتار و وضعيت گروه نمونه، رفتار جامعه آماري پيش‌بيني مي‌شود.

آمارهاي استنباطي به دو گروه تقسيم مي‌شوند:
آماري پارامتريك
آمارهاي غيرپارامتريك

اسلاید 5 :

File: در اين پنجره امكانايي براي ايجاد فايل، بازكردن فايل‌هاي قديمي، ذخيره‌كردن فايل‌ها، نشان‌دادن اطلاعات متغيرها، چاپ و مانند آن وجود دارد.
Edit: در اين پنجره امكاناتي براي كپي كردن فايل‌ها، بازخواني متغيرها و جستجوي داده‌ها در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.
View :‌در اين پنجره امكاناتي براي نمايش داده‌ها يا برچسب‌هاي آنها، تغيير قلم و عناوين متغيرها و مانند آن در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.

اسلاید 6 :

Data: در اين پنجره امكاناتي براي تعريف متغيرها، وارد كردن متغير جديد، وارد كردن مورد جديد، رفتن به پرونده خاص، مرتب كردن داده‌ها، تركيب فايل‌هاي مختلف، تفكيك فايل‌ها، انتخاب موارد خاص، و دادن وزن به متغيرها وجود دارد.
Transform: در اين پنجره امكاناتي براي تغيير داده‌ها و ايجاد متغيرهاي تركيبي جديد، جايگزيني مقادير جديد و مانند آن وجود دارد.
: در اين پنجره امكاناتي براي محاسبات آماري توصيفي واستنباطي وجود دارد.

اسلاید 7 :

Data: در اين پنجره امكاناتي براي تعريف متغيرها، وارد كردن متغير جديد، وارد كردن مورد جديد، رفتن به پرونده خاص، مرتب كردن داده‌ها، تركيب فايل‌هاي مختلف، تفكيك فايل‌ها، انتخاب موارد خاص، و دادن وزن به متغيرها وجود دارد.
Transform: در اين پنجره امكاناتي براي تغيير داده‌ها و ايجاد متغيرهاي تركيبي جديد، جايگزيني مقادير جديد و مانند آن وجود دارد.
: در اين پنجره امكاناتي براي محاسبات آماري توصيفي واستنباطي وجود دارد.

اسلاید 8 :

Graphs: در اين پنجره امكاناتي براي پردازش نموداري داده‌ها، ايجاد و ويرايش داده‌ها و مانند آن وجود دارد.
Utilities : در اين پنجره امكاناتي براي پيدا كردن متغيرها تعريف گروهي داده‌ها در دسترس كاربر قرار مي‌گيرد.
Windows: اين پنجره مانند ديگر برنامه‌هاي كاربردي Windows عمل مي‌نمايد ودر آن براي فعال‌سازي فايل‌ها و پنجره اصلي امكاناتي وجود دارد.
Help: در اين پنجره امكاناتي براي آگاهي از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي SPSS، خودآموز اين برنامه وجود دارد، هم چنين فرمان statistics coach اطلاعات لازم براي استفاده از نوع آمار مورد نياز جهت تحليل داده‌ها را در اختيار كاربر قرار مي‌دهد.

اسلاید 9 :

كليك بر روي دكمه File
كليك بر روي دكمه New
كليك بر روي دكمه Data
داده‌ها را بر اساس برنامه‌ريزي قبلي وارد نماييد.

اسلاید 10 :

 

نام‌گذاري متغيرها از دو طريق امكان‌پذير است:
با دو بار كليك كردن بر متغير Var
استفاده از گزينه Define Variable در پنجره اصلي Data يا variable view در پنجره اصلي برنامه SPSS، در هر دو حالت پنجره‌اي فرعي ظاهر مي‌گردد. در اين پنجره امكانات مختلفي وجود دارد. از جمله:
نوع متغيرها (Type)
برچسب‌دهي عددي (Lables)
تعريف داده‌هاي نامشخص و مبهم (Missing Values)
اندازه ستون‌ها (Column Format)
نوع مقياس اندازه‌گيري (اسمي، رتبه‌اي، فاصله‌اي و نسبي ) (Measurement)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید