دانلود مقاله حفاظت پرتوی بیمار در سی تی اسکن سر

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان


مقدمه:


طبق گزارش کمیته علمی سازمان ملل متحد در زمینه آثار پرتوهای اتمی بیشترین دُز دریافتی توسط همگان از میان منابع مصنوعی مربوط به پرتوگیری پزشکی می باشد.[1] آزمایشهای تشخیصی بزرگترین منبع پرتوگیری تابشی مصنوعی برای عموم می باشند که حدود 40 در پرتوگیری سالانه کل از همه منابع مصنوعی سهم دارند2]و.[3 استفاده از تابش های یونساز برای تشخیص های پزشکی و کاربردهای درمانی متداول است و بیش از صد سال است که از تابش یونساز در موارد تشخیصی استفاده می شود. پرتوهای ایکس به عنوان یک تابش یونساز در موارد تشخیصی، کاربرد گسترده ای یافته اند. سی تی اسکن که از کاربردهای اخیر این پرتو بشمار می رود، بیشترین سهم پرتوگیری را تشکیل می دهد.[4] در حالیکه سی تی اسکن مزایای زیادی در تشخیص دارد، این مزیت ها بدون خطر نیستند.[5]

پرتوگیری تابشی از CT به طور پیوسته در حال افزایش است و بزرگترین مولفه پرتوگیری تابشی از تصویربرداری تشخیصی است1]و2و3و[6دُز. جذبی دریافت شده در آزمایش های CT نسبت به شیوه های دیگر رادیوگرافی نسبتا بالا هستند و سهم پرتوگیری انسان از تابش یونساز هر ساله در حال افزایش است.[7]

852


دُزهای بیمار در آزمایش های سی تی اسکن 20 برابر و در بعضی موارد 100برابر دُزهای دریافتی توسط بیمار در آزمایش های پرتوایکس معمولی هستندکه این میزان دُز بالا می تواند عاملی برای سرطان باشد8]و.[9 در این مقاله با توجه به اهمیت آثار تابش ناشی از آزمایش های سی تی اسکن بر بدن، برآن شدیم که میزان توزیع پرتوگیری ناشی از سی تی اسکن سر را برای بافت های سر سنجش کرده و شاخص دُز برش نگاری رایانه ای((CTDI را برآورد کرده و از روی آن شاخص دُز وزنی(( W را به منظور برآورد میزان دُز تحویل داده شده از اسکنرهای سی تی به بافت های سر محاسبه کنیم.

مواد وروش ها:


ارزیابی میزان توزیع دُز برای بافت های سر در سی تی اسکن سر، در مرکز سی تی اسکن بیمارستان رازی شهر رشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بهار و تابستان سال 1390 صورت گرفت. به منظور برآورد میزان دُز دریافتی توسط بافت های سر از فانتوم سر با ابعاد استاندارد استفاده شد که در آن یک حفره مرکزی و چهار حفره پیرامونی هر کدام به قطر 1cm جهت جاسازی تراشه های دزیمترهای گرماتاب((TLD تعبیه شد.

ارتفاع فانتوم سر 24cm و قطر آن 16cm در نظر گرفته شد که از جنس ارتالون و معادل با بافت نرم با eff = 6.25 در مقایسه با بافت نرم با eff = 7.4 بوده برای کار دُزیمتری که انجام دادیم فانتوم استاندارد محسوب می شدTLD .[10]های مورد استفاده در این پژوهش از نوع LiF:Mg;Cu;P به ابعاد 3 × 3 × 1 بودند که به علت هم ارزی با بافت نرم ( eff = 7.42)، حساسیت زیاد، روند پاکسازی ساده و منحنی درخشش غیرپیچیده انتخاب شدند. این تراشه ها در کپسول های کوچک پلاستیکی به طول cm1/6 جاگذاری شده و کپسول های حاوی این تراشه ها به صورت پشت سرهم در حفره ها قرار گرفتند. برای فانتوم سر مورد استفاده در این کار، در هر حفره 10 عدد کپسول حاوی TLD جاسازی شد که در مجموع برای این فانتوم از 50 عدد TLD استفاده کردیم.

دُزیمتر گرماتاب، دُزیمتری نسبی است و آنچه که نشان می دهد بر حسب کولن می باشد، بنابراین برای تبدیل کولن به دُز جذبی بر حسب میلی گری، ضریب تصحیح مناسب اعمال شد که این ضریب تصحیح از مرکز استاندارد ثانویه، وابسته به سازمان انرژی اتمی دریافت شد. شدت جریان های مورداستفاده در این مرکز بسته به نیاز 120، 160 و 200 میلی آمپر بوده و کیلوولتاژپیک آن در 200تنظیم شد. میزان دُز برش نگاری رایانه ای با رابطه ی 1 برآورد می شود:[12]

853

= 1 ∫7−7 ( ) (1)

کهN تعداد برش ها در هر اسکن، T ضخامت هر برش و D(z)توزیع دُز در راستای محور z می باشد. میانگین
دُز وزنی با W برآورد می شود:[12]
(2) CTDIP 2 CTDIC + 1 W =
3 3
که C سنجش CTDI مربوط به حفره مرکزی و P میانگین سنجش CTDI مربوط به چهار حفره پیرامونی می باشد. در این آزمایش فانتوم سری که در اختیار بود را مورد تابش پرتوهای ایکس ناشی از سی تی اسکن قرار دادیم. ولتاژ دستگاه در 200 ولت و mAs آن در 200 تنظیم شد. حاصلضرب NT=20 که ضخامت هر برش مورد اسکن 4mmبود. نمودار پروفایل دُز حاصل از اسکن سر برای نواحی سر در شکل (1) نشان داده شده است. بیشترین میزان D(z) برای نواحی سر 24mGy برآورد شد که این نواحی در نزدیکی مرکز اسکن قرار دارند( نقاط بیشینه در نمودار (1 و هر چه از مرکز اسکن دورتر شویم، چون این نواحی تابش پراکنده را جذب می کنند میزان این دُز کاهش می یابد. اما همین کمینهدُز هم در مقایسه با دُز دریافتی در شیوه های دیگر پرتونگاری نسبتا بالاست13]و .[14

بحث و نتیجه گیری

با استفاده از داده هایی که از TLDها قرائت شد و محاسبه CTDI ، محاسبه شد که در جدول (1) نشان داده شده است. با توجه به داده های جدول (1) بیشترین میزان برابر21/4 mGy می باشد که در ناحیه مربوط به چشم ها و حدقه ها می باشد. میزان این دُز در مقایسه با رادیوگرافی معمولی که در حدود چنددهم میلی گری می باشد میزان بسیار بالایی است.[14] با توجه به اینکه در نواحی سر چشم ها و حدقه ها جزء اندام های بسیار حساس به تابش می باشند و با توجه به آثار سوء تابش برای این اندام ها باید در صورت امکان از حفاظ های مناسب این اندام ها استفاده کرد و همچنین تا زمانی که آزمایش های سی تی اسکن ضرورت ندارد، در صورت امکان به جای تصویربرداری سی تی باید از آزمایش های رادیوگرافی معمولی معادل مناسب به منظور کاهش دُز استفاده کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله فشارداخل شکمی و عوامل مرتبط با آن دربیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیده مقدمه: با وجود تاثیر افزایش فشار داخل شکمی بر اختلالات ارگانی و افزایش مرگ و میر، اطلاعات مربوط به فراوانی و عوامل خطرساز مرتبط با آن در بخش هاي مراقبت ویژه کافی به نظر نمی رسد، این در حالی است که نتایج بسیاري از مطالعات مبین آن است که فشار داخل شکمی اندازه گیري شده در بدو پذیرش بیماران دربخش مراقبت وی ...

دانلود مقاله دامنه ی میزبانی قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف برنج در استان مازندران

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمه بیماري سوختگی غلاف یکی از بیماريهاي مهم برنج در سرتاسر دنیا می باشد. این بیماري ابتدا در سال 1910 توسط میاك از ژاپن گزارش شد و البتهبیماري مزبور قبلاً توسط یانو در سال 1901 مشاهده شده بود. این بیماري در بسیاري از کشورهاي آسیایی از جمله فیلیپین، سري لانکا و چین و بسیاري از سایر کشورهاي دنیا نظیر سورین ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماری سل

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سل یکی از شایعترین و قدیمی ترین بیماریهای عفونی می باشد یک سوم جمعیت جهان (دو میلیارد نفر ) با میکروب سل آلوده شده سالانه حدود 9 میلیون مورد جدید سل در جهان بروز می کند سالانه حدود 1/5 میلیون نفر جان خود را از دست می دهند در هر ثانیه یک نفر به باسی ...

دانلود فایل پاورپوینت معرفی بیمار

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : مورد اول مردي 67 ساله است كه به علت بي هوشي ناگهاني به بخش اعصاب آورده شده، در ابتدا سطح هوشياري پاييني داشته (در حد پره كوما) ولي به مرور زمان سطح هوشياري افزايش يافته است. در حال حاضر از همي پارازي اندام فوقاني و تحتاني راست و فلج سمت راست صورت از چشم به پايين شكايت اصلي بيمار است. اسلاید 2 ...

دانلود فایل پاورپوینت تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها

PowerPoint قابل ویرایش
14 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه: به منظور بهره مندی از ظرفیت های مردمی و توان برنامه برنامه ریزی و نظارتی شوراها در راستای توسعه کشور و همجنین ایجاد زمینه های تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده است و جایگاه محیط زیست سالم در ت ...

دانلود فایل پاورپوینت حفاظت بیمار در بخش پزشکی هسته ای

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
 اسلاید 1 : —مفهوم ALARA  :                                                                   واژه ای بر گرفته از As low As Reasonably Achievable هر چه کمتر موجه شدنی ,که بر مبنای زیان بار بودن تشعشع استوار است.بنابراین هر گونه تابش گیری از تشعشع باید در کمترین مقدار ممکن ودر یک محدوده خاص انجام پذیرد.حفظ کی ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی سیستم توزیع و حفاظت برق بیمارستان

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه: برای هر مرکز  پزشکی اعم از  بیمارستان آزمایشگاه و... داشتن یک برنامه مدون ”اصول  حفاظت وایمنی“ از اهم واجبات است و برای شناسایی خطرات ناشی از کار و ایمنی در باره هر یک از آنها باید تمام کوشش های لازم به عمل آید. حفاظت چیست؟ کلمه حفاظت برای افراد مخت ...

مقاله قطعه بندی تصاویر سیتی اسکن ریه جهت تشخیص بیماریهای ریوی

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** قطعه بندی تصاویر سیتی اسکن ریه جهت تشخیص بیماریهای ریوی چکیده از آنجایی که تصاویر سی تی اسکن ریه در طی تصویر برداری دچار نویز و تاثیرات حجم جزیی میشوند، قطعه بندی صحیح رگهای خونی کار دشواری است. در تشخیص بیماری سرطان ریه تشخیص دقیق ندول ...