دانلود مقاله بررسی عملکرد کمپلکس -۳هیدروکسی–۲متیل–۴پیرون با رادیو ایزوتوپ ایندیوم ۱۱۱-به عنوان عامل تصویربرداری هسته ای

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان

مقدمه

مالتول -۳)هیدروکسی–۲متیل–۴پیرون) به طور طبیعی ترکیبی غیر سمی و یک افزودنی متداول غذایی است. بسیاری از فلزات مهم زیستی کمپلکس های پایداری با مالتول تشکیل می دهند . پایداری آنها از آسانی حذف پروتون و رفتار به عنوان آنیون یک کی لیت فلزی دودندانه ناشی میشود. کمپلکس های مالتول فراوانی وجود دارد که در اقدامات پزشکی استفاده شده است. برای نمونه کمپلکس تریس (مالتولاتو)گالیوم (+۳) در درمان رشته های سلولی بافت لنفاوی استفاده شده است که در برابر نیترات گالیوم پایدار است و اخیرا مطالعات مالتولات گالیوم به عنوان عامل توانای درمان برای سرطان کبد و سرطان های مربوط به معده وروده انجام شده است.

مالتولات گالیوم در محلول های آبی با pH=5-8 پایدار است و حلالیت قابل توجهی در آب و چربی دارد. به هر حال کمپلکس مالتولات نشاندار شده با ایندیوم درمنابع نوشتاری گزارش نشده است . خواص داروشناختی جالب ناشی از کمپلکس های مالتولات مثل حلالیت در سرم، دفع سریع ،تومور خواهی و تشکیل کمپلکس های محتمل با فلزات مختلف باعث شد نظر توسعه عامل تصویر برداری تومور با به کار بردن ) SPECT توموگرافی محاسبه شده نشر فوتون) با اتصال ایندیوم ۱۱۱ به یک لیگاند آنیونی مناسب مثل تریس ( مالتولاتو )ایندیوم ۱۱۱ تحقیق شود.[۶-۱] (شکل ( ۱

۸۵۷

شکل -۱ ساختار تریس مالتولاتو ایندیوم

قسمت تجربی

تولید ایندیوم ۱۱۱ در موسسه تحقیقات کشاورزی ، پزشکی و صنعتی (AMIRS) سیکلوترون ) ۳۰Mev سیکلوترون – ۳۰ ، ( IBA با استفاده از کادمیم طبیعی Cd(p,x) In111 انجام شد. سولفات کادمیم طبیعی با خلوص ۹۵% از شرکت مرک آلمان تهیه شد. سفادکس G-50،استات سدیم ،ترکیب بافر فسفات ومتانول از شرکت شیمیایی سیگما-آیدریچ خریداری شد.

رادیو کروماتوگرافی توسط کاغذ واتمنو یا ورقه های لایه ای نازکC18، با بکار بردن اسکنر کروماتوگرافی لایه ی نازک (فرانسه وپاریس(Bioscan AR2000 انجام شد.HPLCتجزیه ای برای تعیین فعالیت ویژه توسط Shimadzu-Lc10AT مجهز به سیستم دو آشکارساز ،آنالیزور جریان برق ( packand 150 (TRو (Shimadzu) uv-visible با بکار بردن پر کننده ستون C18 واتمن (۲۵۰×۴٫۶mm) (شرکت واتمن -آمریکا )انجام شد. نتایج بر مبنای پیک ۱۷۲kevبرای ۱۱۱In بود.

تهیه مالتولات ایندیوم-۱۱۱

۲ ml محلول اسیدی ایندیوم کلرید (۱۱۱MBq,3 mci) به یک ظرف بوروسیلیکاتی ۳ میلی لیتری منتقل شد و برای خشک شدن با به کار بردن گاز N2 در دمای۵۰ -۶۰œ C حرارت داده شد. ۵۰ میکرولیتراز محلول نمک مالتولات سدیم در اتانول مطلق (۵mg/ml) به ظرف محتوی گالیوم اضافه شد و با افزودن بافر استات با pH=5,5 به حجم ۴۵۰ میکرولیتر واکنش ادامه پیدا کرد. مخلوط در دمای ۴۵œC برای ۲۵ دقیقه رفلاکس شد. محلول فعال برای خلوص رادیوشیمیایی توسط ITLC,HPLC بررسی شد. محلول نهایی سپس از میان یک صافی ۰,۲۲ʽm عبور داده شد و pH بین ۵ تا۵٫۷ تنظیم شده بود.

۸۵۸

بحث و نتیجه گیری

رادیونشاندار کردن

به خاطر درگیری سه گروه مالتولات اطراف هسته ایندیوم در ساختار کمپلکس، کمپلکس تریس (مالتولاتو ) ایندیوم ۱۱۱ خاصیت چربی دوستی بیشتری دارد. سیستم کروماتوگرافی برای شناسایی ترکیب نشاندار از کاتیون ایندیوم آزاد به کار برده شد . با به کار بردن مخلوط استات آمونیوم %۱۰و متانول با نسبت ۱:۱ ،ایندیوم آزاد در مبدا کاغذ به صورت یک پیک تک باقی می ماند در حالیکه ترکیب نشاندار شده به Rf بالاتر ۰,۵۷ مهاجرت می کند.(شکل (۲

شکل -۲سمت راست : ITLC کلرید ایندیوم و سمت چپ: مالتولات ایندیوم در مخلوط استات آمونیوم %۱۰ و متانول با نسبت ۱:۱ به عنوان فاز متحرک روی کاغذ واتمن شماره . ۲

همان طور که مطالعات ITLC تولید ترکیب نشاندار شده را تایید کرد مطالعات HPLC وجود انواع نشاندار را با به کار بردن UV و آشکارسازهای جریان برق را نشان داد. ترکیب شوینده در ) ۶,۹ Min آشکارساز جریان برق) مرتبط به پیک) ۶,۵ Min آشکارساز (UV خاصیت چربی دوستی بیشتر کمپلکس را نسبت به ایندیوم کلراید نشان می دهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد