بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 

تکنولوژي مدرن ديجيتال امکان دستکاري سيگناهاي چند بعدي را فراهم آورده

هدف از اين دستکاريها يکي از موارد زير است:

.1پردازش تصوير:  ورودي تصوير / خروجي تصوير

.2آناليز تصوير: ورودي تصوير /  خروجي شامل تعدادي از اندازه گيريها

.3درک تصوير: ورودي تصوير /  خروجي شامل توصيف ادراکي تصوير

اسلاید 2 :

 

شايعترين اعمال پردازشي که در سيستمهاي آناليز تصاوير استفاده مي شود

.1پيش پردازش(Preprocessing)

.2افزايش کيفيت تصوير (Image Enhancement)

.3تبديل تصوير (Image Transformation)

.4طبقه بندي و آناليز تصوير

اسلاید 3 :

مقدمه - پيش پردازش(Preprocessing)

معمولا قبل از آناليز اصلي تصاوير و استخراج اطلاعات لازمند

تحت عنوان تصحيحهاي راديومتريک يا جئومتريک گروهبندي ميشوند

هدف آنها بدست آوردن تصوير دقيقي است که از تابش اشعه به گيرنده ها ايجاد مي شود

اسلاید 4 :

مقدمه - افزايش کيفيت تصوير (Image Enhancement)

اين دسته از پردازشها صرفا به منظور بهبود و افزايش وضوح تصوير هستند تا بتوان تفسير بهتري را از تصاوير بدست آورد  

اسلاید 5 :

مقدمه - تبديل تصاوير (Image Transformation)

شامل پردازش ترکيبي بر روي داده هاي بدست آمده از چندين باند طيفي مي شوند

اعمال رياضي (جمع، تفريق، ضرب، تقسيم) بر روي تصاوير اعمال مي شوند

باند هاي اوليه را ترکيب کرده و آنها را به تصاوير جديدي که وضوح بيشتري داشته و يا خصوصيات ويژه اي را بهتر نمايان مي کنند تبديل مي نمايند.

اسلاید 6 :

مقدمه - طبقه بندي و آناليز تصوير

هدف آنها طبقه بندي و شناسائي  پيکسل ها در داده است.

هر پيکسل تصوير را بر اساس خصوصيات آماري مقادير روشنائي آن به يک گروه اختصاص مي دهد .

براي انجام آن  دو روش عمده ، با مربي و بدون مربي وجود دارد

اسلاید 7 :

تعاريف

تصوير:  تابعي از دو متغير حقيقي است مثل a(x,y) که در آن a شدت تصوير(مثلا ميزان روشنائي) در مکان حقيقي (x,y) است.

Regions-of-Interest (ROI):يک تصوير معمولا شامل تعدادي زير تصوير مي باشد که به آنها نواحي مورد توجه گفته ميشود.

در يک سيستم پردازش تصوير مناسب بايد بتوان روي نواحي مختلف اعمال متفاوتي انجام داد

شدتها در تصاوير يا به صورت اعداد حقيقي و يا به صورت اعداد صحيح هستند.

Quantization: فرايندي است که در آن شدتها از حالت پيوسته به حالت مجزا تبديل مي شود.

مورفومتري: توضيح کمي يک ساختار.

استريولوژي :استخراج و تفسير اطلاعات سه بعدي از تصاوير دو بعدي.

اسلاید 8 :

تصوير برداري ديجيتال 

يک تصوير ديجيتال  a[m,n]در يک فضاي گسسته دو بعدي از يک تصوير دوبعدي a(x,y) در يک فضاي پيوسته دو بعدي توسط فرايند digitization مشتق مي شود.

تصوير دو بعدي به n  رديف  و  m  ستون تقسيم ميشود.

تلاقي يک رديف و يک ستون پيکسل ناميده ميشود.

A(x,y) تابعي از متغيرهاي بسياري است از جمله عمق (z) ، رنگ، و زمان(t)  

دقت تصوير به صورت پيکسل بر اينچ اندازه گيري مي شود.

دقت پيکسلي يا عمق پيکسل به معني تعداد بيت اطلاعات به ازاء هر پيکسل مي باشد

در تصاوير باينري عمق پيکسل 1 (روشن - خاموش) است

براي آناليز تصاوير طيف خاکستري حداقل عمق پيکسل لازم 8 بيت است.

براي تصاوير رنگي حداقل عمق 24 بيت لازم است

اسلاید 9 :

 المانهاي تفسير توسط چشم

تشخيص هدفها کليد استخراج اطلاعات و تفسير تصوير است

مشاهده اختلاف بين هدفها و زمينه آنها شامل مقايسه از نظر تعدادي از المانهاي بينائي ميباشد :

.1تون:  به روشنائي يا رنگ نسبي اشياء در تصوير اتلاق مي شود .

.2شکل: بيان کننده فرم، ساختار و محيط اشياء است.

.3اندازه: اندازه تصاوير تابعيست از بزرگنمائي تصوير

.4الگو: الگو بيان کننده ترتيب قرار گرفت فضائي اشياء ديدني است.

.5بافت: ترتيب و تکرار تغييرات تون در نواحي خاصي از تصوير

.6سايه: مي تواند ارتفاع نسبي اشياء را مشخص سازد

.7ارتباط: رابطه بين هدف و ديگر اشيائ قابل تشخيص در نزديکي آن

اسلاید 10 :

چگونه انسان اشياء را طبقه بندي ميکند؟

–انسان به کنتراست حساس است. هميشه اشيائي که داراي کنتراست بالا دارند بيشتر در ذهن خود را نشان مي دهند.

– انسان به پرسپکتيو و تغييرات عمق تصوير حساس است.

–انسان به جهت تابش نور حساس است و ترجيح مي دهد که نور از بالا بتابد.

–انسان هميشه دوست دارد چيزي را در تصوير ببيند که انتظار آن را دارد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید