بخشی از مقاله

نرم افزارهاي برنامه ريزي و تعميرات نگهداري PM

فهرست:
نرم افزار كارا
شرح سيستم نرم افزار pm
مشخصات كلي سيستم


رئوس امكانات سيستم
آمار در نت (نقش ابزارهاي آماري در مديريت نگهداري و تعميرات pm)
بررسي مفاهيم پارتو و نقش آن در مديريت فعاليتها
CMMS -نياز هاي كليدي براي نرم افزارهاي نگهداري و تعميرات
مقصر کیست؟ TPM چگونه نماینده در برابر خرابی ها ا ست.!


منبع:

http://tpm.blogfa.com/post-309.aspx


نرم افزار كارا
براي پيوستن به بازارهاي جهاني و حضور در بازارهاي رقابتي تغيير سيستمهاي مديريتي كارخانجات و واحدهاي توليدي از مديريت سنتي به مديريت علمي اجتناب ناپذير است. مهمترين شاخصه مديريت علمي ؛ بكارگيري رايانه و استفاده از فن آوري اطلاعات در پردازش اطلاعات مي باشد.


شركت فني و مهندسي ثمين بمنظور ايجاد تحول در سيستم انبارداري ، سيستم نگهداري و تعميرات ،

سيستم توليد، و سيستم حسابداري كارخانجات و واحدهاي توليدي از روشهاي دستي به روشهاي مدرن كامپيوتري اقدام به معرفي و عرضه مجموعه نرم افزاري كارا Cara با امكانات اختصاصي زير نموده است :
1 نرم افزار نت (PM) جهت ايجاد بانك اطلاعاتي كليه تجهيزات كارخانجات و تهيه دستورالعملهاي سرويس، نگهداري، تعميرات و ... بمنظور برنامه ريزي و اجراي عمليات نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات و ارائه گزارشهاي تحليلي.


شرح سيستم نرم افزار pm
نرم افزار نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (PM ) ، بمنظور تسريع عمل و ايجاد دقت ، سرعت و كارايي برنامه ريزي و كنترل عمليات نگهداري و تعميرات ماشين آلات توليدي و غير توليدي طراحي گرديده است .


نرم افزار مذكور در دو حيطه اصلي فعاليتهاي مديريت فني، يعني موارد برنامه ريزي شده (PM) و امور مربوط به خرابي هاي موردي ( EM) ، به ايفاي نقش پرداخته و با ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي منسجم و مرتبط ،

قدرت مديريت را در طبقه بندي و پردازش اطلاعات افزايش خواهد داد . شاخص هايي از جمله قطعات و مواد مصرفي ، پرسنل تعميراتي ، توقفات ماشين ‏آلات و هزينه هاي ريالي مربوط به شاخص هاي فوق در اين سيستم ثبت شده و مورد تجزيه و تحليل واقع مي گردند .


اين سيستم كاملا" بصورت محاوره اي (Menu Driven) طراحي شده و نهايت راحتي و سرعت عمل را در اختيار كاربر مي گذارد .


مشخصات كلي سيستم
- نرم افزار بصـورت تك كاربره ( تحت سيستم عامل Windows 98 و يا 2000 و يا XP ) و يا شبكه ( تحت سيستم عاملهاي Windows NT و يا2000 و يا XP ) قابل‌اجرا مي باشد .
- تيمار توسط قفل محافظت مي گردد .
- دفترچه راهنماي كار با نرم افزار همراه با آموزش عملي به كارفرما ارائه خواهد شد .


- مشاوره در جهت پياده سازي سيستم، در صورت تمايل خريدار، توسط مشاور انجام خواهد پذيرفت .
- سيستم‌داراي‌يكسال‌گارانتي بوده و هرگونه نقص وايراد احتمالي دربرنامه برعهده‌مشاور مي باشد.


- درخواستها ، پيشنهادات خاص وتوسعه سيستم كه درآينده از طرف كارفرما مطرح گردند طي توافق جداگانه اي به انجام خواهند رسيد .
- خريدار امكان عقد قرارداد پشتيباني جهت ارائه خدمات اضافي را دارا مي باشد .
- ارتباط با ساير سيستم ها از جمله انبار ، حسابداري صنعتي ، نقشه هاي اتوكد و ... امكان پذير مي باشد .

رئوس امكانات سيستم
الف ـ مباني اطلاعاتي
- تعريف و طبقه بندي گروههاي اصلي ماشين آلات و دستگاهها .
- تعريف و طبقه بندي محل استقرار ماشين آلات و دستگاه ها در دو سطح اصلي و فرعي .
- دسته بندي علل خرابي ماشين آلات بمنظور تحليل هاي بعدي ، به تفكيك گروه هاي برق ، مكانيك و ... .


- تعريف و طبقه بندي رسته هاي تعميراتي مختلف (برق، مكانيك ، تاسيسات و ... ) .
- امكان تعريف كنترل و ثبت كليه فعاليت هاي پيمانكاران در گروه هاي برق ، مكانيك ، تاسيسات و ... .


- معرفي تقويمهاي كاري مختلف ، به تعداد نامحدود و تخصيص تك تك ماشين آلات ، و يا ماشين آلات خطوط توليد به تقويم هاي كاري دلخواه .
- تعريف انواع عمليات نگهداري وتعمير ( مانند روغنكاري ، بازديد ، سرويس ، تعويض قطعه ، تعمير اساسي ، كاليبراسيون و ... ) .


- معرفي مشخصات اصلي ماشين آلات شامل :
• مشخصات كلي دستگاه (نام ، كد ، اطلاعات مربوط به كارخانه سازنده ، نمايندگي ، محل نصب ، مدل و ... ) .
- فرم شناسنامه قطعات و مواد مصرفي و اطلاعات موجودي ، نقطه سفارش ، ميزان سفارش ، شماره فني و ... در مورد قطعات يدكي .


• مشخصات فني و شناسنامه اي ماشين آلات بصورت نامحدود و بنا به تعريف كاربر از قبيل (ولتاژ، آمپراژ ، توان مصرفي ، قدرت موتورها ، ظرفيت ماشين ، شماره نقشه ها ، شماره مدارك فني و ...) .
• مشخصات تفصيلي دستگاه (معرفي قسمتهاي اصلي دستگاه و قطعات يدكي مربوط به آنها و تعريف آنها و تعريف كليه اجزاء و مكانيزمها با مشخصات شناسنامه اي كامل ) .


• مشخصات مربوط به فعاليتهاي پيشگيري در چهار سطح ( كل ماشين ، سيستمهاي اصلي، مجموعه ها و قطعات) . شامل زمان آخرين عمل، فاصله زماني بين عمليات ،

نوع عمل ، شرح عمل ، نيروي انساني مورد نياز ، مواد مورد نياز ، زمان پيش بيني شده براي انجام ، انجام عمل در حالت توقف يا كار و ... .
ب - عمليات سيستم
- امكان ورود و ثبت درخواست تعميرات موردي و اتفاقي (EM) خارج از برنامه .


- امكان برنامه ريزي انجام فعاليتهاي پيشگيري براساس متوسط زمان پيش بيني شده وبا در نظر گرفتن تقويم كاري يا آمارهاي كاركرد ماشين آلات و تعيين عملياتي كه مي بايست در هر تاريخ دلخواه براي هر ماشين انجام شود .


- صدور دستوركاراجرايي براي رسته هاي تعميراتي ، براساس درخواست هاي اتفاقي و تعميرات برنامه اي و اعلام به پرسنل تعميركار براي اقدام .
- ثبت عمليات و سوابق انجام شده مربوط به هر دستوركار (شامل : تاريخ انجام عمل ، شرح عمل انجام شده ، نيروي انساني ، قطعات مصرفي، ميزان توقف دستگاه ، زمان كار تعميرات و ...( .
- ثبت ‏آمار كاركرد تجهيزات و ماشين ‏آلات در صورت نياز و به منظور انجام برنامه ريزي PM .


ج - گزارشات سيستم
- گزارشات پايه اي
• ليست و مشخصات ماشين آلات و تجهيزات .
• ليست قطعات يدكي هر ماشين .
• ليست قطعات مشترك بكار رفته در كليه ماشين ها .
• ليست فعاليتهاي پيش بيني شده سرويس و نگهداري دستگاهها.
• مشخصات فني ماشين آلات ، سيستم ها ، مجموعه ها و قطعات .
• نمودار درختي كليه سطوح ماشين آلات .


-
گزارشات تحليلي
• گزارش پيش بيني كاربري نيروي انساني مورد نياز براي اجراي برنامه هاي تعميراتي .
• گزارش پيش بيني مصرف قطعات/موادبراي محدوده زماني دلخواه .
• سابقه سرويس و نگهداري ماشين آلات ( شامل عمليات انجام شده ، زمان عمليات ، قطعات مصرفي ، پرسنل تعمير كار و ...) .
• گزارش دستور كارهاي معوقه به تفكيك علل تعويق در انجام كار .


• آمار توقفات فني ماشين آلات برحسب توقفات با برنامه و بدون برنامه .
• آمار علل خرابي دستگاه ها به تفكيك عوامل برقي ، مكانيكي ، تاسيساتي و ... .
• خلاصه كاركرد پرسنل تعمير كار .
• ميزان مصرف واقعي قطعات در دستگاهها .


• ليست فعاليت هاي برنامه ريزي شده كلي ويا به تفكيك پرسنل تعميراتي و يا به تفكيك ماشين دلخواه و در محدوده زماني دلخواه .
• ليست فعاليت هايي كه دستور كار آنها براي روز خاص يا محدوده زماني خاص صادر شده است ، بطور كلي و به تفكيك رسته هاي تعميراتي .
• ليست فعاليت هاي انجام شده در روز خاص يا محدوده زماني خاص .


• مقايسه هاي عملكرد و برنامه براي پرسنل و قطعات .
• و ... .
- نمودارهاي مقايسه اي
اين سيستم نمودارهاي گرافيكي بسيار زيبا و جذاب در انواع مختلف از جمله ستوني و دايره اي دو بعدي و سه بعدي ، نمودار خطي ، نمودار سطحي و … را به دلخواه كاربر نمايش و يا چاپ خواهد نمود . اين نمودار ها عبارتند از :
• نمودار مقايسه چگونگي وضعيت تاخير در انجام عمليات .


• نمودار مقايسه تعداد دفعات خرابي ماشين ها .
• نمودار مقايسه تحليلي رئوس علل خرابي .
• نمودار مقايسه فعالترين رسته هاي تعميراتي .


• نمودار مقايسه تعداد عمليات (PM) و(EM) تجهيزات .
• نمودار مقايسه مصرف يك قطعه در تجهيزات مختلف .
• نمودار مقايسه رسته ها، از لحاظ تاخير در عمليات سيستم ها .
• نمودار مقايسه زمان انواع عمليات انجام شده در يك ماشين .


• نمودار مقايسه زمان مصرفي يك عمل خاص برروي ماشينهاي مختلف .
- گزارشات ساختني
در اين بخش ، كاربر مي تواند با ورود به محيط Report Generator ، خود مبادرت به طراحي و توليد گزارشات نمايد . اين گزارشات به تعداد نامحدود و با انواع فيلترها و سورت هاي دلخواه قابل تعريف و استفاده مي باشند .


آمار در نت (نقش ابزارهاي آماري در مديريت نگهداري و تعميرات pm)
آمار و احتمالات در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات نقش ويژه اي دارد در تمامي مراحل كه يك خرابي يا از كار افتادگي براي تجهيزات پيش مي ايد از مرحله فرسودگي تا مرحله از كار افتادگي داراي خالاتي است

كه به آن شرايط انتقالي سيستم مي گويند.اين مراحل توسط كارشناسان قابليت حدس دقيق و به موقع را ندارد زيرا كه مراحل وقوع فرسودگي تا لحظه از كارافتادگي يا خرابي يك تجهيز در شرايط و حالات تصادفي اتفاق مي افتد.
لذا آمار و احتمالات براي تخمين هاي نزديك به واقعيت در برنامه ريزي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید