بخشی از مقاله

ترافيك از هر CPE مي تواند بوجود آيد. البته از طريق الگوريتمهايي كه در جريان هستند و اين باعث مي‌شود كراپراتور براي قانونمندي خدمات برپايه CPE در ترافيك،نيازهاي مشتري و غيره اقدام نمايد. ميزان Peak در ترافيك برپايه يك روش پيوسته اندازه گيري مي شود و در هر CPE روش آن مشخص مي گردد. اگر ميزان تقاضاي CPE از نرخ اختصاص داده به آن بيشتر شود عرضه به تأخير مي افتد بنابراين كنترل مؤثر انتقال داده از CPE صورت مي گيرد خدمات مختلف بدين منظور پيشنهاد مي گردند اپراتور مي تواند داده هاي مختلف را براي روشهاي مختلف آماده كند و بر آن اساس جريان را راه‌اندازي مي كند. مشتركين مربوطه به Peak بالاتري احتياج دارند تا بتوانند بصورت پويا و آماري فرم‌دهي نمايند.


تشخيص داخلي برپايه مدل مرجع كلي
ما از اين مدل در تصوير 15-20 استفاده خواهيم نمود در اين تصوير نقاط مرجع 1 تا 8 I-V I I I اشاره دارد به تشخيص ويژه و يا عملكردهاي ويژه ما هر يك از روشها را در زير توصيف كرده ايم.

- روش اول: ارتباط مشترك بي سيم.
- روش دوم: واحد داخلي PHY/MAC
- روش سوم: استفاده از رابط راديويي I F/RF – اين رابط يك كابل فيزيكي باردار است كه IF را حمل مي كند همچنين اطلاعات كنترل ديجيتالي و جريان مستقيم براي ODU را نيز حمل مي كند.
- روش چهارم: رابط هوايي RF- اين رابط بربالاي آنتن RF قرار گرفته است و يك باند فركانس MMDC دارد (GH2 2690-2500 و GH22162 –2150 ) انرژي منشعب شده از آنتن براساس قوانين و اصول FCC قانونبندي مي شود (بخش 21).
توضيحات بالا در مورد رابط هاي 1 تا 3 سيستمهاي CISCO مي باشد كه با روش خاصي محصول مي‌دهند اين محصولات بر پايه ايستگاه شبكه داخلي توصيف شده است و از طريق مقايسه چهارم قابل توصيف است اما رابط ها تركيبات و خدمات CPE جديد و مختلفي دارند.
- روش پنجم: بر پايه ايستگاهRF/I F است اين رابط برپايه ايستگاه يك كابل فيزيكي است كه فركانس متوسط (I F) را به جريانئ مي اندازد همچنين اطلاعات كنترل ديجيتالي و نيروي جريان مستقيم براي واحد بيروني (ODU) را نيز تحت كنترل دارد (به جريان مي اندازد).
- روش ششم: برپايه ايستگاه داخلي PHY/MAC است اين رابطي براي CISCO داخلي است.
- روش هفتم: رابط اتصالي شبكه

انبار لوازم بي سيم
دسترسي به تجهيزات بي سيم برپايه سيستمي است كه تعدادي از سيستم هاي مشترك را در بر مي‌گيرد البته اين نوعي طراحي نقطه به نقطه است كه در آن باند كامل جريان به سمت بالا و پائين در ميان تمام مشتركين توزيع مي شود. تكميل اين انبار لوازم براي ايجاد تمام اين كار برپايه استانداردهاي DOCSIS است كه توسط كابل ائتلافي labs توسعه يافته است.


جريان ايجاد شده توسط Cisco شامل يك پايانه ايستگاه است (يعني 200UBR) پايانه اشتراك در سري 3600 يا 900 است. اين پايانه ايستگاه و پايانه اشتراك به عنوان عوامل پيش رونده عمل مي كنند و همچنين به عنوان سيستم هاي پاياني نيز عمل مي كنند. اين سيستمها،به عنوان عوامل پيش رونده مي‌توانند در وجه يك routing عمل كنند. عملكرد اصلي سيستم بي سيم انتقال به IP است كه ميان ايستگاه پايه و محل اشتراك توزيع مي شود (برقرار مي شود) همچنين عملكردهاي مديريتي ويژه برپايه IP مي‌باشد كه شامل مثلاً،عملكردهاي مديريتي طيف نما و جريانات نرم افزاري است.
مشترك و ايستگاه پايه بي سيم ميزبان هاي IP در شبكه هستند. همانطور كه در تصوير شماره 16-20 نشان داده شده است استانداردهاي IP و تجهيزات كنترل شبكه(LLC) بوسيله استانداردهايIEEE802.LAN/MAN تعريف مي شوند تجهيزات مربوط به IPوARP بر لايه هاي شبكه DIX و SNAP قالب بندي مي شوند لايه اتصالي ميني موم واحد انتقالي ميني موم (NIU) بر انتقال از ايستگاه پايه 64 بايتي است چنين محدوديتي براي پايانه اشتراك وجود ندارد. تقويت كننده IEEE802.20 براي پيامهاي TESTوXID فراهم شده است.


عملكرد اوليه سيستم بي سيم براي بسته هاي فوروارد است همچنين اين داده ها از طريق ايستگاه پايه منتقل مي شود و يا لايه هاي شبكه IP را بكار مي اندازد. اين داده ها از طريق سيستم مشترك به پل وصل مي شوند البته از طريق لايه 3 كه برپايه IP است. قوانين مربوط شبيه(ISO/IEC10038) مي باشند و البته با تغييراتي در بخش ويژه DOCSIS . بخشهاي 3.1.2.2 و 3.1.2.3. ايستگاه انتهايي و انتهايي اشتراك شامل توانايي كافي براي تصفيه كردن پل 802.1D مي باشد. همچنين DOCSIS برپايه اين فرض طراحي شده كه واحدهاي اشتراكي به هيچ تركيبي متصل نمي شوند كه lopp هاي شبكه را ايجاد كنند.


پايانه ايستگاه و پايانه اشتراكي تجهيزات مديريتي گروه اينترنتي را حمايت (تقويت) مي كنند. لايه فوقاني شبكه،اشتراك يا پايانه مورد استفاده مي تواند IP را به عنوان يك حامل براي خدمات لايه بالاتر مورد استفاده قرار دهد. استفاده از اين خدمات به پايانه اشتراك و پايانه ايستگاه هم منتقل مي شود.
علاوه بر انتقال داده هاي كاربر و مديريت شبكه چند منظوره و قابليتهاي عملي كم توسط پايانه ايستگاه و پايانه اشتراك تقويت مي شوند:
- تجهيزات مديريتي شبكه (SNMP) و(RFC- 1157) براي مديريت شبكه
- تجهيزات انتقالي فايل فرعي(TETP) ، (RFC-1350) يك نوع وسيله انتقالي فايل و براي باردار نمودن نرم افراز براي اطلاعات مركب و به عنوان اصلاحي بوسيله (RFC-2349 ) واندازه اختياري انتقال (RFC-2349) است.
- تجهيزات مركب ديناميكي(DHCP) ،(REC-2131) چهارچوبي براي عبور اطلاعات به ميزبان در يك شبكه (TCP/IP).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- زمان تجهيزات روز(RFC-868) براي بدست آوردن زمان مورد نظر اتصال لايه امنيتي مطابق خط پايه DOCSIS يك مشخصه محرمانه دارد.

اندازه هاي عملكردي سيستم
جدول شماره 4-20 ظرفيت شبكه را براي شبكه هاي شهري و بين شهري نشان مي دهد.


اين ظرفيتها بر پايه كانالهاي جريان تنزلي MGHZ6 و كانال هاي جريان بالا رونده MGHZ3 مي باشند.
- جريان پايين رونده يعني MGHZ6 در يك وسيله تنظيمي 17.O mbp.VOFDM است.
- جريان بالارونده يعني MGHZ3 در يك تنظيم گر 4.4 mbps.VOFDM است.
اين جريان انتخاب مي شود تا SB و SUS توسط كانالهاي همان جريان بالارونده سرويس دهي شوند.
اين شبكه بالا 83 سلول در شبكه دارد كه هر يك 3 بخش دارند يكي بخش هاي كلي 249 كه در شبكه موجودند و هر كدام SB21 و HH510 دارند و بخش هاي كلي 21* 249 يا SBS229/5 توسط شبكه حمايت مي شوند يعني مانند بخش كلي 990/126 .
اين نوع طراحي شبكه بصورت گرافيكي است و نيرو و درجه بندي تكنولوژي cisco را به تصوير مي‌كشد.


طرح شبكه supercell
اين شبكه،شبكه اي است كه جريانات پايين را جواب مي دهد يعني ظرفيت جريانات پايين را دارد البته ممكن است براي شبكه هاي اصلي بدليل وجود برجهاي بلند جذاب باشد در اين طرح چنين فرض مي‌شود كر تعداد كاملي از كانالهاي MMDS موجود هستند تا بخشهاي 18 مورد استفاده قرار گيرند هيچ نوع فركانسي در اين شبكه بطور مجدد استفاده نمي شود كه دليل آن ايزوله شدن بخش به بخش است كه بزرگتر از بخش مورد نياز مي باشند و هر بخشي بطور مستقل عمل مي كند همچنين حداقل 4 كانا MMDS بايد خارج از باند حفاظتي تنظيم شوند.


تعداد بخشهاي بكار گرفته شده از اين شبكه براي رشد شبكه درجه بندي مي شوند و بدين دليل استفاده مجدد از هيچ فركانسي ممكن نمي باشد. و هيچ نوع لوازم ويژه اي در بخش آنتن آن مورد استفاده قرار نمي گيرد مثلاص آنتن مورد استفاده براي شبكه 3 بخشي نمي تواند تمام 18 قسمت را مورد استفاده قرار دهد البته افزايش RF ممكن است براي افزايش EIRP مفيد باشد و ظرفيت شبكه را كاهش نمي دهد.


ظرفيت اين شبكه در جدول5-20 آمده است در اين نمونه ما اختلافي ميان شبكه هاي شهري و خارج شهري نمي بينيم اين شبكه بطور اوليه خدماتي را ارائه مي دهد كه در سيستم استفاده شود. از آنجا كه اين اختلافات در طرح اين شبكه ممكن نيست،بدست آوردن ميانگين آن مشكل است مثلاً مدل COST-231 يك ميانگين 80% را در شعاع مايل دارد كه كوچكتر از شعاع خود سلول است بعلاوه اين ميانگين در بلندترين آنتن بدست آمده است. يعني m200 براي HE و m10 برايSU در بالاي ناحيه خارج شهري.


يعني ظرفيتهاي موجود در جدول 5-20 برپايه كانالهاي جريان پايين MH2 6 و كانالهاي جريان بالايي MHZ3 است،كه هر دو داراي يك تنظيم UOFDM.
اگر يك جريان هدفمند مورد نظر باشد حاشيه اين جريان كاسته مي شود و در عوض شعاع آن افزايش مي يابد و مهمتر از آن،آنكه بخش به بخش آن ايزوله مي شود و شايد استفاده مجدد از فركانس هم در اين شبكه صورت گيرد از آنجا كه اين شبكه يك محدوديت ظرفيت دارد.(اشتراكهاي زيادي در بخش راديويي آن وجود دارد كرظرفيت را بالا مي برد) كه اين امتياز بزرگي است.
كانالهاي آنتن جلويي و آنتن ضعيف بايد اصلاح شوند و اين اصلاح بايد بطور صحيح انجام گيرد تغيير زماني اين كانال خطاهاي كنترلي را از بين مي برد، البته اين خطاها بسيار جزئي هستند. بخشهاي زير عملكردهاي كلي را با استفاده از انواع آيتمهاي تركيبي يا بلوكهاي ساختاري در انتقال و سرويس دهي محصولات نشان مي دهند.

محصولات لايه انتقالي
اين لايه تركيبي از تجهيزاتي است كه انتقال و دريافت سيگنالهاي IF را ميان تجهيزات مختلف و سيگنالهاي RF را در فضا ميسر مي كند. تجهيزات انتقالي براي محيطهاي بيروني در ساختمان و يا برجهاي ارتباطي طراحي شده اند. لايه انتقالي MP2P الگوهاي تجهيزات نهايي فرستاده مي شوند همانطور كه در تصوير شماره 17-20 آمده است.

تجهيزات انتقالي MP2P – تقدم مشتري
اين پانانه تركيبي از يك آنتن RF مي باشد كه به واحد RTU اشاره دارد اين نوع تجهيز بروي پشت بام نصب مي شود و نوعي وسيله استاندارد لازم دارد RTU مستلزم داشتن دو كابل 11-RG است تا در انتقال داخلي دريافت و جريان صورت گيرد. RTU در wbc 5/12 عمل مي كند كه تركيبي داخلي و استاندارد دارد و بايد در ارتفاع 60 متري شبكه NIU نصب شود. اگر چه اسپانسهاي بلندتر نيز قابل دريافت هستند.


واحد ROOFTOP
اين عنصر انتقالي لايه p2mp در شبكه پاياني RTU است. RTU يك آنتن پيچيده و يك واحد رسيور(دريافت كننده ) RF است كه نوعي انتقال بي سيمي را ميسر مي كند و جريانات 7/5 گيگا هرتز را دريافت مي كند اين سيگنالها ميان اين ميدان مغناطيسي و يك فركانس مياني IF در يك شبكه 400 مگاه هرتزي (NIU) ارتباط برقرار مي كنند.
RTU تشكيل شده از يك آنتن،يك نوار تبديل جريان IF و يك مبدل جريان بالا است اين سيستم با استفاده از پلاريزه كردن دريافت مي كند و انتقال مي دهد انتخاب اين پلاريزاسيون باعث نصب و انتقال دريافت كننده مي شود. همچنين اين سيستم براي خدمات مربوط به آن سايت طراحي شده است.
ارتفاعRTU در ساختمانهاي مختلف متفاوت است بعضي از آنها بايد يك خط LOS را براي حفظ جريان دريافت كنند. تركيب RTU در سايتهاي مختلف متفاوت است. RTU مستلزم يك كابل دو سو يعني RGLL براي سيگنال و برجهاي مختلف است ماگزيموم استاندارد ميان RTU وNIU 60 متر است كه از طريق يك طرح ويژه كاربردي هم مي تواند افزايش يابد.

دريافت كننده هاي پايه
يك دريافت كننده پايه مجزا بايد 90 درجه باشد در غير اينصورت جريان كاهش مي يابد اين دريافت كننده 7/5 گيگاهرتزي است و براي جريانهاي پايين بكار مي رود. تعدادي از اين سيگنالها از واحد هاي مشترك اين سيگنال به هر كانالي فرستاده مي شود. پلاريزاسيون بصورت عمودي يا افقي قابل انتخاب است و كاهش دريافت در هر بخش انتخابي است.

دريافت كننده High-Gain (جريان بالا)
اين دريافت كننده وقتي مورد استفاده قرار مي گيرد كه جريان بالايي مورد نياز است و دليل آن شرايط بكارگيري گرافيكي ويژه آن است اين نوع مدل دريافت با مدلهاي انتقال جريان بالا هماهنگ است. ويژگيهاي آن مانند مدل دريافت كننده پايه است و فقط يك استثنا در مورد آنتن و پكيج(package) فيزيكي آن وجود دارد بدليل محصولات 2200 SP هيچ نوع استانداردي وجود ندارد و تمام اين عناصر داراي يك استاندارد 19 اينچي مي باشند كه يك الگوي EIA براي تجهيز in19 دارد كه در فضاي افقي موجود است. جمع آوري نهايي اين تجهيزات در سايت آغازين تكميل مي شود.

توضيحات مربوط به محيط LMDS
اين شرايط محيطي شامل شرايط باراني و دودي (مه) مي باشد كه در هنگام استفاده از سيستمهاي RF بايد مورد توجه قرار گيرند. اين سيستمها فركانسهاي بالايي10 گيگاهرتز را انتقال مي دهند زيرا اين شرايط داراي سيگنالهايي براي داده هاي مختلف مي باشند.
داده هاي LMDS، 4/1 سيستم MMDS يا U-NIII مي باشند و مستلزم نوعي انسجام مناسب براي بكارگيري خطوط مختلفند.يكي از مفاهيم مورد نياز براي فركانس LMDS قابليت استفاده مجدد از فركانس است.
اين داده ها در مرحله نهم ظاهر مي شوند كه نقطه desimal است مثلاً 999/99 يعني اينكه يك داده جريان بالايي دارد و بروي شبكه است اما 001 مفهوم ديگري دارد و مربوط مي شود به بازه جريان آيتمها،البته معمولاً سيستمهاي RF سيستمهاي پايه هستند كه در آن اندازه آنتن و اندازه ميان شرايط اتمسفري طراحي مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید