دانلود مقاله تأثیر ضریب اتلافی پارامتر K بر تعداد نوترون های گسیل شده با استفاده از دینامیک چهار بعدی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه:

مقادیر اندازه گیری شده ذرات باردار و نوترون های قبل از نقطه جدایی دو پاره شکافت معمولا با نتایج مدل های آماری استاندارد توافق خوبی ندارند. با در نظر گرفتن مفهوم اتلافی و ویسکوزیته هسته ای می توان فرآیند شکافت را بصورت دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند اتلافی منجر به کاهش پهنای شکافت شده و در نتیجه افزایش گسیل تعداد ذرات قبل از شکافت و سطح مقطع باقیمانده از تبخیر می شود. برای بررسی دینامیکی فرآیند شکافت، می توان معادلات فوکر- پلانک و یا معادلات لانگوین را بکار برد.[1] استفاده از معادلات لانگوین کاربرد بیشتری دارد. معادلات لانگوین یک[2] و دو بعدی[3] برای محاسبه نوترون های قبل از نقطه جدایی بکار رفته اند. از معادلات سه بعدی علاوه بر محاسبه تعداد نوترون ها برای بررسی انرژی جنبشی پاره های شکافت نیز بکار می رود.[4]

معادلات دینامیک لانگوین چهاربعدی با ضریب اتلافی ثابت برای درجه آزادی چرخش اسپین هسته (مختصه (K، برای بررسی جنبه های مختلف واکنش های همجوشی- شکافت بکار برده شده است.[5] اما بررسی این موضوع با در نظر گرفتن ضریب اتلافی غیر ثابت تاکنون انجام نشده است. در کار حاضر ما با استفاده از دینامیک چهار بعدی با ضریب اتلافی غیر ثابت، تعداد نوترون های گسیل شده از هسته در حال شکافت را بدست آورده و آن را با حالت ضریب اتلافی ثابت و نتایج تجربی مقایسه کرد ه ایم.


1066


مدل تئوری:

تغییرات دینامیکی پارامتر چهارم که همان تصویر اسپین هسته مرکب بر روی محور شکافت است با رابطه زیر داده می شود[6]

(1)

در این رابطه , , و به ترتیب انرژی پتانسیل، دما، اسپین هسته مرکب، و تصویر اسپین بر محور شکاف است. همچنین γ پارامتر جفت شدگی بین درجه آزادی چرخش و حمام داغ است و از رابطه زیر بدست می آید

(3)

2

که در آن R = MR4cm , n0 = 0.0263 zs fm−4 می با شند. ⊥, ∥ و eff ممان اینرسی حول محور شکافت، عمود بر محور شکافت و ممان اینرسی موثر است. همچنین cm و فاصله بین دوپاره شکافت و شعاع گردن است. ( ) یک عدد تصادفی است که در رابطه زیر صدق می کند

(4)

با میانگین گیری از رابطه((1 داریم

(5)
با استفاده از این رابطه زمان τ بصورت زیر تعریف می شود

(6)

معادلات لانگوین تغییرات سه بعد دیگر را تعیین می کنند که به شکل زیر می باشند[7]


(7)

1067


در این رابطه , , , ( ), و به ترتیب نشان دهنده اصطکاک، نیروی رندوم، انرژی آزاد، تکانه، پارامتر دینامیکی(کشیدگی، عدم تقارن و ضخامت گردن) و اینرسی می باشند. پهنای واپاشی نوترون با رابطه زیر تعیین می شود[8]

(8)

در این رابطه , Eint, m , d و Bn به ترتیب چگالی ترازهای هسته باقیمانده، چگالی ترازهای هسته مرکب، انرژی برانگیختگی اولیه هسته مادر، انرژی نوترون منتشر شده و انرژی بستگی نوترون اند. در هر گام زمانی ∆ = 0.005ℏ/ یک عدد تصادفی ( (r با توزیع یکنواخت در بازه صفر تا یک تولید می کنیم اگر رابطه < ∆ / که در آن = ℏ/Γ برقرار باشد، گسیل یک نوترون در آن فاصله زمانی اتفاق می افتد.

نتایج:


شکل1 :تغییرات ضریب اتلافی پارامترK بصورت تابعی از پارامتر کشیدگی. نمودار خط چین و پررنگ به ترتیب مربوط
به واکنش های 919 + 16969 و188 + 19276 می باشند.
محاسبات برای دو سیستم 919 + 16969 و188 + 19276 انجام شده است. نتایج در شکل های 1 تا 6 نشان داده
شده است. شکل((1 نشان می دهد با افزایش پارامتر کشیدگی، ضریب اتلافی پارامتر K افزایش می یابد. در شکل((2 می توان مشاهده کرد که با افزایش ضخامت گردن، این کمیت کاهش می یابد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی

word قابل ویرایش
9 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتیآشکار سازی های نیمه هادی نوترون برای رادیوبیولوژی نوترون و شمارش آن دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. آشکار سازی های ساده سیلیکونی نوترون ترکیبی از یک دیود صفحه ای با لایه ای از یک مبدل مناسب نوترون مثل 6LiFمی باشند. چنین وسایلی دارای بهره آشکار سازی محدودی می ...

دانلود مقاله مدلسازی سه بعدی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن مطالعه موردی : تخمین تخلخل و تراوایی در میدان جفیر

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
چکیدهساخت مدل سهبعدی استاتیکی مخزن یکی از مراحل اساسی در برنامهریزی توسعه میادین نفت و گاز میباشد. با اکتشاف مخازن جدید، اولین موضوعی که پس از ارزیابی سیال درجای آن اهمیت پیدا میکند، نحوه تولید و طرح توسعه آن است. مدلسازی از جمله ابزارهای مهمی است که در این زمینه به کار گرفته میشود. تخلخل و تراوایی از مهمترین ...

مقاله بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی بر تبخیر - تعرق مرجع با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی - فازی ( مطالعه موردی منطقه تبریز )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی بر تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی (مطالعه موردی منطقه تبریز) چکیده برآورد میزان آبی که در پروژههای آبیاری به مصارف کشاورزی میرسد، بر اساس مقدار تبخیر- تعرق تعیین میشود، لذا ت ...

مقاله ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از دادههای سنجنده مودیس

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی مدل درختی M5 برای برآورد پارامترهای دمای هوا با استفاده از دادههای سنجنده مودیس چکیده: دمای هوا یکی از مهمترین پارامترها برای مطالعات هیدرولوژیکی و هواشناسی است و در بسیاری از فرایندهای سطح زمین مانند فتوسنتز، تولیدات گیاهی و تبخی ...

مقاله پیشبینی تبخیر تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهوارهای در مدل موجک

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** پیشبینی تبخیر تعرق با استفاده از پارامتر دمای سطح زمین حاصل از تصاویر ماهوارهای در مدل موجک چکیده تبخیرتعرق را میتوان بعد از بارندگی بعنوان یکی از موثرترین مؤلفهها برای تعیین بیلان آبی منطقه دانست. داشتن برآورد دقیق از شار تبخیرتعرق برای ...

مقاله تأثیر سرعت بار دهی بر پارامترهای مکانیک شکست در استخوان کورتیکال ران به روش آزمایشی چهار نقطه خمش

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تأثیر سرعت بار دهی بر پارامترهای مکانیک شکست در استخوان کورتیکال ران به روش آزمایشی چهار نقطه خمش چکیده از مطالعه استخوان به عنوان یک جسم ویسکوالاستیک بیش از چند دهه نمیگذرد و محققان زیادی در تلاش برای فرموله کردن رفتار آن هستند. شناخت رف ...

مقاله تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشوئی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تاثیر میزان بازشدگی دریچه کشوئی بر ضریب فشردگی جریان با استفاده از مدل فیزیکی چکیده دریچههاي کشویی ابزارهایی هستند که عمدتا براي کنترل دبی و عمق جریان در کانال هاي آبیاري و سازه هاي هیدرولیکی مورد استفاده قرار میگیرند. بهعلت اهمیت عمل ...

مقاله طراحی بهینه قابهای فولادی سه بعدی به روش ضریب بار و مقاومت با با روشهای تقریبی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی بهینه قابهای فولادی سه بعدی به روش ضریب بار و مقاومت با با روشهای تقریبی چکیده در این مقاله ، فرایندی برای بدست آوردن حداقل وزن طراحی و در قابهای خمشی سه بعدی بر طبق مقررات سازه های فلزی آمریکا (AISC) به روش ضریب بار و مقاومت (LRFD) ...