بخشی از مقاله

استفاده از DNS ویندوز 2000
درس1 :کاربا Zones (ناحیه دسته بندی)
درس 2:کار با سرورها
مرور:


درباره این فصل:
در این فصل شما چگونگی کار با ناحیه DNS را یاد خواهید گرفت.این شامل اختیار زون Zone))وایجاد پیکربندی زون (Zone)برای به روز درآوردن پویا است .شما همچنین چگونگی ایجاد پیکربندی سرور DNSرا برای کار به عنوان سرور مخفی وچگونگی اجرای سرور صفحه نمایشDNSرا یاد خواهید گرفت.
قبل از شروع:
برای کامل کردن این فصل شما باید داشته باشید :نصب ویندوز 2000 را با TPC و P I وسرویسهای DNS.
DNS:سیستم اینترنت که نامهای قرار گرفتن در آدرسهای عددی را ترجمه می کند .
TPC:قراردادی ،برای انتقال داده روی شبکه های ومخصوصا روی اینترنت (قرارداد کنترل انتقال)


IP:استانداری که تماسهای کامپیوتر را روی شبکه های که اینترنت ساخته است درست می کند .(در اینترنت هر کامپیوتر با یک شماره خاص به نام IPمشخص میشود )(قرارداد اینترنت)
درس 1 :کار با Zone (ناحیه دسته بندی)
سرورها ،نواحی دسته بندیشان را برای حل نامهای نشان می دهند (همچنین DNSرا ،فایلهای پایگاه داده می نامند )نواحی دسته بندی شامل منبع بایگانی که شامل منبع اطلاعات وابسته به قلمرو DNSهست.


برای مثال ،تعدادی از طرح منبع بایگانی ،نامهای دوستانه به آدرسIPاست وطرحی دیگر آدرس IPبه نامهای دوستانه .تعدادی از منابع بایگانی فقط شامل اطلاعاتی درباره سرورهایی در قلمرو DNSنیست ،اما سرور تعریف می کند که قلمرو مشخص می کند که کدام سرور برای کدام نواحی دسته بندی معتبر هستند .در این درس شما یاد خواهید گرفت ،چگونگی پیکر بندی نواحی دسته بندی DNSرا در ویندوز 2000.
بعد از این درس شما قادر خواهید بود که :
• اجرا کنید یک ناحیه دسته بندی اختیاری برای DNS
• ایجاد پیکر بندی نواحی دسته بندی برای به روز در آوری پویا .
تخمین زمان درس :20 دقیقه


نواحی دسته بندی اختیاری: شروع اختیاری (SOA)
پایگاه داده DNSمی تواند در نواحی دسته بندی چند گانه تقسیم شود .یک ناحیه دسته بندی Zoneهست یک قسمتی از پایگاه داده DNSکه شامل منابع بایگانی با دارنده نامهایی که متعلق به دوام قسمت نام فضای DNSاست .فایلهای ناحیه دسته بندی ،روی سرورهای DNsنگهداری شده اند .یک سرور DNSتنها می تواند به نواحی دسته بندی میزبان صفر ،یک ،ویا چند گانه پیکر بندی شود .
هر ناحیه دسته بندی متصل به یک نام قلمرو ومخصوص ،اشاره می کند به ریشه قلمرو ناحیه دسته بندی .


یک ناحیه دسته بندی ،شامل اطلاعاتی درباره همه نامهایی است که پایان یافته با نام ریشه قلمرو وناحیه دسته بندی یک سرور DNSکه برای یک نام معتبر و توانا مطرح شده ،آیا آن در بردارنده ناحیه دسته بندی آن نام را( پرد لود )می کند .اولین ثبت در هر فایل دسته بندی هست یک شروع اختیاری SOA))منابع ثبت .SOAمنبع ثبت مشخص می کند یک سرور اولیه شخصی DNSرا برای ناحیه دسته بندی به عنوان بهترین منبع اطلاعات برای داده در آن ناحیه دسته بندی وبه عنوان یک هویت پردازش به روز برای ناحیه دسته بندی.
نامهای داخل دسته بند هم می تواند نماینده ای برای نواحی دسته بندی دیگر باشد .


نماینده هست یک فرآیند تعیین مسئولیت برای یک قسمت از یک فضای شخصی DNS ،با هویت مجزا .این هویت مجزا می تواند یک تشکیلات دیگر ،واحد یا گروه کاری در داخل شرکت شما باشد .
در شرایط تکنیکی،نمایندگی دادن به معنی واگذاری اختیار قسمتهای گذشته فضای DNSشخصی شما به نواحی دسته بندی دیگر است .ثبت سرور شخصی که تعیین می کند نمایندگی ناحیه را وDNS شخصی سرور معتبر برای آن ناحیه نشان می دهد این جور نماینده را .نمایندگی در سرتاسر نواحی چند گانه بود قسمتی از طراحی اصلی هدف DNS،شرح زیر هستند دلایل اصلی نمایندگی فضای شخصی DNS:


• نیاز به قلمرو دادن مدیریت قلمرو DNSبه یک تعداد سازمان یا واحد در داخل یک سازمان .
• نیاز به توزیع لود (Load)نگهداری یک پایگاه داده بزرگ DNSدر بین سرورهای شخصی چند گانه برای بهبود وضوع شخصی اجرا، به علاوه خلق یک محیط DNS سرور مقاوم است.


• نیاز به پذیرش ،برای وابستگی سازمان میزبان با آنها در قلمرو های مناسب.
منبع بایگانی سرورشخصی نماینده را توسط تعیین سرورهای DNSبرای هر ناحیه کمک می کند.
آنها در همه جستجوهای جلو وعقب نواحی دسته بندی ظاهر می شوند .هر وقت که یک سرور DNSنیاز دارد به حدوسط یک نماینده ، بایگانی منبع سرور شخصی را برای سرورهای DNSدر هدف ناحیه دسته بندی نشان خواهد داد.در شکل 71،مدیریت قلمرو میکروسافت. Comنماینده حد وسط دو ناحیه شده است ،مایکروسافت .Comوقلمرو من، مایکروسافت Com..


یادداشت :اگر بایگانی سرور شخصی چند گانه موجود باشد برای نمایندگی ناحیه مشخص چند گانه سرورها DNSقابل دسترس برای پرسش ،سرور DNSویندوز 2000 ،خواهد توانست انتخاب کند نزدیکترین پایگاه سرور DNSرا روی اطراف بازه ها اندازه گیری شده همه زمانها برای هر سرور DNS.
فهم نواحی دسته بندی DNSوقلمرو های DNS
(قلمرو )دامنه سرورهای شخصی ذخیره می کند اطلاعاتی درباره قسمتهای فضای شخصی دامنه ،که ناحیه دسته بندی، می نامند. سرور شخصی ،برای یک ناحیه دسته بندی ویژه ،معتبر است.


یک سرور شخصی انفرادی می تواند برای هر ناحیه دسته بندی ای ،معتبر باشد .فهم تفاوت بین یک ناحیه دسته بندی Zone))به سادگی یک قسمت از یک قلمرو است .برای مثال قلمرو مایکروسافت Com.،مارکتینگ .مایکروسافت .Comشامل فقط اطلاعاتی برای.Com ..Microsoftاست واشاره می کند به سرورهای شخصی معتبر برای زیر قلمرو ها .
ناحیه دسته بندی .Com ..Microsoftمی تواند شامل دادهای برای زیر قلمرو های .Com Microsoft.باشد ،اگرآنها به نمایندگی سرور دیگری در نیامده باشند .برای مثال .Com ..Microsoft،Marketingممکن است مدیر نماینده ناحیه دسته بندی خود آن باشد .منشاء.Com ..Microsoft ممکن است مدیر Development


Com.. Microsoftباشد .اگر زیر قلمروی وجود نداشته باشد سپس ناحیه دسته بندی وقلمرو ذاتا مثل هم هستند .در این حالت ناحیه دسته بندی شامل دادها برای قلمرو است .
یادداشت :همه قلمروها یا زیر قلمروها که به عنوان قسمتی از نماینده ناحیه قابل اجرا باید خلق شوند در ناحیه قبلی رایج برای انجام نمایندگی مشروح اینجا ظاهر می شوند.لازم است از میزان فرمان DNSبرای اولین قلمروهای اضافی ناحیه دسته بندی ،قبل از کامل کردن این فرآیند استفاده کنیم.
خلق یک نماینده ناحیه دسته بندی:
1- کلیک روی منویStar Programs Adminstrative DNS


2-در نمودار درختی ، راست کلیک کنید روی زیر قلمروها وسپس کلیک کننید روی New Delegation موارد شرح داده شده در بالا در شکل 2/8مشخص شده New Deldgation wizard ظاهر می شود .
3- کلیک کنید رویNext.
4- ///Delegated Domain name ،نوع نام قلمرو نماینده سپس روی Nextکلیک کنید.
5- در قسمت Name Servers diaiog box کلیک کنید روی Add tospecify namesوآدرس IPسرور DNSشما را می خواهید داشته باشد میزبان ناحیه نماینده .
New Resouvee Record ظاهر خواهد شد ،پذیرفتن شما سرورهای DNSویژه را .
6- نوع سرور DNS،کلیک کنید addوسپس کلیک کنید OK.
7- در Name servers dialog box ،کلیک کنید Next
8- کلیک کنید Fimish را برای بستن پنجره New Deldgation wizard .
ایجاد پیکر بندی نواحی دسته بندی برای به روز در آوری پویا


در ابتدا DNS طراحی شده بود برای پشتیبانی فقط تغییرات ایستا برای یک پایگاه داده. ناحیه دسته بندی به دلیل محدودیتهای طراحی ایستا ،توانایی اضافه کردن حرکت دادن یا تغییر دادن بایگانی منبع فقط می توانست توسط مدیر سیستم DNSبصورت دستی لنجام شود برای مثال ،مدیر سیستم DNSمی خواست ویرایش کند بایگانی را ،روی یک سرور اولیه وپایگاه داده تجدید نظر شده ناحیه ،سپس می خواست سرورهای ثانویه در طول انتقال ناحیه زیاد شوند .این طراحی عملی است موقعیکه تعداد تغییرات هست کم وبروز آوری کمتر اتفاق می افتد ،اما در غیر این صورت می تواند رام نشدنی باشد.


ویندوز 2000 سرویس گیرنده را درا اختیار قرار می دهد و سرور از به روز نمایی پویا حمایت می کند. بروز رسانی پویا سیستم گیرنده DNS کامپیوترها را برای ثبت و به روز رسانی پویای بایگانی منابعشان ،هنگامیکه تغییرات اتفاق میافتند ،با یک سرور DNS ،قدرتمند میکند. این کاهشها نیازمند مدیریت دستی بایگانی ناحیه دسته بندی است،مخصوصاً برای سرویسهای گیرنده که بارها حرکت می کنند یا موقعیتشان تغییر میکند و استفاده میکنند از DHCP برای بدست آوردن یک آدرس IP.


کامپیوترهایی که با ویندوز2000 اجرا شده اند و دارای پیکربندی ایستا برای TCP/IP هستند ، برای ثبت پویا و منبع اشاره گر برای آدرس IP پیکر بندی شده و استفاده شده توسط اتصالات نصب شده شبکه اشان تلاش میکنند. به روز رسانی پویا میتواند برای هر یک از دلایل یا اتفاقات زیر فرستاده شود:
• یک آدرس IP اضافه،حذف،یا تغییر داده شده در خصوصیات پیکر بندی TCP/IP برای هر یک از اتصالات نصب شده شبکه
• یک آدرس IP با سرور DHCP هر یک از اتصالات نصب شده شبکه تغییر کرده یا نوسازی شده است. مثلاً ،موقعیکه کامپیوتر استارت می شود یا اگر فرمان پیکربندی/نوشدن IP مورد استفاده قرار گیرد.


• زمانیکه کامپیوتر روشن است.
قوانین به روز رسانی دینامیکی:


برای سرورهای DNS ،سرویس DNS این امکان را فراهم می آورد که برای یک منطقه بر اساس پیکر بندی سرور برای بارگذاری یک استاندارد اولیه یا منطقه دایرکتوری یکپارچه شده،به روز رسانی دینامیکی را فعال یا غیر فعال نمود. به طوزر پیش فرض ،کامپیوترهای کلاینت که تحت هر ورژنی از ویندوز 2000 کار میکنند ،این ثبتهای منابع هاست خود در DNS را ،زمانیکه برای TCP/IP پیکربندی شده باشند ،به صورت دینامیکی به روز رسانی میکنند.
زمانیکه نواحی DNS در دایرکتوری فعال ذخیره شد، به صورت پیش فرض DNS برای برای دریافت به روز رسانی دینامیکی تنظیم شده است.


نکته: سرورهای DNS ویندوز 2000 از به روز رسانی دینامیکی حمایت میکنند. اما سرور DNS ارائه شده با سرور 4.0 ویندوز NT این امکان را ندارد.
برای اینکه درخواست به روز رسانی دینامیکی اجرا شود ،چند پیش شرط بایستی تنظیم شوند. هر پیش شرط باید متناسب با نوع به روز رسانی باشد که قرار است اتفاق بیفتد. بعد از آنکه تمام پیش شرطها محقق شدند ،سرور اولیه ناحیه میتواند با یک به روز رسای از نواحی محلی خود کار را آغاز کند. برخی از پیش شرطهایی که می توانند تنظیم شوند به شرح زیر است:


• یک ثبت منبع لازم است یا اینکه ثبت منبع موجود باشد یا اینکه این ثبت در حال استفاده توسط به روز رسانی قبلی باشد.
• یک ثبت منبع لازم یا اینکه ثبت منبع موجودنباشد یا اینکه این ثبت در حال استفاده توسط به روز رسانی قبلی نباشد.
• یک درخواست مجاز شده باشد که یک به روز رسانی برای یک ثبت منبع خاص یا مجموعه ای از ثبت منابع انجام دهد.
برای کامپیوترهای کلاینت که رجیستر شده و بوسیله DNS به صورت دینامیکی به روز رسانی میشوند،داریم:
• نصب یا ارتقا کامپیوترهای کلاینت به ویندوز 2000


• نصب و استفاده از سرور DHCP ویندوز 2000 بر روی شبکه شما برای کرایه کامپیوترهای کلاینت.
تمرین: فعال سازی به روز رسانی دینامیکی
در این تمرین ، شما به کامپیوترهای کلاینت DNS این اجازه را میدهید تا زمانیکه تغییراتی که باعث فعال شدن به روز رسانی پویا برای ناحیه DNS میشوند ،بروز کردند ،رجیستر شده و به صورت دینامیکی رکوردهای مربوط به منابع خود را به روز رسانی کنند.
• برای انجام به روز رسانی دینامیکی
1- start/programs/administrative tools/DNS
در این زمان کنسول DNS administrative ظاهر میشود.
2- در نمودار درختی ظاهر شده بر روی ناحیه مورد نظر کلیک راست کرده و بر روی properties کلیک نمایید. پنجره مربوط به خصوصیات ناحیه ظاهر میشود که در شکل 3-8 نشان داده شده است.


3- در لیست مربوط به اجازه به روز رسانی دینامیکی ،بر روی yes کلیک کنید.
4- برای بستن این پنجره روی ok کلیک کنید.
5- کنسول مربوط به DNS administrative را ببندید.


خلاصه درس:
DELEGATION فرایند بررسی مسئولیت برای بخشی از یک فضای نامی DNS به یک هویت جداگانه است.نامهای رکوردهای منابع سرور با مشخص کردن سرورهای DNS برای هر ناحیه این فرایند را تسهیل میکنند . آنها در تمامی جستجوهای مستقیم و معکوس نواحی ظاهر میشوند. ویندوز 2000 پشتیبانی کلاینت و سرور را برای استفاده از به روز رسانی دینامیکی انجام میدهد. به روز رسانیهای دینامیکی کامپیوترهای کلاینت DNS را قادر می سازند که رکوردهای منابعشان را هر زمان که تغییراتی در سرور DNS بروز کرد ،ثبت کرده و به صورت دینامیکی آنها را به روز رسانی کنند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید