بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

معرفي

انستيتو پرتو پزشكي نوين با تجربه چندين ساله انجام پرو‍ژه هاي تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي، براي برگزاري دوره هاي آموزشي عملياتي و تربيت مربي در سطوح عمومي و تخصصي براي گروه هاي هدف شامل پزشكان، پيراپزشكان و ساير پرسنل درگير در عمليات پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي اعلام آمادگي مينمايد.

پس از اتمام دوره و انجام آزمون برای شرکت کنندگان، گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد.

اسلاید 2 :

محلاجرا

بخش تئوري دوره ها طبق توافق در محل مورد تاييد سازمان درخواست كننده انجام خواهد شد.

بخش كارگاه هاي عملي در تهران منحصرا در درمانگاه پرتوي انستيتو پرتو پزشكي نوين واقع در شهرك قدس، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، كوچه پنجم، ساختمان اسرا انجام خواهد شد.

آموزش هاي عملي در شهرستانها محدود به امكانات موجود و قابل تهيه توسط درخواست كننده و امكانات قابل حمل توسط انستيتو مي باشد.

اسلاید 3 :

طولدوره

دوره هاي عمومي در يك دوره تئوري سه روزه منطبق بر برنامه هاي آموزش مربي سازمان بين المللي انرژي اتمي IAEA بوده و بصورت فشرده برگزار مي شود. اين دوره ها با يك دوره برنامه آموزش هاي كارگاهي عملي دو روزه تكميل مي شود.

دوره هاي تخصصي شامل هفت كارگاه مجزاي تخصصي سه يا چهار روزه و بر اساس نياز سازمان درخواست كننده ارائه ميشود. اين دوره ها شامل كلاس هاي تئوري و كارگاه هاي عملي تخصصي مي باشد.

اسلاید 4 :

محتواي دوره يك هفته اي

تاریخچه حوادث و تهدیدات

اصول و مفاهیم، فیزیک پرتوی

اصول فیزیکی حفاظت پرتوی

اثرات بیولوژیک پرتوهای یونیزان

دستگاه های پایش پرتوی، معرفی و تحوه استفاده از آنها

تشخیص و درمان سندرم حاد پرتوی

تشخیص و درمان آسیب های پرتوی موضعی

تشخیص و درمان آسیب های مرکب پرتوی

تشخیص و درمان آلودگی داخلی

بیودزیمتری

اثرات روانی آسیب های پرتوی

برنامه ریزی، آمادگی و پاسخ به فوریت های پرتوی

مدیریت پیش بیمارستانی مصدومان پرتوی

تریاژمصدومان پرتوی

پایش و آشکارسازی آلودگی خارجی

اصول رفع آلودگی خارجی مصدومان پرتوی

حادثه برزیل و چرنوبیل

حادثه ژاپن و ساروو

اسلاید 5 :

كارگاه تشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

تشخيص باليني سندرم‌هاي حاد پرتوي

تغييرات سلول‌هاي خوني در سندرم حاد پرتوي

استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي

دوزيمتري باليني و آزمايشگاهي

درمان  و مراقبت در سندرم‌هاي حاد پرتوي

معرفي حادثه تاكايمورا

معرفي حادثه نزويچ

تشخیص و درمان سندرم های حاد پرتوی (کلاس عملی)

استفاده از دوزيمتري بيولوژيك در تشخيص سندرم حاد پرتوي (عملي)

 

اسلاید 6 :

مجموعه كارگاه هاي تخصصي

كارگاهتشخيص و درمان سندرم‌هاي حاد پرتوي

كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي

كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو

كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي

كارگاه بيودوزيمتري

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي غيرمستقيم)

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي مستقيم)

اسلاید 7 :

كارگاه تشخيص و درمان آسيب‌هاي پرتوي موضعي

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

اثرات بيولوژیك پرتوها

تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي

بازسازی دوز در آسيب‌هاي پرتوي موضعي

تشخيص پاراكلينيكي آسيب‌هاي پرتوي موضعي

درمان و پيش‌آگهي آسيب‌هاي پرتوي موضعي

معرفي حادثه ايران

معرفي حوادث گرجستان و پرو

تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي (عملي)

آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

درمان و پيش‌آگهي آسيب‌هاي پرتوي موضعي

معرفي حادثه ايران

معرفي حوادث گرجستان و پرو

تشخيص باليني آسيب‌هاي پرتوي موضعي (عملي)

آشنايي با اصول كار ترموگرافي و سونوگرافي پوستي (عملي)

 

اسلاید 8 :

كارگاه درمان آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

خصوصيات آلودگي داخلي و ارزيابي و درمان اوليه مصدومان

اقلام حفاظت فردی

تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي مستقيم)

تشخيص آلودگي داخلي (بيواسي غيرمستقيم)

اصول درمان عمومي و اختصاصي آلودگي داخلي

تشخيص و درمان اختصاصي عناصر مهم در آلودگي داخلي

اقلام حفاظت فردي (عملي)

تشخيصآلودگيداخلي (بيواسي غيرمستقيم)

اصول درمان عمومي و اختصاصي آلودگي داخلي

تشخيص و درمان اختصاصي عناصر مهم در آلودگي داخلي

اقلام حفاظت فردي (عملي)

اسلاید 9 :

كارگاه ارزيابي و رفع آلودگي خارجي در مصدومان پرتوي/ هسته‌اي

فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي

آشكارسازي پرتوها

آلودگي خارجي و ارزيابي آلودگي خارجي

اقلام حفاظت فردي

نيازمندي‌هاي عمليات رفع آلودگي از مصدومان پرتوي

اقدامات اوليه در مواجهه با مصدوم آلوده پرتوي

اصول رفع آلودگي در مصدوم آلوده پرتوي

بازتواني تيم، تجهيزات و فضاي رفع آلودگي

رفع آلودگي در مصدوم آلوده پرتوي (عملي)

آماده‌سازي فضاهاي رفع آلودگي (عملي)

اقدامات اوليه در مواجهه با مصدوم آلوده پرتوي (عملي)

بازتواني تيم، تجهيزات و فضاها (عملي)

آشكارسازي پرتوها (عملي)

ارزيابي آلودگي خارجي (عملي)

استفاده از اقلام حفاظت فردي (عملي)

اسلاید 10 :

كارگاه تشخيص آلودگي داخلي با مواد راديواكتيو (روش‌هاي غيرمستقيم)

مروري بر فيزيك پرتوها و اصول حفاظت پرتوي/

روش‌هاي جذب مواد راديواكتيو

خصوصيات متابوليك مواد راديواكتيو

مدل‌هاي متابوليك مورد استفاده در ICRP

محاسبه دوز موثر

پايش آلودگي داخلي

خصوصيات راديونوكلئيدهاي مهم و شايع

محاسبه دوز داخلي (عملي)

اندازه‌گيري عناصر گسيلنده گاما (عملي)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید