بخشی از مقاله

خلاصه :

امروزه با پیشرفت تکنولوﮊی و به دنبال آن توسعه اطلاعات نیازمبرم سازمانها و صنایع به مکانیزه شدن سیستمهای اطلاعاتی روز به روز بیشتر خواهد شد.
امروزه سیستمهای اطلاعاتی به عنوان یک صنعت شناخته شده و ابزارهای آن که به عنوان تکنولوﮊی اطلاعات( (IT نامبرده شود ، پیشرفت خاصی ازخود نشان داده است . دراین میان جهت مکانیزه نمودن سیستمهای اطلاعاتی ، بایستی برنامه های کامپیوتری ، به طور سیستماتیک طراحی ، ساخت و پیاده سازی گردد . این عامل باعث گردیده هر روزه تنوع وسیعی از نرم افزارهای مربوط به انواع سامانه های اطلاعاتی به بازار عرضه گردد . دراین حین وجود خلا حس می شود و آن هم نبود یک روند سیستماتیک جهت تولید نرم افزار می باشد . نقاط ضعف در هریک ازمراحل تولید باعث شده بسیاری ازنرم افزارها کاربر پسند نبوده و با وجود صرف

Archvie of SID


هزینه زیاد جهت تولید آن ، بعد ازعرضه بدون استفاده باقی بماند. این امردرمورد نرم افزارهایی که سامانه های اطلاعاتی صنعتی را دربرمی گیرد تشدید می شود . یکی از مهم ترین پارامترهادر تعیین تناسب و سازگار بودن نرم افزار تولید شده در سازمان و یا تهیه شده از تامین کنندگان نرم افزار برای یک سامانه اطلاعاتی ، شناسایی نیاز مندی های اطلاعاتی سامانه مورد نظر و انطباق آن با نرم افزار های موجود جهت بررسی چگونگی تامین نیاز مندی های شناسایی شده با امکانات نرم افزارمی باشد. ( دراکثرموارد نرم افزارهایی موفق بوده و فروش زیادی دربازارداشته اند که نیازمندی سامانه های اطلاعاتی را درک نموده و آن را به توابع نرم افزاری تبدیل نموده است).با شناسایی دقیق و طبقه بندی صحیح نیازمندیها می توان چک لیستی تهیه نمود که بر مبنای آن نرم افزار های ارائه شده به سازمان از سوی شرکت ها را تحلیل نموده و سازگار بودن آن را تایید نمود تا علاوه بر دسترسی به کارایی بالا و استفاده از نرم افزار ، در هزینه ها نیز صرفه جویی نمود .

در این مقاله یکی از سامانه های اطلاعاتی صنعتی که با عنوان سامانه نگهداری و تعمیرات می باشد انتخاب شده و د ربخش اول آن مجموعه موضوعات و نیازمندی هایی که بایستی بر مبنای آن ، تحلیل نرم افزار ی که جهت مکانیزه نمودن سامانه نگهداری و تعمیرات به کار گرفته شود ، مورد بررسی قرار می گیرد . در بخش دوم زمینه سازی و پیش نیاز هایی که بایستی قبل از پیاده سازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات ایجاد گردد توضیح داده می شود . دامنه کاربرد این مقاله مشمول کلیه سازمان هایی خواهد بود که قصد مکانیزه نمودن سامانه نگهداری و تعمیرات داشته باشند .

طبقه بندی نیازمندیها:

مجموعه نیازمندیهای فرایندهای کاری یک سازمان اعم از فرایند نگهداری و تعمیرات که بایستی ارزیابی نرم افزارها بر مبنای آن صورت پذیردشامل دو دسته می گردد :

۱- نیازمندیهای عملیاتی :

نرم افزارها در مرحله اول بر مبنای چگونگی تامین نیازمندیهای اطلاعاتی فرایندهای کاری مورد ارزیابی قرار گیرند.

زمانی که یک فرایند کاری در سازمان شروع به فعالیت می کند بایستی اطلاعاتی جمع آوری نموده تا مسئول فرایند بر مبنای آن اطلاعات در مورد چگونگی انجام فرایند تصمیم گیری نماید .دراین فسمت مجموعه اطلاعاتی که بایستی توسط نرم افزار جمع آوری شده تا به منظور تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد در فرایند نگهداری وتعمیرات مورد بررسی قرار می گیرد.

در یک نگاه کلی مجموعه اطلاعاتی که بایستی توسط نرم افزار ارائه شود به دو دسته اطلاعات اصلی و اطلاعات عملیاتی تقسیم بندی می گردد .

اطلاعات اصلی ، پایه و ساختار یک سیستم اطلاعاتی را تشکیل داده که بر مبنای آن اطلاعات عملیاتی شکل می گیرند. اطلاعات اصلی برای یک فرایند کاری یک بار جمع آوری گشته و طبقه بندی می گردند ولیکن اطلاعات عملیاتی در طول زمان جمع آوری گشته و مورد تحلیل قرار می گیرند. دراین قسمت مجموعه اطلاعات اصلی و اطلاعات عملیاتی فرایند نگهداری و تعمیرات که بایستی توسط نرم افزارهای نگهداری و تعمیرات پشتیبانی گردند ارائه می گردد. بر مبنای این اطلاعات کارشناسان نت و مسئولین خدمات فنی در مراکز صنعتی می توانند نرم افزاهای ارائه شده از شرکتهای مختلف را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهند.

اطلاعات اصلی :

این اطلاعات به بخشهایی تقسیم بندی شده که هر بخش به نام ماﮊول نامگذاری شده است. در این بخش به علت گستردگی مطلب صرفا به موارد مهم اشاره شده و از توضیحات اضافی خودداری شده است.

Archvie of SID


نکته : در تعدادی از ماﮊول ها اشاره به الزامات استانداردهای بین المللی شده است . در صورتیکه نرم افزارهای ارائه شده به سازمان ، الزمات مربوطه را دارا باشند قابل تایید برای ممیزی استانداردهای بین المللیISO خواهد بود .


ماﮊول تعیین بودجه :

۱- قابلیت تعریف بودجه برای هر ماه کاری ۲- تعیین مراکز هزینه جهت تقسیم بودجه به بخشهای کاری اعم از تعمیرات ، سرویس و نگهداری و ----

ماﮊول خدمات مشتری:

۱- کنترل و ردیابی مشتریان دریافت کننده خدمات سرویس و نگهداری از طریق ثبت اطلاعات مشتریان ۲- ق ابلیت تخصیص تجهیزات به مشتریان جهت کنترل عملکرد تجهیزات مربوطه

ماﮊول تجهیزات:

۱- دارا بودن قابلیت ردیابی اطلاعات خرید تجهیزات جهت ارزیابی تامین کنندگان ۲- دارا بودن قابلیت ردیابی اطلاعات بحرانی تجهیزات از قبیل اطلاعات فنی ، شرایط محیطی ، ----- جهت تهیه شناسنامه

فنی تجهیزات (الزامات استاندارد بین المللی – ISO صدور شناسنامه فنی تجهیزات )

۳- دارا بودن قابلیت تخصیص مالکیت تجهیزات به دو بخش درون شرکتی و مشتریان تحت قرارداد جهت کنترل فعالیت ها سرویس و نگهداری
۴- دارا بودن قابلیت تخصیص اطلاعات تامین کنندگان به همراه مشخصات فنی مربوطه به ماشین آلات (الزامات استاندارد بین المللی -ISOارزیابی تامین کنندگان)

۵- امکان طبفه بندی ماﮊول های مختلف یک دستگاه (Unit Assignment) جهت تسهیل در تخصیص فعالیتهای سرویس و نگهداری ، عیب یابی دستگاه و -----

۶- قابلیت تخصیص هزینه های نفر ساعت و قطعات مصرف شده به تجهیزات جهت آنالیز هزینه و تصمیم گیریهای مدیریتی ۷- ثبت میزان کارکرد ماشین آلات جهت محاسبه عمر اقتصادی ماشین آلات و آنالیز تعویض

ماﮊول کنترل موجودی:

۱- قابلیت ردیابی موجودی قطعات یدکی در انبارهای مختلف ۲- کنترل موجودی قطعات بر مینای فاکتورهای موجودی در دست ، ذخیره احتیاطی ، نقطه سفارش و – (الزامات استاندارد

بین المللی -ISO کنترل موجودی)

۳- قابلیت صدور گزارشی از لیست قطعاتی که موجودی آنها از میزان تعریف شده پایین تر می باشد.

۴- قابلیت ثبت قطعات خریداری شده همراه با اطلاعات خرید و مشخصات فروشنده شامل قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل به منظور ارزیابی عملکرد فروشندگان (الزامات استاندارد بین المللی -ISO ارزیابی تامین کنندگان)

۵- قابلیت ثبت اطلاعات مصرف قطعات مربوط به سفارش کار که شامل درخواست تعمیر ، نگهداری پیشگیرانه و ...

جهت تعیین قطعات یدکی پرمصرف و آنالیز هزینه (الزامات استاندارد بین المللی -ISO صدور لیست قطعات یدکی پرمصرف)

Archvie of SID


۶- محاسبه آخرین وضعیت موجودی از قطعات ، همراه با کنترلهایی که مانع از اتمام قطعه بدون توجه کاربر می شود.

نکته : قابلیت های فوق برای ماﮊول ابزارآلات نیز صادق می باشد بنابر این از توضیح آن صرف نظر شده است

ماﮊول پرسنل:

ثبت اطلاعات پرسنل همراه با هزینه های نفر ساعت صرف شده در سفارشات کار اعم از فعالیت ها سرویس و نگهداری ، فعالیتهای تعمیراتی و --- جهت آنالیز هزینه

۱- قابلیت تعریف و برنامه ریزی نیازمندیهای آموزشی جهت ارتقاﺀ سطح مهارت پرسنل (الزامات استاندارد بین المللی -ISO

آموزش پرسنل)

۲- قابلیت به کارگیری پرسنل پیمانکاری خارج از شرکت از طریق طبقه بندی پرسنل PM

۳- قابلیت صدور حکم پرسنلی برای کلیه پرسنل نگهداری و تعمیرات


ماﮊول نگهداری پیشگیرانه :

۱- ارائه گزارش فعالیتهای سرویس و نگهداری روزانه به طور خودکار ۲- ثبت سوابق فعالیتها اعم از میزان نفر ساعت ، قطعات مصرف شده و تاریخ انجام فعالیتها جهت ردیابی عملکرد فعالیتهـای

سرویس و نگهداری (الزامات استاندارد بین المللی -ISO ارزیابی عملکرد)

۳- تعیین کلیه فعالیتهای معوقه و ثبت سوابق مربوطه به همراه مدت زمان تعویق فعالیتها ۴- زمان بندی فعالیتها به صورت متوازن (بالانس شده) :
دراین بخش بایستی نرم افزار فعالیتهای سرویس و نگهداری را به طور متوازن از نظر تعداد و مـدت زمـان فعالیـت در بـین روزهای کاری به نحوی توزیع نموده تا کلیه فعالیتها به صورت مساوی بین سرویس کاران و تعمیرکاران تقسیم گردد.

امروزه الگوریتمهای متعددی جهت برنامه ریزی و زمانبندی فعالیتها به صورت متوازن وجود داشته که البته به صورت تئوریک بوده و کاربرد عملی ندارد . نرم افزارهای ارائه شده بایستی با امکانات خود اطلاعات لازم را به کاربر ارائـه داده تـا بـا حـداکثر دقت و در کوتاهترین زمان بالانس فعالیتهای سرویس و نگهداری را به انجام برساند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید