دانلود مقاله الکل وانواع آن

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

الکل وانواع آن
ازنظر علم شیمی هرماده ای که در فرمول شیمیایی آن عامل هیدروکسیل (OH- ) وجود داشته باشد ،یک الکل محسوب می شود .الکل ازمشتقات هیدرو کربن هاست که درآن هر مولکول ،ترکیبی ازچند اتم هیدروژن وکربن می باشد .نهایت ،یک عامل (OH) جانشین یک اتم هیدروژن می گردد.وبنابر تعداد عامل (OH) ،الکل را یک یا چند ظرفیت می گویند . الکل انواع زیادی دارد که ذیلاًبه برخی ازآن ها اشاره می کنیم

الف )الکل متیلیک
ساده ترین الکل ها ،الکل متیلیک است که مبنای الکل های یک ظرفیتی می باشد .الکل متیلیک از تقطیر چوب به دست می آید وازاین رو به آن عرق چوب نیز می گویند .این ماده مایعی است بی رنگ که در۶۶ درجه سانتی گراد می جوشد ،باشعله کمی آبی رنگ می سوزد وچون باآب مخلوط گردد،تقلیل حجم یافته وتولید حرارت می کند.
الکل متیلیک ،درصنایع رنگ سازی کاربرد دارد .به علاوه سمی است قوی که با شرب ۸تا ۱۰گرم آن اختلالات هاضمه واغلب کوری دست داده وتلف می کند.
پس ازالکل متیلیک یا متانول بقیه الکل های یک ظرفیتی یا یک عاملی رابه الکل های نوع اول ۷دوم و سوم طبقه بندی می کنند.. اتانول که موضوع بحث ماست ،درزمره الکل های نوع اول است .هم چنین الکل های دو ظرفیتی وسه ظرفیتی و… نیز وجود دارد که کمی می توان ازضد یخ به عنوان الکل دو ظرفیتی (یا الکل دو عاملی اشباع )وگلیسیرین به عنوان الکل سه ظرفیتی (یا الکل سه عاملی اشباع)نام برد .ب)الکل اتیلیک

اگر واژه الکل بدون هیچ پسوند یا پیشوند به کار رود ،مقصود الکل اتیلیک یا اتانول است که معروف ترین انواع الکل میباشد .در آینده خواهیم دید که الکل اتیلیک درصنایع گوناگون ودر زندگی روز مره مردم ،کاربرد زیادی دارد.
چنان که درمقدمه اشاره شد ،موضوع بحث مادر این نوشتار منحصراً الکل اتیلیک یا اتانول است .وهر کجا دراین رساله ،واژه الکل رابدون افزودن کلمه به کار بریم مقصودمان همین نوع الکل می باشد .

اتانول به طور طبیعی وبه مقدار بسیار کم درنان (۵%درصد )،مغز انسان وگیاهان وجود دارد .علاوه برمخمر وبعضی باکتری ها،بدن انسان نیز مقدار چشمگیری الکل تولید می کند .دراکثر موارد ،تمام تبیین اوصاف الکل وآثار ظاهری الکل برجسم وروان آدمی می پردازیم .

ویژگی های الکل وآثار آن
الکل اتیلیک در ۳/۷۸ درجه سانتی گراد به جوش می آید ودر ۱۱۴-درجه ذوب می شود .الکل مطلق ,آب گونه ای است بی رنگ وزود آتش گیر ،با بویی ویژه ،در برودت زیاد ابتدا قوام آمده وسپس مانند شیشه منجمد می گردد. الکل برخلاف پندار بعضی اثر تحریکی براعضای بدن ندارد ،بلکه اثرآن تخدیر یعنی تضعیف فعالیت های بدن وکاستن ازدقت درانجام رفتارهای گوناگون است .درکتاب های علمی نیز ،الکل را درردیف تخدیر کننده ها هم چون اتروغیره میآورند.یکی ازدانشمندان دراین زمینه می گوید:«این واقعیت که افراد تحت تاثیر الکل ،خجالتشان ازبین می رود وزیاد حرف می زنند ،به علت اثر تحریکی الکل برمغز نیست ،بلکه به دلیل ازبین رفتن کنترلی است که مراکزعالی مغز درمیانه روی واعتدال شخص ازخود انجام می دهند .

به هر حال ,تمامی مشروبات الکلی ,حاوی مقداری الکل می باشند وهر گونه آثار تخدیری که ازمشروبات الکلی بروز می کند مربوط به وجود این ماده درآن هاست .میزان این تخدیر که مارازآن به مستی تعبیر می کنیم بستگی به درصد الکل موجود دراین گوشه مشروبات دارد . چنان چه شخص مقداری الکل بنوشد ,قریب ۱۵آن فوراًبه وسیله جدار معده داخل درخون وبقیه درامعاءوارد می گردد .مقداری هم ممکن است به وسیله ریتین یا با ادرار خارج شود .ولی قسمت اعظم آن در هر حال دربدن می ماند ودرآن جامتدرجا اکسید شده واحتیاجی به هضم وگوارش ندارد .

کبد انسان قادر است درهر ساعت ,۸گرم الکل رااکسید کند .مقادیر زیادتر درجریان خون ظاهر شدهولی غلظت کم تر از ۰۵/۰% علامتی درشخص به وجود نمیآورد .از غلظت به ۱%درخون برسد ,اختلال تنفسی وقلبی ونهایتاً مرگ ایجاد می شود هرچند مقدار کشنده آن برحسب افراد می کند .

پیتر کوپر نیز دراین زمینه چنین می نویسد:«الکل ازتمام راه ها جذب بدن می شود ولی جذب آن از راه دهان ومعده بسیار کم است .روده کوچک ۸۰%یا بیشتر مقدار خورده شده را جذب می کند .کم تر از ۱۰%بی تغییر ازراه ادرار وتنفس دفع می شود .الکل دربافت ها به سرعت منتشر شده ودرحدود ۸گرم درساعت اکسید وبه گاز کربنیک وآب تبدیل می شود بدین ترتیب مهم ترین اثر الکل ۷تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی است .الکل درنتیجه تاثیر برروی اعصاب ,واکنش دررگ هاایجاد نموده وخون را به سطح بدن جریان می دهد واز این طریق ,پوست راقرمز می کند وابتداءدربدن ایجاد حرارت می نماید .اما این اثر دیری نمی پاید ,چرا که پس ازمدت کوتاهی ,بدن حرارت خود راتا دو برابر از دست می دهد

شخص که الکل می نوشد ابتدا فعالیت اوبیش ازحد معمول می شود وبه ترتیبی که ذکرشد ,درجه حرارت بدن بالا رفته وتنفس شدید می شود .آن گاه مرکز تکلم درمغز تحت تاثیر الکل قرار گرفته وشخص پرچانگی می کند .سپس مرکز سمعی مغز متاثرشده وشخص صداهای بی خود می شنود .بعد مرکز بینایی مغز دچار اختلال گشته وشخص تصاویر موهوم میبیند وبالاخره مرکز حفظ تعادل تحت تاثیر الکل قرار گرفته وکسی که مشروب الکلی نوشیده توازن اعمال فیزیکی راازدست می دهد . بدین ترتیب با نوشیدن الکل ,خویشتن داری شخص که به عنوان منشا حجب درانسان پایه گذاری شده است ,تقریباًازبین رفته وباعث بروز اعمال نا هنجار می شود

ازدیدگاه متخصصین اعصاب وروان ,الکل ,عالی ترین اعمال توقفی رافلج می کند وانسان رابه سیرت ومنش عاری ازملکات اخلاقی وبری ازدانش وبینش سوق می دهد .استعمال الکل موجب دگرگونی در شخصیت انسان می شود وانسان باشرم وحیا راافسارگسیخته وبی بندوبار می نماید.
اتانول (اتیل الکل ,دانه الکل ) ماده ای شفاف می باشد ,ازویژگی دیگر این مایع بی رنگ می توان به بوی خوشایند ومطبوع آن اشاره کرد .اتانول درمحلولهای رقیق خود دارای طعم نسبتاً ملایم وشیرینی است ولی درمحلولهای غلیظ ,این طعم بسیار تلخ وسوزان می باشد.

اتانول با فرمول شیمیایی CH3CH2OH یک الکل می باشد که این گروه ازترکیبات شیمیایی شامل یک گروه مولکول هیدروکسیل –OH,به علاوه اتم کربن است .
کلمه الکل ازلغت عربی ال –کهول مشتق شده است که این ماده (ال –کهول ) پودر نرم وخالص عنصر فلزی آنتیموان میباشد که از راه تقطیر فلز آنتیموان بدست می آید ودر آرایش چشم به کار می رود .

درابتدا ,الکل به هر پودر نرم وخالص اطلاق می شده است ,اما بعداًشیمی دانان قرون وسطی این اصطلاح رادرمورد مواد خالص تقطیر شده به کار بردند که این امر موجب هدایت صحیح روند استفاده ازاین اصطلاح شد .

اتانول دارای نقطه ذوب ۱/۱۱۴- سانتی گراد ,نقطه جوش ۵/۷۸ سانتی گراد وچگالی ۷۸۹% گرم برمیلی لیتر (دردمای ۲۰سانتیی گراد ) میباشد .
پایین بودن نقطه انجماد اتانول باعث شده است که این مایع به عنوان یک ماده مفید وسودمند دردما سنج ها برای دماهای زیر ۴۰-سانتی گراد (دمای ۴۰- سانتی گراد نقطه انجماد جیوه میباشد )به کار رود ونیز کاربرد دیگر این مایع درادیاتور اتومیبل درهوای سرد ازاتانول استفاده می شود.
درزمانهای قدیم , اتانول رااز راه تخمیر قندها بدست می آورند .

اکنون نوشیدنیها ی الکلی وبیش ازنیمی از الکلها صنعتی از طریق فرآیند فوق (تخمیر قندها ) ساخته می شود .قندهای ساده , مواد خام می باشند .
زیمار ( یک آنزیم از مواد مخمر ) تبدیل کننده قندهای ساده به اتانول ودی اکسید کربن است .
واکنش تخمیر که درمعادله روبرو به صورت ساده C 6 H1206 2CH3CH2OH+2CO2 بیان شده است درواقع دارای پیچیدگیهای زیادی می باشد که از جمله این پیچیدگیها می توان به تولید وپرورش ناخالص مخمر ونیز مقادیر مختلف ازمواد دیگر شامل گلیسیرین واسیدهای آلی حاصل ازاین واکنش اشاره کرد.
درتولید نوشیدنیهایی ازقبیل ویسکی وبراندی ,ناخالصیهای فوق الذکر باعث وسبب تهیه این مواد می شوند ودراصل چاشنی مواد نوشیدنی مذکور ,این ناخالصیها میباشند.
همچنین نشاسته های موجود درسیب زمینی ,ذرت ,گندم وسایر گیاهان می تواند درتولید اتانول از طریق فرآیند تخمیر ,استفاده شود .باین وجود ,نشاسته ها باید ابتدا به قندهای ساده تبدیل (شکسته )شوند .

دیاستار (مجموعه ای ازآنزیمها ی تولید شده درحین جوانه زدن دانه ها ,که مشاسته رابه دکستروز تبدیل می کند.)آنزیمی است که حین جوانه زدن گیاه جو به وجود می آید ونشاسته رابه قند های ساده تر تبدیل می کند .بنابر این عمل جوانه زدن جو که پدیده مالتی نامیده می شود ,اولین گام دردرست کردن آبجو ازگیاهان نشاسته ای مانند ذرت وگندم میباشد .(مالت =جوانه خشک شده جو
اتانول درچند سلسله تخمیر که در غلظتی تقریباًدرحدود ۱۴%صورت می گیرد ,به وجود می آید .اگر غلظت بالای ۱۴%باشد ,اتانول باعث تخریب آنزیم زیماز شده ودرنتیجه عمل تخمیر متوقف می شود .

اتانول حاصل ازتقطیر ازمحلولهای آبی به طور طبیعی غلیظ میباشد اما میبینیم که بخار حاصل ازمحلول آبی اتانول نیز دارای ۹۵%اتانول و۴%آب میباشد بنابراین اتانول خالص رانمی توان ازتقطیر بدست آورد .
اتانول تجاری دارای ۹۵%اتانول و۵%آب میباشد که میتوان بااستفاده ازعوامل دهیدرات کننده ,این ۵%آب باقی مانده راهم ازبین برد ویک اتانول کاملاًخالص بدست آورد.

برای نوشیدنیهایی که امروزه به طورمصنوعی ساخته می شوند ,اتانول زیادی ,درنظر گرفته نمی شود .همچنین برای ساختن استالدئین از استیلن ویا اتیلن ازنفت خام نیز اتانول زیادی به کار نمی رود .اتانول ابتدا به استالدئید وسپس به اسید استیک ,اکسید می شود .این می تواندد همچنین به شکل دیگری هم دهیدرات شود .
بوتادی ان که ساختن لاستیکهای مصنوعی کاربرد ,ممکن است از اتانول گرفته شود ,همان طور که می توان کلروفرم وخیلی دیگر از ترکیبات شیمی آلی رااز اتانول گرفت .
اتانول می تواند درسوخت خودروها (مواد سوختنی مصرفی دراتومبیل ها )استفاده شود به نحوی که با ترکیب اتانول بابنزین می توان گازوئیل بدست آورد .

اتانول می تواند به نسبت های مختلف باآب وسایر حلالهای آلی ترکیب شود .همچنین این ماده به عنوان حلال میتواند درمواردی مثل ساختن عطر ,رنگ ,لاک الکل ومواد منفجره به کار رود .محلولهای الکلی مواد ثابت ,تنتور نامیده می شوند واگر این مواد به جای ویژگی ثابت خود دارای ویژگی فرّار (متغیر)باشند به این مواد دراصطلاح الکل گفته می شود .
اکثر اتانولهای صنعتی رانمی توان به عنوان نوشیدنی الکلی به کاربرد .اتانول غیر قابل شرب دارای مقادیر کمی , حدود۱تا ۲%مواد سمی ونامطلوب میباشد (البته این مواد سمی رابرای جلوگیری ازاستفاده اتانول به عنوان مشروب الکلی به اتانول میافزاین)

حمل ونقل همه این مواد (مشروبات الکلی )مستلزم یک سری برخورد ها از طرف دولت ها می شود که دولت ها یک سری مالیاتهای غیر مستقیم براین مواد می بندند (اکنون این مالیات حدود ۲۰دلار برای هرگالن میباشد(
این عمل تقلیب (غیر قابل شرب کردن الکل )باعث بروز یک سری مشکلات برای اتانول درکاربرد های صنعتی می شود .برخی صنایع تولید مشروبات الکلی ازاتانول ,تحت نظارت مرکزی بسته هستند یعنی به طور محدود فعالیت می کنند.

هنگامی که یک نوشیدنی الکلی مصرف می شود (نوشیده می شود ),ازطریق معده عبور کرده وبه روده کوچک وارد می شود .روده کوچک جایی است که اتانول سریعاً جذب ورد سراسر بدن پخش می شود .اتانول دربافت های بدن وارد شده وبه نسبت های مختلف باآب بافتها ترکیب می شود ,بنابر این اتانول رامیتوان بیشتر درخون ومغز یافت واین نسبت دربافتها ی ماهیچه ای وچربی کمتر ازخون ومغز است .اتانول به شدت توسط مایعات بدن رقیق می شود .

برای مثال ۱ اونس (واحد وزن برابر با ۳۵/۲۸ گرم ) ویسکی با درجه ۱۰۰که شامل ۵%اونس محلول مایع اتانول میباشد (تقریباً ۱۵ میلی لیتر ) ,به تعداد ۵۰۰۰برابر توسط ۱۵۰پوند (واحد برابر با ۴۵۴ گرم ) ازمایعات بدن رقیق می شود ودر حدود ۰۲% غلظت الکل خون رابالا می برد

اگر مقدار اتانول مصرفی زیاد نباشد ,باز یافت می تواند باانهدام اتانول ادامه یابد .سرعت انهدام اتانول در۱۵۰پوند ازمایعات بدن ,تقریباً ۵%اونس ازاتانول درهر ساعت است که این مقدار با ۱۲ اونس آبجو , ۴اونس مشروب ویا ۱اونس ازمشروب الکلی خیلی غلیظ برابری می کند .

فعالیتهای اتونال یک داروی کندساز است وبسته به دارو ,‌می تواند به عنوان یک داروی آرام بخش ویا یک داروی بیهوش عمومی به کار رود .این دارو (اتونال ) ازکار کرد معین مغز جلوگیری می کند .در مقادیری که اندازه اتونال به کاررفته خیلی کم است , به نظر می رسد که درنوشابه الکلی نقش بازدارنده ای درمغز ایفا می کند .به هر حال همان طور که غلظت ماده افزایش می یابد , ازکار کرد صحیح مغز جلوگیری بیشتری به عمل می آید وازعلائم بارز این مسمومیت می توان به موارد زیر اشاره کرد : صحبتهای نامفهوم (هذیان گفتن ) , راه رفتن نامنظم ( تلو تلو خوردن ) ,‌اختلال درفهم وحس وناتوانی درپاسخ به واکنشهابه طور سریع.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد