بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ماده  16 پرداخت مبتنی برعملکرد پزشکان: هيات مکلف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه به دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که در ساعات غیرموظفی در فرایندهای ارائه خدمت در بیمارستان مشارکت داشتهاند، اقدام نماید.

اسلاید 2 :

مرحله 1: تعیین سهم دستیاران هر بخش

گام 1: ساماندهی دستیاران به تفکیک بخش های آموزشی متناسب با ساختار بیمارستان

گام 2: محاسبه میانگین کارانه اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان

گام 3: محاسبه درصد سهم دستیاران از درآمد هر بخش

گام 4: محاسبه درآمد قابل توزیع  دستیاران هر بخش

اسلاید 3 :

مرحله 2: توزیع بین فردی سهم دستیاران

گام 5: محاسبه امتیاز ارشدیت دستیار

گام 6: محاسبه ضریب کیفی عملکرد دستیار

گام 7: محاسبه کمک هزینه نهایی هر دستیار

اسلاید 4 :

تا 10 درصد از میانگین کارانه اعضای هیات علمی شاغل در آن بیمارستان(حاصل از فرمول فوق)، به پیشنهاد هیات و تصویب کارگروهبه عنوان ملاک محاسبه سهم دستیاران قرار می گیرد . سقف این مبلغ ده میلیون ریال خواهد بود که سالانه براساس متوسط رشد تعرفه‌ ویزیت و ضریب ریالی حق‌الزحمه بخش دولتی، افزایش خواهد یافت.

اسلاید 5 :

گام 3: محاسبه درصد سهم دستیاران دوره تخصصی، فلوشیپ و فوق‌تخصصی

:APدرصد سهم دستیاران از درآمد بخش.

NA: میانگین تعداد دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی و فلوشیپ هر بخش.

RA: تا 10 درصد میانگین کارانه (P) اعضای هیات علمی شاغل در آن بیمارستان (براساس گام 2).

1DBI: درآمد مبنای بخش(متوسط ماه‌های اجرای کتاب).

اسلاید 6 :

گام 4: محاسبه درآمد قابل توزیع دستیاران هر بخش

درآمد مبنای بخش × درصد سهم دستیاران بخش = درآمد قابل توزیع دستیاران بخش

اسلاید 7 :

سقف کمک هزینه دستیاران

در هر بیمارستان حداکثر رقم پرداختی ماهیانه اسناد کمک هزینه پرداخت به دستیاران تخصصی، فلوشیپ و فوقتخصصی، نمی‌تواند از مجموع 2% درآمد بیمارستان از محل جزء حرفهای اعضا هئیت علمی آن بیمارستان  و 60% درآمد بیمارستان از محل عملکرد دستیاران به عنوان کمک جراح بالاتر باشد.

 

در صورتی که مجموع مبالغ سهم دستیاران از مبالغ حاصل از این ماده بالاتر باشد، به نسبت از مبلغ سهم هر یک از دستیاران کسر میگردد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید