بخشی از مقاله

شناسايي فركانس راديو – نقشه مسير - RFID

شناسايي فركانس راديو – نقشه مسير – RFID
RFID چيست ؟ شناسايي فركانس راديو (RFID ) يك اصطلاح صفتي است كه براي اشاره به فناوري هاي استفاده مي شود كه از امواج راديو براي شناسايي اتوماتيك موارد خودي استفاده مي كند رايج ترين روش شناسايي اشياء با استفاده از R FID ، ابزاري به نام فرستنده خودكار صوتي يا جواب دهنده صوتي است . اطلاعات شناسايي روي يك تراشه ضبط شده و آنتن اين اطلاعات را به خواننده ها مي فرستد ، خواننده امواج راديويي خارج شده از جواب دهنده صوتي R FID را به شكل ترجمه مي كند كه بتواند ذخيره شده و در كامپيوتر هايي ارسال شود كه از آن استفاده مي كند

.
جواب دهنده عمدتا در دو طبقه بندي موجود هستند – فعال و غير فعال – يك جواب دهنده غير فعال RFID اطلاعات شناسايي را در خودش نمي ريزد – خواننده ها بايد مدار جواب دهنده ها را روشن كنند به شكلي كه آنها بتوانند امواج راديويي را با اطلاعات شناسايي خارج كنند – از طرف ديگر ، جواب دهنده هاي فعال با باتري خود مجهز شده اند تا مدار را تقويت كنند – آنها امواج شناسايي را در خود خارج كرده تا با خواننده ها ارتباط برقرار كنند .
برخي خواننده ها مي توانند اطلاعات را روي اين جواب دهنده ها هم بنويسند – اين جواب دهنده ها با توانايي خوانش و نگارش براي كاربدهاي متعدد سودمند هستند .


كاربردها
فناوري كاربردهاي متعددي در رديابي و امنيت شي دارد به كاربردها فقط توسط تخيل انسان محدود شده اند – مشهورترين كاربردها در مسيريابي محصول در زنجيره عرضه ، رديابي امواج ، امنيت محصول ، امنيت كل دسترسي محدود شده به ساختمانها و شبكه ها ، رديابي مواد خام و حركت قطعات در يك واحد توليد كننده و در كارتهاي كوچك پرداخت است .


اين فناوري بسيار قديمي بوده و بالغ است و تنها هزينه و توليد جواب دهنده ها است كه به مقدار بسيار زياد در سالهاي اخير كاهش يافته است – اقتصاد مقياس هزينه اين جواب دهنده ها را كاهش داده است به شكلي كه اكنون مشاغل R OI آنها را توجيه مي كنند .آيا ما بايد يا نبايد ؟
اينها برخي شرايط انديشي به كارگيري يك راه حل هستند كه بتواند هوشمندانه از اطلاعات اضافه ارائه شده توسط فناوري R F استفاده كند .


- قابليت ديد پيشرفته در زنجيره عرضه ها
- سرمايه گذاري كم شده پول توسط كاهش موجودي اضافه
- تعداد كمتر سهام به دليل كمبود رديابي اطلاعات
- رضايت افزايش يافته مشتري با ارائه اطلاعات صحيح دسترسي به محصول
- طرحهاي بهبود يافته دوباره تهيه كردن


راه حل هاي نوآورانه شايد در درك ارزش بيشتر اين نوع سرمايه گذاري كمك كند.
“‌ آيا ما بايد يا نبايد ” پرسش واقعي نيست – يك عقيده خوب براي ؟ راه حل هاي ويژه براي شغل خودمان براي ماندن در لبه رقابتي خودمان است .
؟ واقعي حول پرسش هاي زير قرار مي گيرد
- شما چه زماني بايد فناوري را به كار بگيريد ؟


- چه راه حلي ارزش اصل را به مشاغل ويژه شما مي آورد ؟
- توانايي هاي يك راه حل ويژه كدامند ؟
- آيا تغيير دادن برخي فرايند هاي مشاغل براي درك ارزش كامل هر راه حل مهم است ؟
و هر پرسش ديگر كه به نيازهاي ويژه شما مرتبط باشد .
در برخي موارد ، خرد فروشان با تخفيف زياد مثل وال مارت D OD اجباري كرده اند كه عرضه كنندگان با مجهزبه RFID باشند چالش حقيق در اين موارد جستجوي راه هايي براي به دست آوردن “ ارزش ” از سرمايه گذاري شما با اعمال فشار براي فناوري است .
درست مثل هر راه حل ديگر فناوري ، بهبود فرايند هاي خودتان مهم است و كاهش ضايعات و سفارشي ساختن راه حل براي نيازهاي ويژه خودتان هر راه حل نامربوط بردن مشاوره ويژه شغلي ( داخلي يا خارجي ) فوائد محدود شده خودش را دارد .


بخشهاي متفاوت هر راه حل RFID
؟ ، راه حل هاي صنعتي را مي توان در دو گروه تقسيم كرد :
الف – قبل از “ روشن شدن ” راه حل ها
تمام سخت افزارها و نرم افزارها بايد بچسبهايي را براي اطلاعات مناست فراهم كرده و آنها را روي موراد گذاشته باشند كه در سطح طبقه بندي قرار مي گيرند . “ روشن شدن ” به نقطه اي اشاره دارد كه اطلاعات در سيستم كامپيوتر و از طريق خواننده ها خوانده مي شود .
چاپگرهاي هوشمند برچسب ، نويسنده هاي برچسب براي آماده كردن برچسبها يا اتيكت ها استفاده مي شوند . برخي فروشندگان خدماتي را براي ارائه برچسبهاي آماده ارائه مي كنند .
ب – پس از “ روشن شدن ” راه حل ها


با حركت برچسب در زنجيره عرضه ، اطلاعات برچسب در سيستم توسط خواننده درتمام نقاط ضروري خوانده مي شود .
برچسب زمان در سيستم با ديگر اطلاعات تركيبي ذخيره شده در برچسب جريان مي يابد .
چالش واقعي در مديريت اين اطلاعات در يك حالت سودمند قرار دارد راه حل نرم افزار ميان افزار براي تغذيه تمام اين اطلاعات در كاربردهاي شركت استفاده مي شود .
اينها برخي طبقه بندي هاي راه حل نرم افزار هستند :
الف – ميان افزار


اين راه حل هاي نرم افزار ، اطلاعات را از خواننده ها خوانده و آن را در كاربردهاي شركت تغذيه مي كنند ( ERP ) . مسئوليت دشوار قطعه نرم افزار تصفيه بار اطلاعات براي به دست آوردن اطلاعات بسيار دقيق براي نرم افزار E RR است اكثر بازيگران بازار شايستگي اساسي دارد اين بخش توسعه داده اند اكثر شركتهاي بزرك كاربرد ERP نيز راه حل نرم افزار ميان افزار خود را براي راه حل شريك ارائه كرده اند .
ب – نرم افزار تركيب شركت
اين لايه اطلاعت تصفيه شده را از ميان افزار گرفته و آن را در كاربرد شركت تغذيه مي كند اكثر فروشندگان نرم افزار مديريت و انبار 1- E RP بسته هاي تركيبي خودشان را دارند اما اين لايه نيازمند سفارشي سازي زياد و تركيب است هيچ راه حل ميان افزار مشابه موارد سخت افزار يا رابط ها نيست و يافتن .
2- اجراي SAP مشكل است كه بتواند دست مشابه باشد چندين شركت راه اندازي خدمات خود را براي توسعه تركيب و راه حل جمع آوري اطلاعات براي كاربردهاي كنسول SAP ارائه مي كنند اين طبقه بندي فروشندگان زيادي در شركت بسته به دامنه و بسته ERP دارد به اين بخش نيازمند داشتن بسيار ويژه بسته نرم افزاري و دامنه است .


خدمات كنترل از راه دور
پيشنهادات اين فناوري و كاربرد عمل در صنعت يك بازار عالي از “ خدمات كنترل از راه دور ” را ايجاد كرده است خدمات كنترل از راه دور رديابي از راه دور اموال ، شناخت و نگهداري ، ارتقاء نرم افزار ، و كنترل سيستم را شامل مي شود اكثر مشاغل كاربرد خدمات كنترلي از راه دور را سود آوري از كاربرد گروههاي داخل خانه يافته اند .
خدمات كنترل از راه دور همچنين چالش حفظ اطلاعات و امنيت آنها از دنياي خارج را به همراه دارد اكثر سكوهاي توسعه ، ارتباطات ؟ ساخت و راه حل امنيتي براي كمك به مشاغل و ارائه اين خدمات راه دور دارند.
هريك از اين راه حل ها نيازمند يك بيت فرايند شغل مشاوره هم هستند شركتهاي مشاوره SCM با شايستگي هسته اي در مديريت موجودي ، و مديريت انبار مشاوره فرايند شغلي را براي ايجاد ارزش از اين سرمايه گذاري ها ارائه مي كنند .


نقش منبع خارجي – يك سو ؟
نياز به سرمايه گذاري عظيم ، نياز به خدمات كنترل از راه دور ، و وابستگي به راه حل نرم افزار ، اين تفكر را حول ذخيره پول توسط به كارگيري فروشندگان ساحلي در اين بخش بازار متانسب به وجود مي آورد مجريان هميشه دوست دارند تا پول نقد حقيقي را دخيره كنند.
نقش فروشندگان ساحل در چند شكل است :
1- فروشندگان ساحل با شركاي آمريكايي يا والدين


خدمات كنترل از راه دور پيشنهادات رقابتي و اقتصادي را از فروشندگان ساحل جذب مي كند شركتهاي آمريكايي با شركاي ساحلي خود يا شركتهاي ساحل به دليل حضور آمريكايي آنها سود حقيقي ارزش اقتصادي متخصصان بسيار حرفه اي هنري در نرم افزار را درك مي كنند آنها مشاوره حيات شغل و راه حل مطمئن درون محل را براي مشكلات ارائه مي كنند در حاليكه پيمانكاران ساحل از راه دور كار روزمره را كنترل مي كنند .


خطر به كارگيري اين فروشندگان ساحل بدون شراكت يا حضور در بخش محل مهم است – اول دانش در مورد دامنه محدود شده است – دوم اينكه ارائه راه حل برخي اوقات دشوار است – سوم مسئوليت خارج از قضاوت شما است .
2- توسعه نرم افزار ساحل با منبع خارجي
اكثر فروشندگان راه حل نرم افزار تركيبي شركت وميان افزار و ارائه كنندگان نرم افزار كاربردي ضرورت كاهش زمان در بازار را درك كرده اند آنها همچنين دوست دارند تا از پس انداز هزينه ي ارائه شده توسط شركاي ساحل نرم افزار بهره مند شوند اين فروشندگان نرم افزار طراحي و معماري كار را در خانه انجام مي دهند در حاليكه كار توسط نرم افزار را به شركاي ساحل مي دهند متخصصان نرم افزار با Java ، J2EE و مايكروسافت نت ، و فناوري هاي آنها با دامنه RFID/ SCM در نسبتهاي زياد صورتحساب اقتصادي در كشورهايي مثل هنر موجود مي باشند .
3- مشاوره


اكثر شركت هاي ساحل مشاوره فناوري ، خدمات طراحي مجدد فرايند شغل را ارائه مي كنند شركتهاي مشاوره SCM از اين منابع ساحل بر پايه قرار دارد و براي تكميل خدمات مشاوره خود استفاده مي كنند اغلب همتايان ساحل توسط شركتهاي مشاوره براي مديريت پروژه ها در برنامه هاي خارجي هم استفاده مي كنند در پايان كار كاربرد پيمانكاران ساحل براي مديريت اين پروژه ها سودمند اقتصادي است در حاليكه نيروي كار آمريكا كارهاي اصلي را در خارج انجام مي دهند .
مزاياي حضور يك شريك ساحل هندي
شركاي هندي با منبع خارجي مزاياي زيادي را به دست مي دهند :
- يك حوزه وسيع برنامه نويسان مجرب نرم افزار و طراحان
- فرايند مجرب و خوب تعريف شده براي مديريت قراردادهاي فناوري رقابتي
- هزينه كم بار سبك كم
- كارگران متخصص در نگارش و صحبت به زبان انگليسي
- كارگران متخصص فناوري
نتيجه
اجبار غولهايي مثل وال مارت و DOD يك نقش را در صنعت توليدي ايجاد كرده است مجريا سعي دارند تا انتخابهاي خود را ارزيابي كنند در حاليكه هنوز فكر مي كنند كه آن يك هزينه افزوده بدون هيچ ارزشي است واقعيت اين است كه فناوري RFID به طور مجزا كاملا بالغ است ، اما استانداردها در حال تكامل هستند هزينه موجود برحسب بسيار بالاتر از آستانه ي ممكن پذيرش است تحليل گران پيش بيني مي كنند كه اين هزينه بايد به مقدار زياد كم شود وقتي كه نسبت پذيرش در سالهاي آينده زياد شود دراين جا ، تنها روش موفقيت آماده سازي طرح عملياتي سفارش خودتان است سرمايه گذاري زيادي را در رابطه با آموزش بخش مديريت خود كشف يك شركت مطمئن ، و سعي در الگوسازي و طرحهاي اصلي انجام دهد .


اين فناوري ارزش زيادي در شكل موجودي ، پاسخ زياد به تنوع تقاضا ، ضايعات كم نشده ، رويت بهتر از طريق زنجير عرضه رديابي بهبود يافته دارايي و غيره دارد تمام اينها مستقيما به پس انداز ؟ منجر مي شود .
RFID يك تصوير اشعه ايكس است – آزمايشگاه كامپيوتر دانشگاه كمبريج
چكيده :
فراگير ساختن برچسبهاي RFID در حد باركدها باعث مي شود تا دستگاه ها هر گونه وسيله برچسب دار را ديده و بشناسند و اين كار را بهتر از هميشه با هوشمندترين الگوريتم هاي پردازش تصوير انجام دهند اين فرصتهاي زيادي رابراي كاربردهاي “ محاسبه هوشيار ” ارائه مي كند اما تا كنون كه اين توانايي جديد خصوصيات تصوير اشعه ايكس را دارد ، درها را براي سود استفاده باز مي كند براي ادامه بحث من راه حل هاي فناوري در سطح پايين را شرح نمي دهم من در عوض در مورد يك مدل خط مشي امنيتي ساده بحث مي كنم كه اكثر مسائل خصوصي را بررسي مي كند بازي با حاميان شيطان من نيز نشان مي دهم كه چرا اكنون بعيد است كه مصرف كنندگان از خصوصيت R FID استفاده كنند كه برخي از آنها تقاضايي با صداي رسا دارند .


1- ماشين هاي هوشيار
شما هر جا كه باشيد نوشتن هم وجود دارد احتمالا وسيله اي نزديك شما قرار دارد كه روي آن مي نويسيد ، حتي شرايط مادي كه اكنون داريد را باخواندن اين جمله آرام مي كنيد همانطور كه Tantan مي گويد : “ هر زمان كه شما لباس مي پوشيد ، حتي يك لباس شنا ، مقدار زيادي متن نزديك بدن شما وجود دارد ” در يك مقاله بسيار مشهور كه “ محاسبه فراگير ” را معرفي كرد ، Waiser رديابي را نشان داد كه در آن ، توانايي هاي محاسبه و ارتباط در هر شي به طور نگارش

فراگير و بدون مانع وجود دارند RFID احتمالا اولين موج رو به كارگيري واقعي موضوع محاسبه فراگير هستند عملكرد محاسبه و ارتباط ، هر چند كه بسيار ابتدايي يا تخصصي باشد ، در بيليونها كار روزمره وجود دارد در يك تقريب اوليه ، با بالا بودن قيمت ، يك برچسب RFID در هر جا كه يك باركد را ببينيد وجود دارد در واقع شباهتهاي زيادي ميان باركدها و برچسبهاي RFID وجود دارد . آنقدر زياد كه تاكيد بر تفاوتها ساده تر است فقط دو مورد مهم هستند ، بزرگ بودن فضاي كد و مكانيسم انتقال مثل بزرگ بودن فضاي كد ، استاندارد بين الملل باركد EAN ، 13 رقم دهتايي دارد و بنابراين

يك ميليون توليد كننده دارد كه هر كدام تعريف 100000 محصول را اجازه داده اند باركد UPC كه در آمريكا مشهور است ، يك عدد كم دارد و بنابراين فقط مي تواند 100000 توليد كننده را كدگذاري كند برعكس استاندار د ID اتو ، يك كد 96 بيت را تعريف كرده و يك طرح تقسيم بندي دارد كه 256 ميليون توليد كننده و 16 ميليون محصول را براي هر توليد كننده در بر مي گيرد مهمتر اينكه ، بيتهايي براي ارائه ي 64 بيليون عدد سريال براي هر كدام از مدل محصول ضرري وجود دارد در حاليكه تمام بسته ها در 24 گروه مشابه اسكنر باركد هستند و هر كارتريج تيغه RFID در انبار مي تواند به اسم انحصاري خود در زمان پرسش پاسخ دهد .
در مورد مكانيسم انتقال ، باركد بايد به طور تصويري باشد و بنابراين بايد با خواننده همتراز ش

ود كه صندوقداران سوپرماركتها اين كار را انجام مي دهند برچسب RFID در عوض ، مثل اسمش ، از فركانس راديو استفاده مي كند و مي تواند بدون نياز به خطر ديد بخواند تا زمانيكه در طيف خواننده قرار دارد.
اين دو تفاوت به مقدار زياد افزايش دهنده امكانات فناوري جديد برچسب گذاري در مقايسه با مورد قديمي است چون كد يك عدد سريال انحصاري دارد ، شما مي توانيد دريافت خود را تاييد كنيد كه اين مورد ناقص به فروشگاه شما فروخته شده است در عوض توليد كننده با دريافت مورد ناقص از خرده فروش دقيقا مي داند كه در چه روزي و در چه خط مونتاژ كارخانه ، كالا ساخته شده و مي تواند ؟ مشابه را در هر كالاي ديگر از همان گروه تست كند چون كد را مي توان بدون يك عملكرد همترازي دستي خواند ، شايد خواندن در يك پايه مداوم بيشتر از تست ؟ افتد . صدفهاي هوشمند در سوپر ؟ و در آشپزخانه شما مي تواند ليست محصولاتي را بدهد كه شامل شده و به ضبط كننده آنلاين مي رسد وقتي كه كاربرد كمي دارند .


مثال بعدي اشاره دارد كه چگونه فناوري R FID مي تواند در اجراي “ محاسبه هوشمند ” سودمند باشد ، سيستم هاي محاسبه با توانايي حس دنيايي كه در اطراف آنها است و پاسخ به محرك به روشهاي سودمند بدون نياز به ارتقاء صريح توسط كاربران به ما تاكيد داريم كه هوشياري از هوشمندي جدا است اين A T نيست در محاسبه هوشيار ، ارتباط ميان محرك ها و واكنش بايد ساده باشد قابل پيش بيني و با وابستگي حس صحيح دنياي واقعي يك مشكل سخت است عليرغم و پيشرفتهاي بزرگ در تصوير ماشين و پردازش سخن در سالهاي اخير ، پيشرفت بيشتر هنوز هم قبل از تركيب اين فناوري به عنوان اجزاء قابل وابستگي يك سيستم محاسبه هوشيار مورد نياز است اما R FID يك تفاوت زيادي دار

د .
2- ارائه تصوير دستگاه ها
كامپيوتر هوشيار امروزه ، ديد ضعيفي دارد مشكل ديد و درك اشياء و افراد اطراف آن دارد شايد ما تحقيق تصوير ماشين را به عنوان تلاش براي ارائه عينك خوب كامپيوتر يا حتي جراحي ليزر به كاربرد اما يك راه حل سريعتر با ظرافت كمتر ، پوشاندن هر شي مهم در يك روكش زرد فلورانس است به شكلي كه بتوان آنها را به طور متمايز حتي با يك كامپيوتر بسيار نزديك بين ديده شوند انجام اين كار دشوار است كه ماشين بتواند هر چيزي را به طور واضح ببيند پس ما كاري مي كنيم كه ماشين فقط چيزهايي را كه ما مي خواهيم به طور ساده تر ببيند با روش دادن به آنها به رنگ زرد ما آنها را

برجسته مي سازيم و به مقدار زياد نسبت سيگنال به نويز را اضافه مي كنيم البته در اينجا “ ديدن ” فقط يعني حس ابتدايي ، ماشين هنوز هم نمي تواند هيچيك از جزييات صحنه را ببيند اما حداقل اكنون مي تواند به طور واضح مواردي را شناسايي كند كه ما سريعا در روكش هاي فلورسانت پوشانده ايم .
بنابراين با RFID ما اين كامپيوتر هوشيار را داراي نقص ديده ايم اما حس قابل كاربرد ديد دارد نقص آن در چه مورد است ؟ دو كمبود متضاد 1800 دارد : كه با ديد انسان مقايسه شده و اكنون كامپيوتر هوشيار هر دو را بسيار كم و بسيار زياد مي بيند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید