بخشی از مقاله

سر قفلي دريل فرز یا jig ها

2.16 سرقفلي‌ها
چند ديدگاه مختلف در آنچه كه jig و سرقفلي ها هستند، وجود دارد تعدادي از اينها به صورت زير هستند: (i) بيشتر مغازه‌دارها، انتخاب مي كنند كه از عبارت jig براي توصيف دستگاه‌هاي با كار بيشتر استفاده كنند. (ii) به طور كلي يك jig يا سرقفلي، هر دستگاهي است كه دريل يا ابزارهاي ديگر را هدايت مي كند بنابراين كاري كه با تحمل تنظيم شده توسط توليد الزامات، قابل تعويض است را توليد كند. (iii) عبارت‌هاي jig‌ها و سرقفلي‌ها همچنين براي دستگاه‌ها يا قالب‌هايي كه قطعاتي را در موقعيت مناسب خود نگه مي دارند

هنگامي كه جوش مي‌خوردند يا در غير اين صورت به هم متصل مي‌شوند استفاده مي‌شود. (iv) يك تعريف متفاوت براي jig ها و سرقفلي‌ها كه به نظر مي‌رسد كه عموماً حفظ شود به صورت زير است: يك jig يك دستگاه حفظ كار است كه به ماشيني كه در آن، آن استفاده مي‌شود. متصل نمي‌شود. يك سرقفلي، همچنين يك دستگاه حفظ كار است اما چيزي است كه بسته مي‌شود يا در غير اينصورت به ماشين وصل مي‌شود است يعني jig ممكن است اطراف ميز يك پرس (فشار) دريل براي قرار دادن هر bushing تحت محور (ميله) دريل حركت داده شود يك سرقفلي، از طرف ديگر به ميز يا پايه يك ماشين، وصل مي‌شود و ابزار به نقطه (سر) اجراء مانند مورد يك دريل شعاعي و حركت داده مي‌شود يا ميز، تحت ابزار برش مانند در يك ماشين فرزكاري، حركت داده مي شود.


استفاده‌هاي jig ها و سرقفلي‌ها :
Jig‌ها و سرقفلي‌ها در روش‌هاي زير مفيد هستند. 1) در افزايش توليد2) در تضمين دقت بالاي بخش‌ها 3) براي ايجاد تعويض پذيري دروني 4) در كاهش هزينه‌هاي شامل شده در كنترل كيفيت 5) در كاهش هزينه توليد 6) در ذخيره كار 7) در افزايش چند كارگي ابزار (دستگاه) ماشين يا در يك روش آن ظرفيت تكنولوژيكي ابزارهاي ماشين را گسترش مي‌دهد. Jigها وسرقفلي‌ها بايد شامل اجزاي زير براي انجام دادن كارهاي پايه‌اي آنها، باشند (i) قرار دادن عناصر (ii) وصل كردن عناصر (iii) عناصر هدايت ابزار (براي jigها) يا عناصر تنظيم كننده (براي

سرقفلي‌ها) (iv) صحنه پايه‌اي براي نگهداري مجموعه (مونتاژ) كامل با هم قرار دادن (حمل يابي) عناصر، عموماً در شكل قرار دادن ميخ‌ها هستند. قرار دادن ميخ‌ها، ميخ‌هايي هستند كه در قالب jig و سرقفلي درج (وارد) شده‌اند. قطعه در مقابل اين ميخ (سوزن) قرار داده مي‌شود تا رابطه بين قطعه و jigها يا سرقفلي را ايجاد كند. هدف وصل كردن عناصر اين است كه يك نيرو براي پرس يك قطعه در مقابل قرار دادن عناصر و حفظ آن در آنجا در مقابل كار برش (قطع) نيرو ها را اعمال كنيم (به كار بگيريم).
تفاوت‌هاي بين يك jig و يك سرقفلي:


Jig 1) jig كار را حفظ مي‌ كند و مشخص مي‌كند و برش را مكان يابي مي‌كند يا هدايت مي‌‌كند.
2) معمولاً يك jig در ميز ماشين، ثابت (مستقر) نمي‌شود (3) آن معمولاً در ساختار (ساختماني) سبك تر است 4) jig صادركارهاي دريل كردن ، reaming بيرون كشيدن (از راه شير) counteboring به كار مي‌روند .


سرقفلي :
1) يك سرقفلي تنها كار را حفظ مي‌كند و مشخص مي‌كند اما ابزار برش را هدايت يا مكان يابي نمي كند. 2) يك سرقفلي به ميز ماشين، وصل يا بسته مي‌شود 39 آن معمولاً در ساختار سنگين است 4) سرقفلي‌ها براي فرزكاري، چرخاندن (خرد كردن) شكل دادن، طرح دادن، حفاري و جوش دادن به كار مي‌روند
2.17 گردش پرس دريل


(a) پرس‌هاي دريل : پرس‌هاي دريل بسيار رايج مفيد و نسبت به ابزارهاي ماشين ديگري، ارزان هستند. پرس‌هاي دريل اغلب طبق دريل با قطر بيشينه كه آنها نگه خواهند داشت مانند در بخش‌هاي دريل كننده قابل حمل، طبقه‌بندي مي‌شوند. اندازه يك ماشين دريل حساس يا عمودي، توسط قطر بزرگترين قطعه‌اي كه ميتواند دريل شود، مشخص مي‌شود. بنابراين يك ماشين (600mm)24.in حداقل (300mm)12 وضوح بين خط مركزي دريل و قالب ماشين دارد. اندازه ماشين‌هاي دريل پرتوي (شعاعي) بر اساس طول بازويي در فوت (متر) است. اندازه هاي معمولي (1.8m)6ft, (1.2m)4ft و 8ft(2.4m) هستند. در چند مورد قطر ستون به اينچ (ميلي‌متر) همچنين در بيان اندازه استفاده مي‌شود.
(b) دريل‌هاي حساس و قابل حمل


دريل‌هاي قابل حمل، دريل‌هاي كم حجم كوچك هستند كه اصولاً براي عمليات دريلي كه نمي توانند به راحتي در يك پرس دريل منظم انجام شوند به كار مي‌روند. ساده‌ترين اينها، دريل طراحي شده دستي است بيشتر دريل‌هاي دستي با موتور‌هاي الكتريكي كوچك مجهز شده‌اند كه در سرعت‌هاي نسبتاً بالا كار مي‌كند و دريل را تا 1/2in (12.7mm) در قطر همراهي مي‌كند. دريل‌هاي مشابه كه از هواي متراكم به عنوان نيرو استفاده مي‌كنند. درجايي كه جرقه از موتور ممكن است يك خطر آتش سوزي ايجاد كند استفاده مي‌شوند. ماشين دريل

حساس يك ماشين پرسرعت و كوچك از ساختار ساده مشابه پرس دريل عمودي معمولي است آن شامل يك ميز افقي استاندارد و عمودي و يك ميله (محور) براي نگهداري و چرخاندن دريل مي‌شود ماشين‌هاي اين نوع دستي (تغذيه شده با دست) هستند كه معمولاً به روش يك محرك (انتقال) رف (rack) و پر (prnion) در جلو ميله نگهدارنده و چرخاننده هستند اين دريل ها ممكن است مستقيماً توسط يك موتور، نوار، ميز اصطكاك حركت داده شوند. انتقال (محرك) ميز اصطكاك در جايي كه تنظيم سرعت قابل توجه دارد براي سرعت‌هاي پايين و برش‌هاي سنگين مناسب نيست. پرس‌هاي دريل حساس تنها براي كار سبك مناسب هستند و قادر به چرخاندن دريل‌هاي تا (16mm)5/8in در قطر هستند.
(C) دريل‌هاي عمودي


دريل‌هاي عمودي مشابه دريل‌هاي حساس مكانيسم هاي تغذيه نيرو براي چرخاندن دريل‌ها وارد و براي كارهاي سنگين‌تر طراحي شده‌اند. شكل 2.24A يك ماشين (1m)3a-in با يك ستون نوع جعبه‌اي را نشان مي‌دهد. يك ماشين ستون جعبه، سخت‌تر از يك ماشين round-calumn است و بنابراين براي كار سنگين تر هماهنگ (سازگار) شده است. اين ماشين دماي دريل مي‌توانند براي خارج كردن (شير از لوله) به اندازه دريل كردن استفاده شوند.


(d) ماشين دريل شعاعي :
ماشين دريل شعاعي براي كار برزگ وقتي براي كار براي حركت داده شدن عملي نيست. طراحي شده است اين ماشين (شكل 2.34B) شامل يك پشتيبان ستون عمودي يك بازويي است كه سر دريل را حمل مي كند. بازويي ممكن است به هر موقعيت اطراف workbel چرخيده شود و سر دريل يك تنظيم شعاعي در طول اين بازويي دارد. اين تنظيمات به اپراتور اجازه مي‌دهند كه دريل را در هر نقطه در كار، قرار دهد. ماشين‌هاي معمولي اين نوع تنها در صحنه عمودي، دريل خواهند كرد. در ماشين‌هاي نميه جهاني سر ممكن است در بازويي براي دريل كردن حفره‌ها در زاويه‌هاي مختلف در يك صفحه عمودي پيچانده شود.


2.16 : گرده ابزار
ماشين حفاري: ماشين‌هاي حفاري چندين ماشين توسعه يافته اند كه بخصوص براي كار حفاري، انتخاب شده‌اند. حفار jig براي كار دقيق در jigها و سرقفلي‌ها ساخته شده است. مشابه در ظاهر به يك پرس دريل، آن دريل خواهد كرد و فرزكاري را علاوه بر حفاري، به پايان خواهد رسانيد فرزكاري حفاري عمودي و ماشين حفاري افقي براي كار بزرگ سازگار شده‌اند.
اگر چه ساختار آنها، توسط سهولت و اقتصاد بدست آمده در نگهداي و با ماشين تراشيدن كار كه بدست آمدهاست، توجيه شده است.
ماشين حفاري jig :
شكل 2.3SA يك طرح از يك ماشين طراحي شده براي قرار دادن و حفاري حفره‌ها در jig ها، سرقفلي‌ها، درجه مهرها (قالب‌ها) و بخش‌هاي دقت ديگر است. ماشين‌هاي حفاري jig شبيه يك ماشين فرزكاري عمودي هستند اما در حركت‌هاي ميزي ساخته شده‌اند. در ماشين‌هاي معمولي تعيين (±0.003mm) ±0.0001in مي‌تواند مستقيماً از يك رسم (شماره) گرفته شود. دو مجموعه (تنظيم) عقربه (صفحه) خواندن مستقيم وجود دارد. يكي براي طول وديگري براي عرض اپراتور ارقام را در عقربه‌ها تنظيم مي‌كند تا با ابعاد رسم، هماهنگ كند و با فشار دادن دكمه براي هر محور در صفحه كنترل مي‌تواند به طور خودكار و دقيقاً قطعه را تعيين كند. اين ماشين همچنين طراحي شده تا توسط كارهاي گذاشتن NC در نوار كه تكرار دقيق را تضمين مي‌كند jigها وسرقفلي‌ها را حذف مي‌كند. و حفاري دقت مناسب براي توليد‌كننده هاي گروه كوچك را ارائه مي دهد، انجام شود.
فرزكاري حفاري عمودي :
در فرزكاري حفاري عمودي، كار در يك ميز افقي در يك روش مشابه فرزكاري سفال گر قديمي، مي‌چرخد. ابزارهاي برس ثابت هستند مگر اينكه براي تغذيه كه متحرك است و در crossril ارتفاع قابل تنظيم، نصب مي‌شوند، اين ابزرها از ماشين تراش ونوع Plane(رنده كش) هستند و براي كار قرار گيرنده به طور افقي با چرخيدن عمودي و حفاري انتخاب شده‌اند. اين ماشين گاهي اوقات يك Planer دوراني ناميده مي‌شود و كار برش آن در ميزهاي Falt (تاشو) مشابه آن از يك Planer است. اين ماشين‌ها طبق قطر ميز آنها، ارزيابي شده‌اند و در اندازه از 3 تا (0.4-12m)40ft تفاوت دارند. يك طرح كلي در شكل 2.35B نشان داده شده است.
2.14 گروه ماشين فرزكاري :
ماشين هاي فرزكاري : ماشين‌هاي فرزكاري، در يك تنوع زياد از انواع و اندازه ها، ساخته شده‌اند. درايو (انتقال ) ممكن است يك درايو نوار قرقره مخروطي يا يك موتورانفرادي باشد تغذيه كار ممكن است دستي، ماشيني، الكتريكي يا هيدراليك باشد. تعداد مختلفي از حركت‌هاي ميز وجود دارد، همانطور كه توسط توصيفات ماشين فرزكاري زير ديده مي‌شود.
ماشين فرزكاري دستي:


ساده ترين ماشين فرزكاري، دستي است. آن ممكن است ساختار زانويي و ستوني يا نصب شده در ميز در يك جاي ثابت را داشته باشد. ماشين‌هاي دستي اصولاً در كار توليد براي عمليات فرزكاري ساده و سبك مانند برش ريل‌ها (شيارها) كوتاه و سوراخ كردن، به كار روند. اين ماشين‌ها يك arbour (آلاچيق) افقي براي نگهداري برش دهنده (ماشين برش ) (cutter) و يك ميز كار دارند كه معمولاً با سه حركت فراهم مي‌شود. كار براي ماشين برش چرخاننده با حركت دستي يك اهرم يا با يك تيغه پيچ دست، تغذيه مي‌شود.
ماشين‌هاي فرزكاري ساده :


فرزكاري ساده مشابه ماشين دستي است غير اينكه آن از ساختار مقاوم‌تر است و با يك مكانيسم تغذيه كننده نيرو براي كنترل حركت‌هاي ميز فراهم مي‌شود. ماشين‌هاي فرزكاري ساده از نوع زاويي وستوني 3 حركت دارند. طولي، عرضي، عمودي. شكل 2.36 يك ماشين فرزكاري ستوني و زانويي ساده را نشان مي‌دهد اگر چه آن ماشين با هدف عمومي است آن همچنين براي كار توليد مقدار استفاده مي‌شود. مدل‌هاي ديگر با خصوصيات فرزكاري سر عمودي و جهاني موجود هستند. ماشين از گيره‌هاي توقف براي كنترل حركت‌هاي لغزشي ماشين استفاده مي‌كند. چرخه‌هاي ميز اتوماتيك موجود هستند. چرخ‌هاي دستي درميز هستند كه حركت‌هاي عرضي و طولي ميز را كنترل مي‌كنند يا نيرو مي تواند براي يك حركت هنگامي كه ديگري با دست كنترل مي‌شود، استفاده شود. ماشين‌هاي برش در يك آلاچيق افقي به سختي حمايت شده توسط Overram(سنبه زدن بيش از حد) نصب مي‌شوند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید