دانلود فایل پاورپوینت بررسی وارزیابی چابکی شرکت های تولیدی پتروشیمی ایران بابکارگیری منطق فازی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی وارزیابی چابکی شرکت های تولیدی پتروشیمی ایران بابکارگیری منطق فازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی وارزیابی چابکی شرکت های تولیدی پتروشیمی ایران بابکارگیری منطق فازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

بیان مسئله

هر سازمانی برای بقا و پیشرفت در اجتماع در حال رشد و غیرقابل اطمینان امروز به سیستم های تولیدی چابک خود نیاز دارد، (این امر مستلزم داشتن توان سازنده است) اما، سازمان ها مجبور به تغییر نیستند، به عبارت دیگر ادامه حیات وبقا اصلاً اجباری نیست. تردیدی نیست که تغییر، رمز بقا و ماندگاریست و بسیاری از انسان ها، و به تبع آن جوامع، مؤسسات و شرکت ها همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق اوضاع و احوال خود با شرایط محیطی اطرافشان برآمده اند. شرایطی که شاید خود هیچ گاه نقش فعالی در ایجاد آن نداشته اند. بررسی تاریخ و سرگذشت شرکت هایی با عمر بالا بیانگر این واقعیت است که آنها پیوسته در تلاش برای بقا و انطباق بیشتر خود با محیط اطرافشان بوده اند. به نظر می رسد شرط ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی اختیاری خود را با تغییرات اجباری وفق دهیم.

اسلاید ۲ :

ضرورت انجام تحقیق

ناپایدار بودن بازار و نیازهای مشتری

نیاز به رقابت پذیر بودن برای بقا در بازار

تقویت قابلیت رقابت در بازارهای جهانی برای محصولات پتروشیمی

ایجاد بستر منایب برای ارزیابی صحیحی صنایع پتروشیمی و ایجاد انگیزش برای رقابت در بین آنها

اسلاید ۳ :

ادبیات تحقیق و تعاریف

مفهوم چابک:

واژه چابک در فرهنگ لغت به معنای حرکت سریع، چالاک، فعال”توانایی حرکت به صورت سریع و آسان” و قادر بودن به تفکر به صورت سریع با یک روش هوشمندانه” به کار گرفته شده است. چابکی ناشی از تولید چابک (AM) است.

مفهوم تولید چابک:

توانایی های تولید کننده برای واکنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی (نواکر، ۱۹۹۴؛ گلدمن و همکارانش، ۱۹۹۵؛ پوتنیک، ۷۹، ۲۰۰۱؛ ریچاردز، ۱۹۹۶؛ ون اسن و همکارانش، ۲۰۰۱).

پاسخ پیش کنشی به تغییرات (گلدمن و ناجل، ۱۹۹۳؛ بسانت، ۲۰۰۱، ۱۱۳).

قابلیت سازگاری و شکل دهی مجدد سریع (کایوسی، ۱۹۹۹، ۵؛ پوتنیک، ۲۰۰۱، ۷۹؛ بسانت، ۲۰۰۱، ۲۵؛ ماسکل، ۲۰۰۱؛ هرمزی، ۲۰۰۱).

بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصت های ذاتی نهفته در محیط های آشفته (ماسکل، ۲۰۰۱؛ نیلور، ۱۹۹۹؛ شریفی و ژانگ، ۲۰۰۱ ،۱۹۹۹).

توانایی پاسخ موثر به مشتری (سوبا، ۲۰۰۱، ۲۳۲؛ ابراهیم پور و یاگوب، ۲۰۰۱؛ کاتایاما و بنت، ۱۹۹۹).

توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی (داو، ۱۹۹۹؛ ماسکل، ۲۰۰۱؛ ریچاردز، ۱۹۹۶؛ ریگ بای و همکارانش، ۲۰۰۱).

 

اسلاید ۴ :

پتروشیمی:

به عنوان یکی از بخشهای اصلی صنعت نفت از جمله صنایع مهم ومادر کشور است .این صنعت بعناون یکی از گزینه های مهم صادرات غیر نفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور ، توسعه، بومی کردن فناوری وکسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی ویا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی ئتحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد. خوراک صنایع پتروشیمی از محصولات پالایشی نظیر نفتا ، گاز طبیعی واتان استحصالی است .

در حوزه شرکت های تولیدی پتروشیمی تا کنون تحقیقی در زمینه چابکی صورت نگرفته است.

اسلاید ۵ :

منطق فازی

دنیای واقعی ما بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان یک توصیف و تعریف دقیق برای آن بدست آورد. بنابراین باید یک توصیف تقریبی یا همان فازی که قابل قبول و قابل تجزیه و تحلیل باشد، برای یک مدل معرفی شود.

 

با حرکت به سوی عصر اطلاعات، دانش و معرفت بشری اهمیت بسیاری پیدا می کند.

اسلاید ۶ :

فرضیه های  تحقیق:

üهمکاری موجب افزایش چابکی در سازمان می شود.

üانسجام موجب افزایش چابکی در سازمان می شود.

üمهارت نیروی کار موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üساخت تیم موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üتکنولوژی بهتر موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üتوجه به کیفیت موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üتوجه به تغییر موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üتوجه به بازار موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üبهبود رفاه موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üتوجه به آموزش موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

üعملکرد تولید موجب بهبود چابکی سازمان می شود.

ü

اسلاید ۷ :

مدل تحقیق و فرضیات

اهداف اساسی از انجام تحقیق :

۱- دسته بندی معیارهای مورد استفاده در چابکی و انتخا ب معیارهای مورد نظر برای این پروژه

۲- رتبه بندی شرکتهای تولیدی پتروشیمی بر اساس چابکی

اسلاید ۸ :

مدل تحقیق

جامعه آماری

شرکتهای تولیدی پتروشیمی ایران

کارشناسان و خبرگان شرکتهای پتروشیمی ایران

 

نمونه آماری

با در نظر گرفتن  ۵ کارشناس از هر مجتمع، جمعاً ۱۹۰ کارشناس بوده اندک که طبق جدول مورگان نمونه آماری     کارشناس بدست آمده است.

اسلاید ۹ :

مراحل ارزیابی چابکی:

انتخاب متغیرهای چابکی جهت ارزیابی

نمره دهی به متغیرهای انتخاب شده و وزن هر یک از آنها توسط متخصصین بر اساس طیف لیکرت

تبدیل و محاسبه وزن هر معیار چابکی و وضعیت موجود آن با استفاده از جدول متغیرهای کلامی

محاسبه چابکی فازی(FAI ) بر اساس وزن و اندازه هر معیار در قسمت قبل

مقایسه  عدد چابکی فازی بدست آمده با جدول مبنای چابکی فازی و محاسبه فواصل آن از هر یک از سطوح چابکی

تحلیل و یافتن اولویتها برای بهبود متغیرهای چابکی در جهت بهبود وضعیت چابکی سازمان

اسلاید ۱۰ :

محاسبات فازی

مراحل استفاده از محاسبات فازی

تقریب متغیرهای زبانی با اعداد فازی

تجمیع فازی نظر خبرگان در مورد توانمند سازهای چابکی و اهمیت آنها

محاسبات فازی توانمند سازها، ابعاد چابکی و مجتمع های پتروشیمی

دیفازی کردن متغیرهای چابکی

رتبه بندی توانمند سازها، ابعاد چابکی و مجتمع های پتروشیمی

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد