بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زندگی یک میوه و سبزی را می توان به 3 مرحله تقسیم کرد:

—1- رشد

—2- غالب شدن

— 3- پیری

اسلاید 2 :

—به طور کلی در مرحله رشد کیفیت میوه بسیار پایین است و در مرحله بلوغ نیز اکثر میوه ها کیفیت بالایی ندارنـد در حالی که در مورد اکثریت سبزیها بالاترین کیفیت در مرحله بلوغ بوده و اصطلاحاً مرحله رسیدن برای سبزیها به کـار برده نشده و خاص میوه ها است

اسلاید 3 :

—کیفیت اکثر سبزیها در زمان رسیدن پایین می آید جز گوجه فرنگی ولی میوه ها در مرحله رسیدن بالاترین کیفیت را دارند. پس به طور کلی میوه ها در مرحله بلوغ یا هنگـامی کـه رسـیده مـی شـوند برداشت می شوند در حالی که سبزیها در مرحله بلوغ یا حتی قبل از آن در طی فصل رشد برداشت می شوند . به طور کلی سبزیها در دامنه گسترده تری از سنین فیزیولوژیکی یعنی از زمان پیش از آغاز بلوغ تا مرحله رسـیدن برداشـت می شود.

اسلاید 4 :

شاخص های بالغ شدن و بلوغ:

—شناسایی معیارها و شاخص های بلوغ از چند جهت حائز اهمیت است:

—1- عمر انباری Storage life : گذشتن از مرحله بلوغ یک میوه و عدم برداشت آن می تواند لطمات شـدیدی بر عمر انباری آن بزند. گفته می شود به ازای هر یک روز کـه از مرحلـه بلـوغ سـیب مـی گـذرد تـاخیر در برداشت باعث کاهش عمر انباری محصول به مدت 24 روز می شود.

— 2- حمل و نقل Transportation

—3 -جابجایی Handling : تعیین دقیق زمان بلوغ می تواند به خسارت کمتر میوه ها در حین جابجایی و حمل و نقل کمک نماید معمولاً حمل و نقل میوه هایی که Over mature بلوغ بیش از حد دارند باعث خسارت به آنها می شود.

— 4- مصرف Consuming : برداشت بعضی از میوه ها قبل از مرحله بلوغ باعث می شود که پـس از انبـار داری نیز به طور طبیعی نرسیده و کیفیت مطلوبی پیدا نکند (مثل گوجه فرنگی)

اسلاید 5 :

—شاخص های تعیین بلوغ باید شرایطی داشته باشد اولاً باید ساده باشند و به سادگی در مزرعـه توسـط کـشاورز قابـل استفاده باشد. قابل اندازه گیری یا کمی Objective باشند در صـورت امکـان ظـاهری یـا Subjective نباشـد در سالهای مختلف یکسان بوده و برای اندازه گیری آنها از وسایل ارزان قیمت استفاده شود.

اسلاید 6 :

—روشهای تشخیص بلوغ اکثراً تحت تاثیر آب و هوا، تغییرات فصلی، نوع خاک، وضعیت تغذیه، محل قرار گـرفتن میـوه روی درخت، اندازه میوه، رطوبت خاک، روش هرس، استفاده از هورمونها و مواد شیمیایی قرار گرفته و لـذا تغییـر در فاکتورهای ذکر شده می تواند سبب ایجاد مشکلات و اختلالاتی در تعیین بلوغ تجارتی یک محصول گردد.

—

اسلاید 7 :

روشهای تعیین بلوغ :

—1- روشهای شیمیایی

— 2- روشهای فیزیکی

— 3- تغییرات ظاهری

— 4- فاکتورهای محیطی

— 5- اندازه گیری فیزیولوژیکی

اسلاید 8 :

اندازه گیریهای شیمیایی :

—روش کمی می باشد مثالهای آن مانند آزمایش مقدار نشاسته با استفاده از یدید پتاسیم که برای برداشت سیب و موز مناسب است شدت رنگ آبی ظاهر شده مشخص کننده میزان نشاسته میوه است.

— (Total soluble solid (T.S.S : مقدار مواد جامد محلول کل که از طریق دستگاه رفرکتومتر یا (فام نگار) انـدازه گیری می شود برای انگور، مرکبات، طالبی و کیوی قابل استفاده است . TSS در واقع منعکس کننده مقدار قند میوه ٧ می باشد البته اندازه گیری مقدار قند می تواند به روشهای شیمیای ی نیز انجام شود ولی اندازه گیری TSS به مراتب ساده تر از اندازه گیری قند به روش شیمیایی است.

اسلاید 9 :

—میزان اسیدیته که از روشهای تیتراسیون به دست می آید PH آب میوه با استفاده از PH متر تعیین می شود. اندازه گیری قند از دستگاه رفرکتومتر، اندازه گیری میزان تانن با اسـت فاده از Fecl3 کلروفریـک و یـا بـه صـورت کمـی بـا استفاده از رنگ سنج یا کالریمتر تعیین می گردد. برای تعیین میزان گسی یا Astringency ناشی از وجود تانن در میوه هایی مانند خرمالو میزان سـیاه شـدن بافـت میوه در اثر کاربرد Fecl3 تعیین نمود و با مقایسه آن با تصاویر استاندارد میزان گسی میوه را تعیین می کنند.

اسلاید 10 :

اندازه گیریهای فیزیکی:

—1- اندازه گیری دانسیته یا چگالی در مرحله بلوغ Maturity  وزن میـوه افـزایش مـی یابـد ولـی حجـم دیگـر افزایش نمی یابد و لذا چگالی در مرحله بلوغ با افزایش عمر بالا می رود.

—2- اندازه گیری غلظت شیره آب میوه هر چقدر میوه برسد شیره غلیظ تر توسط هیدرومتر یا غلظت سنج انجام می شود که در واقع روش فیزیکی برای اندازه گیری مواد جامد محلول است.

— 3- اندازه گیری میزان نیروی لازم برای جدا کردن دم میوه.

— 4- میزان تردی توسط دستگاه تندرومتر اندازه گیری می شود.

—5- میزان خنثی بودن که توسط دستگاه تکسترومتر یا بافت سنج

—6- سفتی بافت که توسط دستگاه فشار سنج میوه یا نفوذ سنج اندازه گیری می شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید