دانلود مقاله دیپلماسی و تحکیم قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در هندسه قدرت نظام جهانی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان


چکیده

دیپلماسی مهمترین شاخصه سیاست خارجی کشورهاست که در طول تاریخ ظهور دولتها، تحولات گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدید آمده است. با ظهور و گسترش رسانهها و شکسته شدن اسطوره جغرافیا، تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای دیپلماسی پدیدار شده است. امروزه فرایند جهانیشدن وجوه گوناگونی دارد که بر تمامی جنبههای زندگی بشر تأثیرات بسیار زیادی داشته است که حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نیز از این تحولات مستثنی نبوده است. روی آوردن به دیپلماسی مطلوب و منفعت محور که به تأمین قدرت ملی میپردازد، نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان و آگاهی از جهان پیرامونی و هدایت بخشهای غیردولتی به منظور تولید و تأمین ثروت اقتصادی میباشد و دولت جمهوری اسلامی منطبق بر سند چشم انداز 1404 میتواند با بهرهگیری از فرصتهایی که جهانی-شدن در اختیار کشورها قرار داده، قدرت ملی کشور را افزایش داده و امنیت ملی را با استفاده از ابزار دیپلماسی در خارج از کشور و رفاه عمومی در داخل را تأمین نماید.لذا ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی نقش دیپلماسی در تحکیم قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در هندسه قدرت نظام جهانی بپردازیم.

واژههای کلیدی: دیپلماسی، قدرت ملی، سیاست خارجی، نظام جهانی


مقدمه

جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در موقعیتی است که با قدرت های بین المللی بر سر مسـائـل هستـه ای و نیز جغرافیای نفوذ در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و دیگر کشورهای منطقه با قدرت های بین المللی رقابت و چانه زنی می کند و از تـوانـایی ایجاد ائتلاف منطقه ای برخوردار است، ایجـاد روابط استـراتـژیـک بـا سـوریـه و عراق، از مهم ترین دلایل توانایی جمهوری اسلامی ایران در رهبری و مدیریت مسائل و بحران های منطقه ای است. چنین قدرتی حتی از ادوات لازم برای حضور در قاره آمریکا، اروپا و آفریقا و ایجاد روابط استراتژیک در دیگر مناطق جهان برخوردار است.مفاهیم قدرت ملی و منافع ملی از محوری ترین و بنیادیترین مفاهیم علم سیاست و روابط بینالملل به شمار میروند. در فرمولبندی مفهوم قدرت ملی به عنوان یک کلیت، همواره ربط وثیق فیمابین اجزای آن و تأثیر و تأثر متقابل بین عوامل قدرت مد نظر بوده است. امروزه در عصر آکواریومی شدن جهان و غالب شدن سیاست اندیشهمند و شبکهای که از قابلیت تبیین بیشتری نسبت به سیاست واقعی در مورد تحولات حادث در عرصه بینالمللی برخوردار است، در قالب قدرت هوشمند، اجزای سخت افزاری و نرم افزاری قدرت چنان در هم آمیخته و کارکردشان موکول به یکدیگر شده که در این راستا مؤلفههایی چون دیپلماسی که از جلوهای چندوجهی برخوردار است، نقشی محوری را در ارتقای قدرت ملی کشورها و در سلسله مراتب هرم قدرت جهانی ایفا مینمایند. با توجه به تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور و تعیین اولویتهای دیپلماسی ایران و این امر که شرط لازم برای توسعه یافتگی و ارتقای توان ملی کشور، تقویت و نتیجه محور کردن سیاست خارجی فرض شده و در صورت اجرای دقیق و توأم با ابتکار و انسجام لازم این اولویتها، میتوان از پارادوکس قدرت تحقق نیافته اجتناب نمود. همچنین با مد نظر داشتن مدیریت جدید جهانی و حضور خردمندانه در عرصه رقابت جهانی و گسترش بازیگران غیردولتی از یک سو و از طرف دیگر اتخاذ دیپلماسی هدف محور و تیزبین میتوان در راستای اهداف کشور و ارتقای قدرت ملی گام برداشت. باید درنظر داشت که همبستگی مفهومی بین » امنیت و توسعه« و تأثیر سیاست داخلی و مؤلفههای قدرت درونی بر سیاست خارجی یک کشور امری مفروض و روشن است که در واقع دالّ بر این است که سیاست خارجی به نوعی ادامه سیاست داخلی است و تأثیر و تأثر متقابل فیمابین عوامل قدرت و گذر از فضای امنیتی به فضای ماورای امنیتی از مؤلفههای مهم روی آوردن به چنین سیاستی میباشد. مهمترین عامل قدرت ملی، کیفیت و نحوه بهکارگیری دیپلماسی است. هرچند که عاملی بیثبات میباشد و میتوان گفت که سایر عوامل تعیین کننده قدرت ملی به منزله مواد خامی هستند که قدرت ملی از آن به وجود میآید. دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همان گونه که روحیه ملی نیز، روح آن است. دولت ها باید به کیفیت دیپلماسی خود به عنوان کاتالیزوری برای عوامل مختلفی که قدرت آنها را تشکیل میدهد، متکی باشند. اتکا بر سنت و نهادها، به جای تکیه بر ظهور گاه و بیگاه افراد برجسته، تداوم کیفیت دیپلماسی را به بهترین نحوی تضمین میکند.)«سیف زاده، (220 : 1384 محققین توسعه صلح آمریکا عقیده دارند که » انقلاب عظیم بعدی در عرصه دیپلماسی رخ خواهد داد. ایالات متحده از دهه شصت، انقلاب در امور بازرگانی را تجربه کرده و از اواخر دهه هفتاد انقلاب در امور نظامی را شاهد بوده است و اینک زمان انقلاب در عرصه امور دیپلماتیک فرا رسیده است.(بیات، (106 : 1385 جهانیشدن جدید، ساختارهای کلاسیک و سنتی در همه عرصهها از جمله دیپلماسی را متحول ساخته است. این تحول به معنای پایان تمام پدیدههای سنتی دیپلماتیک نیست ولی مفاهیم، روشها و ساختارهای جدیدی از مناسبات دیپلماتیک را مطرح ساخته است. برخلاف دیپلماسی سنتی که ملک طلق دولتها بوده، روابط دیپلماتیک در دوران پست مدرن دچار گسستگی و پیچیدگیهای فزایندهای شده است.(سجادپور، 21 : 1383و( 157 عصر اطلاعات، دیپلماسی کلاسیک را که مبتنی بر سیاست واقعی و قدرت سخت بود، دچار چالش کرده و لذا دیپلماسی نوینی مبتنی بر سیاست اندیشهمند در حال شکلگیری است. شکلگیری فضای مجازی، فضای اندیشه و فضای اطلاعات بازتاب تحولات و تغییرات تکنولوژیک، نهادی و هنجاری در عصر سیاست جهانی است.(وحیدی، (362 :1386 هر کشوری با وفق دادن دیپلماسی خود در این عرصه پرگزینه و به شدت رقابتی سعی در بهدست آوردن بیشترین بهره را دارد که کشور ایران با درنظر گرفتن این تحولات عظیم در عرصه جهانی که البته نیازمند اتخاذ سیاست هوشمند و آگاهانه میباشد،

نمیتواند نسبت به این مسائل حتی به منظور بقای خود بیتفاوت باشد تا چه رسد به اینکه بخواهد قدرت ملی خود را در عرصه رقابت تنگاتنگ بین فناوری، اقتصاد و منافع، ارتقا بخشد. اگر دیپلماسی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلمـاسـی برای بیان چنین ویژگی ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته اند، دیپلماسی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : مقدمه : بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ 8 ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست جمه ...

دانلود مقاله قدرت نرم و جایگاه بینالمللی دولتها در هندسه ی قدرت جهانی ( مطالعه موردی : ایران و چین )

word قابل ویرایش
28 صفحه
21700 تومان
چکیده:در سدههای بیست و یکم شاهد چهرههای جدیدی از قدرت هستیم که حکومتها برای ارتقاء جایگاه جهانی، منطقهای و حتی داخلی خود، بدون اینکه به ابزارهای زور متوسل شوند، از آن استفاده مینمایند. بهعبارتدیگر، جهانیشدن و تحولاتفنّاورانه عصر جدید ضمن تغییر نظم سلسله مراتبی گذشته و شکلدهی هویتهای جدید، بر قدرت، تواناییها، ...

دانلود مقاله مؤلفههای دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
24 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه93 زمستان / هشتم و شصت شماره هفدهم/ سالبا وجود کاربرد فراوان دانش واژه قدرت در حوزه های مختلف علوم سیاسـی، بـه تعبیـر رابرت دال، هنوز توافقی درباره مفهوم آن به وجود نیامده است(عالم، 1380، ص.(89 دلیل این امر شاید بیشتر از این جهت باشد که به گفته جـوزف نـای، قـدرت از جملـه مفـاهیم بدیهیای است که تجربه آن ا ...

دانلود فایل پاورپوینت ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه : بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ 8 ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی  به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست ...

مقاله نوعثمانیگری ترکیه و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نوعثمانیگری ترکیه و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران  چکیده نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر و به ویژه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد. بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، نقش جدیدی را در منطقه در پیشگرفته است. ...

مقاله تأثیر پدافند غیرعامل بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تأثير پدافند غيرعامل بر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران چکيده پدافند غيرعامل ، کم هزينه ترين شيوة دفاع بوده و توان سخت افزاري در برابر دشمن را افزايش ميدهد، اما اين امر، هنگامي امکان پذير است کـه دشـمن ايـن فضـا را بـراي تهاجم انتخاب کند. ت ...

مقاله نقد برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقد برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران چکیده بدون تردید برنامه درسی ملی مهمترین پروژه اجرائی مطالعاتی حوزه برنامه درسی در کشور است. این سند به سفارش مراجع عالی تصمیم گیری، تدوین شده است، بنا به همین موقعیت و جایگاه باید به نقد آن اهتمام ورزید تا تحولات آتی نظام آموزشی، مسیر صحیح و قابل دفاعی را بپیمایند. ه ...

مقاله شکل گیری حکومت اقلیم در کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شکل گیری حکومت اقلیم در کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران   چکیده در کردستان عراق برای تشکیل حکومت مستقل فدرالیسم، تلاش فراوان صورت گرفته است. شکلگیری این حکومت فدرال در منطقه به نوبه خود یک پدیده جدید در صحنه سیاسی خاورمیانه است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی تأثیرات استقرار حکومت محلی ...