دانلود مقاله بررسی بیان ژنهای شناسایی شده در گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی طولانی مدت و آبیاری مجدد

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

خشکی از عوامل محدود کننده رشد و حاصلخیزی میباشد. تحقیقات قبل وجود مقاومت ذاتی غیر وابسته به ژنوتیپ در گیاهچههای چهار

روزهتنشگندم را به خشکی طولانی مدت و احیا در شرایط آبیاری مجدد را نشان داد. تنش خشکی موجب کاهش اکثر پروتئینهای مورد

مطالعه با روش الکتروفورز دو بعدی شده است اما برخی از آنها در شرایط آبیاری مجدد به میزان شاهد خود میرسند یا حتی بیان آنها
نسبت به شاهد افزایش معنیداری یافته است. بررسی در سطح ترانسکریپتوم برخی از این ژنها میتواند نقش خشکی و آبیاری مجدد را

در میزان بیان آنها آشکار سازد و موجب شود تا درک بهتری نسبت به تاثیر تنش و آبیاری مجدد در گیاهچههای چهار روزه ایجاد شود.

بررسی بیان ژن با پرایمرهای طراحی شده توسط PCR Real time روی mRNA استخراج شده از گیاهچههای تحت تنش خشکی(۱۰و ۲۰ روزه) و آبیاری مجدد(۳و ۷ روزه) انجام گرفت. نتایج بیان ژن نشان داد که میزان بیان ژن گلیسرآلدهید فسفاتدهیدروژناز که در فرایند

فتوسنتز نقش دارد در شرایط تنش کاهش یافته و با آبیاری مجدد افزایش مییابد که موید نتایج پروتئومیکس است. ژن هماهنگ کننده

چاپرونها نیز در هر دو سطح کاهش بیان در تنش داشته و در آبیاری مجدد به میزان شاهد خود رسیده است. آسکوربات پراکسیداز برخلاف نتایج بیان پروتئینها در تنش افزایش و با آبیاری مجدد کاهش یافته است که نمایانگر توقف گیاه در شرایط تنش شدید حتی با افزایش بیان ژنها در سطح ترانسکریپتوم میباشد. بیان فروکتوز بیسفسفاتآلدولاز نیز در آبیاری مجدد افزایش بیشتری نسبت به شاهد یافته است.

کلمات کلیدی: گندم، ترانسکریپتوم، پروتئومیکس، بررسی بیان

مقدمه

خشکی به عنوان شایع ترین تنش محیطی شناخته شده است که تقریبا تولید محصول، در ۲۵ درصد زمینهای کشاورزی جهان را محدود میکند و به تنهایی عامل اصلی کاهش عملکرد محسوب میشود. سازگاری گیاه به خشکی حاصل مکانیسمهای مولکولی و فیزیولوژیکی مختلف میباشد. ترانسکریپتومیکس، پروتئومیکس و مطالعات بیان ژن فعالیت و تنظیم نسخهها و پروتئینهای متعدد وابسته به تنش را تنظیم میکنند (والیدون، . (۲۰۰۶ دانه های بالغ گندم مقاومت زیادی به تنش خشکی نشان میدهند اما زمانی که بذر گندم آب

جذب میکند همانند بذور دیگر به سرعت میزان مقاومت به تنش خشکی از دست میرود به طوری که این مقاومت در گیاهچههای شش

روزه به نصف تقلیل پیدا میکند. تحقیقات قبلی تنها تاثیر برخی از قندهای موتر در سوخت و ساز و نسبت آنزیمهای مورد استفاده در ترکیب و تجزیه قندها را عامل اصلی در مقاومت گیاهچههای چهار روزه بیان کرده است(بوگدان و همکارانکنون۱(۲۰۰۹ اما تا

هیچگونه مطالعهای روی بررسی پروتئوم یا بیان ژن در این گیاهچهها تحت تنش خشکی و آبیاری مجدد صورت نگرفته است. بنابراین درک بهتر روابط محیط و ژنوتیپ و بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی گیاه در تنش خشکی باعث درک بهتر نحوه

۱ – Bogdan

١

سازگاری گیاه و وقایع دخیل در مکانیسمهای تحمل به خشکی خواهد شد(گیاجی و همکاران،.۲(۱۹۹۹ بر اساس نتایج بدست آمده از
تحقیقات پروتئوم روی گیاهچههای چهار روزه برخی از پروتئینها تحت تنش خشکی کاهش بیان یافته اما در آبیاری مجدد به میزان شاهد خود
برگشته و یا حتی نسبت به شاهد افزایش بیان یافتهاند. بررسی بیان ژن در سطح mRNA میتواند ابزار مفیدی در تعیین پروفایل بیان ژن باشند.

مواد و روشها

آزمایش روی گیاهچههای ۴ روزه گندم رقم مرودشت تحت تنش خشکی با قطع کامل آبیاری در دو دوره ۱۰) و ۲۰ روزه(T1,T2 و دو دوره آبیاری(۳و ۷ روزه(W1, W2 در اتاقک رشد با شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی و دو دوره آبیاری مجددو(۳

۷ روزه) انجام شد. نمونهها پس از برداشت و فریز شدن شدنددردمای -۸۰ پودر . الکتروفورز دو بعدی انجام شد و بر اساس آن
پروتئینهای دارای کاهش بیان در شرایط تنش و رسیدن به نرمال در آبیاری مجدد انتخاب شدند(شکل.(۱ مراحل استخراج RNAکل

ازبافت گیاهچه انجام شد(.(Rnasy mini kit سپس میزان RNA با دستگاه Nanodrop تعیین غلظت شد. DNA مکمل با استفاده از iScript cDNA synthesis kit ساخته شد. Real Time PCR انجام شد (جدول .(۱ همه دادهها با ژن خانه دار۱۸s به عنوان کنترل داخلی نرمال شده و سپس میزان تغییرات بیان ژن در تنشهای مختلف نسبت به شاهد سنجیده شد. کلیه آزمایشات با سهمستقلتکرار از حداقل ۳ نمونه

انجام گرفت. مقایسه میانگینها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ آزمون LSD جهت تعیین معنیدار بودن تفاوتها در سطح۰۱۰و۰/
شدP≤ ۰ .۰۵ انجام .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد