دانلود مقاله بوجود آمدن(شکل) ترافیک

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ترافیک از هر CPE می تواند بوجود آید. البته از طریق الگوریتمهایی که در جریان هستند و این باعث می‌شود کراپراتور برای قانونمندی خدمات برپایه CPE در ترافیک،نیازهای مشتری و غیره اقدام نماید. میزان Peak در ترافیک برپایه یک روش پیوسته اندازه گیری می شود و در هر CPE روش آن مشخص می گردد. اگر میزان تقاضای CPE از نرخ اختصاص داده به آن بیشتر شود عرضه به تأخیر می افتد بنابراین کنترل مؤثر انتقال داده از CPE صورت می گیرد خدمات مختلف بدین منظور پیشنهاد می گردند اپراتور می تواند داده های مختلف را برای روشهای مختلف آماده کند و بر آن اساس جریان را راه‌اندازی می کند. مشترکین مربوطه به Peak بالاتری احتیاج دارند تا بتوانند بصورت پویا و آماری فرم‌دهی نمایند.

تشخیص داخلی برپایه مدل مرجع کلی
ما از این مدل در تصویر ۱۵-۲۰ استفاده خواهیم نمود در این تصویر نقاط مرجع ۱ تا ۸ I-V I I I اشاره دارد به تشخیص ویژه و یا عملکردهای ویژه ما هر یک از روشها را در زیر توصیف کرده ایم.

– روش اول: ارتباط مشترک بی سیم.
– روش دوم: واحد داخلی PHY/MAC
– روش سوم: استفاده از رابط رادیویی I F/RF – این رابط یک کابل فیزیکی باردار است که IF را حمل می کند همچنین اطلاعات کنترل دیجیتالی و جریان مستقیم برای ODU را نیز حمل می کند.
– روش چهارم: رابط هوایی RF- این رابط بربالای آنتن RF قرار گرفته است و یک باند فرکانس MMDC دارد (GH2 2690-2500 و GH22162 –۲۱۵۰ ) انرژی منشعب شده از آنتن براساس قوانین و اصول FCC قانونبندی می شود (بخش ۲۱).
توضیحات بالا در مورد رابط های ۱ تا ۳ سیستمهای CISCO می باشد که با روش خاصی محصول می‌دهند این محصولات بر پایه ایستگاه شبکه داخلی توصیف شده است و از طریق مقایسه چهارم قابل توصیف است اما رابط ها ترکیبات و خدمات CPE جدید و مختلفی دارند.
– روش پنجم: بر پایه ایستگاهRF/I F است این رابط برپایه ایستگاه یک کابل فیزیکی است که فرکانس متوسط (I F) را به جریانئ می اندازد همچنین اطلاعات کنترل دیجیتالی و نیروی جریان مستقیم برای واحد بیرونی (ODU) را نیز تحت کنترل دارد (به جریان می اندازد).
– روش ششم: برپایه ایستگاه داخلی PHY/MAC است این رابطی برای CISCO داخلی است.
– روش هفتم: رابط اتصالی شبکه

انبار لوازم بی سیم
دسترسی به تجهیزات بی سیم برپایه سیستمی است که تعدادی از سیستم های مشترک را در بر می‌گیرد البته این نوعی طراحی نقطه به نقطه است که در آن باند کامل جریان به سمت بالا و پائین در میان تمام مشترکین توزیع می شود. تکمیل این انبار لوازم برای ایجاد تمام این کار برپایه استانداردهای DOCSIS است که توسط کابل ائتلافی labs توسعه یافته است.

جریان ایجاد شده توسط Cisco شامل یک پایانه ایستگاه است (یعنی ۲۰۰UBR) پایانه اشتراک در سری ۳۶۰۰ یا ۹۰۰ است. این پایانه ایستگاه و پایانه اشتراک به عنوان عوامل پیش رونده عمل می کنند و همچنین به عنوان سیستم های پایانی نیز عمل می کنند. این سیستمها،به عنوان عوامل پیش رونده می‌توانند در وجه یک routing عمل کنند. عملکرد اصلی سیستم بی سیم انتقال به IP است که میان ایستگاه پایه و محل اشتراک توزیع می شود (برقرار می شود) همچنین عملکردهای مدیریتی ویژه برپایه IP می‌باشد که شامل مثلاً،عملکردهای مدیریتی طیف نما و جریانات نرم افزاری است.
مشترک و ایستگاه پایه بی سیم میزبان های IP در شبکه هستند. همانطور که در تصویر شماره ۱۶-۲۰ نشان داده شده است استانداردهای IP و تجهیزات کنترل شبکه(LLC) بوسیله استانداردهایIEEE802.LAN/MAN تعریف می شوند تجهیزات مربوط به IPوARP بر لایه های شبکه DIX و SNAP قالب بندی می شوند لایه اتصالی مینی موم واحد انتقالی مینی موم (NIU) بر انتقال از ایستگاه پایه ۶۴ بایتی است چنین محدودیتی برای پایانه اشتراک وجود ندارد. تقویت کننده IEEE802.20 برای پیامهای TESTوXID فراهم شده است.

عملکرد اولیه سیستم بی سیم برای بسته های فوروارد است همچنین این داده ها از طریق ایستگاه پایه منتقل می شود و یا لایه های شبکه IP را بکار می اندازد. این داده ها از طریق سیستم مشترک به پل وصل می شوند البته از طریق لایه ۳ که برپایه IP است. قوانین مربوط شبیه(ISO/IEC10038) می باشند و البته با تغییراتی در بخش ویژه DOCSIS . بخشهای ۳٫۱٫۲٫۲ و ۳٫۱٫۲٫۳٫ ایستگاه انتهایی و انتهایی اشتراک شامل توانایی کافی برای تصفیه کردن پل ۸۰۲٫۱D می باشد. همچنین DOCSIS برپایه این فرض طراحی شده که واحدهای اشتراکی به هیچ ترکیبی متصل نمی شوند که lopp های شبکه را ایجاد کنند.

پایانه ایستگاه و پایانه اشتراکی تجهیزات مدیریتی گروه اینترنتی را حمایت (تقویت) می کنند. لایه فوقانی شبکه،اشتراک یا پایانه مورد استفاده می تواند IP را به عنوان یک حامل برای خدمات لایه بالاتر مورد استفاده قرار دهد. استفاده از این خدمات به پایانه اشتراک و پایانه ایستگاه هم منتقل می شود.
علاوه بر انتقال داده های کاربر و مدیریت شبکه چند منظوره و قابلیتهای عملی کم توسط پایانه ایستگاه و پایانه اشتراک تقویت می شوند:
– تجهیزات مدیریتی شبکه (SNMP) و(RFC- 1157) برای مدیریت شبکه
– تجهیزات انتقالی فایل فرعی(TETP) ، (RFC-1350) یک نوع وسیله انتقالی فایل و برای باردار نمودن نرم افراز برای اطلاعات مرکب و به عنوان اصلاحی بوسیله (RFC-2349 ) واندازه اختیاری انتقال (RFC-2349) است.
– تجهیزات مرکب دینامیکی(DHCP) ،(REC-2131) چهارچوبی برای عبور اطلاعات به میزبان در یک شبکه (TCP/IP).

– زمان تجهیزات روز(RFC-868) برای بدست آوردن زمان مورد نظر اتصال لایه امنیتی مطابق خط پایه DOCSIS یک مشخصه محرمانه دارد.

اندازه های عملکردی سیستم
جدول شماره ۴-۲۰ ظرفیت شبکه را برای شبکه های شهری و بین شهری نشان می دهد.

این ظرفیتها بر پایه کانالهای جریان تنزلی MGHZ6 و کانال های جریان بالا رونده MGHZ3 می باشند.
– جریان پایین رونده یعنی MGHZ6 در یک وسیله تنظیمی ۱۷٫O mbp.VOFDM است.
– جریان بالارونده یعنی MGHZ3 در یک تنظیم گر ۴٫۴ mbps.VOFDM است.
این جریان انتخاب می شود تا SB و SUS توسط کانالهای همان جریان بالارونده سرویس دهی شوند.
این شبکه بالا ۸۳ سلول در شبکه دارد که هر یک ۳ بخش دارند یکی بخش های کلی ۲۴۹ که در شبکه موجودند و هر کدام SB21 و HH510 دارند و بخش های کلی ۲۱* ۲۴۹ یا SBS229/5 توسط شبکه حمایت می شوند یعنی مانند بخش کلی ۹۹۰/۱۲۶ .
این نوع طراحی شبکه بصورت گرافیکی است و نیرو و درجه بندی تکنولوژی cisco را به تصویر می‌کشد.

طرح شبکه supercell
این شبکه،شبکه ای است که جریانات پایین را جواب می دهد یعنی ظرفیت جریانات پایین را دارد البته ممکن است برای شبکه های اصلی بدلیل وجود برجهای بلند جذاب باشد در این طرح چنین فرض می‌شود کر تعداد کاملی از کانالهای MMDS موجود هستند تا بخشهای ۱۸ مورد استفاده قرار گیرند هیچ نوع فرکانسی در این شبکه بطور مجدد استفاده نمی شود که دلیل آن ایزوله شدن بخش به بخش است که بزرگتر از بخش مورد نیاز می باشند و هر بخشی بطور مستقل عمل می کند همچنین حداقل ۴ کانا MMDS باید خارج از باند حفاظتی تنظیم شوند.

تعداد بخشهای بکار گرفته شده از این شبکه برای رشد شبکه درجه بندی می شوند و بدین دلیل استفاده مجدد از هیچ فرکانسی ممکن نمی باشد. و هیچ نوع لوازم ویژه ای در بخش آنتن آن مورد استفاده قرار نمی گیرد مثلاص آنتن مورد استفاده برای شبکه ۳ بخشی نمی تواند تمام ۱۸ قسمت را مورد استفاده قرار دهد البته افزایش RF ممکن است برای افزایش EIRP مفید باشد و ظرفیت شبکه را کاهش نمی دهد.

ظرفیت این شبکه در جدول۵-۲۰ آمده است در این نمونه ما اختلافی میان شبکه های شهری و خارج شهری نمی بینیم این شبکه بطور اولیه خدماتی را ارائه می دهد که در سیستم استفاده شود. از آنجا که این اختلافات در طرح این شبکه ممکن نیست،بدست آوردن میانگین آن مشکل است مثلاً مدل COST-231 یک میانگین ۸۰% را در شعاع مایل دارد که کوچکتر از شعاع خود سلول است بعلاوه این میانگین در بلندترین آنتن بدست آمده است. یعنی m200 برای HE و m10 برایSU در بالای ناحیه خارج شهری.

یعنی ظرفیتهای موجود در جدول ۵-۲۰ برپایه کانالهای جریان پایین MH2 6 و کانالهای جریان بالایی MHZ3 است،که هر دو دارای یک تنظیم UOFDM.
اگر یک جریان هدفمند مورد نظر باشد حاشیه این جریان کاسته می شود و در عوض شعاع آن افزایش می یابد و مهمتر از آن،آنکه بخش به بخش آن ایزوله می شود و شاید استفاده مجدد از فرکانس هم در این شبکه صورت گیرد از آنجا که این شبکه یک محدودیت ظرفیت دارد.(اشتراکهای زیادی در بخش رادیویی آن وجود دارد کرظرفیت را بالا می برد) که این امتیاز بزرگی است.
کانالهای آنتن جلویی و آنتن ضعیف باید اصلاح شوند و این اصلاح باید بطور صحیح انجام گیرد تغییر زمانی این کانال خطاهای کنترلی را از بین می برد، البته این خطاها بسیار جزئی هستند. بخشهای زیر عملکردهای کلی را با استفاده از انواع آیتمهای ترکیبی یا بلوکهای ساختاری در انتقال و سرویس دهی محصولات نشان می دهند.

محصولات لایه انتقالی
این لایه ترکیبی از تجهیزاتی است که انتقال و دریافت سیگنالهای IF را میان تجهیزات مختلف و سیگنالهای RF را در فضا میسر می کند. تجهیزات انتقالی برای محیطهای بیرونی در ساختمان و یا برجهای ارتباطی طراحی شده اند. لایه انتقالی MP2P الگوهای تجهیزات نهایی فرستاده می شوند همانطور که در تصویر شماره ۱۷-۲۰ آمده است.

تجهیزات انتقالی MP2P – تقدم مشتری
این پانانه ترکیبی از یک آنتن RF می باشد که به واحد RTU اشاره دارد این نوع تجهیز بروی پشت بام نصب می شود و نوعی وسیله استاندارد لازم دارد RTU مستلزم داشتن دو کابل ۱۱-RG است تا در انتقال داخلی دریافت و جریان صورت گیرد. RTU در wbc 5/12 عمل می کند که ترکیبی داخلی و استاندارد دارد و باید در ارتفاع ۶۰ متری شبکه NIU نصب شود. اگر چه اسپانسهای بلندتر نیز قابل دریافت هستند.

واحد ROOFTOP
این عنصر انتقالی لایه p2mp در شبکه پایانی RTU است. RTU یک آنتن پیچیده و یک واحد رسیور(دریافت کننده ) RF است که نوعی انتقال بی سیمی را میسر می کند و جریانات ۷/۵ گیگا هرتز را دریافت می کند این سیگنالها میان این میدان مغناطیسی و یک فرکانس میانی IF در یک شبکه ۴۰۰ مگاه هرتزی (NIU) ارتباط برقرار می کنند.
RTU تشکیل شده از یک آنتن،یک نوار تبدیل جریان IF و یک مبدل جریان بالا است این سیستم با استفاده از پلاریزه کردن دریافت می کند و انتقال می دهد انتخاب این پلاریزاسیون باعث نصب و انتقال دریافت کننده می شود. همچنین این سیستم برای خدمات مربوط به آن سایت طراحی شده است.
ارتفاعRTU در ساختمانهای مختلف متفاوت است بعضی از آنها باید یک خط LOS را برای حفظ جریان دریافت کنند. ترکیب RTU در سایتهای مختلف متفاوت است. RTU مستلزم یک کابل دو سو یعنی RGLL برای سیگنال و برجهای مختلف است ماگزیموم استاندارد میان RTU وNIU 60 متر است که از طریق یک طرح ویژه کاربردی هم می تواند افزایش یابد.

دریافت کننده های پایه
یک دریافت کننده پایه مجزا باید ۹۰ درجه باشد در غیر اینصورت جریان کاهش می یابد این دریافت کننده ۷/۵ گیگاهرتزی است و برای جریانهای پایین بکار می رود. تعدادی از این سیگنالها از واحد های مشترک این سیگنال به هر کانالی فرستاده می شود. پلاریزاسیون بصورت عمودی یا افقی قابل انتخاب است و کاهش دریافت در هر بخش انتخابی است.

دریافت کننده High-Gain (جریان بالا)
این دریافت کننده وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که جریان بالایی مورد نیاز است و دلیل آن شرایط بکارگیری گرافیکی ویژه آن است این نوع مدل دریافت با مدلهای انتقال جریان بالا هماهنگ است. ویژگیهای آن مانند مدل دریافت کننده پایه است و فقط یک استثنا در مورد آنتن و پکیج(package) فیزیکی آن وجود دارد بدلیل محصولات ۲۲۰۰ SP هیچ نوع استانداردی وجود ندارد و تمام این عناصر دارای یک استاندارد ۱۹ اینچی می باشند که یک الگوی EIA برای تجهیز in19 دارد که در فضای افقی موجود است. جمع آوری نهایی این تجهیزات در سایت آغازین تکمیل می شود.

توضیحات مربوط به محیط LMDS
این شرایط محیطی شامل شرایط بارانی و دودی (مه) می باشد که در هنگام استفاده از سیستمهای RF باید مورد توجه قرار گیرند. این سیستمها فرکانسهای بالایی۱۰ گیگاهرتز را انتقال می دهند زیرا این شرایط دارای سیگنالهایی برای داده های مختلف می باشند.
داده های LMDS، ۴/۱ سیستم MMDS یا U-NIII می باشند و مستلزم نوعی انسجام مناسب برای بکارگیری خطوط مختلفند.یکی از مفاهیم مورد نیاز برای فرکانس LMDS قابلیت استفاده مجدد از فرکانس است.
این داده ها در مرحله نهم ظاهر می شوند که نقطه desimal است مثلاً ۹۹۹/۹۹ یعنی اینکه یک داده جریان بالایی دارد و بروی شبکه است اما ۰۰۱ مفهوم دیگری دارد و مربوط می شود به بازه جریان آیتمها،البته معمولاً سیستمهای RF سیستمهای پایه هستند که در آن اندازه آنتن و اندازه میان شرایط اتمسفری طراحی می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد