دانلود مقاله تولید نانو رادیو داروی سیکلوترونی حاوی مس-۶۴ جهت مقاصد تشخیصی و درمانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان

مقدمه

پورفیرینها به علت ایفای نقش اساسی در بدن انسان، توانایی تجمع در انواع بسیاری از سلولهای سرطانی، همچنین دارا بودن خواص مغناطیسی و نوری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از این رو در داروهای سرطان و فوتودینامیک تراپی بسیار مفید هستند. فتوفیرین اخیرا به عنوان فتو سنسیتایزر۱ در فتودینامیک تراپی برای درمان تومور جامد و سرطان، استفاده شده است. این ترکیب با افزایش دادن میزان گونه های فعال اکسیژن(ROS) 2 در سلول های سرطانی سبب آسیب در ارگانل های درونی سلول و مرگ تدریجی آن می گردد. کوشش های بسیاری برای پیدا کردن مشتقات جدید پورفیرین که خاصیت فیزیولوژیکی خوبی از خود نشان می دهند صورت گرفته است.[۱-۳] به علت خواص داروشناختی قابل توجه پورفیرینها از قبیل حلالیت در سرم، دفع سریع، قابلیت جذب بالا در تومور و سهولت تشکیل کمپلکس با فلزات دو یا سه ظرفیتی گوناگون [۴] ، بر روی ایده توسعه عوامل تصویربرداری تومور با استفاده از تصویر برداری هسته ای توسط وارد کردن فلزات رادیو اکتیو در لیگاندهای پورفیرینی مناسب تحقیق شد. نیمه عمر رادیوایزوتوپ مس-۶۴ در حدود۱۲/۷ ساعت است و پس از واپاشی به ایزوتوپ پایدار نیکل-۶۴ تبدیل میشود. انرژی ذره + معادل ۶۵۳ کیلوالکترون ولت است و احتمال گسیل + به میزان %۱۷/۴، – به میزان ۳۹ درصد و گیراندازی الکترونی %۴۳/۶ (E.C.) گزارش شده است. به سبب خواص تشخیصی و درمانی رادیو ایزوتوپ

۱ photo sensitizer 2 Reactive oxygen species (ROS)

۸۴۰

مس-۶۴ ، کمپلکس پورفیرینی ۵)، ۱۰، ۱۵، -۲۰ تترا کیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) با رادیو داروی مس-۶۴ سنتز گردید و سپس جهت رسانش هدفمند این داروی ضد سرطانی این دارو بر روی میزبان MCM-41 از طریق جانشینی نوکلئوفیلی روی حلقه آروماتیک با تشکیل حد واسط میزن هیمر۳ تثبیت و اطلاعات بیولوژیکی آن مورد بررسی قرار گرفت و با اطلاعات قبل از تثبیت بر روی میزبان MCM-41 مقایسه گردید (شکل.(۱

شکل :۱ تثبیت کمپلکس رادیودارویی مس-۵) ۶۴، ۱۰، ۱۵، -۲۰ تترا کیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) بر روی

سطح سیلیکای متخلخل MCM-41 با استفاده از گروه عاملی آمینی

روش کار

در تهیه سیلیکای مزوپور MCM-41 از محلول سدیم سیلیکات بعنوان منبع سیلیسی و سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید بعنوان قالب (عامل شکل دهنده ساختار) استفاده شد.MCM-41 از یک ژل با نسبت مولی ۱ : SiO2،۰/۲۹ :Na2O، ۰/۵ :C14TMABr ، ۱۵۰: H2O همانند روش های موجود در متون علمی تهیه شد .[۴] آنالیز ساختاری مزوپور بوسیله طیف سنجی IR و پراش سنجی اشعه ایکس در زوایای پایین ( Low (Angle X-Ray Diffraction بدست می آید. اطلاعات طیف IR نمونه ۳۷۰۰-۳۲۰۰ : (cm- 1) MCM-41

۳ meisenheimer

۸۴۱

Si-OH)، شیوه کششی (OH، Si-O-Si) 1078 ، شیوه کششی نامتقارن (Si-O، Si-OH) 960 ، شیوه کششی نامتقارن (Si-O، ۸۰۲ (شیوه کششی متقارن (Si-O، O-Si -O) 450 شیوه خمشی ) و(D(nm ، SBET(m2 g-1)، a0(nm) و d100(nm) به ترتیب برابر با ۱/۹۵، ۱۰۳۰، ۴/۳۶و ۳/۷۸ اندازه گیری شد. ابتدا جهت تهیه سیلیکای مزوپورو MCM-41 که با گروه های آمینو پروپیل سیلیل عامل دار شده است مقدار ۲ گرم از -۳آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان را به ۱ گرم سیلیکای مزوپورو MCM-41 خشک در حلال تولوئن افزوده و به مدت ۱۲ساعت در اتمسفر گاز نیتروژن رفلاکس گردید. سپس سوسپانسیون فیلتر شده و دوبار با اتانول مطلق شستشو و در فشار کاهش یافته خشک گردید. . اطلاعات ۳۴۵۵ :(KBr,cm-1) IR، ۲۹۳۱، ۲۸۶۴، ۱۶۰۱، ۱۴۸۸، ۱۳۳۹، ۱۰۲۴، ۹۲۱، ۷۶۲، ۶۸۹، .۴۰۵

۲ میلی لیتر محلول اسیدی (۱۱۱ MBq, 3 mCi) [64Cu]CuCl2 به یک ظرف ۳ میلی لیتری بورو سیلیکاتی انتقال داده شد. سپس با استفاده از جریان گاز نیتروژن و در دمای ۶۰ C خشک شد. ۵۰ میکرولیتر از محلول ۵ mg/ml لیگاند ۵)، ۱۰، ۱۵، -۲۰ تتراکیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) در اتانول مطلق (۴۰۹ nmoles) به ویال محتوی مس-۶۴ اضافه گردید و با افزودن ۴۵۰ میکرولیتر بافر استات با ۵/۵ pH واکنش ادامه یافت. مخلوط در ۱۰۰ C به مدت ۶۰ دقیقه رفلاکس شد. خلوص رادیوشیمیایی محلول اکتیو با استفاده ازکروماتوگرافی لایه نازک۴ و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ۵ بررسی شد. سپس محلول نهایی از میان یک فیلتر ۰/۲۲ میکرومتری عبور داده شد و pH بین ۵/۵ تا ۷ تنظیم شد. HPLC Rt و RTLC Rf به ترتیب برابر با ۲/۷۸ دقیقه و ۰/۷۴ گزارش شد. در ادامه مقدار یک گرم از سیلیکای مزوپورو MCM-41 عامل دار شده با گروه های آمینو پروپیل سیلیل به mCi 30 از رادیو داروی مس-۵)-۶۴، ۱۰، ۱۵، -۲۰ تترا کیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) در حلال اتانول افزوده شد. این سوسپانسیون به مدت یک ساعت رفلاکس، فیلتر و سپس با ۱۰۰ میلی لیتر اتانول شستشو و در فشار کاهش یافته خشک گردید. در ادامه اندازه گیری مقدار تثبیت با استفاده از دستگاه اندازه گیری اکتیویته و دتکتور HPGe انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد