بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  • توانمندی فردی برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات است.
  • قدرت یک پدیده ساختاری است و از طریق تقسیم کار و بخش بندی سازمان به وجود می آید

اسلاید 2 :

    اختیار رسمی

      اختیار رسمی یکی از منابع قدرت است. یعنی افراد از طریق پستی که در سازمان        دارند صاحب قدرتند.

    کنترل منابع

    افراد از طریق در اختیار داشتن منابع کمیاب ، با اهمیت و مورد نیاز سازمان صاحب      قدرتند مثل قدرت متخصصین.

اسلاید 3 :

 در مرکز شبکه بودن

        واقع شدن در جای درست و مناسب در سازمان یک منبع قدرت است افراد یا گروه ها با بودن در مرکز شبکه، قدرت به دست می آورند. زیرا پستی که متصدی آن هستند به آنها اجازه می دهد وظایف و یا کارکردهای سازمانی را منسجم نموده ویا وابستگی را کاهش دهند. افرادی که مزیت در مرکز بودن را دارند به استراتژی سازمانی که در هر لحظه سازمان با آن مواجه است به هم وابسته اند مثلا در سازمانی که مشکل بحران مالی دارد حسابداران با اهمیت ترند و در سازمان قدرت دارند.

 

 

اسلاید 4 :

ایجاد سازو کارهایی است که به مدیر اطمینان می دهد که عملکرد جاری و واقعی هدف ها و معیارهای الزامی را برآورده می سازد.

 

اسلاید 5 :

کنترل استراتژیک: کنترل منابع، بازارها وسایر بخش های محیطی سازمان. این نوع کنترل ممکن است شامل ایجاد و ارزیابی مجدد مقیاس های عملکرد مرتبط با برنامه استراتژیک، برقراری معیارهای متنوع  مانند شاخص های کلیدی عملکرد سازمانی و کارت های امتیاز متوازن که شامل خدمات مالی، عملیاتی و مشتری اصلی و معیار یاد گیری رشد بوده و عملکرد سازمان را در مقایسه با رقبا و سازمانهای دیگر محک می زند.

اسلاید 6 :

کنتر عملیاتی: کنترل برکار و عملکرد

کنترل نتیجه ای: کنترل ستاده ایی مانند اهداف تولیدی ، اهداف فروش

کنترل رفتاری : به کنترل رفتار های موثر می پردازد و زمانی استفاده میشود که نتایج قابل اندازه گیری نباشد.

کنترل بروکراتیک: شامل تعریف و نظارت بروظایف، هدفها، شرح شغلها، مسئولیت ها، قوانین و هدفهای نتیجه ای از طرق نظارت مستقیم میباشد.و اغلب سازمانهای دولتی از  این نوع کنترل استفاده می کنند.

اسلاید 7 :

کنترل بازاری: بر این عقیده استوار است که کارایی با توانایی سازمان در حفظ قیمت رقابتی مرتبط است.

کنترل جمعی: نوعی کنترل از طریق فرهنگ سازمانی است به دلیل انکه  مبتنی بر اجتماعی شدن اعضا سازمان به منطور متعهد شدن به ماموریت، چشم اندازه، ارزش ها و هنجارهای سازمان از طریق استقلال وکار تیمی است.

اسلاید 8 :

نظریه عاملیت یا نمایندگی: بر این عقیده استوار است که مالکان و سهامداران جهت نیل به اهداف شرکت به مدیران و سایر کارکنان متکی هستند. و این مسئله مشکل ساز است اگر مدیران دانش و تخصص خود را به بهترین نحو در جهت منافع شرکت به کار نگیرند. سازو کاری که میتوان برای کنترل رفتار مدیران به کار برد : شامل قراردادها، معیار عملکرد، ارائه پاداش به نتایج

مدل سایبرنتیک کنترل: رویکرد نظامندی است که نشان میدهد در صورتیکه هدف ها و معیارها با یکدیگر هماهنگ بوده سازوکارهای بازخورد به منظور مقایسه عملکرد با هدفها ایجاد می شود.

 

اسلاید 9 :

تقریبا 50 تا 60 درصد تغییر پذیری ساختار سازمان ناشی از تاثیر استراتژی، اندازه، فناوری و محیطی است بقیه تغییرات حاصله را دیدگاه قدرت – کنترل تشریح می کند.

بر اساس این دیدگاه در هر زمان ساختار سازمان تا حد زیادی نتیجه اقدامات صاحبان قدرت در سازمان در انتخاب ساختاری است که به کمک آن بتوانند کنترل خود را بر سازمان حداکثر کنند.

اسلاید 10 :

     ساختار سازمان براساس تغییرات حاصله در استراتژی ، اندازه، فناوری و محیط تغییر می کند. این دیدگاه 4پیش فرض در مورد تصمیم گیری درباره ساختار سازمان دارد.

تبعیت تصمیم گیری از روش های سنتی تصمیم گیری

تصمیم گیری عقلایی

ائتلاف حاکم

منافع مشترک

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید