دانلود فایل پاورپوینت همبستگی در SPSS

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت همبستگی در SPSS توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت همبستگی در SPSS قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به کمیت باشند گفته می شود. همبستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است.اندازه آن میزان رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد و جهت آن رفتار همسو یا عکس دو متغیر را نشان میدهد.

اگرهمبستگی بین دو متغیر معنادار باشد نشان دهنده رابطه بین آنهاست ولی دلیل علت و معلولی نیست.اگرهمبستگی بین دو متغیر معنادار باشد نشان دهنده رابطه بین آنهاست ولی دلیل علت و معلولی نیست.

اسلاید ۲ :

هنگامیکه افزایش یک متغیر با افزایش در متغیر دیگری همراه aهمبستگی بین دو متغیر مثبت و مستقیم است.
هنگامیکه افزایش یک متغیر با کاهش در متغیر دیگر همراه باشد همبستگی بین دو متغیر منفی و معکوس است.
هنگامیکه افزایش یا کاهش یک متغیر در متغیر دیگری تأثیر نداشته باشد همبستگی بین دو متغیر وجود ندارد.

اسلاید ۳ :

وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها را می توان در نموداری بنام پراکنش نمایش دادهرچه قدر نقاط در امتداد یک خط و به یکدیگر نزدیک تر باشند رابطه قوی تری بین دو متغیر است و برعکس.

اسلاید ۴ :

شاخص آماری که درجه و حدود بین متغیرها را نشان میدهد.با r نشان داده میشود.که دامنه آن بین ۱و ۱- تغییر می کند.مقادیر نزدیک به ۱ و ۱- نشان از همبستگی قوی بین دو متغیر است و در حالیکه هرقدر این مقادیر به صفر نزدیک شود از قدرت همبستگی کاسته می شود و در نقطه صفر هیچ رابطه ای وجود ندارد.

اسلاید ۵ :

برای سنجش همبستگی ضرایب گوناگون به کار می رود که مهمترین آنها ضریب همبستگی ساده پیرسون ، ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب همبستگی کندال است:
اگر هر دو متغیر با مقیاس رتبه ای باشند از شاخص تاو- کندال استفاده می کنیم.

اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و پیوسته باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود .
اگر هر دو متغیر با مقیاس نسبتی و گسسته باشند از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می کنیم.

اسلاید ۶ :

این ضریب همبستگی مبتنی بر کوواریانس دو متغیر و انحراف معیار های آنها میباشد که میتوان از
برآوردهای آنها برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد.
این روش نسبت به سایر روش ها دارای خطای معیار کمتری است.
پیرسون زمانی معتبر است که داده های شما کمی و پیوسته و توزیع داده ها نرمال باشد.
فرض H0 همبستگی دو به دو بین متغیرها وجود ندارد.
فرض H1 عکس این موضوع یعنی وجود یک نوع رابطه را بین دو متغیر قائل است.

در همبستگی جهت رابطه دو طرفه است و محقق نمی داند که کدام متغیر تأثیرگذار است در صورتیکه محقق جهت رابطه را بداند از تحلیل رگرسیون استفاده می شود.

اسلاید ۷ :

هنگامیکه می خواهید ازمون ضریب همبستگی را بین دو متغیر که یکی از آنها متغیر دو حالتی است(زن و مرد) و دیگری در مقیاس پیوسته اندازه گیری شده و توزیع نرمال است از همبستگی دو رشته ای نقطه ای استفاده می شودو شکل دیگری از همبستگی پیرسون است.

اسلاید ۸ :

این ضریب همبستگی معادل ضریب همبستگی پیرسون در داده های کمی میباشد و مبتنی بر رتبه داده ها محاسبه میشود.
هرگاه داده‌ها بصورت رتبه‌ای جمع آوری شده باشند یا به رتبه تبدیل شده باشند، می‌توان از همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن rs که یکی از روشهای ناپارامتریک است، استفاده کرد..

اسلاید ۹ :

یکی از مزیت‌های ضریب همبستگی اسپیرمن به ضریب همبستگی پیرسون این است که اگر یک یا چند داده نسبت به سایر اعداد بسیار بزرگ باشد چون تنها رتبه آنها محسوب می‌شود، سایر داده‌ها تحت الشعاع قرار نمی‌گیرند.

اسلاید ۱۰ :

اگر ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین دو متغیر پیوسته مانند قد و وزن را به خوبی تأیید نمی کند ولی نمودار پراکنش نشان از قدرت رابطه بین آن دو متغیر است می تواند آن را دسته بندی کنید و از آزمون اسپیرمن برای وجود یا عدم وجود همبستگی استفاده کرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد