دانلود مقاله تولید نانو رادیو داروی سیکلوترونی حاوی مس - 64 جهت مقاصد تشخیصی و درمانی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


مقدمه


پورفیرینها به علت ایفای نقش اساسی در بدن انسان، توانایی تجمع در انواع بسیاری از سلولهای سرطانی، همچنین دارا بودن خواص مغناطیسی و نوری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از این رو در داروهای سرطان و فوتودینامیک تراپی بسیار مفید هستند. فتوفیرین اخیرا به عنوان فتو سنسیتایزر1 در فتودینامیک تراپی برای درمان تومور جامد و سرطان، استفاده شده است. این ترکیب با افزایش دادن میزان گونه های فعال اکسیژن(ROS) 2 در سلول های سرطانی سبب آسیب در ارگانل های درونی سلول و مرگ تدریجی آن می گردد. کوشش های بسیاری برای پیدا کردن مشتقات جدید پورفیرین که خاصیت فیزیولوژیکی خوبی از خود نشان می دهند صورت گرفته است.[1-3] به علت خواص داروشناختی قابل توجه پورفیرینها از قبیل حلالیت در سرم، دفع سریع، قابلیت جذب بالا در تومور و سهولت تشکیل کمپلکس با فلزات دو یا سه ظرفیتی گوناگون [4] ، بر روی ایده توسعه عوامل تصویربرداری تومور با استفاده از تصویر برداری هسته ای توسط وارد کردن فلزات رادیو اکتیو در لیگاندهای پورفیرینی مناسب تحقیق شد. نیمه عمر رادیوایزوتوپ مس-64 در حدود12/7 ساعت است و پس از واپاشی به ایزوتوپ پایدار نیکل-64 تبدیل میشود. انرژی ذره + معادل 653 کیلوالکترون ولت است و احتمال گسیل + به میزان %17/4، - به میزان 39 درصد و گیراندازی الکترونی %43/6 (E.C.) گزارش شده است. به سبب خواص تشخیصی و درمانی رادیو ایزوتوپ

1 photo sensitizer 2 Reactive oxygen species (ROS)

840


مس-64 ، کمپلکس پورفیرینی 5)، 10، 15، -20 تترا کیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) با رادیو داروی مس-64 سنتز گردید و سپس جهت رسانش هدفمند این داروی ضد سرطانی این دارو بر روی میزبان MCM-41 از طریق جانشینی نوکلئوفیلی روی حلقه آروماتیک با تشکیل حد واسط میزن هیمر3 تثبیت و اطلاعات بیولوژیکی آن مورد بررسی قرار گرفت و با اطلاعات قبل از تثبیت بر روی میزبان MCM-41 مقایسه گردید (شکل.(1

شکل :1 تثبیت کمپلکس رادیودارویی مس-5) 64، 10، 15، -20 تترا کیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) بر روی

سطح سیلیکای متخلخل MCM-41 با استفاده از گروه عاملی آمینی

روش کار


در تهیه سیلیکای مزوپور MCM-41 از محلول سدیم سیلیکات بعنوان منبع سیلیسی و سورفاکتانت تترا دسیل تری متیل آمونیوم برماید بعنوان قالب (عامل شکل دهنده ساختار) استفاده شد.MCM-41 از یک ژل با نسبت مولی 1 : SiO2،0/29 :Na2O، 0/5 :C14TMABr ، 150: H2O همانند روش های موجود در متون علمی تهیه شد .[4] آنالیز ساختاری مزوپور بوسیله طیف سنجی IR و پراش سنجی اشعه ایکس در زوایای پایین ( Low (Angle X-Ray Diffraction بدست می آید. اطلاعات طیف IR نمونه 3700-3200 : (cm- 1) MCM-41

3 meisenheimer

841


Si-OH)، شیوه کششی (OH، Si-O-Si) 1078 ، شیوه کششی نامتقارن (Si-O، Si-OH) 960 ، شیوه کششی نامتقارن (Si-O، 802 (شیوه کششی متقارن (Si-O، O-Si -O) 450 شیوه خمشی ) و(D(nm ، SBET(m2 g-1)، a0(nm) و d100(nm) به ترتیب برابر با 1/95، 1030، 4/36و 3/78 اندازه گیری شد. ابتدا جهت تهیه سیلیکای مزوپورو MCM-41 که با گروه های آمینو پروپیل سیلیل عامل دار شده است مقدار 2 گرم از -3آمینو پروپیل تری متوکسی سیلان را به 1 گرم سیلیکای مزوپورو MCM-41 خشک در حلال تولوئن افزوده و به مدت 12ساعت در اتمسفر گاز نیتروژن رفلاکس گردید. سپس سوسپانسیون فیلتر شده و دوبار با اتانول مطلق شستشو و در فشار کاهش یافته خشک گردید. . اطلاعات 3455 :(KBr,cm-1) IR، 2931، 2864، 1601، 1488، 1339، 1024، 921، 762، 689، .405

2 میلی لیتر محلول اسیدی (111 MBq, 3 mCi) [64Cu]CuCl2 به یک ظرف 3 میلی لیتری بورو سیلیکاتی انتقال داده شد. سپس با استفاده از جریان گاز نیتروژن و در دمای 60 C خشک شد. 50 میکرولیتر از محلول 5 mg/ml لیگاند 5)، 10، 15، -20 تتراکیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) در اتانول مطلق (409 nmoles) به ویال محتوی مس-64 اضافه گردید و با افزودن 450 میکرولیتر بافر استات با 5/5 pH واکنش ادامه یافت. مخلوط در 100 C به مدت 60 دقیقه رفلاکس شد. خلوص رادیوشیمیایی محلول اکتیو با استفاده ازکروماتوگرافی لایه نازک4 و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 5 بررسی شد. سپس محلول نهایی از میان یک فیلتر 0/22 میکرومتری عبور داده شد و pH بین 5/5 تا 7 تنظیم شد. HPLC Rt و RTLC Rf به ترتیب برابر با 2/78 دقیقه و 0/74 گزارش شد. در ادامه مقدار یک گرم از سیلیکای مزوپورو MCM-41 عامل دار شده با گروه های آمینو پروپیل سیلیل به mCi 30 از رادیو داروی مس-5)-64، 10، 15، -20 تترا کیس (پنتا فلوئورو فنیل) پورفیرین) در حلال اتانول افزوده شد. این سوسپانسیون به مدت یک ساعت رفلاکس، فیلتر و سپس با 100 میلی لیتر اتانول شستشو و در فشار کاهش یافته خشک گردید. در ادامه اندازه گیری مقدار تثبیت با استفاده از دستگاه اندازه گیری اکتیویته و دتکتور HPGe انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله خواص غذایی ، دارویی و درمانی شاه انگبین

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
خواص غذایی، دارویی و درمانی شاه انگبین(Royal Jelly)شاه انگبین که نام های دیگر آن ژله رویال، ژله سلطنتی یا ژله شاهانه است، ماده ای است که زنبورهای ماده برای تغذیه ملکه وتغذیه لاروها در 2 تا 3 روز اول دروه لاروی می سازند. لاروها در مابقی دوره لاروی و در روزهای اول پس از تبدیل شدن به زنبور، توسط کارگران با گرده ...

دانلود مقاله تهیه و تولید رادیوداروی Anti - CD20 نشاندار شده با رادیوایزوتوپهای درمانی جهت کاربرد در سرطان سیستم لنفاوی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمه:درمان مولکولی هدفمند یک استراتژی کاربردی با موفقیت کلینیکی را در درمان سرطان به وجود آورده است. درمان ایمونولوژیکی با استفاده از مونوکلونال آنتی بادی یک روش درمانی هدفمند به سمت آنتی ژن توموری می باشد . 1 مزیت اصلی رادیو ایمونو تراپی این است که آنتی بادی قادر به ایجاد اثرات سیتوتوکسیک بر روی سلولهای سرط ...

دانلود مقاله اثر داروی گیاهی آیمود برتولید نیتریک اکساید در سلولهای میکروگلیای ملتهب

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهسلولهاي میکروگلیا، سلولهاي ایمنی مستقر در سیستم عصبی مرکزي هستند که وظیفه تنظیم ایمنی طبیعی و دخالت در پاسخهاي ایمنی سیستم عصبی مرکزي را بر عهده دارند. در مغز بالغ سالم میکروگلیا در حالت استراحت دیده می شود که با خصوصیاتی چون جسم سلولی کوچک، استطاله هاي منشعب وبیان کم آنتی ژنهايسطحی همراه است. در پاسخ به ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نتایج خارج از حد انتظار آزمایش های کنترلی برای تولیدات دارویی و واکسن

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه :  واژه OOS result تمام نتايج آزمايشاتي را كه خارج از ويژگي هاي مورد انتظار يا معيارهاي قابل قبولي كه در دستورالعمل مصرف داروها و يا در DMF و VMF به آن اشاره شده است و يا اينكه به طور اختصاصي برخي از ويژگي هايي كه از طرف توليدكننده تعيين گرديده را در ب ...

مقاله شرایط بهینه تولید نانوذرات آلبومینی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شرايط بهينه توليد نانوذرات آلبوميني چکيده نانوذرات توجه بسياري را بعنوان يک سيستم دارورساني به خود جلب کرده اند. دليل اصلي اين مسأله دو ويژگـي منحـصر به فرد آنها، يعني زيست تخريب پذيري و غير آنتي ژن زايي مي باشد. هدف از اين تحقيق اضافه کردن يک متغير ناديـده گرفته شده به فرآيند بهينه سازي توليد نانوذرات آل ...

مقاله بهینه سازی رژیم دارویی در شیمی درمانی بیماران مبتلا به سرطان سینه مرحله IIB

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهينه سازي رژيم دارويي در شيمي درماني بيماران مبتلا به سرطان سينه مرحله IIB چکيده در اين مقاله رژيم دارويي بهينه اي براي شيمي درماني بيماران مبتلا به سرطان سينه مرحله IIB پيشنهاد مي شود. برنامه ريـزي دارويـي بهينه ارائه شده بر اساس يافتن ...

مقاله بررسی گردشگری روستایی با رویکرد درمانی ( طب سنتی - گیاهان دارویی ) مطالعه موردی ( بخش طرقبه شهرستان بینالود )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی گردشگری روستایی با رویکرد درمانی (طب سنتی- گیاهان دارویی) چکیده صنعت گردشگری به عنوان زمینه و گسترهی مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق مطرح میباشد. بطوریکه انجام فعالیتهای گردشگری که مشاغل گوناگونی را هم به دنبال دارد در هر کشوری به عنوان بخشی از فعالیتهای اقتصادی، در کنار بخشهای صنعت و کشاورزی ...

مقاله اثر تعمیرات و بهینه سازی تارگت FDG بر روی بازده تولیدرادیوداروی FDG

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اثر تعمیرات و بهینه سازی تارگت FDG بر روی بازده تولیدرادیوداروی FDG چکیده رادیوایزوتوپ فلوئور-18 با استفاده از سیکلوترون1 طبق واکنش 18O(p,n) 18F تولید شده و به عنوان ماده اولیه تولید رادیوداروی فلوئوردیاکسیگلوکز(FDG) 2 شناخته شده است. از ...