دانلود مقاله تخمین پارامترهای بیوسینتیکی فاضلابهای صنعتی در پایلوت سیستم لجن فعال شهرک صنعتی سلمانشهر

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده – شهرکهای صنعتی از بزرگترین تولیدکنندگان فاضلاب صنعتی در جوامع امروزی هستندفرآیند. غالباً مفید در تصفیه اینگونه فاضلابها، سیستم لجن فعال است . در طراحی فرآیند این سیستمها و همچنین کنترل رشد و حفظ توازن مناسب توده زیستی در فاضلاب در خلال تصفیه، پارامترهای بیوسینتیکی از قبیل ثابت نیمه سرعت (Ks)، ثابت حداکثر سرعت مصرف سوبسترا (K)، ثابت زوال خودخوری (Kd) و ثابت بازده (Y) موثرند. در این تحقیق با استفاده از پایلوت سیستم لجن فعال و به کار بردن معادله مونود این ثوابت به ترتیب برابر با ۱۳۰/۶۸ (mg/l)، (۱/day) 1/9، ۰/۰۳۵ (۱/day) و ۰/۳۲۲ بدست آمدند.

کلید واژه- سیستم لجن فعال، معادله مونود، پارامترهای بیوسینتیکی، شهرک صنعتی سلمانشهر .

– ۱ مقدمه

کارایی فرآیندهای بیولوژیکی مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب به دینامیک های مصرف سوبسترا و رشد میکروبی بستگی دارد .[۱]

بهره برداری و طراحی موثر چنین سیستم هایی به فهم واکنش های بیولوژیکی انجام شده و درک اصول اساسی حاکم بر رشد میکروارگانیسم ها نیاز دارد . بدیهی است د رک تمام شرایط محیطی موثر بر مصرف سوبسترا و سرعت رشد میکروبی ممکن است میسر نباشد ولی کنترل عواملی مانند pH و مواد مغذی یا نوترینت ها در پیشبرد فرآیند تصفیه موثر خواهد بود .[۲]
سینتیک های رشد میکروبی بیانگر اکسیداسیون یا مصرف سوبسترا و تولید بیومس می باشد و به کل غلظت جامدات معلق در راکتور بیولوژیکی مربوط می شود . به دلیل آنکه فاضلابهای شهری و صنعتی دارای سوبستراهای متعددی می باشند، غلظت ترکیبات آلی به صورت COD قابل تجزیه بیولوژیکی تعریف می شود که شامل ترکیبات قابل تجزیه بیولوژیکی ذره ای، کلوئیدی و محلول است.

در عمل در خلا ل تثبیت مواد آلی فاضلاب سلولهای جدید (میکروارگانیسمها) نیز سنتز یا تولید می شوند، این سلولهای تازه تولید شده خود اساساً ترکیبی آلی دارند و بنابراین بار آلی در سیستم را هم در شکل سلول های زنده و هم در شکل سلول های مرده

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد