دانلود مقاله طـراحـی تخصصی صفحات وب

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

طـراحـی تخصصی صفحات وب

طراحی صفحات اختصاصی
وب سایت آموزشی
دوره های آموزشی

این صفحه شامل دو قسمت می باشد : مشخصات دوره ها و نکات لازم
قسمت اول مشخصات دوره ها شامل نام دوره, طول دوره, تاریخ شروع, هزینه دوره و توضیحات می باشد و با هر مرتبه کلیک دکمه Add رویه AddTextEdu‏ فراخوانی می شود که ۵ پارامتر از نوع TEdit دارد و معادل مشخصات دوره می باشند. با فراخوانی این رویه اطلاعات وارد شده برای هر قسمت به ترتیب در آرایه های Title, Name, Date, MarkMو Textکه از نوع String هستند ذخیره می شوند البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود.

بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شود.
در قسمت دوم (نکات لازم) می توان هر چند نکته مورد نظر را درباره دوره های آموزشی وارد کرد با ورود هر نکته باید دکمه Add کلیک شود به این ترتیب هر نکته در آرایه ای به نام Point از نوع String ذخیره می شود. البته می توان از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را تعیین نمود.

در قسمت طراحی صفحه دوره های آموزشی با استفاده از یک رویه ابتدا با توجه به تعداد دوره ها که توسط متغیر ) ( i نگهداری می شود جدول مربوطه پر می گردد که برای این کار از یک حلقه While استفاده شده است و برای اینکه طراحی زیباتر شود برای سطرهای جدول دو رنگ در نظر گرفته شده است , به همین علت دستورات ایجاد سطرهای جدول در حلقه While دوبار تکرار شده است که هر مرتبه یک رنگ برای سطر جدول انتخاب شده است و پس از ایجاد هر سطر جدول اندیس حلقه یک واحد افزایش می یابد . البته قبل از اجرای دستورات ساخت سطرهای جدول در قسمت دوم متغیر حلقه با تعداد دوره های آموزشی مقایسه می شود که اگر متغیر حلقه برابر تعداد دوره های آموزشی یا از آن بزرگتر است کنترل از حلقه خارج شود .

بعد از اتمام ساخت جدول با توجه به تعداد نکات وارد شده یا به عبارتی تعداد اعضای آرایه Point که توسط متغیر (n) نگهداری می شود قسمت دوم صفحه دوره های آموزشی طراحی می شود که ابتدا یک سطر با عنوان (نکات) داریم و سپس نکات مورد نظر در صفحه قرار می گیرد. برای قرار دادن نکات در صفحه از رویه ReplaceText استفاده می شود در این رویه ابتدا فونت صفحه با توجه به مشخصات قلم که تعیین شده است تنظیم می شود و سپس متن درج می گردد .
مقالات
اگر این صفحه از وب سایت نوع آموزشی انتخاب شده باشد می توان با وارد کردن اطلاعات لازم آن را در وب سایت خود مشاهده کرد. در این صفحه عنوان, تاریخ و متن مقالات باید مشخص شود که هر مرتبه بعد از تعیین اطلاعات باید دکمه Add کلیک شود. به این ترتیب با فراخوانی رویه AddText که شامل ۳ پارامتر است دو پارامتر از نوع TEdit و یک پارامتر از نوع TMemo, اطلاعات مشخص شده به ترتیب در آرایه های Title, Date و Text که از نوع String هستند ذخیره می شود البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود

بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شود.
در قسمت طراحی صفحه مقالات با توجه به تعداد مقالات که توسط متغیر ) ( i نگهداری می شود ابتدا یک حلقه For عنوان و تاریخ مفالات را در قسمت بالای صفحه درج می کند که عنوان مقالات لینکی است به متن آنها . سپس سطری با عنوان (متن مقالات) خواهیم داشت و بعد از آن متن مقالات قرار دارند که این قسمت صفحه هم توسط یک حلقه For پیاده سازی می شود. با توجه به اینکه می توان برای متن مقاله قلم را به دلخواه تنظیم نمود برای قرار دادن متن ها در صفحه از رویه ReplaceText استفاده می شود در این رویه ابتدا فونت صفحه با توجه به مشخصات قلم که تعیین شده است تنظیم می شود و سپس متن درج می گردد. در انتهای متن هر مقاله لینکی به موضوع مقاله قرار دارد.

صفحه خودآزمایی/ نمونه سوالات

این صفحه, صفحه دیگری از وب سایت نوع آموزشی است که اگر انتخاب شده باشد می توان با وارد کردن اطلاعات لازم آن را در وب سایت خود مشاهده کرد. بعد از تعیین عنوان صفحه, عنوان هر خودآزمایی باید مشخص شود و سپس سوالات و جوابهای هر آزمون تعیین می شود که بعد از وارد کردن اطلاعات مربوط به هر سوال و جواب باید دکمه Add کلیک شود به این ترتیب با فراخوانی رویه AddText اطلاعات عنوان خودآزمایی, سوال و جواب در آرایه های Title, Date و Text ذخیره می شود البته با این شرط که فیلدهای مربوطه خالی نباشد در غیر این صورت آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود. بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شود.

با توجه به اینکه هر خودآزمایی بیش از یک سوال دارد در این حالت که از رویه AddText استفاده می شود فیلد عنوان نباید پاک شود , به هین منظور متغیر Test از نوع Boolean تعریف شده است که اگر این متغیر مقدار False داشته باشد فیلد عنوان پاک می شود در غیر این صورت اطلاعات فیلد باقی می ماند . این متغیر در زمان طراحی صفحه خودآزمایی وب سایت نوع آموزشی مقدار True دارد و سایر قسمتهایی که از رویه AddText استفاده شده است مقدار False دارد.
برای اینکه بتوان اطلاعات مربوط به خودآزمایی دیگری را وارد نمود باید Add گروه خودآزمایی کلیک شود, با این کار فیلد عنوان خودآزمایی پاک می شود و کنترل روی این فیلد برای ورود نام خودآزمایی دیگری قرار می گیرد. همچنین به علت اینکه در قسمت طراحی به تعداد سوالات هر خودآزمایی نیاز است تا طراحی هماهنگ شود از آرایه ای به نام CountQuestion از نوع Integer استفاده شده است که هر محل آرایه تعداد سوالات هر خودآزمایی را نگهداری می کند. با کلیک دکمه Add این آرایه مقداردهی می شود.

در قسمت طراحی صفحه خودآزمایی با توجه به تعداد خودآزمایی ها که توسط متغیر ) (GroupCount نگهداری می شود ابتدا یک حلقه For عناوین خودآزمایی ها را در قسمت بالای صفحه درج می کند که عنوان هر خودآزمایی لینکی به سوالات آن خودآزمایی است.

با توجه به اینکه نام یک خودآزمایی در تمام سوالات آن مشترک است برای بدست آوردن نام یک خودآزمایی هر بار متغیر حلقه باید به تعداد سوالات آن خودآزمایی افزایش یابد , البته در اولین گروه نیازی به این تغییر نیست. این عملیات با یک حلقه If-Else پیاده سازی شده است .

در قسمت دوم صفحه خودآزمایی, سوالات هر خودآزمایی وجود دارد که عملیات درج سوالات به تعداد آزمون ها است و در هر آزمون هم با توجه به تعداد سوالات باید عملیات درج سوال مربوطه در صفحه انجام شود که این کار با یک حلقه For روی تعداد آزمون ها و یک حلقه While روی تعداد سوالات هر خودآزمایی انجام می شود . در انتهای سوالات هر آزمون هم یک لینک به پاسخهای آزمون وجود دارد .
در قسمت دوم صفحه خودآزمایی, پاسخهای خودآزمایی ها قرار دارد که از منطقی مشابه سوالات برای پیاده سازی این قسمت استفاده شده است, البته در انتهای پاسخهای هر خودآزمایی هم یک لینک به عنوان خودآزمایی وجود دارد .

 

صفحه اعلام نتایج
اگر این صفحه از وب سایت نوع آموزشی انتخاب شده باشد می توان با وارد کردن اطلاعات لازم آن را در وب سایت خود مشاهده کرد.
این صفحه شامل دو قسمت می باشد : مشخصات جدول نتایج و نکات لازم مربوط به هر نتیجه .
قسمت اول مشخصات جدول نتایج شامل عنوان آزمون, نام و نام خانوادگی افراد, نمره تئوری,نمره عملی و توضیحات می باشد و با هر مرتبه کلیک دکمه Add رویه AddTextEdu‏ فراخوانی می شود که ۵ پارامتر از نوع TEdit دارد و معادل مشخصات جدول نتایج می باشند. با فراخوانی این رویه اطلاعات وارد شده برای هر قسمت به ترتیب در آرایه های Title, Name, Date, MarkMو Textکه از نوع String هستند ذخیره می شوند البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود.
بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شود.
در این قسمت نیز با توجه به اینکه برای هر عنوان آزمون بیش از یک فرد وجود دارد, بنابراین در صورتی که از رویه AddTextEd برای طراحی صفحه نتایج استفاده شود فیلد عنوان نباید پاک شود , به همین منظور متغیر Result از نوع Boolean تعریف شده است که اگر این متغیر مقدار False داشته باشد فیلد عنوان پاک می شود در غیر این صورت اطلاعات فیلد باقی می ماند . این متغیر در زمان طراحی صفحه نتایج وب سایت نوع آموزشی مقدار True دارد و سایر قسمتهایی که از رویه AddTextEd استفاده شده است از جمله صفحه دوره های آموزشی , مقدار False دارد.

بعد از ورود اطلاعات هر جدول تتیجه, می توان هر چند نکته مورد نظر خود را درباره جدول تتیجه وارد نمود با ورود هر نکته باید دکمه Add کلیک شود به این ترتیب هر نکته در آرایه ای به نام Point از نوع String ذخیره می شود. متغیر (n) تعداد نکات و یا اندیس آرایه Point را نشان می دهد. البته می توان از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را تعیین کرد.

برای اینکه بتوان اطلاعات مربوط به جدول تتیجه دیگری را وارد نمود باید Add گروه جدول تتایج کلیک شود, با این کار فیلد عنوان آزمون پاک می شود و کنترل روی این فیلد برای ورود عنوان آزمون دیگری قرار می گیرد. در ضمن اینکه چون در قسمت طراحی به تعداد افراد هر آزمون و نکات مربوط به هر آزمون نیاز است تا طراحی هماهنگ شود از آرایه هایی به نامهای CountResult وCountPoint از نوع Integer استفاده شده است که هر محل از آرایه ها به ترتیب تعداد افراد و تعداد نکات را نگهداری می کنند. با کلیک دکمه Add این آرایه ها مقداردهی می شود.

در قسمت طراحی صفحه نتایج با توجه به تعداد نتایج آزمون ها که توسط متغیر ) (GroupCountنگهداری می شود ابتدا یک حلقه For عناوین آزمون هایی که نتیجه آنها اعلام شده است را در قسمت بالای صفحه درج می کند که هر عنوان لینکی به جدول تتیجه آن آزمون است.برای بدست آوردن نام آزمون هر بار متغیر حلقه باید به تعداد افراد آن آزمون افزایش یابد , البته در اولین گروه نیازی به این تغییر نیست. این عملیات با یک حلقه If-Else پیاده سازی شده است. سپس با توجه به تعداد آزمونهایی که

نتایج آنها اعلام شده است جداولی طراحی می شود که هر کدام نتیجه یک آزمون را نشان می دهند و عنوان آزمون قبل از جدول مشخص شده است. بعد از جدول اعلام نتایج اگر نکته خاصی برای آن وجود داشته باشد در پایین جدول درج می شود و به همین ترتیب جداول نتایج و نکات مربوط به آنها برای سایر آزمون ها قرار می گیرد. برای اینکه طراحی زیباتر شود برای سطرهای جدول دو رنگ در نظر گرفته شده است , به همین علت دستورات ایجاد سطرهای جدول در حلقه While دوبار تکرار شده است که هر مرتبه یک رنگ برای سطر جدول انتخاب شده است و پس از ایجاد هر سطر جدول اندیس حلقه یک واحد افزایش می یابد . البته قبل از اجرای دستورات ساخت سطرهای جدول در قسمت دوم متغیر حلقه با تعداد دوره های آموزشی مقایسه می شود که اگر متغیر حلقه برابر تعداد دوره های آموزشی یا از آن بزرگتر است کنترل از حلقه خارج شود.

صفحه اخبار
روش پیاده سازی این صفحه از وب سایت نوع آموزشی مشابه صفحه مقالات می باشد.

وب سایت علمی
صفحه مقالات , سمینار و اخبار
روش پیاده سازی این صفحات از وب سایت نوع علمی مشابه صفحه مقالات وب سایت نوع آموزشی می باشد.

صفحه سایتهای مرتبط
اگر این صفحه از وب سایت نوع علمی انتخاب شده باشد می توان با وارد کردن اطلاعات لازم آن را در وب سایت خود مشاهده کرد.
در این صفحه باید آدرس سایت مورد نظر مشخص شود و بعد از ورود هر آدرس دکمه Add کلیک شود.
با این کار رویه AddTestSite فراخوانی می شود که یک پارامتر از نوع TEdit دارد. در این رویه آرایه AddressSite از نوع String مقداردهی می شود و سپس اندیس ارایه افزایش می یابد و فیلد مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شود. البته در صورتی که مقداری برای فیلد تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود و نیز می توان از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را تعیین نمود.
در قسمت طراحی با توجه به تعداد آدرسهای وارد شده که توسط متغیر (i) نگهداری می شود یک لینک به سایت مربوطه در صفحه درج می شود که این عملیات را یک حلقه For پیاده سازی می کند.برای درج متن از تابع ReplaceText می شود.

وب سایت خبری
صفحات اخبار خارجی, اخبار داخلی, اخبار ویژه, گفتگو, مقالات, گزارش
روش پیاده سازی این صفحات از وب سایت نوع خبری مشابه صفحه مقالات وب سایت نوع آموزشی می باشد.

صفحه کاریکاتور و عکس
در این صفحه علاوه بر عنوان صفحه سایر قسمتها به شرح زیر است : در قسمت مقدمه در صورت دلخواه می توان متنی را به عنوان مقدمه صفحه کاریکاتور و عکس با تنظیم قلم تعیین نمود. البته می توان از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن مقدمه مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را مشخص کرد.
در قسمت بعدی ابتدا باید نام گروه تعیین شود و سپس عکسهای گروه و توضیحات لازم برای هر عکس مشخص گردد. با تعیین هر تصویر و شرح آن باید دکمه Add کلیک شود, بدین وسیله رویه AddPicture فراخوانی می شود که نام گروه, شرح و نام تصویر به ترتیب در آرایه های TitleP, TextPicو ImageG که از نوع String هستند ذخیره می شوند. البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود.

بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شوند.در این رویه همچنین رویه MakeHTMLPage فراخوانی می شود که عملیات ساخت یک صفحه HTML که شامل تصویر تعیین شده است را انجام می دهد. به همین منظور متغیر HTML از نوع Boolean تعریف شده است که اگر این متغیر مقدار False داشته باشد رویه MakeHTMLPage فراخوانی نمی شود در غیر این صورت این رویه فراخوانی می شود. این متغیر در زمان طراحی صفحه کاریکاتور و عکس وب سایت نوع خبری مقدار True دارد.

لازم به ذکر است با تعیین تصویر یک نسخه از آن از محل تعیین شده به پوشه Images در مسیر وب سایت کپی می شود و این عملیات توسط رویه GettingPicture اجرا می شود. بعد از تعیین تصاویر مورد نظر برای یک گروه و به منظور داشتن یک گروه دیگر باید دکمه Add گروه کلیک شود. با این عمل فیلد عنوان گروه پاک شده و کنترل روی آن برای ورود نام یک گروه دیگر قرار می گیرد, در ضمن اینکه آرایه CountPicture که تعداد تصاویر یک گروه را نگهداری می کند و متغیر GroupCount که تعداد گروههای تصاویر را نشان می دهد ,مقداردهی می شوند.

در قسمت طراحی صفحه کاریکاتور وعکس در ابتدا اگر مقدمه ای برای این صفحه تعیین شده باشد در صفحه قرار می گیرد,البته با توجه به اینکه می توان از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را تعیین نمود, برای جایگزینی مقدمه از تابع ReplaceText استفاده می گردد.سپس یک حلقه For با توجه به تعداد گروههای تصاویر وجود دارد که در داخل آن نیز یک حلقه While قرار دارد که به تعداد تصاویر هر گروه اجرا می شود و تصاویر را در صفحه قرار می دهد.با توجه به اینکه برای تصاویر از جدولی استفاده شده است که به منظور جلوگیری از شلوغ شدن صفحه هر سطر آن فقط سه ستون دارد, حلقه While دیگری تعداد ستونهای هر سطر جدول را بررسی می کند که اگر تعداد تصاویر درج شده در به عدد ۳ برسد, اما ار تعداد تصاویر گروه کمتر باشد کنترل از حلقه While دوم خارج می شود و سطر دیگری برای جدول ایجاد می شود, به همین صورت برای هر سطر جدول این بررسی صورت می گیرد. در هر سطر جدول تصویر و شرح آن قرار دارد که تصویر یک لینک است و با کلیک روی آن می توان تصویر بزرگ شده را در یک صفحه مجزا مشاهده نمود.

 

صفحه صوتی ـ تصویری
در این صفحه بعد از قسمت عنوان صفحه مقدمه قرار دارد که در صورت دلخواه می توان متنی را به عنوان مقدمه تعیین نمود. سپس نام گروه صوتی ـ تصویری مشخص می شود و برای هر گروه می توان به تعداد مورد نظر فایل صوتی ـ تصویری تعیین نمود, با انتخاب هر فایل از طریق دکمه مربوطه, آن فایل در پوشه Images در مسیر وب سایت کپی می شود که این عملیات توسط رویه GettingSound انجام می شود
بعد از تعیین هر فایل و عنوان آن باید دکمه Add کلیک شود , به این ترتیب با فراخوانی رویه AddSound نام گروه صوتی ـ تصویری, عنوان و نام فایل صوتی ـ تصویری به ترتیب در آرایه های Title, Dateو ImageG که از نوع String هستند ذخیره می شوند. البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود.
بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شوند.
بعد از تعیین فایل های صوتی ـ تصویری مورد نظر برای یک گروه و به منظور داشتن یک گروه دیگر باید دکمه Add گروه کلیک شود. با این عمل فیلد عنوان گروه پاک شده و کنترل روی آن برای ورود نام یک گروه دیگر قرار می گیرد, در ضمن اینکه آرایه CountSound که تعداد فایل های صوتی ـ تصویری یک گروه را نگهداری می کند و متغیر GroupCount که تعداد گروههای صوتی ـ تصویری را نشان می دهد, مقداردهی می شوند.

در قسمت طراحی صفحه صوتی ـ تصویری در ابتدا اگر مقدمه ای برای این صفحه تعیین شده باشد در صفحه قرار می گیرد,البته با توجه به اینکه کاربر می تواند از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را تعیین نماید, برای جایگزینی مقدمه از تابع ReplaceText استفاده می گردد. سپس با توجه به تعداد گروههای صوتی ـ تصویری یک حلقه For وجود دارد که در داخل آن نیز یک حلقه While قرار دارد که به تعداد فایل های صوتی ـ تصویری هر گروه اجرا می شود و فایل های صوتی ـ تصویری را در صفحه قرار می دهد.با توجه به اینکه برای فایل های صوتی ـ تصویری از جدولی استفاده شده است که به منظور جلوگیری از شلوغ شدن

صفحه هر سطر آن فقط دو ستون دارد, به همین علت دستورات ایجاد ستون های جدول در حلقه While دوبار تکرار شده است که هر مرتبه یک ستون جدول طراحی می شود و پس از ایجاد هر ستون جدول اندیس حلقه یک واحد افزایش می یابد . البته قبل از اجرای دستورات ساخت ستون جدول در قسمت دوم متغیر حلقه با تعداد فایل های صوتی ـ تصویری هر گروه مقایسه می شود که اگر متغیر حلقه برابر تعداد فایل های صوتی ـ تصویری یا از آن بزرگتر باشد, کنترل از حلقه خارج شود. لازم به ذکر است از طریق یک نماد که به صورت لینک می باشد می توان فایل های صوتی ـ تصویری را با اجرای برنامه مناسب آن مشاهده نمود.

صفحه روزنامه ها
اگر این صفحه از وب سایت نوع خبری انتخاب شده باشد می توان با وارد کردن اطلاعات لازم آن را در وب سایت خود مشاهده کرد. در این صفحه بعد از عنوان صفحه, عناوین روزنامه ها و تاریخ آنها باید مشخص شود. در قسمت بعد می توان از هر روزنامه اخبار مورد نظر را در صفحه قرار داد که هر مرتبه بعد از تعیین اطلاعات عنوان خبر و شرح خبر باید دکمه Add کلیک شود. به این ترتیب با فراخوانی رویه AddTextNewsPaper که شامل ۴ پارامتر است سه پارامتر از نوع TEdit و یک پارامتر از نوع TMemo, اطلاعات مشخص شده برای نام, تاریخ روزنامه و عنوان و شرح خبر به ترتیب در آرایه های TitleP, Title, Date و Text که از نوع String هستند ذخیره می شود البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می شود

بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای عنوان و شرح خبر برای ورود اطلاعات خبر بعدی پاک می شوند. البته می توان از طریق دکمه تنظیم قلم مشخصات متن خبر مورد نظر مانند سایز, رنگ, نوع و غیره را تعیین نمود.

بعد از تعیین عنوان و شرح خبرهای مورد نظر از یک روزنامه و به منظور داشتن عناوین و شرح خبرهای روزنامه های دیگر باید دکمه Add گروه کلیک شود. با این عمل فیلدهای نام و تاریخ روزنامه پاک شده و کنترل روی فیلد نام روزنامه برای ورود نام یک روزنامه دیگر قرار می گیرد, در ضمن اینکه آرایه CountNews که تعداد اخبار هر روزنامه را نگهداری می کند, مقداردهی می شود و متغیر GroupCount که تعداد روزنامه ها را نشان می دهد, باهر مرتبه کلیک دکمه Add گروه یک واحد افزایش می یابد.

در قسمت طراحی صفحه روزنامه با توجه به تعداد روزنامه ها که توسط متغیر ) ( i نگهداری می شود ابتدا یک حلقه For عنوان و تاریخ روزنامه ها را در قسمت بالای صفحه درج می کند که عنوان روزنامه لینکی است به لیست اخبار آنها . سپس سطری با عنوان (بررسی اخبار روزنامه ها) وجود خواهد داشت و بعد از آن عنوان هر روزنامه و عنوان و شرح اخبار روزنامه ها قرار دارند که این قسمت صفحه هم توسط یک حلقه For با توجه به تعداد روزنامه ها که در داخل آن نیز یک حلقه While قرار دارد که به تعداد اخبار هر روزنامه اجرا می شود و عنوان و شرح اخبار روزنامه ها را در صفحه قرار می دهد, پیاده سازی می شود. با توجه به اینکه می توان برای شرح اخبار هر روزنامه قلم را به دلخواه تنظیم نمود برای قرار دادن شرح اخبار در صفحه از رویه ReplaceText استفاده می شود در این رویه ابتدا فونت صفحه با توجه به مشخصات قلم که تعیین شده است تنظیم می شود و سپس متن درج می گردد .

 

بعد از تعیین اطلاعات لازم در هر گروه باید دکمه Add کلیک شود که با این عمل رویه AddPictureSound فراخوانی می شود, این رویه با ۳ پارامتر از نوع Tedit, TMemo و String مقادیر عنوان گروه سرگرمی, توضیحات سرگرمی و نام فایل عکس یا فایل صوتی ـ تصویری را به ترتیب در آرایه های Title, Text و ImageG ذخیره می کند, البته در صورتی که هر کدام از مشخصات فوق تعیین نشده باشد آن محل از آرایه با رشته تهی مقدار دهی می گردد.
بعد از مقدار دهی آرایه ها اندیس آنها ) ( i افزایش می یابد و فیلدهای مربوطه برای ورود اطلاعات بعدی پاک می شوند. در این رویه همچنین آرایه ATypeFun با توجه به نوع سرگرمی انتخاب شده برای گروه و مقدار متغیر TypeFun مقداردهی می شود, در واقع محل (i) آرایه با مقدار متغیر TypeFun مقدار می گیرد. و نیز اگر سرگرمی انتخاب شده از نوع عکس باشد با فراخوانی رویه MakeHTMLPage یک صفحه HTML مجزا برای نمایش تصویر ساخته می شود, با توجه به اینکه متغیر HTML از نوع Boolean تعریف شده است در زمان انتخاب تصویر مقدار True می گیرد.

در قسمت طراحی صفحه سرگرمی یک حلقه For با توجه به تعداد گروههای سرگرمی که مشخصات آنها تعیین شده است و توسط متغیر ) ( i نگهداری می شود, اجرا می گردد که در آن ابتدا عنوان هر گروه در صفحه قرار می گیرد, سپس با توجه به مقدار آرایه ATypeFun در محل متناظر با متغیر حلقه, عکس یا فایل صوتی ـ تصویری در صفحه قرار می گیرد که یک حلقه If_Else این عملیات را پیاده سازی می کند. با توجه به اینکه می توان برای توضیحات سرگرمی قلم را به دلخواه تنظیم نمود برای قرار دادن توضیحات سرگرمی در صفحه از رویه ReplaceText استفاده می شود در این رویه ابتدا فونت صفحه با توجه به مشخصات قلم که تعیین شده است تنظیم می شود و سپس متن درج می گردد.

 

صفحات مصاحبه, انجمن و اخبار
روش پیاده سازی این صفحات از وب سایت نوع هنری مشابه صفحه مقاله وب سایت نوع علمی می باشد.
فقط باید توجه داشت که در هر صفحه اطلاعات مخصوص آن صفحه تعیین می شود وبعد از هر مرتبه تعیین آنها باید دکمه Add کلیک شود در تمام این صفحات رویه AddText فراخوانی می گردد.

صفحه گالری
روش پیاده سازی این صفحه از وب سایت نوع هنری مشابه صفحه آلبوم عکس وب سایت نوع خبری می باشد. فقط باید توجه داشت که در این صفحه اطلاعات مخصوص آن تعیین شود وبعد از هر مرتبه تعیین آنها باید دکمه Add کلیک شود در تمام این صفحات رویه AddPicture فراخوانی می گردد.

صفحه سایتهای مرتبط
روش پیاده سازی این صفحه از وب سایت نوع هنری مشابه صفحه سایتهای مرتبط وب سایت نوع علمی می باشد. فقط باید توجه داشت که در این صفحه اطلاعات مخصوص آن تعیین شود وبعد از هر مرتبه تعیین آنها باید دکمه Add کلیک شود در تمام این صفحات رویه AddTextSite فراخوانی می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد