بخشی از مقاله


بودجه تولید و فروش:
اولین بودجه ای که هرموسسه تجاری اعم از تویادی ،بازرگانی و یا خدماتی ملزم به تهیه و تنظیم آن است بودجه فروش است .زیرا بودجه فروش مبنای اصلی برای تهیه وتنظیم سایر بوجه هاست.
در تهیه و تنظیم بودجه فروش می بایست نوع محصول،منطقه جغرافیایی فروش ،رشد اقتصادی منطقه،رشد جمعیت منطقه ،سلیقه مشتریان و وجود یا عدم وجود بخشهای دولتی و خصوصی مد نظر قرار بگیرد.
بودجه فروش می بایست حداقل حاوی اطلاعات مربوط به نوع محصول،مقدار،نرخ و مبلغ فروش،منطقه جغرافیایی فروش و زمان فروش باشد.
در موسسات تولیدی با استفاده از بودجه مقداری فروش و تحویل آن با موجودی ابتدا و پایان دوره محصول (موجودی پایان دوره بنابر سیاست مالی مدیریت برآورد می گردد) می توان بودجه مقداری تولید را بدست آورد.
با استفاده از بودجه مقداری تولید ودر دست داشتن مقدار مصرف هر وسعه محصول از مواد،می توان بودجه مقداری مصرف مواد در دست داشتن نرخ خرید مواد،بودجه ریالی مصرف مواد را محاسبه نمود.
بودجه خرید:
با استفاده از بودجه مقداری مصرف مواد و تحویل آن با موجودی ابتدا و پایان دوره مواد ،می توان بودجه ی مقداری خرید مواد را محاسبه و با در دست داشتن نرخ هر واحد از مواد ،می توان بودجه ریالی خرید را محاسبه نمود.
بودجه دستمزد مستقیم:
با استفاده از بودجه مقداری تولید و در دست داشتن اطلاعات مربوط به ساعات مورد نیاز تولید هر واحد محصول نرخ هر ساعت دستمزد مستقیم می توان بودجه دستمزد تهیه و تنظیم نمود.
بودجه سربار:
بودجه سربار همانند بودجه دستمزد مستقیم با در دست داشتن نرخ هر ساعت سربار(نرخ جذب سربار)قابل محاسبه است.
در موئسسات بازرگانی با استفاده از بودجه مقداری فروش،و تحویل آن با مقادیر موجودی ابتدا و پایان دوره ،بودجه مقداری خرید کالا و با استفاده از بودجه قیمت تمام شده کالای فروش رفته و تحویل آن با ارزش موجودی ابتدا و پایان دوره ،بودجه ریالی خرید کالا به دست خواهد آمد.
خلاصه:در موسسات تولیدی تسلسل تهیه و تنظیم بودجه ها به شرح زیر است

خرید مواد بودجه مصرف مواد
بودجه دستمزد مستقیم بودجه تولیدی بودجه فروش بودجه
بودجه سربار

در موسسات بازرگانی تسلسل تهیه و تنظیم بودجه ها به شرح زیر است:
بودجه خرید کالا بودجه فروش

صورت حساب سود و زیان پیش بینی شده:
صورت حساب سود و زیان پیش بینی شده در بر گیرنده خلاصه ایی از بودجه فروش ،تولید و هزینه می باشد.
هدف از تهیه صورت حساب سود زیان پیش بینی شده ،برآورد سود خالص است.
برای تهیه صورت حساب مزبور،در واقع هیچ گونه برآورد جدیدی صورت نمی گردد بلکه صرفا از ارقام مندرج در بودجه های مختلف استفاده می گردد.
بودجه فروش ،در آمد حاصل از فروش و بودجه تولید،هزینه ها تولید و بهای تمام شده کالای فروش رفته را نشان می دهد . سود ناخالص پیش بینی شده از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش حاصل می گردد.
به منظور محاسبه سود خالص عملیاتی ،بر آوردهای مندرج در بودجه هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش از سود ناخالص پیش بینی شده کسر می گردد.
سایر اقلام هزینه و درآمد بر حسب مورد از سود خالص عملیاتی کسر یا به آن اضافه می شود و بدین ترتیب سود خالص بعد از کسر مالیات حاصل می گردد.
به طور کلی:تهیه صورت حساب سود و زیان پیش بینی شده به مدیریت این امکان را می دهد که نسبت به صحت و دقت بودجه قضاوت نموده و دلایل بروز انحرافات از بودجه را مورد بررسی قرار میدهد.


بخش دوم : بودجه نقدی
هدف از تهیه و تنظیم بودجه نقدی تعیین میزان وجه نقد مورد نیاز ابتدای دوره است. به طوریکه موسسه در طول دوره ی مالی در نظر گرفتن دریافت ها و پرداخت های نقدی و سیاست مالی مدیریت مبنی بر میزان وجه مورد نیاز پایان دوره ،مواجه به کمبود نقدینگی و یا تراکم بیش از نیاز نقدینگی نباشد.
کمبود نقدینگی به علت عدم تسویه به موقع بدهی ها موجب سلب اعتماد از موسسه ،و تراکم بیش از نیاز نقدینگی ،عدم استفاده از بهینه از منابع مالی محسوب می گردد.
دریافت های نقدی معمولا ناشی از فعالیت های مالی زیر است:
فروش کالا،فروش دارایی های ثابت،دریافت وام، فروش سهام، انتشار اوراق قرضه ،دریافت سود از سایر شرکت هاو......
پرداخت های نقدی معمولا ناشی از فعالیت های زیر است:
خرید کالا یا مواد ،خرید دارایی ثابت ،پرداخت وام،خرید سهام ،باز خرید اوراق قرضه ،پرداخت سود،پرداخت بابت دستمزد مستقیم و سربار و...

فرمت کلی بودجه نقدی به شرح زیر است:
بودجه نقدی

شرح ریال
موجودی نقدی ابتدای دوره *
دریافت های نقدی *
جمع منابع نقدی *
پرداخت های نقدی *
موجودی نقد پایان دوره *

مهمترین بخش بودجه نقدی تشخیص زمان و مبلغ دریافت و پرداخت نقدی است.
هدف و ماهیت بودجه نقدی:
1. تاثیر نیازهای فصلی، نگاهداری موجودی های عمده، دریافت های غیر عادی و کندی وصول دریافتنیها را بر وضعیت نقدی (نقدینگی)نشان می دهد.
2. بیانگر نیازهای نقدی ضروری برای برنامه توسعه ماشین آلات یا تجهیزات می باشد.
3. نیاز به وجوه اضافی از طریق منابعی مانند دریافت از بانک یا فروش اوراق بهادار و عوامل زمانی مربوط رانشان می دهد در این زمینه ،بودجه نقدی ممکن است تاثیری احتیاطی بر برنامه های توسعه ماشین آلات و تاسیسات داشته باشد بطوریکه این تاثیر به تغییر در تصمیمات مربوط به هزینه های سرمایه ایی منجر شود.
4. بیانگر قابلیت دسترسی به وجوه نقد بمنظور استفاده از تخفیفات می باشد.
5. بیانگر وجوه نقد اضافی برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.
دوره زمانی بودجه نقدی با توجه به نوع فعالیت و وضعیت نقدینگی ،در واحدهای تجاری مختلف،متفاوت می باشد.
بودجه نقدی معولا باید بر حسب ماه و برای یکسال تهیه شود و در پایان هر ماه ، بمنظور:
1. در نظر گرفتن انحرافات از براوردهای قطبی
2. اضافه کردن یک ماه از سال آتی به دوره بودجه بمظور جایگزین کردن ماهی که به اتمام رسیده ،به نحوی که بودجه نقدی همواره در برگیرنده دوازده ماه آتی باشد تغییراتی در آن داده می شود.
بودجه هزینه های سرمایه ایی:
هزینه های سرمایه شامل تعهدات بلند مدت به منظور کسب منافع آتی می باشد بودجه بندی سرمایه ایی یکی از مهمترین قسمت های تصمیم گیری مدیریت است.اهمیت وجوه (منابع) گرفته شده و همچنین زمان لازم جهت بازیافت سرمایه گذاری ها،انجام تجزیه و تحلیل های دقیق و قضاوت های معتبر را ضروری می سازد.
هزینه های سرمایه ای بیانگر تعهدات بلند مدت می باشد. از آنجا که منافع حاصل از هزینه های سرمایه ای طی یک دوره زمانی نسبتا طولانی حاصل می شوند از اشتباهات مدیریت در این زمینه می تواند باعث شود که واحد تجاری طی سال های متماری هزینه های هنگفتی را متحمل گردد.
به منظور به حداقل رسانیدن اشتباهات در ارزیابی هزینه های سرمایه ای ،مدیریت اکثر واحدهای تجاری روش های و شیوه های مشخصی را برای ارزیابی منافع یک طرح قبل از انجام سرمایه گذاری بکار می گیرند.
منابع قابل دسترس برای انجام هزینه های سرمایه ای معمولا محدود می باشد مدیریت واحد تجاری باید هر گونه برنامه بهبود تاسیسات و توسعه کاری را با وجود حاصل از عملیات داخلی و منابع خارجی هماهنگ نماید.
هزینه های سرمایه ای بلند مدت و کوتاه
برنامه هزینه های سرمایه ای شامل طرح های بلند مدت وهمچنین طرح های کوتاه مدت می باشد در بودجه جاری وسعه تجاری لازم است پیش بینی هایی در مورد هزینه های سرمایه ای کوتاه مدت به عمل آید .اینگونه طرح های کوتاه مدت باید از لحاظ اقتصادی در مقایسه با سایر طرحهایی که نیاز به تایید نهایی دارند مورد بررسی قرار می گیرند .فرآیند بودجه بندی ،فرصتی برای بررسی طرح ها و منافع حاصل از هر یک از انها را در دوره های آتی فراهم می سازد.
طرح های بلند مدتی که در دوره جاری بودجه ،به مورد اجرا گذارده نمی شود لازمست صرفا به صورت کلی بیان گردند زیرا انعکاس جزییات مربوطه و افزایش دارای های سرمایه ای صرفا در دوره ای اهمیت دارد که این گونه تغییرات در ان دوره صورت میگردد.
به طور کلی برنامه های هزینه های سرمایه ایی بلند مدت در زمره مسولیت ها ی مدیریت باقی می ماند و صرفا هنگامی که زمان مناسب اجرای انها فرارسد در تعهدات بودجه ای گنجانیده می شود .
برای دستیابی به سودمندترین نتایج در برنامه ریزی و بودجه بندی هزینه های سرمایه ای ،زمان بندی اهمییت بسیار دارد .
بودجه ترازنامه (ترازنامه پیش بینی شده):
ترازنامه پیش بینی شده که برای ابتدای دوره بودجه ،برآورد شده است.به عنوان نقطه شروع تهیه تراز نامه پیش بینی شده برای پایان دوره بودجه تلقی می شود.
ترازنامه پیش بینی شده ،کلیه کلیه تغییرات برآوردی در دارای ها ،بدهی ها و سرمایه که در بودجه های ارائه شده توسط دوایر مختلف به انها اشاره شده است را شامل می شود.
تهیه ترازنامه پیش بینی شده مزایای بی شماری دارد .یکی از این مزایای مزبور آن است که ترازنامه پیش بینی شده ،درصدهای نامساعد(نامطلوب)که مدیریت ممکن است .بنا به دلایل مختلف مایل به تغییر آنها باشد را افشا می کند درصدهای نامساعد مزبور می تواند موجب کاهش میزان اعتبار اعطائی یا تزلزل وضعیت واحدهای تجاری گردد .دومین مزیت ترازنامه پیش بینی شده آن است که محاسبه ترقی یازده سرمایه گذار را از طریق ارتباط سود خالص به سرمایه بکار گرفته شده ،امکان پذیر می سازد.بازده غیر کافی سرمایه گذاری ،که با توجه به ترازنامه پیش بینی شده محاسبه می گردد ، تغییرات در بوجه را متروی می سازد.
بودجه صورت گردش وجوه نقد :
صورت گردش وجوه نقد در برگیرنده خلاصه ای از دریافت ها و پرداخت های نقدی در طول دوره بودجه می باشد که در واقع پیش بینی آن کار مشکلی است و به مدیریت اداری وصنعتی زیادی احتیاج است.

بودجه جامع شرکت تعاونی شماره 41
اطلاعات مسئله و سیکل بودجه شرکت تعاونی 41 بشرح زیر می باشد:
اطلا عات موردنیاز یرای ساخت محصولات
محصول کابینت
شرح مقدار ساخت نرخ مبلغ
MDF 3برگ 600000 1800000
میخ و پیچ 3بسته 700000 2100000
پایه و ریل 3بسته 800000 2400000
دستمزد مستقیم 10ساعت 20000 200000
سربار متغییر 3ساعت 60000 180000
سربار ثابت 3ساعت 90000 270000
جمع 6950000
محصول درآور
شرح مقدار ساخت نرخ مبلغ
MDF 1برگ 600000 600000
میخ و پیچ 1بسته 70000 70000
ریل و پایه 1بسته 80000 80000
دستمزد مستقیم 5ساعت 20000 100000
سربار متغییر 2ساعت 600000 1200000
سربار ثابت 2ساعت 90000 180000
جمع 2230000
محصول سرویس خواب
شرح مقدار ساخت نرخ مبلغ
MDF 2برگ 600000 1200000
میخ و پیچ 2بسته 70000 140000
ریل و پایه 2بسته 80000 160000
پروفیل و دستگیره 1بسته 200000 200000
دستمزد مستقیم 7ساعت 20000 140000
سربار متغییر 3ساعت 600000 1800000
سربار ثابت 3ساعت 900000 2700000
جمع 6340000


اطلا عات فروش
محصول محصول محصول
کابینت درآور سرویس خواب
سه ماهه اول 10 15 2
سه ماهه دوم 18 25 4
سه ماهه سوم 7 8 3
سه ماهه چهارم 5 2 1
جمع سال 40 50 10


پیش بینی قیمت فروش برای سال 90
محصول محصول محصول
کابینت درآور سرویس خواب
7200000 3900000 6500000

پیش بینی تعداد فروش برای سه ماهه اول سال 90
محصول محصول محصول
کابینت درآور سرویس خواب
سه ماهه اول 18 17 0

موجودی کالای پایان دوره: 15%سه ماهه بعد

موجودی کالای اول دوره
کابینت درآور سرویس خواب
3 5 1

مواداولیه مورد نیاز پایان دوره رابرمبنای60%نیازمندی تولید 3ماهه در نظرگرفته می شود.

پیش بینی اقلام متغییر بر مبنای ساعت کار مستقیم
شرح سربار
مواد غیر مستقیم 150000
دستمزد غیر مسقیم 7000
هزینه نگهداری و تعمییرات 300000
هزینه انرژی مصرفی 143000
جمع کل 600000


همچنین هزینه های ثابت شامل موارد زیر است :
هزینه سرپرستی برای کل سال 130000000
استهلاک برای کل سال 10000000
نگهداری و تعمییرات برای کل سال 40000000
عوارض و بیمه برای کل سال 20000000
مالیات برای کل سال 13000000
جمع کل 213000000

جمع ساعات کار مورد نیاز سه محصول
محصول سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم
کابینت 97 163.5 67
درآور 85 110 35
سرویس خواب 14 21 21
جمع سال 196 294.5 123

کالای اول دوره
محصول تعداد اول دوره قیمت اول دوره
کابینت 3 5000000
درآور 2 2500000
سرویس خواب 1 4400000


شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
ترازنامه
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1389
داراییها : بدهی ها :
داراییهای جاری بدهی جاری :
وجه نقد 405990000000 بستانکاران 485990000000
حسابهای در یافتنی 56000000000
مواد اولیه :
MDF 9600000000
میخ و پیچ 1120000000
پایه و ریل 1280000000
پروفیل و دستگیره 200000000
جمع مواد اولیه 12200000000
موجودی کالای ساخته شده 24400000000
جمع دارایی جاری 498590000000 حقوق صاحبان سهام :
دارایی های ثابت: سهام عادی 600000000000
زمین 1000000000000 سود انباشته 100100000000
ساختمان 6000000000000 700100000000
اس.ان ساختمان 30000000000
ارزش دفتری ساختمان 5700000000000
تجهیزات 37500000000
اس.ان تجهیزات 2000.000000
ارزش دفتری تجهیزات 17500000000
جمع دارایی های ثابت 687500000000

جمع دارایی ها 1186090000000 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 1186090000000


توضیحات لازم برای تهیه ترازنامه بودجه شده سال 1390 :

استهلاک ساختمان به مبلغ 18700000 رالا در حسابها منظور می شود که شامل استهلاک ساختمان کارخانه، بخش اداری و بخش فروش و استهلاک تجهیزات کارخانه، اداری و توزیع و فروش سالانه به مبلغ 13300000 رالت و همچنین قیمت ساختمان 300000000 رال و تجهیزات 30000000 راله افزایش یافته است.
بودجه بندی
جدول شماره 1_ بودجه فروش
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه فروش
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
کابینت تعداد نرخ مبلغ
سه ماهه اول 10 7200000 72000000
سه ماهه دوم 18 7200000 129600000
سه ماهه سوم 7 7200000 50400000
سه ماهه چهارم 5 7200000 36000000
جمع سال 40 288000000

درآور تعداد نرخ مبلغ
سه ماهه اول 15 3900000 58500000
سه ماهه دوم 25 3900000 97500000
سه ماهه سوم 8 3900000 31200000
سه ماهه چهارم 2 3900000 7800000
جمع سال 50 195000000

سرویس خواب تعداد نرخ مبلغ
سه ماهه اول 2 6500000 13000000
سه ماهه دوم 4 6500000 26000000
سه ماهه سوم 3 6500000 19500000
سه ماهه چهارم 1 6500000 6500000
جمع سال 10 65000000

مبلغ کل فروش
سه ماهه اول 143500000
سه ماهه دوم 253100000
سه ماهه سوم 101100000
سه ماهه چهارم 50300000
جمع سال 548000000


جدول شماره 2_ بودجه مقداری تولید
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه مقداری تولید
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
کابینت سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه فروش 10 18 7 5 40
موجودی مورد نیاز پایان دوره 2.7 1.05 0.75 2.7 2.7
مقدار مورد نیاز کابینت 12.7 19.05 7.75 7.7 42.7
موجودی کالای اول دوره 3 2.7 1.05 0.75 3
بودجه مقداری تولید کابینت 9.7 16.35 6.7 6.95 39.7

درآور سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه فروش 15 25 8 2 50
موجودی مورد نیاز پایان دوره 3.75 1.2 0.3 2.55 2.55
مقدار مورد نیاز درآور 18.75 26.2 8.3 4.55 52.55
موجودی کالای اول دوره 2 3.75 1.2 0.3 2
بودجه مقداری تولید درآور 17 22 7 4 50.55

سرویس خواب سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه فروش 2 4 3 1 10
موجودی مورد نیاز پایان دوره 0.6 0.45 0.15 0 0
مقدار مورد نیازسرویس خواب 2.6 4.45 3.15 1 10
موجودی کالای اول دوره 1 0.6 0.45 0.15 1
بودجه مقداری تولید سرویس خواب 2 3 3 1 9
موجودی کالای پایان دوره = 15% فروشهای ماه بعد


جدول شماره 3_ بودجه مقداری مواد
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه مقداری موجودی مواد اولیه
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
بودجه مقداری تولید کابینت جدول 2 16.35 6.7 6.95 9.7
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 3 3 3 3
کارت استاندارد پیچ و میخ 3 3 3 3
کارت استانداردپایه وریل 3 3 3 3
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره MDF 49.05 20.1 20.85 29.1
پیچ و میخ 49.05 20.1 20.85 29.1
پایه وریل 49.05 20.1 20.85 29.1
نیازمندی پیش بینی شده 60% 60% 60% 60%
مواد مورد نیاز MDF 29.43 12.06 12.51 17.46
پیچ و میخ 29.43 12.06 12.51 17.46
پایه وریل 29.43 12.06 12.51 17.46
بودجه مقداری تولید درآور جدول 2 22.45 7.1 4.25 16.75
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 1 1 1 1
کارت استاندارد پیچ و میخ 1 1 1 1
کارت استانداردپایه وریل 1 1 1 1
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره MDF 22.45 7.1 4.25 16.75
پیچ و میخ 22.45 7.1 4.25 16.75
پایه وریل 22.45 7.1 4.25 16.75
نیازمندی پیش بینی شده 60% 60% 60% 60%
مواد مورد نیاز MDF 13.2 4.2 2.4 10.2
پیچ و میخ 13.2 4.2 2.4 10.2
پایه وریل 13.2 4.2 2.4 10.2
بودجه مقداری تولید سرویس خواب جدول 2 3.85 2.7 0.85 1.6
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 2 2 2 2
کارت استاندارد پیچ و میخ 2 2 2 2
کارت استانداردپایه وریل 2 2 2 2
کارت استاندارد پروفیل و دستگیره 1 1 1 1
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره MDF 6 6 2 4
پیچ و میخ 6 6 2 4
پایه وریل 6 6 2 4
پروفیل و دستگیره 3 3 1 2
نیازمندی پیش بینی شده 60% 60% 60% 60%
مواد مورد نیاز MDF 3.6 3.6 1.2 2.4
پیچ و میخ 3.6 3.6 1.2 2.4
پایه وریل 3.6 3.6 1.2 2.4
پروفیل و دستگیره 1.8 1.8 0.6 1.2

جدول شماره 4_ بودجه خرید مواد اولیه
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه خرید مواد اولیه
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
تولید موردنیاز کابینت جدول 2 9.7 16.35 6.7 6.95 39.7
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 3 3 3 3 3
کارت استاندارد پیچ و میخ 3 3 3 3 3
کارت استانداردپایه وریل 3 3 3 3 3
مواد مورد نیاز لازم MDF 29.1 49.05 20.1 20.85 119.1
پیچ و میخ 29.1 49.05 20.1 20.85 119.1
پایه وریل 29.1 49.05 20.1 20.85 119.1
موجودی مواد موردنیاز پایان سه ماهه جدول 3
MDF 29.43 12.06 12.51 17.46 17.46
پیچ و میخ 29.43 12.06 12.51 17.46 17.46
پایه وریل 29.43 12.06 12.51 17.46 17.46
مواد مورد نیاز اول دوره جدول 3
MDF 12 29.43 12.06 12.51 12
پیچ و میخ 12 29.43 12.06 12.51 12
پایه وریل 12 29.43 12.06 12.51 12
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 46.53 31.68 20.55 25.8 124.56
پیچ و میخ 46.53 31.68 20.55 25.8 124.56
پایه وریل 46.53 31.68 20.55 25.8 124.56
بهای هر واحد مواد کارت استاندارد
MDF 600000 600000 600000 600000 600000
پیچ و میخ 700000 700000 700000 700000 700000
پایه وریل 800000 800000 800000 800000 800000
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 27918000 19008000 12330000 15480000 74736000
پیچ و میخ 32571000 22176000 14385000 18060000 87192000
پایه وریل 37224000 25344000 16440000 20640000 99648000
مبلغ خرید بودجه شده 34897500 23760000 15412500 19350000 93420000

تولید موردنیاز درآور جدول 2 16.75 22.45 7.1 4.25 50.55
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 1 1 1 1 1
کارت استاندارد پیچ و میخ 1 1 1 1 1
کارت استانداردپایه وریل 1 1 1 1 1
مواد مورد نیاز لازم MDF 16.75 22.45 7.1 4.25 50.55
پیچ و میخ 16.75 22.45 7.1 4.25 50.55
پایه وریل 16.75 22.45 7.1 4.25 50.55
موجودی مواد موردنیاز پایان سه ماهه جدول 3
MDF 13.2 4.2 2.4 10.2 10.2
پیچ و میخ 13.2 4.2 2.4 10.2 10.2
پایه وریل 13.2 4.2 2.4 10.2 10.2
مواد مورد نیاز اول دوره جدول 3
MDF 2 13.2 4.2 2.4 2
پیچ و میخ 2 13.2 4.2 2.4 2
پایه وریل 2 13.2 4.2 2.4 2
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 27.95 13.45 5.3 12.05 58.75
پیچ و میخ 27.95 13.45 5.3 12.05 58.75
پایه وریل 27.95 13.45 5.3 12.05 58.75
بهای هر واحد مواد کارت استاندارد
MDF 600000 600000 600000 600000 600000
پیچ و میخ 70000 70000 70000 70000 70000
پایه وریل 80000 80000 80000 80000 80000
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 16770000 8070000 3180000 7230000 35250000
پیچ و میخ 1956500 941500 371000 843500 4112500
پایه وریل 2236000 1076000 424000 964000 4700000
مبلغ خرید بودجه شده 21150000 9750000 3900000 8850000 43650000

تولید موردنیاز سرویس خواب جدول 2 2 3 3 1 9
مقدارمورد نیاز مواد اول دوره کارت استانداردMDF 2 2 2 2 2
کارت استاندارد پیچ و میخ 2 2 2 2 2
کارت استانداردپایه وریل 2 2 2 2 2
کارت استاندارد پروفیل و دستگیره 1 1 1 1 1
مواد مورد نیاز لازم MDF 4 6 6 2 18
پیچ و میخ 4 6 6 2 18
پایه وریل 4 6 6 2 18
پروفیل و دستگیره 2 3 3 1 9
موجودی مواد موردنیاز پایان سه ماهه جدول 3
MDF 3.6 3.6 1.2 2.4 2.4
پیچ و میخ 3.6 3.6 1.2 2.4 2.4
پایه وریل 3.6 3.6 1.2 2.4 2.4
پروفیل و دستگیره 1.8 1.8 0.6 1.2 1.2
مواد مورد نیاز اول دوره جدول 3
MDF 2 3.6 3.6 1.2 2
پیچ و میخ 2 3.6 3.6 1.2 2
پایه وریل 2 3.6 3.6 1.2 2
پروفیل و دستگیره 1 1.8 1.8 0.6 1
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 5.6 6 3.6 3.2 18.4
پیچ و میخ 5.6 6 3.6 3.2 18.4
پایه وریل 5.6 6 3.6 3.2 18.4
پروفیل و دستگیره
بهای هر واحد مواد کارت استاندارد
MDF 600000 600000 600000 600000 600000
پیچ و میخ 70000 70000 70000 70000 70000
پایه وریل 80000 80000 80000 80000 80000
پروفیل و دستگیره 200000 200000 200000 200000 200000
بودجه خرید مواد اولیه
MDF 3360000 3600000 2160000 1920000 11040000
پیچ و میخ 392000 420000 252000 224000 1288000
پایه وریل 448000 480000 288000 256000 1472000
پروفیل و دستگیره
مبلغ خرید بودجه شده 4760000 5100000 3060000 2720000 15640000


جدول شماره 5_ بودجه دستمزد مستقیم
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه دستمزد مستقیم
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه مقداری تولید کابینت جدول 2 9.7 16.35 6.7 6.95 39.7
ساعت کار مورد نیاز کارت استاندارد 10 10 10 10 10
بودجه ساعت کار مورد نیاز 97 163.5 67 69.5 397
نرخ استاندارد یک ساعت دستمزد 20000 20000 20000 20000 20000
بودجه ریالی دستمزد مسقیم کابینت 1940000 3270000 1340000 1390000 7940000
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه مقداری تولید درآور جدول 2 17 22 7 4 50
ساعت کار مورد نیاز کارت استاندارد 5 5 5 5 5
بودجه ساعت کار مورد نیاز 85 110 35 20 250
نرخ استاندارد یک ساعت دستمزد 20000 20000 20000 20000 20000
بودجه ریالی دستمزد مسقیم درآور 1700000 2200000 700000 400000 5000000
شرح عطف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
بودجه مقداری تولید سرویس خواب جدول 2 2 3 3 1 9
ساعت کار مورد نیاز کارت استاندارد 7 7 7 7 7
بودجه ساعت کار مورد نیاز 14 21 21 7 63
نرخ استاندارد یک ساعت دستمزد 20000 20000 20000 20000 20000
بودجه ریالی دستمزد مسقیم سرویس خواب 280000 420000 420000 140000 1260000
جمع کل 3920000 5890000 2460000 1930000 14200000

جدول شماره 6_ بودجه سربار کارخانه
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه سربار کارخانه
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
مواد غیر مستقیم 29400000 44175000 18450000 0 92025000
دستمزد غیر مسقیم 1372000 2061500 861000 0 4294500
هزینه های نگهداری و تعمیرات 58800000 88350000 36900000 0 184050000
هزینه های انرژی مصرفی کارخانه 28028000 42113500 17589000 0 87730500
جمع سربار متغییر 117600000 176700000 73800000 0 368100000
هزینه های سربار ثابت :
هزینه سرپرستی 32500000 32500000 32500000 32500000 130000000
هزینه استهلاک 2500000 2500000 2500000 2500000 10000000
هزینه نگهداری و تعمییرات 10000000 10000000 10000000 10000000 40000000
هزینه عوارض و بیمه 5000000 5000000 5000000 5000000 20000000
هزینه مالیات دارایی 3250000 3250000 3250000 3250000 13000000
جمع سربار ثابت 53250000 53250000 53250000 53250000 213000000
جمع هزینه های سربار کارخانه 170850000 229950000 127050000 53250000 581100000

جدول شماره 7_ بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح عطف کابینت درآور سرویس خواب جمع
کالای اول دوره 3 2 1
بهای هر واحد کالای اول دوره 5000000 2500000 4400000
بهای تمام شده کالای اول دوره 15000000 5000000 4400000 24400000
تولید طی دوره :
کالای تولیدی طی دوره جدول 2 39.7 50 9
بهای هر واحد کالای اول دوره کارت استاندارد 5150000 2650000 4540000
بهای تمام شده طی دوره 204455000 132500000 40860000 377815000
بهای تمام شده کالای آماده فروش 219455000 137500000 45260000 402215000
کالای پایان دوره جدول 2 2.7 2.55 0
بهای هر واحد کالای پایان دوره کارت استاندارد 5150000 2650000 4540000
بهای تمام شده کالای پایان دوره 13905000 6757500 0 20662500
بهای تمام شده کالای فروش رفته 205550000 130742500 45260000 381552500

جدول شماره 8_ بودجه هزینه های اداری
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه هزینه های اداری
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح مبلغ
حقوق مدیران 54000000
بیمه 5000000
نگهداری و تعمییرات 3760000
ملزومات اداری مصرفی 300000
هزینه های آب و برق و تلفن 1200000
استهلاک ساختمان، تاسیسات و اثاثه 10000000
بودجه هزینه اداری 74260000

جدول شماره 9_ بودجه هزینه های توزیع و فروش
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه هزینه های توزیع و فروش
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح مبلغ
حقوق پرسنل بازاریابی و پورسانت فروش 14000000
حقوق کارکنان فروش 10000000
هزینه آگهی و تبلیغات 3000000
هزینه بیمه 3000000
هزینه نگهداری و تعمییرات 8000000
هزینه ملزومات اداری مصرفی 200000
هزینه ماموریت و مسافرت پرسنل 10000000
هزینه استهلاک دارایی های بخش توزیع و فروش 12000000
بودجه هزینه های توزیع و فروش 60200000


جدول شماره 10_ صورتحساب سودو زیان بودجه شده
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
صورتحساب سودو زیان بودجه شده
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح مبلغ مبلغ
فروش 548000000
بهای تمام شده کالای فروش رفته CGS 381552500
سود ناخالص 166447500
هزینه های عملیاتی :
هزینه اداری و عمومی 74260000
هزینه توزیع و فروش 60200000
جمع هزینه های عملیاتی 134460000
سود عملیاتی 31987500
مالیات 25% 7996875
سود ویژه 23990625

جدول شماره 11_ بودجه نقدی
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
بودجه نقدی
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع
وجه نقد اول دوره 405990000 287997500 263392500 212595000 405990000
دریافتی های وجه نقد از محل فروش :
40%فروش سه ماه قبل 56000000 57400000 101240000 40440000 255080000
60%فروش سه ماه جاری 86100000 151860000 60660000 30180000 328800000
جمع دریافتی های وجه نقد از محل فروش 548090000 497257500 425292500 283215000 989870000
کسر میشود پرداختی ها:
مواد مستیم کابینت 34897500 23760000 15412500 19350000 93420000
مواد مستیم درآور 21150000 9750000 3900000 8850000 43650000
مواد مستیم سرویس خواب 4760000 5100000 3060000 2720000 15640000
دستمزد مسقیم 3920000 5890000 2460000 1930000 14200000
سربار ساخت 157250000 157250000 157250000 157250000 629000000
هزینه توزیع و فروش 12050000 12050000 12050000 12050000 48200000
هزینه اداری 16065000 16065000 16065000 16065000 64260000
مخارج سرمایه ای 10000000 4000000 2500000 6000000 22500000
جمع پرداختی های وجه نقد 260092500 233865000 212697500 224215000 930870000
وجه نقد پایان دوره 287997500 263392500 212595000 59000000 59000000
جدول شماره 12_ ترازنامه بودجه شده
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
ترازنامه بودجه شده
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
داراییها : بدهی ها :
داراییهای جاری بدهی جاری :
وجه نقد 59000000 بستانکاران 398115625
حسابهای در یافتنی 20120000 ذخیره مالیات 7996875
مواد اولیه :
MDF 18036000
میخ و پیچ 2104200
پایه و ریل 2404800
پروفیل و دستگیره 240000
جمع مواد اولیه 22785000
موجودی کالای ساخته شده 19205000
جمع دارایی جاری 121110000 حقوق صاحبان سهام :
دارایی های ثابت: سهام عادی 600000000
زمین 100000000 سود انباشته 122997500
ساختمان 900000000 722997500
اس.ان ساختمان 48700000
ارزش دفتری ساختمان 851300000
تجهیزات 90000000
اس.ان تجهیزات 33300000
ارزش دفتری تجهیزات 56700000
جمع دارایی های ثابت 1008000000

جمع دارایی ها 1129110000 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 1129110000

جدول شماره 13_ صورت جریان وجوه نقد بودجه شده
شرکت تعاونی شماره 41 سنندج
صورت جریان وجوه نقد بودجه شده
براي سال منتهي به 29اسفند ماه 1390
شرح مبلغ مبلغ
وجه نقد حاصل از عملیات
سود عملیاتی 31987500
تعدیلات جهت تبدیل به نقد :
هزینه استهلاک 32000000
کاهش در موجودی کالا 5195000
افزایش در مالیات 7632500
کاهش در حسابهای در یافتنی 35880000
افزایش در موجودی مواد اولیه 10585000
خالص افزایش در سود عملیاتی 70122500
وجه نقد حاصل از عملیات عادی شرکت 102110000
مالیات پرداختنی 7996875
خرید تجهیزات یسرمایه ای بطور نقد 22500000
خالص افزایش در سود عملیاتی 71613125
وجه نقد اول دوره 405990000
وجه نقد حاصل از کلیه فعالیتهای شرکت 477603125


فهرست منابع و مآخذ
 حسابداري صنعتي جلد سوم جمشید اسکندری.
 حسابداري صنعتي جلد سوم تأليف سعید مشایخی فرد انتشارات مدرسان شریف.
 حسابداري صنعتي جلد سوم تأليف دكتر سورن آبنوس انتشارات ترمه.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید