دانلود مقاله ساخت و نشاندارسازی میکروذرات چیتوزان با تکنسیم - 99 به منظور استفاده تشخیصی در ریه

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه


اسکن پرفیوژن ریه، جهت بررسی خونرسانی نسج ریه بکار می رود. هر عاملی که باعث کاهش خونرسانی نسج ریه شود، به صورت نقص پرفیوژن در اسکن مشاهده خواهد شد .[1] از شایع ترین کاربردهای آن اثبات یا رد آمبولی ریه در بیمارانی می باشد که به دنبال اعمال جراحی، دچار علائم حاد تنفسی می شوند. معمولاً اسکن پرفیوژن ریه در این موارد به همراه اسکن ونتیلاسیون ریه انجام می شود ولی در اغلب مراکز به دلیل موجود نبودن رادیو داروی مناسب برای اسکن ونتیلاسیون ریه، اسکن پرفیوژن به تنهایی و مقایسه آن با رادیوگرافی ساده ریه از دقت تشخیصی قابل قبولی برخوردار می باشد.اربردک دیگر آن بررسی کمّی میزان پرفیوژن هر یک از لوب ها و یا سگمان های ریه می باشد که قبل از عمل جراحی برداشتن قسمتی از ریه، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این اسکن نیاز به آمادگی خاصی ندارد و تصویربرداری بلافاصله بعد از تزریق انجام می شود .[2]

در حال حاضر برای تصویربرداری پرفیوژن ریه از آلبومین ماکروآگرگیته-(MAA) 99mTc بوسیله گرم نمودن مخلوطی از آلبومین سرم انسانی (HAS) و کلرید قلع یا تارتارات در بافراستات PH =0) )، در 80 C تا C

320


90 به مدت 30 دقیقه تهیه می شود. سپس ذرات جهت جداسازی هرگونه یون قلع و معلق در سالین با سالین شسته می شود. شکل ذرات غیر منظم بوده و اندازه ذرات از بین 150-10 میکرومتر است . کیتها قبل از نشاندار کردن با 99mTc با 8-2 C نگهداری شوند. بعضی از کیتها در 25-20C قابل نگهداری هستند. تهیه -MAA 99mTc با بکار بردن یک کیت تجارتی مستلزم گرم نمودن اولیه ویال تا حد دمای اتاق و به دنبال آن افزایش - 99mTcO4 است. در بعضی از کیتها لازم است ویالها به مدت 2 تا 15 دقیقه برای حداکثر چسبندگی بمانند. بازدهی نشاندار سازی در حدود 90 درصد است. تهیه مواد برای 6 تا 8 ساعت خوب است و باید پس از تشکیل در 8-2 C نگهداری شوند .[2]

چیتوزان یک پلیمر با نام علمی-D (1-4) N-acetly- glucosamine ، به دلیل داشتن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص همواره در پزشکی مد نظر بوده است .[4 ,3] داشتن خصوصیات انبساط و کشیدگی شدید، خاصیت ضد ویروسی و ضد باکتریایی، غیر سمی و غیر آلرژیک بودن، عدم حلالیت در آب، قدرت بالا در جذب مواد رنگی و خاصیت ژله ای شدن برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی چیتوزان است.

به علت وجود برخی سختیها و مشکلات در شرایط ساخت و نگهداری 99mTc-MAA ، قصد شد تا از میکروذرات چیتوزان استفاده کرده و با تکنسیم نشاندار شده و بعد از انجام آزمونهای کنترل کیفی، قابلیت آن در تصویربرداری از ریه سنجیده شود.

روش کار


چیتوزان بـا درجـه اسـتیل زدائـی %85، سـدیم تـری پلـی فسـفات واسـید اسـتیک از شـرکت سـیگما تهیـه شـد. تهیـه نـانوذرات چیتـوزان خـالص بـه روش ژلـه ای شـدن (Ionotropic gelation) انجـام شـد. بـرای ایــن منظــور 5 میلــی لیتــر از محلــول چیتــوزان در محلــول اســید اســتیک دو درصــد (2 mg/mL) از چیتــوزان بــه 2 میلــی لیتــر از محلــول ســدیم تــری پلــی فســفات((1 mg/mL اضــافه مــی شــود. محلــول کلوئیــدی بدســت آمــده حــاوی نــانو ذرات چیتــوزان اســت. بعــد از شستشــو بــا کمــک فیلتــر کــردن و سانتریفیوژ ذرات در محدوده 110-90 میکرون جدا شدند.

تعیــین انــدازه ذرات: پــس از تهیــه انــدازه نــانوذرات و پتانســیل زتــا توســط دســتگاه زتــا ســایزر مــالورن اندازه گیری شـد. همچنـین ابعـاد نـانوذرات در حالـت خشـک بـا میکروسـکوپ الکترونـی((TEM تعیـین شد.

بازده نشاندارسازی: توسط TLC با استفاده از نوارهای واتمن شماره 1 به عنوان فاز ثابت و در بافر سالین به عنوان حلال ارزیابی گردید.

321


پایداری کمپلکس: از کمپلکس هرسپتین-تکنسیم در زمانهای های 30، 60، 120، 180 و 300 دقیقه بعد نشاندارسازی نمونه هایی((370 KBq برداشته و بازده نشاندارسازی به روش TLC ارزیابی گردید.

توزیع بیولوژیکی: جهت بررسی توزیع بیولوژیکی از 20 موش سالم BALB/c با سن 8-6 هفته و وزن -35g 25 استفاده و به هرکدام تقریبا 9 MBq /100 l ازچیتوزان-تکنسیم از طریق دم تزریق گردید. موش ها در زمانهای 15، 30، 60 و 120 دقیقه بعد تزریق، کشته و بافت های مختلف آنها جداسازی و درصد اکتیویته به ازای هر گرم بافت (%ID/g) در سیستم HPGe اندازه گیری گردید.

تصویربرداری: جهت تصویربرداری به 6 تا موش سالم BALB/c با سن 8-6 هفته و وزن 25-35g، 9MBq/100 l از چیتوزان-تکنسیم تزریق و بعد 15 دقیقه، با سیستم تصویربرداری پزشکی هسته ای تصاویر استاتیک با کولیماتور(LEHR (Low Energy High Resolution و در ابعاد 512 × 512 با شمارش 300 کیلو کانت بر پیکسل گرفته شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارائه یک الگوریتم مناسب برای استخراج دقیق ناحیه ریه در تصاویر CT به منظور تشخیص کامپیوتری انواع نادولهای ریوی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
برخی از منابع: [1] M. S. Brown, J. G. Goldin, R. D. Suh, M. F. McNitt- Gray, J. W. Sayre, and D. R. Aberle, “Lung Micronodules: Automated Method for Detection at Thin-Section CT—Initial Experience, ” Radiology, vol. 226, pp. 256-262, 2003. [2] S. G. Armato, G. McLennan, M. F. McNitt-Gray,.C. R. ...

دانلود فایل پاورپوینت طرز ساخت سیپورکس و موارد استفاده

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : ¨بسیاری از اصول اجرائی حاکم بر بتن ریزیهای معمولی در بتن ریزی با بتن سبــکدانه سازه ای کماکان از اهمیت برخوردار است. مسلما" در بتن های غیر سازه و سبکدانه بسیاری از نکات مورد نظر نمیتواند با اهمیت تلقی شود و عدم رعایت برخی قواعد تا آنجا که به وزن مخصوص بتن ریخ ...

دانلود فایل پاورپوینت کارکردگرایی ساختاری و نظریه کشمکش

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فرآیند پرستاری از بیماری آسم  شباهت :  هر دو انگاره واقعیت اجتماعی است.  تفاوت :  دو نظریه از نظر نگرش نسبت به توافق و سلطه متفاوت هستند.    نظریه کشمکش معتقد به تغییر سریع است و سلطه را محور قرار می دهد. نظریه توافق برعکس تغییر تدریجی و توافق را محور قر ...

مقاله بررسی استفاده از پلیمر سوپر جاذب در ساخت بتن سبک سازه ای

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
بررسی استفاده از پلیمر سوپر جاذب در ساخت بتن سبک سازهای چکیده کاهش هزینهها در امر ساخت و ساز موضوعی است که از دیرباز مورد توجه دستاندرکاران صنعت ساخت و ساز قرار گرفته است. یکی از راه-های کاهش هزینهها در ساخت سازههای بتنی، کاهش ابعاد سازه است که این امر از طریق استفاده از بتنهای سبک سازهای امکان پذیر است. عل ...

مقاله استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از منطق فازی در ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به مدل بهینه مدیریت منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی نیروی انسانی ارزشمندترین منبع هر سازمان می باشد که به عنوان یک مزیت رقابتی مهم ، پیچیده و خاص همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است. پیچیدگی نیروی انسانی ناشی از خواسته ها و ...

مقاله تبدیل مستقیم انرژی با استفاده از فن آوریهای ترموالکتریک و ترمویونیک

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تبدیل مستقیم انرژی با استفاده از فن آوریهای ترموالکتریک و ترمویونیک چکیده تجهیزات ترمو الکتریک ابزاری هستند که انرژی گرمائی را از گرادیان دما به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. به بیان ساده میتوان این پدیده را به صورت حرارت دادن دو فلز غیر ...

مقاله آبکاری پوشش آلیاژی نیکل - کبالت نانو ساختار با استفاده از افزودنی ساخارین

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست  *** آبکاری پوشش آلیاژی نیکل - کبالت نانو ساختار با استفاده از افزودنی ساخارین هدف از انجام این تحقیق آبکاری پوشش آلیاژی نیکل - کبالت با ساختار نانو می باشد. پوشش آلیاژی نیکل - کبالت نانو ساختار از طریق آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان مستق ...

مقاله بررسی و مقایسه اقتصادی استفاده از بتن معمولی و بتن مقاومت بالا در پروژههای ساختمانی

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و مقایسه اقتصادی استفاده از بتن معمولی و بتن مقاومت بالا در پروژههای ساختمانی چکیده: سالهاست در دنیا بتن پر مقاومت در مقیاس وسیع به کارگرفته میشود. شناخت تاریخچه بتن پر مقاومت و روند گسترش کـاربرد و نیز موارد عمومی استفاده از آن، به پی بردن پتانسیل کاربرد بتن پر مقاومت در ایران کمک مـیکنـد. در ا ...