دانلود مقاله بررسی تلاشهای انجام گرفته به منظور بهینهسازی مهندسی ارزش با اسـتفاده از مدیریت کیفیت فراگیر

word قابل ویرایش
21 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

مهندسی ارزش امروزه به عنوان تکنیکی بسیار موثر برای شناسایی هزینههای غیره ضروری و ارزشـهای پنهـان در تمـامی بخـشهای صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گرفته و حتی دولتها نیز در خصوص فراگیر نمودن آن اقداماتی را نیـز بعمـل آوردهانـد. از ایـن رو ارزش پژوهان همواره بدنبال رفعبالا نارساییها و بردن کارایی آن از طریق تافیق و یا بکارگیری دستاوردهای سایر تکنیکها بودهاند. نتیجه مستقیم این مطالعات به پیدایش مدلهای جدیدی از مهندسی ارزش منتج شدهاست. با توجه به این مهم ، در این مقاله ضـمن مـروری بـر مهندسـی ارزش و مفاهیم مدیریت کیفیت ، به بررسی تحقیقات بعمل آمده در خصوص تلفیق مهندسی ارزش با تکنیکهای وابسته به مدیریت کیفیـت پرداخته و در انتها پیشنهادات مولفان برای بکارگیری جنبههای مثبت این تکنیکها در مهندسی ارزش ارائه شدهاست.

مقدمه:

برای حل مشکلات بی شمار رو در روی صنایع مختلف روشها ، تکنیکها و تئوری های بیشماری توسط افراد مختلف ارائه شده است. در این میان اختراع مایلز)۱پدر مهندسی ارزش) یعنی مهندسی ارزش با عمری بیش از ۵۰ سال هنوز در مجامع علمی جایگاه خود را حفظ کـرده و روز به روز به کاربران و محققان آن افزوده می شود. مهندسی ارزش در صنعت ساخت نیز بعنوان یک تکنیـک کارآمـد بـه منظـور بـرآورده ساختن اهداف پروژه با حداقل هزینه و حفظ کیفیت ، جایگاه مناسب تری نسبت به سایر تکنیک های بهبود کارآیی در پروژه هـای سـاخت در تمامی کشورهای متمدن و در حال توسعه پیدا کرده است و همانطور که گفته شد ، به لحاظ انعطاف پذیری و وجود پتانسیل های توسـعه و بهبود در این تکنیک در حال حاضر نیز تحقیقات بیشماری به منظور افزایش کارآیی آن در حـال انجـام یـا آزمـایش مـی باشـد و فـضای بیکرانی نیز برای تحقیق و مطالعه بر روی سایر جنبه های آن وجود دارد. مدیریت کیفیت فراگیر و تکنیکها و مفاهیم مرتبط بـا آن از جملـه راهکارهایی است که مورد توجه محققین بسیاری قرار گرفته و محور اصلی این تحقیق بشمار می رود.

در این مقاله ضمن مروری بر تکنیک های مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر بعنوان محورهای اصلی تحقیق ، بـه بررسـی تحقیقـات بعمل آمده توسط سایر محققان در راستای بهینه سازی مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت کیفیـت فراگیـر و تکنیکهـای زیـر مجموعـه و مرتبط با آن پرداخته و در نهایت به بررسی راهکارهای بهینه سازی و ارتقاء کارایی این تکنیک خواهیم پرداخت.

آشنایی با مهندسی ارزش

ذ-ک-تعریف مهندسی ارزش:

انجمن بینالمللی مهندسان ارزشSAVE) 2 بینالملل) اینگونه مهندسی ارزش را تعریف کرده است: “مهندسی ارزش عبارتند از بکارگیری سیستماتیک روشهای مشخص و خلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینههای غیر ضروری و افـزایش کیفیـت و کارایی یک محصول یا خدمت در طول عمر آن میباشد” . [۱۱]

ذ-ذ-اهداف و ویژگیهای مهندسی ارزش

هدف اصلی مهندسی ارزش حصول کارکردی هم ارز ، با هزینههای کمتر بدون کمترین میزان از کاهش در کیفیت ، رضایت ، عمر ، اعتبـار ، وابستگی ، جذابیت یا به عبارت واضحتر ارزشی که مشتری در آینده خواستار آن میشود ، است.

سایر اهداف مهندسی ارزش را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
-۱استفاده بهتر از منابع مالی. -۲کاهش هزینههای اجرای پروژهها. -۳شناسایی آندسته از عملیات اجرایی کهاحیانـاً over design
طراحی شده باشد. -۴توجه به حفظ کارکردهای اصلی در فعالیتهای کمی و کیفی. -۵ بکاهش هزینههای دوره هرهبرداری (این موضـوع

۱ LAWRENCE D. MILES
2 SOCIETY OF AMERICAN VALUE ENGINEERING

بسیار حائز اهیمت بوده و در توان رقابت پذیری صنایع تأثیر عمده دارد). -۶کمـک بـه موجـه شـدن اجـرای برخـی از پـروژههـا. -۷
جلوگیری از اتلاف منابع برگشت ناپذیر مثل انرژی. -۸ کاهش قیمت تمام شده فعالیتهای صنعتی در بازار رقابتی امروز. [۱]
یکی از مهمترین ویژگیهای این روش ، توجه و تمرکز بر کارکردهای اصلی و بکارگیری روشهای خلاقانه از طریـق هـم اندیـشی گروهـی برای ارتقاء کارکردها و پرهیز از کارکردهای نامطلوب میباشد.

ذ-ل-برنامه کار۳ مهندسی ارزش:(شکلک)

در این مقاله برای مطالعه فرآیند اجرای مهندسی ارزش ، متدولورژی که بوسیله SAVE بیان شده است ، دنبال خواهد شد. این متدولوژی
شامل سه فاز اصلی میباشد: [۱۲]
-۱ مرحله پیش مطالعه -۲ مرحله مطالعه -۳ مرحله فرامطالعه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 21 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد