بخشی از مقاله

نقشه هاي گرافيك و نمودارها


نرم افزارCADD ساخت نقشه ها و نمودارها را پشتيباني مي كنند . بسياري از بسته هاي نرم افزاري ورودي از برنامه هاي CADD را خواهند پذيرفت . بنابراين نقشه ها و نمودارها و ساير رسم هاي CADD مي توانند موجب توليد بروشورها و ساير مواد نمايشي شوند . بسته هاي نرم افزاري رسم هاي CADD را مي پذيرند . خروجي گرافيكي رنگي و با كيفيت بالا را مستهلك مي كنند .


F ×D ( فايل تبادل اطلاعات ) عوامل انتقال هستند ، سايرين ممكن است مستلزم چاپ كردن فايل بر روي ديسك در دستور HPGL باشد . فرايندهاي مدرن چاپ و كامپيوتر به نقشه كشي كمك مي نمايند . ظهور پردازش كلمه ، فن آوري چاپ جديد ، و CADD نمودارها و نقشه ها را به يك كانون جديد براي گزارشات مهندسي و نمودارهاي تجاري مي آورد .
اهميت نمودارها CHART و نقشه هاي گرافيكيdiagram


نقشه ( چارت ) و نمودارهاي گرافيكي بخش مهمي از رسم فني است . آنها براي دانشمندان ، مهندسان ، رياضي دانان و هر كس ديگر در زندگي روزمره داراي اهميت است .
دانشمندان از نمودارها و نقشه ها براي ثبت ومطالعة نتايج تحقيق استفاده مي كنند . مهندسان آنها را براي ثبت اطلاعات دربارة مواد و شرايط بكار مي برند . رياضي دان ها آنها را براي ثبت حقايق و اطلاعات عددي بكار مي برد . دكترها ازنقشه ها براي ثبت دماي بدن استفاده مي كنند ، عمل قلب و ساير توابع بدن استفاده مي كنند . اكثر مردم نقشه ها و نمودارها را مي خوانند و استفاده مي كنند تا دربارة هوا ، وضع بازار ، بودجه ها و ساير مقصد بياموزند .. ملاحظه مي كنيم كه مسافت عكس العمل راننده و مسافت ترمز كردن اتومبيل افزايش مي يابد وقتي كه سرعت زياد مي شود . محتوي بعضي اطلاعات است، اما سازمان خواندن و فهميدن بيشتري لازم است


كه رابطه يك چيز را با چيز ديگر نشان مي دهد . براي مثال آنها مي توانند براي نشان دادن اوضاع اقتصادي بكار بروند . به كمك آنها ، شما مي توانيد با يك نگاه بگوييد كه آيا هزينه زندگي و دستمزدها صعود مي كند يا نزول مي نمايد .
1ـ سطح آب طبيعي دردرياچه چيست ؟


2ـ چه موقع بالاترين سطح آب رخ مي دهد ؟
3ـ در چه ساعت هايي سطح آب پايين ترين است ؟
شما احتمالاً هيچ م پاسخ به پرسش ها را نخواهيد داشت . مقياس هاي افقي و عمودي بايد تصوير درستي توسط زاويه شيب و منحني ارائه كنند شما متوجه خواهيد شد كه تفاوت impression توسط سه جدول ارائه مي شوند . نقشه A يك تغيير خيلي ناگهاني را نشان مي دهد . نقشه B يك تغيير طبيعي را نشان مي دهد . در C يك تغيير آهسته و تدريجي نشان داده مي شود . شما بايد مقياسي را انتخاب نماييد كه دقيق ترين تصوير اطلاعات اي را به شما بدهد .
شبكه چاپي يا كاغذگراف :


در هاي بسياري موجود است . با خطوط 4،5،8 ،10 ،16 ،و20 اينچ و هاي ديگر براي نقشه كشي استفاده مي شود . اندازه هاي متريك نيز موجود هستند . كاغذ گراف داراي خطوط معين چاپ شده و ضخيم تر از ديگران نيز موجود است . اين نوع كاغذگراف رسم نقاط را آسان و خواندن نمدار را ممكن مي كند هر خط دهم را پر رنگ مي نمايند و تا (25mm)1.00 خطوط از هم فاصله دارند . خطوط بر روي كاغذ شطرنجي ( شبكه اي ) ممكن است مربع و مستطيل را تشكيل دهند .

نقشه هاي خط :
اغلب برا نمايش تغييرات بكار مي روند . تغييرات در آب و هوا ، بالا و پايين رفتن مقياس ها ، يا در رشد جمعيت و مي تواند گرافيكي نشان داده شود . يك نقشه خطي داراي چندمنحني مي تواند باشد . يك نقشه تبديل با يك منحني اغلب براي تغيير از يك مقدار به ديگري بكار مي رود . نقشه تبديل از فارنهايت به سلسيوس را نشان مي دهد محتوي چهار منحني است كه بخش هاي گوناگون كشور را مقايسه مي كند .


براي رسم يك نقشه خطي
مراحل 1الي9 را براي تهيه يك جدول خطي دنبال كنيد .
1ـ اطلاعات را تهيه و فهرست كنيد
2ـ صفحه كاغذ ساده را انتخاب كنيد .


3ـ يك اندازه مناسب براي نقشه انتخاب كنيد بطوري كه طرح كلي موثر باشد .
4ـ يك مقياس مناسب انتخاب كنيد .
5ـ اگر كاغذگراف استفاده نشود ، خطوط افقي نازكي رسم كنيد . ( محور x يا اكسيس ) سپس خطوط عمودي را رسم كنيد . ( محور y يا اوردنه ) اين مراحل نشان داده مي شود .شما متوجه خواهيد شد كه محل برخورد x و y ، صفر مي باشد .
6ـ تقسيم بندي مقياس ( اشل) انجام شود ( روي محور x و روي y )B 10ـ22
7ـ مقادير مقياس روي محورهاي x وy مشخص مي گردد .


8ـ نقاط را بدقت توسط اطلاعات اي كه فهرست كرده ايد رسم كنيد . از دايره ها مثلث ها يا مربعات بجاي صليب ها و يا نقاط براي نقاط رسم استفاده نماييد . اگر شما بيش ز يك منحني بر روي يك نقشه رسم كنيد ، انواع مختلف خطوط يا رنگ هاي متفاوت براي هر منحني استفاده كنيد . ، يك خط پر و پيوسته از روشن ترين رنگ براي مهمترين منحني استفاده كنيد .


كلاً ، مقياس ها و ساير نكات يا زيرنويس ها در زير محور x و در طرف چپ محور y واقع مي شود . براي نقشه هاي بزرگ ممكن است گاهي اوقات مقياس محور y در دو طرف راست و چپ نشان داه مي شود . همچنين مقياس محور x در بالا و پايين را ذكر مي كند . نقشه بهتر خوانده مي شود .


نقشه هاي مهندسي
پس از انجام آزمايش ها و جمع آوري اطلاعات تجربي ، اين اطلاعات تجربي رسم مي گردند و براي بدست اوردن يك مقدار مجهول بكار مي روند . در نتايج آزمايشات رسم شده اند . اين نتايج بصورت يك منحني مستقيم الخط مي باشد . وقتي كه در موقعيت درست رسم مي گردند .( حرف يوناني امگا ) است .


مقادير مي توانند از دو نقطه بدست آيند ودر فرمول درج شوند ، به اين ترتيب ، مقدار مقاومت مجهول مي تواند بدست آمده و بررسي شود . توجه نماييد كه آزمايشات انجام و نتايج بر روي نقشه رسم شده اند . يك منحني مستقيم الخط در امتداد مركز مستقيم توسط نقاط رسم شده اند .
Nomogram ها نقشه هايي هستند كه جوابهاي مسائل سه متغير و يا بيشتر را نشان مي هند ( انواع اطلاعات ) ، يك مثال از اين نوع نقشه است . يك خط مستقيم ازمقادير بر روي مقياس هاي خارجي مقياس داخلي را قطع خواهد كرد .


رسم يك نقشه ميله اي يك ستون اي :
مراحل A الي F براي يك چنين نموداري طي مي شود .
A ـ تهيه اطلاعات عددي و حرفي
B ـ رسم مقياس ( خط كش ) 100 قسمتي براي تعيين درصد
C ـ رسم مستطيل ( ستون )


D ـ رسم خطوط موازي با قاعده مستطيل ( ستون ) براي تقسيم بندي بخش هاي مختلف ستون .
E ـ هاشور ( متقاطع ) سايه ، رنگ كردن بخش هاي مختلف .
F ـ حروف نويسي براي خواندن اطلاعات حروفي .


رسم يك چارت ميله اي چند ستوني
A ـ تهيه اطلاعات عددي و حرفي
B ـ انتخاب مقياس مناسب و رسم محورهاي x وy و تقسيم بندي مقياس
C ـ رسم ستون ها ( با حفظ فاصله بن آنها براي حروف نويسي )
D ـ رنگ كردن ، سايه زدن و حروف نويسي


يك نقشه ميله اي ( ستوني ) در ديده مي شود . كه سرعت تراكتور كاترپيلار را نشان مي دهد . توجه شود كه ميله ها در همان خط شروع نمي شوند . زيرادامنه سرعت متفاوتي را نشان مي دهند . اين نوع نقشه موسوم به يك نقشه پيشرفته است .
يك نقشه ميله اي ـ مركب در 17ـ22 ديده مي شود ، كه طول كلي ميله ها از دو بخش تشكيل مي شود . بخش مشكي مسافت طي شده تحت يك سرعت مفروض قبل از بكار بردن ترمز ها است .


بخش ( رنگ ) مسافت طي شده پس از بكار بردن ترمزها است . دوبخش به هم اضافه مي گردد تا كل مسافت را نشان دهد .
جدول ميله اي در حاوي مقادير منفي نيز مي باشد . اين مقادير توسط مجموعة ميله ها در زير محور x نشان داده مي شوند . محور y بايد داراي مقادير كمتر از ( ) باشد . همان اطلاعات در ارائه مي شود . مقياس عمودي در ديده مي شود . خط چين مقدار خالص بدست آمده را نشان مي دهد وتوسط حذف كردن مقادير منفي از مقادير كل ، بدست مي آيد .

نمودارهاي دايره اي ورسم آنها :
يك دايره نمايش 100 درصد است . قطاع هاي مختلف آن بخشي ازكل را نشان مي دهند ممكن است بصورت تخت يا عكس دار رسم شود .
A ـ فهرستي از اطلاعات تهيه كنيد .


B ـ يك دايره به اندازه مطلوب رسم كنيد . خطوط شعاعي مقدار يا درصد هر قطعه را بر روي محيط دايره نشان مي دهد . اگر يك نقاله استفاده گردد ، درصد ( ) 30 درصد برابر با ( ) و الي آخر است . اگر دايره به يك روز 24 ساعتي تقسيم گردد ، هر ساعت 15 درجه را بر روي دايره نشان مي دهد .
C ـ هاشور زدن ، سايه زدن ، يا رنگ كردن بخش هاي مختلف .
D ـ نمودار را با اطلاعات حروفي كامل كنيد .


نمودارهاي تصويري يا پيكتوگراف
شبيه نمودارهاي ميله اي است . تصاوير يا نمادها بجاي ميله ها بكار مي رود . يك نمودار گرافيكي را نشان مي دهد . نمودار مصور يك نمودار ستوني است . در اين نمودار ، هر نمايش دهنده 100 نفر است . يك نماد يا تصوير ممكن است هر تعدادي را نشان دهد كه سازندة نمودار به آنهاختصاص يابند . سه نوع نمايش افراد وجود دارند . علائم چسبنده ممكن است بر روي نمودارها گرافيك بكار روند . آنها در هاي بسياري وجود دارند. اين نمادها ، نمودارهاي مصور را به آساني ايجاد مي كنند .

نمودارهاي سازماني و فلو چارت ها :
انواع بسياري از نمودارهاي سازماني وجود دارد . اكثراً داراي مواردي از يك فلوچارت مي باشند . مثالي از اين موارد است . مسير يا جريان نقشه ها ازمهندس ارشد به كارگاه و سازمان بخش نقشه كشي نشان مي دهد .


يك نقشه ممكن است مسير يا مكان هايي را نشان دهد كه يك توليد كالا ياماده ممكن است نشان دهد . مثالي از اين مورد فلوچارت فولاد سازي است .
نقشه كشي نواري
يك روش مناسب از تهيه نمودارهاي گرافيكي است . نوار چسب دار به رنگ هاي مختلف ، طرح و عرض متفاوت وجود دارد . از يك نوارگير غلتك دار بكار برده مي شود و بر روي نمودار در وضعيت مطلوب نصب مي گردد . نوارهاي مختلف العرضي براي تهيه سريع و آسان نمودارهاي ميله اي وجود دارند .
استفاده از رنگ


نمودارهاي سياه ـ سفيد اغلب توسط دانشمندان رياضي براي ثبت اطلاعات بكار مي روند . استفاده از رنگ در تهيه نمودارها و دياگرام ها براي مجلات ، كتاب ها و ساير روزنامه ها مناسب است .
رنگ در تهيه نمودارها براي مقاصد نمايشي بكار مي رود .
استفاه از رنگ يك تاكيد و ظاهر بيشتر و بهتر به نمودار مي دهد و درك آن را آسانتر مي كند . رنگ ممكن است به روش هاي مختلف افزوده شود . مداد رنگي ، آب رنگ ، گواژ و غيره به اين خاطر بكار مي روند . اكثر اين ها دراتاق نقشه كشي ، اتاق هنر يا در خانه يافت مي شود . مواد حساس به فشار در مغازه هاي عرضه وسايل هنري ومهندسي يافت مي شود .
نمودارها و عناصر نمودارها


انواع نمودارهاي گرافيكي مي توانند براي ارتباط بصري بكار روند . خصوصيات عمومي آنها در اين فصل بحث شده است .
. بعضي از عناصر نمودار و آثار اين عناصر در اين تصاوير ديده مي شود . اين نكات را بخاطر بسپاريد :
ـ هر CHART ( نمودار ) بايد عنوان مناسب داشته باشد .
ـ بخوبي حروف نويسي شده ونزديك نمودار بكار رود .
ـ هر chart بايد داراي كليدي باشد كه بگويد عناصر چه چيزي را نشان مي دهند .
بازنگري


1ـ چه نوع نموداري براي نشان دادن راه حل هاي مسئله كه شامل سه يا چند نوع اطلاعات باشد بكار مي رود ؟
2ـ آيا منحني روي نمودار همواره يك خط منحني است ؟
3ـ حجم دلار فروش در ناحيه شمال شرق (1987) چقدر است ؟
4ـ. يك ماشين در طي زمان عكس العمل با سرعت 60 كيلومتر چه مسافتي طي مي كد ؟
5ـ كل مسافت توقف درسرعت mph 60 چقدر است ؟ پاسخ را برحسب km/h تبديل كنيد .
6ـ. ظرفيت بر حسب گالن از يك مخزن استوانه ايft10×17 چيست ؟ پاسخ را به واحدهاي متريك تبديل نماييد .


7ـ ارتفاع يك مخزن استوانه اي كه 100 گالن را نگه مي دارد و 2 فوت قطر دارد چيست ؟
8ـ يك مخزن 3000 گالن نگه مي دارد و ارتفاع آن 10 فوت است ، قطر آن چيست ؟
9ـ نام ديگر براي نمودار گرافيك مصور چيست ؟
مسائل
ـ يك نمودار دايره رسم كنيد كه توزيع جمعيت در چهار ناحيه را نشان دهد .
% 24.2 شمال شرق ـ شمال مركزي %27.8 ـ جنوب %31.2 ـ غرب %16.8
از انواع رنگ يا هاشور زدن استفاده نماييد .
يك نمودار دايره با 67.4 % جمعيت درنواحي متروپوليتن بكار رفته است ، فقط 32.6 % ناحيه متروپوليتن خارجي را نشان مي دهد ، از رنگ هاي مختلف يا هاشور خورده براي كنتراست استفاده كنيد .


يك نمودار ستوني تك ستوني براي نشان دادن نحوة گذران آخرين ماه بكار بريد .
نمودار ميله اي براي نمايش يك مقايسه از چگونگي نحوه صرف زمان در مدت 4 ماه نشان دهيد .
هزينه متوسط هر پوند براي گوشت در طول 10 سال به شرح زير است :


هزينه هر پوند سال
1.30 $ 1980
2.30 $ 1989
يك نمودار خطي براي نشان دادن اين رابطه بكار مي رود .


ثانياً هزينه گوشت خوك تا حدي متفاوت تغيير مي كند . يك خط دوم را به نمودار خودتان اضافه كنيد كه يك مقايسه هزينه گوشت گاو و خوك را باهم نشان دهد . ازمدادهاي رنگي ياانواع متفاوت خطوط براي كنتراست استفاده نماييد .


1.30 $ 1980
2.10 1989
ثالثاً يك خط به نمودارها اضافه كنيد كه هزينه متوسط گوشت پرنده را براي همان 10 سال نشان دهد .
يك نمودار ( فلوچارت ) رسم كنيد كه نحوة توليد انبوه يك پروژه ازانتخاب خودتان در مغازه مدرسه تان رانشان مي دهد .
يك نمودار سازماني نمايش دهندة ساختار اجرايي مدرسه خودتان بكار بريد.


اولاً : يك نمودار دايره اي يا يك نمودار ميله اي تك ستوني رسم كنيد كه يك مقدار درآمد فردي متوسط را نشان مي دهد اگر 24.5 % به ماليات هاي فدرال مي رود ،%5.8 به ماليات هاي ايالتي مربوط است ، و %103 به ماليات هاي محلي مي رود . مطمئن باشيد كه ارقام كل 100% مي شود .
ثانياً : مقدار دلار هر طبقه فوق براي يك درآمد فاحش 000 ،40 $ را محاسبه كنيد . هر كدام را بر روي نودار خودتان مشخص كنيد ، مطمئن شويد ارقام كلاً 000،40 $ است .
يك نمودار مصور نمايش زن و مرد در مدرسه تان را رسم كنيد .


ثانياً يك نمودار ميله اي نمايش زن و مرد كلاس رسم كشي خودتان بكار بريد.
يك نمودار مصور براي نمايش نام نويسي كلاس هاي رسم فني در مدرسه خودتان بكار بريد .
يك گراف خطي براي نمايش تغيير ساعتي در دماي خارج براي يك دورة 12 ساعتي در طي هر روز تهيه كنيد .
ثانياً : اطلاعات مشابه براي چندين روز را ثبت كنيد و يك نمودار چند خطي براي نمايش يك مقايسه رسم كنيد .
يك نمودار ميله اي براي نشان دادن مصرف برق خانه براي 1 سال به شرح زير است :
كيلووات ساعت هاي مصرف شده ماه
900 ژانويه
820 دسامبر
ميانگين هاي بازيكنان بر روي تيم بيس بال مورد علاقه خودتان رسم كنيد .
تعداد ماشين در مايل از جاده در ايالات متحده در حال رشد است . يك نمودار تصويري از اطلاعات پايين براي نمايش افزايش و رشد رسم كنيد .
ماشين ها ماشين ها
هر كيلومتر جاده هر مايل جاده سال


2 9 1940
23 45 1990
يك نمودار ميله ـ عمودي يك حضور دانش آموز زير را براي يك هفته از مدرسه رسم كنيد .
حضور روز
625 دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنجشنبه


جمعه
مقدار جذب كالري روزانه خودتان را براي 1 هفته را محاسبه كنيد .
يك نمودار خطي كه اين اطلاعات را نشان مي دهد رسم كنيد .
ثانياً همان اطلاعات را استفاده كنيد و يك نمودار ميله اي افقي تهيه كنيد .
يك نمودار چند خطي براي نمايش نمره هاي بازي افراد از پنج بازيكن فوق بر روي تيم بسكتبال مدرسه را براي هر دليل اي نشان دهد .
از فهرست هاي در روزنامه استفاده كنيد و هر سابقه اي را براي 10 روز بكار بريد .


ثانياً : انواع نمودار چند خطي انتخاب كنيد كه يك مقايسه از رشد و نزول را نشان مي دهد .
يك نمودار تصويري يا يك نمودار دايره كه يك فروريزش از منبع از هر دلار درايفت شده را توسط دولت فدرال نشان دهيد . ازاطلاعات زير استفاده نماييد .
0.28 $ ماليات درآمد افراد
ماليات مستقيم
ماليات درآمد شركتي


قرض كردن
ماليات بر مشروبات الكلي
0.05 موارد متفرقه
يك نمودار مصور يا يك نموداردايره رسم كنيد كه يك تفكيك هزينة دلار را توسط دولت فدرال نمايش دهد . از اطلاعات زير استفاده كنيد :
0.31 $ دفاع ملي
تضمين درآمد
دارايي
بهداشت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید