دانلود مقاله در مورد رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

word قابل ویرایش
22 صفحه
4900 تومان

چکیده:
هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال ۲۰۰۳ میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,
University of Isfahan.
Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital
Case Study: Accepted Companies in ‘Tehran Stock Exchange’

I. Noravesh, Ph.D.
S. Abedi

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from ‘Tehran Stock Exchange’ companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies’ WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, ‘Tehran Stock Exchange’

مقدمه
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت انتخاب بهترین راه کارها برای سرمایه گذاری وجوه وتشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه می باشد.تامین مالی به اشکال مختلف صــورت می گیرد که عبارتنـــد از:اســتقراض،صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.انتخاب بهترین گزینه تامین مالی حتما باید با مدنظر گرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود(فاوفرنچ ،۱۹۹۹).وجوهی که به وسیله شرکت کسب می شود باید در جهت یک سرمایه گــذاری بالقوه، بازده کافی برای تامین کننـدگان این وجوه ایجاد کند. بازده مورد انتظار تامین کنندگان منابع مالی یکسان نمی باشد. درجایی که بستانکاران شرکت به دنبال یک نرخ بهره ثابت ومطمئن هستند،سهامداران پذیرفته اند بازدهی که آنها از شرکت دریافت می کنند بسته به نحوه عمل شرکت متفاوت می باشد(همپتون ،۱۹۹۰).همچنین انتظارات سرمایه گذاران بــسته به شرایط سیاسی،اقتصــادی،بازده جاری بازار،ریسک بازار،کیفیــت ونحوه مدیریت وتعداد دیگری از فاکتورها تغییر می کند.

انتظارات وسلیقه های تامین کنندگان مختلف وجوه نقد باید توسط شــرکت شناسایی شود که بتواند به نحو مطلوبی هزینه سرمایه خود را مدیریت کند(کاون ،۱۹۷۶).در واقع هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که واحد اقتصادی باید به دست آورد تابازده مورد انتظار سرمایه گذاران تامین شود.اگر نرخ بازده سرمایه گذاران یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد واین افزایش بازده بدون بالا رفتن درجه ریسک صورت گرفته باشد،نتیجه این خواهد بود که ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت(مایرز ،۱۹۸۱).به عبارت دیگر اگر شرکت هزینه سرمایه یا نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران را برآورده نسازد، قیمت اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. باتوجه به مطالب بالا، درادامه مقاله این هدف دنــبال می شود که آیا شیوه های تامین مالی منجر به تغییر در نرخ هزینه سرمایــه شرکتها گردیــده است و در صورتی که منجر به تغــییر گردیده است، ارتباط خطی و سهم هر یک از این شیوه ها دررابطه باهزینه سرمــایه چگونه است.

مدلهای هزینه سرمایه:
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است.هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند.این مدلها عبارتند از:

نرخ بازده متوسط تحقق یافته :
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است.بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است.محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است(لانگ ولاندهلم ،۱۹۹۳).

مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده:

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی.ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای :
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند.هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود.مفروضات این مدل عبارتند از:
وجود بـــازار کامـــل سرمایه ـــ تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ـــ ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است(فراهان ،۱۹۸۱).

مدل رشد سود تقسیمی
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
۱- سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
۲- سود سهام سالانه پرداخت می شود.
۳- میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
۴- نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند،بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد.نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می ـشود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید،ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
– بین درصد تغییرات شیوه های تأمین مالی ودرصــــــد تغییرات هزینه سرمــــایه شرکتهارابطه معنا داری وجوددارد.
فرضیات فرعی که اهداف فرضـــــــیه اصلی را دنبال می نماید به صـــــورت زیر می باشد:
– بین درصد تغییرات بدهیــــــهای بلند مدت ودرصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معکوس معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات سرمایه ودرصد تغییرات هزینــــــه سرمـایه رابطه معناداری وجوددارد.
– بین درصد تغییرات مجموع سود انباشته واندوخته ها با درصــــد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معنا داری وجوددارد.

روش تحقیق:
این تحقیق مـیـدانی وکاربردی اســـــت. جامعـــــه آماری تحقیـــــق شامل۳۴ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشـــد که برای یک دوره زمانی چهار ساله (ازسال۱۳۷۹تاسال۱۳۸۲) بررسی شده اند.انتخاب این شرکـتها به صورت رندمی واز بین شرکتهایی که در دوره زمانی مذکور در بورس اوراق بهادار مشغول به فعالیت بوده اند انجام شده اســت.داده های مورد استفاده جــــهت انجام این تحقیق مبلغ بدهیهای کوتاه مدت وبلند مدت،ســـهام عادی،سهام ممتازو ســـود انباشته برای شرکتهـــای مذکور در جامعه آماری می باشد.در مرحله بعد تأثیر شیوه هــای تأمین مالی بر هزینه سرمایه این شرکتها بررسی می شود.

برای بررسی این تأثیر ابتدا به محاسبه هزینــــه وبازده بدهیها،سهام وسود انباشته پرداخته وسپس بااستــفاده از آزمون فرضیه H0 ومحاسبه ضریب همبــستگی پیرسون معنـاداربودن یا نبودن ضریب همبستگی وبه تبع آن وجـــود یا عدم وجود ارتباط معناداربین متغـیرهای فرضیه سنجیده می شود.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق مراحل زیر اجرا می گردید:

۱- محاسبه آماره آزمون f (توزیع فیشر)واسـتفاده از جدول اســـــتانداردfدرسطح اطمینان ۹۵%
۲- درصد تغییرات سه شــیوه تأمیـــن مالی(بدهیها،سرمــایه وسودانباشته)به عنوان متغیرهای مستقل X1,X2,X3ودرصد تغییرات نرخ هزینه سرمایـــه به عنوان متغیر وابسته Yدرنظر گرفته شده است.
(آزمون فرضیات فرعی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است)

میان X1,X2,X3 با Y رابطه خطی وجود ندارد : H0
میانX1,X2,X3 باY رابطه خـطی وجود دارد: H1
3- محاسبه ضریب همبستگی
۴- آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی با استـفاده از جدول اســــتانداردt در سطح اطمینان ۹۵%
ابتدا به معرفی یکسری از مفاهیم مورد استفاده وشیوه محاسبــه آنها پرداخته،سپس نتایج نهایی محاسبات انجام شده برروی داده ها بر مبــنای این شیوه های محاسباتی و تحلیل نهایی آنها بیان می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4900 تومان در 22 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد