دانلود مقاله بررسی تاثیر ایندیوم بر روی گاف نواری و ترمولومینسانس بلورهای KBr و KCl

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه:


ترمولومینسانس شکلی از لومینسانس است که انرژی جذب شده از پرتوهای الکترومغناطیسی یا پرتوهای یونی را با گرمکردن ماده بهصورت پرتوهای مرئی یا نزدیک به مرئی گسیل میکند، که این پدیده در بلورهای عایق یا نیمه رساناها مشاهده میشود 2]،.[1 ترمولومینسانس وسیله مهمی برای مطالعه مراکز رنگی در هالیدهای قلیایی است. بیشتر مطالعات ترمولومینسانس بر روی تک کریستالهای هالیدهای قلیایی یا پودرهای ریز بلورین انجام شده است .[3] ترمولومینسانس لایههای نازکی از بلورهای هالیدهای قلیایی نتایج قابل توجهی را ارائه کرده است، پژوهشها همچنان برای دستیابی به کریستالی با خواص بهتر ادامه دارد. در این مقاله ابتدا به شرح چگونگی رشد تک بلورها و آماده سازی نمونه ها میپردازیم سپس تاثیر ناخالصی ایندیوم را بروی باند گپ انرژی بررسی میکنیم و در پایان نمودارهای درخشندگی بلورهای KBr و KCl و تاثیر ناخالصی بر روی آن ها را بررسی میکنیم.

شرح آزمایش:

1263


در این مطالعه برای رشد بلورهای KBr، KCl، KCl:In و KBr:In از روش چوخرالسکی و پودر مربوط به هر ماده متعلق به شرکت مرک آلمان و با خلوص 99/999 درصد استفاده گردید. ابتدا 99/9 در صد مول از پودر KBr و 0/1 مول درصد از پودر InCl3 را در بوته ریخته و تا دمای 5000c، محیط را تا 8 × 10-4 tor خلاء میکنیم تا رطوبت از محیط رشد خارج گردد. پس پودر با گاز آرگون شستسو داده میشود، و برای تشکیل مذاب همگن دمای کوره تا 9000c میرسد. پس از ذوب کامل و به تعادل رسیدن مذاب دمای کوره را تا حدود 8000c کاهش میدهیم. در این هنگام بلور دانه در حین چرخش به آرامی با مذاب مماس شده تا زمان کشیدن بلور دانه شود، این زمان حدود چند دقیقه پس از مماس شدن خواهد بود. بلور دانه با سرعت 25 دور در دقیقه دور خود میچرخد و با سرعت کشش 10 میلیمتر بر ساعت به طرف بالا فرستاده میشود. بوته نیز با سرعت 5 دور در دقیقه دور خود می چرخد و با سرعت 1 میلیمتر بر ساعت به طرف بالا فرستاده میشود. با پایان فرایند رشد بلور، بلور رشد داده شده از مذاب خارج شده و برای تنش زدایی به مدت 12 ساعت در داخل کوره در دمای 5800c قرار داده شد. که این دما تقرباًی معادل 0/8 دمای ذوب ماده اولیه است. در مرحله آخر بلور با نرخ 300c/h تا دمای محیط سرد میگردد. برای آماده سازی نمونهها بلورها را به ابعاد 3 ×3 ×1 و وزنی در حدود 0/05 g برش دادیم (شکل .(1 نمونهها قبل از پرتودهی در کورهای به مدت 30 دقیقه در دمای ْc 400 آنیل و سپس از 3 - 30 Gy با چشمه 60Co با سرعت دز 24/25 Gy/hپرتودهی شدند و از 15000 Gy 30 - با چشمه 60Co با سرعت دز 702 Gy/h پرتودهی شدند.


شکل .1 نمونه های بلوری آماده شده برای پرتودهی

در بلورهای KCl:In و KBr:In برای بهدست آوردن مقدار ایندیوم توزیع شده در شبکه بلوری از دستگاه ICP-(Optima-7300-DV) OES استفاده شد که مقادیر ایندیوم توزیع شده در بلورها بهترتیب برابر 0/00091و 0/0047مولار درصد بهدست آمد.


محاسبه گاف نواری بهوسیله نقاط تائوک

1264


روشی که به طور گسترده برای تعیین گاف نواری استفاده میشود منحنی تائوک است، که در این روش برای به دست آوردن گاف نواری از طیفهای انعکاسی استفاده می گردد. در این مطالعه از دستگاه طیف سنج مرئی- فرابنفش جاسکو V-670 استفاده شد. معادله (αhν)1/n = A( h - Eg) فرمول پیشنهادی تائوک، داویس و مات را بیان میکند. در آن h ثابت پلانک، فرکانس ارتعاشی، ضریب جذب، Eg گاف نواری، A ثابت تناسبی است. چون گذار ممکن مستقیم در این آزمایشها استفاده شده، لذا n=1/2 برای این نمونهها به کارگرفته

شده است. سپس طیف انعکاسی به تابع Kubelka-Munk تبدیل میشود. محور عمودی ( F(R که با ضریب
جذب متناسب است. مقدار در معادله تائوک با ( F(R جایگزین میشود. بنابراین معادله قابل استفاده به
صورت معادله (F(R∞)hν)2 = A( h - Eg) در میآید و Kubelka-Munk به صورت معادله 1 ) F(R )
2 R
−R)2

بیان می شود که R بیانگر طیف انعکاسی بر حسب درصد است. سپس (F(R∞)hν)2 برحسب h رسم خواهد شد و مقدار (h -(h F(R ))2) را که همان خط مماس در نقطه خمیدگی منحنی است را رسم میشود و با استفاده از خط مماس رسم شده از مرحله قبل، مقدار انرژی گاف نواری بلورهای KBr، KCl، KBr:In و KCl:In از نقطه اشتراک خط مماس بر منحنی و محور افقی به دست میآید .[4] در جدول 1 مقادیر بهدست آمده از انرژی گاف نواری بلورها آمده است.

جدول :1 مقادیر به دست آمده از انرژی گاف نواری بلورها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی تاثیر نماهای تجاری بر سرزندگی افراد

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
مقدمهراجر اسکروتن از صاحب نظران معاصر معماری ، پیوندهای بنا با محیط را از مهمترین شاخصهای ارزیابی آثار معماری معرفی کرده است.امروزه به دلایل گوناگون تأمین نشاط ،شادی و سرزندگی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی طراحی فضا محسوب می شود و تأمین سرزندگی به مثابه یک آرمان مشروع ،در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی و م ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزش ابعاد سرمایه اجتماعی بر موفقیت شغلی کارکنان

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
برخی از منابع: - امیرکبیری ، علیرضا ، سازمان و مدیریت نظام گرایانه و اقتصادی ، تهران : نشر هور ، .1374 - البرو ، مارتین ، مقدمات جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران ، نشر نی ، چاپ اول ، .1380 - بیکر، واین ، مدیریت و سرمایه اجتماعی ، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دکتر محمد رضا ربیعی مندجین ، تهران ، ساز ...

تاثیر بررسی های کرانفیلد در نمایه سازی

 در اینجا نمی خواهم از بررسی های کرانفیلد دفاع کنم اما فقط باید یاد اور شوم که این تحقیقات باعث شد تا بسیاری از افراد باور کنند که نظام هاي زبان طبیعی - لااقل در شرایطی خاص - همانند یا حتی بهتر از نظام هایی عمل میکنند که بر واژگان کنترل شده استوارند. کلوردون در بعضی از نوشته های خود دربارهٔ آزمایشات کرانفیلد ...

بررسی مسائل تحت تاثیر فرهنگ پست مدرن

تمایلات جنسی زن و مرد هر دو به شدت تحت تأثیر فرهنگ است. 1)تولید مثل: مسئله بارداری و تولید مثل و فناوری پیشرفته آن مسئله سقط جنین و حق زن در کنترل بدن خویش 2)حمایت و مراقبت: مادر شدن نه تنها مفهومی ساخته و پرداخته اجتماع است، بلکه از نظر تاریخی نیز مفهومی خاص دارد؛ به این معنا که هویّت اصلی و مشغولیت عمده ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر جهانی شدن بر توسعه کشور ها

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : 1- تعریف توسعه اقتصادی : عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي اسلاید 2 :   2- اهداف توسعه اقتصادی:   1- افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه   (و ريشه‌كني فقر)     2- ايجاد اشتغال، كه هر دوي اين اهداف در راستاي عد ...

مقاله بررسی تاثیر آموزش موسیقی بر رشد و پیشرفت فراگیران مقطع ابتدایی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر آموزش موسیقی بر رشد و پیشرفت فراگیران مقطع ابتدایی چکیده موسیقی کودکان از حد یک سرگرمی یا هیجان فراتر رفته به طوری که تاثیرات شناختی آن در افزایش توان ذهنی، تمرکز، مهارت حرکتی و هماهنگی حواس از هر چیز دیگری قویتر است. کودکان آشنا به موسیقی هوشیارتر و دقیقتر به محرکهای شنوایی پاسخ میدهند.دامنه ...

مقاله بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت تعارض بر استرس شغلی و سکوت سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت تعارض بر استرس شغلی و سکوت سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل چکیده هدف از پژوهش حاضر » بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت تعارض بر استرس شغلی و سکوت سازمانی کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل« می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان بهزیستی استان اردبیل میب ...

مقاله بررسی تاثیر فناوری نانو در هوشمندسازی ساختمان ها

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر فناوری نانو در هوشمندسازی ساختمان ها چکیده فناوری نانو یکی از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا می باشد و نوید فو ق العاده ای در صنعت ساخت و ساز است با جایگزین کردن مصالح نانویی می توانیم :افزایش دوام و ایمنی مصالح و ساختمان،صرفه جویی در مصرف انرژی، عدم تخریب محیط زیست و حفاظت از م نابع طبیعی را در ...