بخشی از مقاله

مقدمه طبیعی بدن بیان میشود و پروستاگلاندینی را میسازد که
برای هموستاز طبیعی و فیزیولوﮊیک لازم است. در مقابل،
آنزیم سیلکواکسیژناز (Cox2) در تبدیل اسید ﮊن آنزیم Cox2 روی کروموزوم 1q قرار گرفته است و یک
آراشیدونیک به پروستاگلاندین H2 مؤثر است. دو ایزوفورم پروتئین ۰۷ کیلودالتونی را کد میکند.۲ Cox2 توسط
از آنزیم Cox وجود دارد: Cox1 و Cox2، که وظیفهی کاملاﹰ سیتوکینها، فاکتورهای رشد و پروموتورهای تومور القا
متفاوتی دارند.۱ میشود.۳ افزایش بیان Cox2 در انواع مختلفی از سرطانها
ﮊن Cox1 روی کروموزوم 9q قرار گرفته، یک پروتئین دیده شده است از جمله سرطان کولورکتال، معده، ریه،
۶۶ کیلودالتونی را کد میکند. این ﮊن روی بیشتر بافتهای پروستات، پستان و تیروئید.۸-۴ افزایش بروز Cox2 میتواند

iLSAB
۶۴ مجلهی غدد درونریز و متابولیسم ایران دورهی دهم, شمارهی ۱، اردیبهشت ۷۸۳۱


از طریق افزایش ﮊن آنتیآپتوتیک BCL2 باعث مهار آپوپتوز

شود.۹ از طرفی در بعضی مطالعهها نشان داده شده است که


سطح Cox2 میتواند ارتباط مستقیم با آنژیوﮊنز داشته

باشد.۰۱ در میان بدخیمیهای غدد درونریز سرطانهای تیروئید

از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد. از آنجا که شیوع سرطانهای تیروئید در مناطقی از دنیا رو به افزایش است تمایل زیادی به مطالعه در زمینه ی این سرطان و کشف ﮊنها و رفتارهای بیولوﮊیک این بد خیمی وجود دارد.۱۱

به دلیل جایگاه سرطانهای تیروئید در میان سرطانهای غدد درونریز و یافتههای مختلف در مطالعههای قبلی هدف از این مطالعه بررسی بروز نشانگر سلولی Cox2 در

نئوپلاسمهای تیروئید به منظور روشن شدن و درک بهتر پاتوﮊنز بیماری بود تا شاید بتوان گام مؤثری در جلوگیری از پیشرفت و احتمالاﹰ درمان بدخیمیهای آن برداشت.


مواد و روشها

در این مطالعه تعداد کل نمونهها ۰۰ بلوک پارافینی بود که از بخش پاتولوﮊی بیمارستان دکتر شریعتی تهران در فاصلهی سالهای ۳۸۳۱-۵۸۳۱ انتخاب شد. موارد مورد مطالعه شامل ۷۳۱ مورد کارسینوم پاپیلری، ۰۱ مورد کارسینوم فولیکولر، ۷۱ مورد کارسینوم مدولری، ۲ مورد کارسینـوم آناپلاستیک، ۷ مورد آدنوم فولیکولر و ۷ مورد آدنوم هرتلی بود. اسلایدهای H&E مربوط به بلوکهای

موجود در بخش پاتولوﮊی بررسی و بلوک مناسب با حداقل خونریزی و نکروز با فیکاسیون مناسب برای مطالعه انتخاب

شـدند. رنگآمیزی ایمنوهیستوشیمی با روش

برای((DAKO-M 3617, LOT 0034c انجام شد. ابتدا برش ۵

میکرومتری تهیه و تا زمان ایمونوهیستوشیمی در دمای ۴ درجهی سانتیگراد نگهداری شد. بعد از پارافینزدایی با گزیلن و آبدهی در محلولهای الکلی برشها با بافر تریس سالین((pH: 7.4 , 0.015 mmol/L شستشو شدند.
فعالیت پروکسیداز داخلی با انکوباسیون به مدت ۵۱ دقیقه در TBS محتوی پراکسید هیدروﮊن ۳% مهار شد.


i Label strep avidin – biotin


برشها سپس با آنتیبادی اولیه به مدت یک شب در ۴ درجهی سانتیگراد انکوبه شدند سپس سه بار با TBS
شستشو شده با محلول از پیش آمادهی آنتیبادی کنژوگه به مدت ۰۶ دقیقه در دمای اتاق انکوبه شدند. (بیوتین ۰۳ دقیقه واسترﭖ آویدین ۰۳ دقیقه). بعد از شستشو در TBS محصول نهایی واکنش بادی آمینوبنزیدین (DAB) قابل
رؤیت شد.

مثبت یا منفی بودن با حدنصابii ۰۱% تعیین شد.۷۲ سلولهای مثبت از نظر Cox2 به صورت سیتوپلاسمی و غشایی رنگ گرفتند. دادهها با نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل

شد.


یافتهها

در این مطالعه تعداد کل بلوکهای پارافینی مورد مطالعه ۰۰۲ عدد از افرادی با متوسط سن ۷۴/۰۴ سال و انحراف معیار ۶۰/۵۱ سال که ۹۶ مورد مذکر (%۵/۴۳) و ۱۳۱ مورد مؤنث (%۵/۶۵) بودند. در گروه نئوپلاسمهای بدخیم ۷۳۱ مورد کارسینوم پاپیلری (%۵/۸۶)، ۰۱ مورد کارسینوم فولیکولر (%۵)، ۷۱ مورد کارسینوم مدولری (%۵/۸) و مورد کارسینوم آناپلاستیک (%۱) و در گروه نئوپلاسمهای خوشخیم ۷ مورد آدنوم فولیکولر (%۵,۳۱) و ۷ مورد آدنوم هرتل سل (%۵,۳) به دست آمد.

به علت وجود تنها مورد کارسینوم آناپلاستیک این گروه از مطالعه حذف و آنالیز برای ۸۹۱مورد باقیمانده انجام شد.

در گروه نئوپلاسمهای بدخیم که در کل، ۴۶۱ مورد را شامل میشد در ۸ مورد (۹/۴%) تهاجم عروقی و در ۵۵ مورد (%۵/۳۳) تهاجم کپسولی دیده شد.
از بین ۷۳۱ مورد کارسینوم پاپیلری در ۱ مورد (۷/۰%) تهاجم عروقی و در ۰۴ مورد (% /۹ ) تهاجم کپسولی دیده شد. از بین ۰۱ مورد کارسینوم فولیکولر در ۴ مورد (%۰۴) تهاجم عروقی و در ۰۱ مورد (%۰۰۱) تهاجم کپسولی دیده شد. از بین ۷۱ مورد کارسینوم مدولری ۳ مورد (۶/۷۱%) تهاجم عروقی و در ۵ مورد (%۴/۹۳ تهاجم کپسولی دیده شد (جدول ۱).


ii- Cutof pint

دکتر سیدمحمد توانگر و همکاران

جدول ۱- توزیع بدخیم فراوانی تهاجم عروقی و کپسولی در انواع نئوپلاسمها تیروئید

نئوپلاسم تهاجم عروقی تهاجم کپسولی جمع


تعداد تعداد درصد
درصد

کارسینوم پاپیلری ۱ ۲۷/۰% ۰۴ ۹۱/۹ % ۷۳۱
کارسینومفولیکولر ۴ ۰۴% ۰۱ ۰۰۱% ۰۱
کارسینوممدولری ۳ ۴۶/۷۱% ۵ ۱۴/۹ % ۷۱
جمع ۸ ۷۸/۴% ۵۵ ۳۵/۳۳% ۴۶۱

در بررسی اندازهی تومورها، فقط بین کارسینوم پاپیلری با اندازهی متوسط ۷۳/ سانتیمتر و کارسینوم فولیکولر با اندازهی متوسط ۱/۴ سانتیمتر اختلاف معنیدار وجود داشت (آزمون شف ۵۰/۰.(P<
متوسط سن در گروه خوش خیم ۳۴/۴۳ سال و متوسط سن در گروه بدخیم ۹۵/۱۴ سال بود که نشان میدهد تومورهای بدخیم در سنین بالاتر دیده میشوند.
موارد Cox2 مثبت در پاپیلری کارسینوم پاپیلری ۳۵

مورد (%۷/۸۳) (شکل ۱)، در کارسینوم فولیکولر مورد
(%۰ ) (شکل )، در کارسینوم مدولری ۵ مورد (%۴/۹ )
(شکل۳) در آدنوم فولیکولر ۷ مورد (%۹/۵ ) (شکل۴) و در
آدنوم هرتلسل مورد (%۶/۸ ) (شکل ۵) بود که با بررسی

آماری انجام شده اختلاف معنیداری بین گروههای مختلف و بروز Cox2 پیدا نشد (جدول ).

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید