بخشی از مقاله


قانون دالتون در مورد نيروهاي فشار جزئي
قانون دالتون اينگونه بيان مي كند كه در تركيبي از گازهاي مختلف كل نيروي فشار اعمال شده توسط تركيب عبارتست از مجموع نيروي فشار جداگانه هر گاز در صورتيكه ان گاز در همان درجه حرارت فضايي را اشغال كرده باشد . اين مورد به صورت تصويري مشخص شده است .
اين قانون براي تركيب هايي با حداقل فشار صرق مي كندو همينطور در مورد گازها و بخار نيز بكار مي رود .
گر عوامل و فاكتورهاي ديگري در مورد اينكه ها چه گازهايي در تركيب به كار ميروند ، وجود دارد .

Saturation Vapour Pressure
Consider vessel initially empty ( and hence under a vacuum) which is maintained at a contant temperature، fig 10 (a) . if a small quantity of water is sprayed into the vessel it will immediately evaporate to fill the whole volume with water vapour at low pressure. When further water is added ( the temperature still being maintained constant )the pressure will rise as more whater vapour is formed ، Fig 10 b. The process will continue until a point is reached at which water ceases to evaporate and will collect in the bottom of the vessel، Fig 10©.

فشار بخار اشباع :
به ظرفي كه در ابتدا خالي است و تحت درجه حرارت ثابتي قرار دارد در شكل 10 توجه كنيد . اگر مقدار كمي از آب به ظرف ريخته شود ، آب فورا تبخير مي شود تا كل حجم ظرف را با بخار آب در فشاري حداقل پر كند . وقتي آب اضافي افزوده مي شود . درجه حرارت هنوز ثابت است نيروي فشار همانطور كه بخار اب بيشتري تشكيل مي شود ، نيز افزايش مي يابد . شكل 10b اين فرايند تا زمانيكه عمل تبخير اب متوقف شود و بخار آب در ته ظرف جمع شود 10 c
The vessel now contain a volume which is completely saturated wich water ceased to evaporate is know as the ‘ saturated vapour pressure’.

در اين شرايط ظرف شامل حجمي از بخار آب كاملا اشباع شده است . فشار در اين حالت به عنوان فشار بخار اشباع شده ناميده مي شود.
If the temperature of the vessel was increased more water would reached. The additional moisture evaporated would cause an increase in pressure. Therefore.it may be concluded that the saturated vapour pressure is dependent only on temperature. Frome a series of such experiments it would be possible to produce a set of tables showing saturation vapour pressure and quantity of moisture evaporated at different remperatures.Such tables have been compiled from meteorological data and from part of tables which appear in the I.H.V.E guide .Extracts from this section of the Guide Would be of advantage when considering the remainder of this chapter.


اگر درجه حرارت ظرف افرايش يابد ، اب بيشتري از سطح ظرف بخار مي شود تا مجددا به حالت تعادل برسد تبخير رطوبت اضافي باعث افزايش فشار مي شود . از اينرو مي توان نتيجه گيري كرد كه فشار بخار اشباع شده تنها وابسته به درجه حرارت است با انجام دادن مجموعه اي از اين آزمايشات ايجاد مجموعه اي از ليست هاي و جه اول نشاندهنده فشار بخار اشباع و ميزان رطوبت شده در درجه حرارت هاي مختلف امكانپذير است . چنين فرصت هايي از داده هاي هوا شناسي جمع اوري مي شوند . و قسمتي اول در فهرست راهنماي I.H.V.E مشخص ميشود .


The vessel ، for the sake of simplicity ، was initially evacuated but it can be shown that the quantity of moisture evaporated would be the same if the vessal had initially contained a gas or a mixture of gases.
The result of this is that، provided the air is completely saturated with tables for any given temperature.


ظرف . به علت سادگي در ابتدا خالي است ولي مي توان نشان داد كه ميزان رطوبت تبخير شده به همان صورتي است كه ظرف در ابتدا با گاز و يا تركيبي از گازهاي پر شده است . نتيجه اين است كه ارائه هوا يا گاز كاملا با بخار آب اشباع شده است و فشار بخار اشباع شده را مي توان از جداول در هر درجه حرارتي گرفت
In the I.H.V.E.Guide the information appears under the headings similar to tjose shown in Fig.11.
The saturation vapour pressure is always the first reading in the columm of vapour and corres ponds to the temperature at the top of the page.


در راهنماي I.H.V.E اطلاعات تحت عناوين مشابه با شكل مشخص شده اند . فشار بخار اشباع هميشه اولين مورد در ستون فشار بخار است و مطابق و متناظر با درجه حرارت در قسمت بالاي صفحه است .
Actual Vapour Pressure
Now it has also been shown thet a Volume can contain less that saturation moisture quantity for a given temperature such as in Fig 10(b). Hence for any one temperature the air can hold any quantity moisture up to the maximum amount at satuation .With less than to saturation quantity of moisture، the partial pressure exwrted by to water vapour will be liss than satuation vapour pressure.


فشار واقعي بخار
هم اكنون مشخص شده است كه حجم مي تواند شامل حداقل مقدار رطوبت اشباع در درجه حرارت ارائه شده باشد . بنابراين در هر درجه حرارتي ، گاز يا بخار مي تواند هر ميزان از رطوبت بالاي حداكثر ميزان اشباع را دارار باشند . با حداقل ميزان اشباع رطوبت ، فشار جزئي اعمال شده توسط بخار آب كمتر از فشار بخار اشباع باشد .
In normal atmospheric condition the air is seldom complete saturated، so that the pressure is nearly always less than the maximum for the temperature. Such vapour pressures are know as actual vapour pressure.
در شرايط اتمسفر يك نرمال ، گاز يا بخار به ندرت كاملا اشباع مي شود ، بطوريكه فشار تقريبا نسبت به حداكثر درجه حرارت كمتر است . چنين فشار بخار به عنوان فشار واقعي بخار شناخته مي شود .
Relative Humidity
As an alternative the vapour pressure my be expressed as a percentage ao the maximum.in which case referred to as relative humidity Reative humidity.


رطوبت نسبي
همانند يك تغيير دهنده فشار بخار به صورت درصدي از ماكزيمم قابل بيان است و به عنوان رطوبت نسبي ارجاع داده مي شود .
100 فشار بخار اشباع / فشار واقعي بخار = رطوبت نسبي
Moisture Content
For each reading of actual vapour pressure there must be on know value of moisture quantity for a giv temperature. In air and water vapour mixtures this quantity is knowas the ، moisture cintent’and expressed in terms of mass of moisture per unit mass of air.
The quantity of moisture is generally amall so that in the Britishsystem of units moisture content is measured in grains ib.
There are 7000 grains to 1 1b.
In SI unite this quantity is expressed in terms of grams/Kilogram g/kg.or Kilogrammes/kilogramme kg/kg i.e a ratio.
ميزان رطوبت :
در خواندن ميزان هر فشار واقعي بخار ، بايد مقداري رطوبت براي درجه حرارت ارائه شده وجود داشته باشد . در تركيب گاز و بخار آب اين مقدار به صورت رطوبت تعريف مي شود و بر حسب حجم رطوبت در هر حجم گاز تعريف مي شود .
ميزان رطوبت آنقدر كم بطوريكه سيستم بريتيش ( انگليسي ) واحدهاي مقدار رطوبت در واحد اندازه گيري مي شود . كه 7000 گرينس معادل است .
واحد SL اين ميزان دو كيلوگرم / گرم و يا كيلو گرم / كيلوگرم بيان مي شود .


Mixture مخلوط
Dry airهواي خشك Dalton's Laws قوانين دالتون
Consideratioفاكتور
Constant ثابت
Quantityكميت
Added اضافه شده Processفرايند
Temperature دما Increasedافزايش
Evaporate بخار
Surfaceسطحي
Moisture رطوبت
Saturatedاشباع
Data داده
Vesselظرف
Completely به طور كامل
Informationاطلاعات
Exerted اعمال كردن
Relative humidityميزان رطوبت
Massجرم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید