بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نتایج تحقیق :

(1بین شیوه های تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه شرکت ها ارتباط معنی داری وجود دارد . به این دلی مدیران باید بتوانند با انتخاب بهترین ساختار سرمایه و مناسب ترین ترکیب شیوه های تامین مالی ، هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهند .

2)     نتایج نشان می دهد تامین مالی از محل بدهی های بلند مدت منجر به کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش ثروت سهام داران می شود .

3)     سرمایه گذاران بالقوه باید توجه داشته باشند که افزایش سرمایه شرکت ها در بورس ممکن است در ابتدا به افزایش قیمت سهام منجر شود و لی اگر شرکت ها نتوانند بازدهی بیش از هزینه خاص این منبع تامین مالی ایجاد کنند موجب کاهش قیمت سهام اینگونه شرکت ها می شود .

اسلاید 2 :

پیشنهادات :

  • 1) در صورت بالا بودن هزینه انتشار شرکت از منابع داخلی شرکت برای تامین مالی استفاده کند که هزینه انتشار ندارد .
  • 2) در صورتی که قیمت سهام شرکت پایین تعیین شده باشد . مدیریت انتشار اوراق قرضه را ترجیح دهد و بالعکس
  • 3) بازار در ارتباط با انتشار سهام عکس العمل منفی دارد و آن را به عنوان نشان منفی در مورد شرکت تعبیر و تفسیر می کند . شرکت اوراق قرضه منتشر کنند عکس العمل منفی در برابر آن پایین باشد .
  • 4) شرکت هایی که دارایی نا مشهود آن بالاست ، چون هزینه ورشکستگی برای این شرکت بالا است از بدهی کمتر استفاده کنند .
  • 5) شرکت هایی که توان نقدینگی آن بالا ست چون ریسک ورشکستگی برای آن ها پایین است از بدهی بیشتر استفاده کنند .
  • 6) به طور کل شرکت هایی که ریسک آن بالاست از بدهی کمتر استفاده کنند .

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید