بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مروري بر کلاسترينگ
 • مروري بر منطق فازی
 • کلاسترينگ فازی

اسلاید 2 :

 • يادگيری با نظارت – يادگيری بدون نظارت
 • کلاسترينگ در مقابل طبقه بندی
 • تعريف کلی کلاسترينگ
 • انواع کلاسترينگ
 • کاربردهای کلاسترينگ
 • الزامات اصلی که يک الگوريتم کلاسترينگ بايستی برآورده کند
 • مسائل و چالشها در کلاسترينگ
 • روش هاي کلاسترينگ

اسلاید 3 :

 • تعريف کلی کلاسترينگ

–مهمترين مساله يادگيری بدون نظارت

کلاستر مجموعه ای از اشياء ميباشد که در آن اعضای مجموعه با يکديگر مشابه بوده و با اشياء موجود در مجموعه ها ( کلاسترها ) ی ديگر غير مشابه باشند.

اسلاید 4 :

 • Marketing
 • Biology
 • Libraries
 • Earthquake Studies
 • www
 • Data Mining

اسلاید 5 :

 • مقياس پذيری
 • رفتار مناسب با انواع مختلفی از صفات
 • بدست آوردن کلاسترهايی با اشکال دلخواه
 • رفتار مناسب با نويز
 • عدم حساسيت به ترتيب رکوردهای ورودی
 • کاربردی و قابل توجيه

اسلاید 6 :

 • کلاسترينگ انحصاری ( hard )
 • کلاسترينگ همپوشانی ( soft )
 • کلاسترينگ سلسله مراتبی
 • کلاسترينگ احتمالی

اسلاید 7 :

 • کلاسترينگ انحصاری ( hard )
 • کلاسترينگ همپوشانی ( soft )
 • کلاسترينگ سلسله مراتبی
 • کلاسترينگ احتمالی

اسلاید 8 :

 • کلاسترينگ انحصاری ( hard )
 • کلاسترينگ همپوشانی ( soft )
 • کلاسترينگ سلسله مراتبی
 • کلاسترينگ احتمالی

اسلاید 9 :

 • کلاسترينگ انحصاری ( hard )
 • کلاسترينگ همپوشانی ( soft )
 • کلاسترينگ سلسله مراتبی
 • کلاسترينگ احتمالی

اسلاید 10 :

 • کلاسترينگ انحصاری ( hard )
 • کلاسترينگ همپوشانی ( soft )
 • کلاسترينگ سلسله مراتبی
 • کلاسترينگ احتمالی
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید