دانلود مقاله قران وراه تشخیص هویت انسان

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان

قران وراه تشخيص هويت انسان


ايحسب الانسان الّن نجمع عظامه ،بلي قادراين علي ان نسوي بنانه ؛
يا انسان گمان مي کند که استخوانهاي اورا جمع نخواهيم کرد،آري ما قادريم که حتي (خطوط سر)انگشتان اورا موزون ومرتب کنم.1

کلمه حسبان از مصدر يحسب به معني ظن وپندار است. اگر استخوان را به صيغه جمع آورده فرمود انسان گمان کرده ما استخوانهايش را جمع نمي کنيم براي آن بود که کنايه باشد از زنده کردن همه مردگان واستفهام در اين آيه توبيخي است . ومعني آيه روشن است.

بلي ما قادريم آنرا جمع کنيم ،وکلمه (بنان)به معني اطراف انگشتان وبه قول بعضي خود انگشتان است وتسويه بنان صورتگري آن به همين صورتي است که مي بينيم که چه اسرار عظيمي در آن نهفته است،آري هيچ ابزارکاري در عالم نيست که در عين اينکه سنگين ترين وعظيم ترين کارها را انجام مي دهد ظريف ترين کار را هم انجام مي دهد. اگر باسکول است قيراط نيست ،اگر قيراط است باسکول نيست،اگر بلد وزر است پنس نيست واگرپنس است بلدوزر نيست .

بخلاف انگشتان آدمي که هم بيل وکلنگ را مي گيرد وکوه را ميکندوهم ريزتراين پيچ ساعت را جابجا مي کند. ومعني آيه اين است که آري ما استخوانها را جمع مي کنيم در حالي که قادريم حتي انگشتان اورا به همان صورتي که درخلقت اول داشت دوباره صورتگري کنيم.

واگر دربين اعضاء بدن بخصوص انگشتان را ذکر کرده شايد براي اين بوده که به خلقت عجيب آن که به صورت هاي مختلف وخصوصيات ترکيب وعدد درآمده وفوائد بسياري که به شمارنمي آيد بر آن مترتب مي شود،مي دهدومي ستاند، قبض وبسط وسير حرکاتي لطيف واعمالي دقيق وصنايعي ظريف داردکه با همان ها انسان از سير حيوانات ممتاز مي شود . علاوه برشکلهاي گوناگون وخطوطي که لايزال اسرارش براي انسان کشف مي شود. بعضي از مفسراين گفته اند که مراد به تسويه بنان اين است که انگشتان دست ها وپاها را شي واحد کندبدون اينکه از هم جدا باشند.همانطور که دست وپاي شتران را چنين کرد،آن وقت ديگر انسان نمي تواند کارهاي گوناگوني را که با داشتن انگشتان انجام مي دهد،انجام دهد.ولي وجه قبلي بهتر به نظر مي رسد.2

کلمه (حسب) درصيغه هاي مختلف درقرآن آمده وبه معني گمان وپنداري بي اساس است. وبدان معني است که شک انسان،ومشکل اوکفر ورزيدن به قيامت مي باشد. وبدان سبب است که نمي تواند حقيقت بازگشت به زندگي را پس از مردن وبه صورت پاره هاي ازهم جدا واستخوانهاي پوسيده درآمدن وبا گذشت زمان صورت خاک پيدا کردن را فهم کند. وهنگامي که خودرا ناتوان از جمع وفراهم کردن استخوانهاي مردگان مي بيند چنين کاري نشدني تصور مي کند.

ولي اگر پروردگار را چنان که شايسته است بشناسد،تصور او دگرگون مي شودوبه آخرت ايمان مي آوردواين گفته پروردگارش را تصديق مي کندکه :

بلي قادراين علي ان نسوي بنانه
آري ، توانايي آن را داريم که انگشتان اورا چنان که شايسته است بسازيم.

وآنچه نزديکتر به ذهن است اين که تسويه دراين جا به معني آفريدن کامل است،بدان گونه که انگشتان به خلقت وکمال نخستين خود،پس از مردن و به صورت خاک بدل شدن باز گردند. يعني اين که نه تنها خداوند قادر براين کار است بلکه مي تواند برآن گوشت بپوشاند و زندگي را به آن بازگرداند.و از آنجا كه انگشتان وجه تميز دست انسان است با دقت و زيبايي خاصي ساخته شده است .مخصوصاانگشتان كه نقش بزرگي را در زندگي انسان ايفا مي كند.بعضي اين آيه را پيشگويي از يک حقيقت علمي درنظر گرفته اند که از آن درقانون جنائي استفاده فراواني مي شود.

وديگر اينکه اين آيات ما را به اين نکته متوجه مي سازد که انسان پس از مرگ به عدم ونيستي تحول پيدا نمي کند. ودرآفراينش دوم يعني رستاخيز،اين ذرات را گرد آوري ودرکنار يکديگر قرار مي دهد،وخدا داناست.3

در روايتي آمده است که يکي از مشرکان عرب که درهمسايگي پامبر (صلي الله عليه و آله) زندگي مي کرد به نام (علي ابن ابي ربيعه ) خدمت حضرت آمد وازروز قيامت سؤال کرد که چگونه است؟ وکي خواهدبود؟ سپس افزود : اگر آن روز را من با چشم خودم ببينم ،باز تصديق تو نمي کنم ،وبه تو ايمان نمي آورم !آيا ممکن است خداوند اين استخوانها را جمع آوري کند؟!

اينجا بود که آيات فوق نازل شد وبه او پاسخ گفت،نظير اين معني درآيات ديگر قرآن نيز به چشم مي خورد از جمله در سوره يس،آيه 78. يکي از منکران معاد قطعه استخوان پوسيده اي را به دست گرفته بود وبه پيغمبر مي گفت: چه کسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي کند؟

اما بايد ببينيم که چرا روي استخوانها تکيه شده است؟

به اين خاطر است که:
اولا:ً دوام استخوان بيش از ساير اعضاء مي باشد ولذا هنگامي که بپوسدوذرات غبارش پراکنده گردد اميد بازگشت آن درنظر افراد سطحي کمتر است.

ثانياً : استخوان مهمترين رکن بدن انسان مي باشد،چراکه ستونهاي بدن را استخوانها تشکيل مي دهند ودربدن انسان از عجايب خلقت خداوند محسوب مي شود.

«بنان» درلغت هم به معني انگشتان آمده وهم به معني سر انگشتان ودرهر دو صورت اشاره به اين نکته است که نه تنها خداونداستخوانها را جمع آوري مي کند وبه حال اول باز مي گرداند بلکه استخوانهاي کوچک وظريف ودقيق انگشتان را همه درسر جاي خود قرار مي دهد وازآن بالاتر خداوند حتي سر انگشتان اورا به طور موزون به صورت نخست باز مي گرداند.4

به هر حال از نکاتي که ازاين آيه ،مي توان اشاره به آن باشد کشف مهمي است که در عصر مانسبت به خطوط سر انگشتان شده است،زيرا اين معني مسلم شده که اين خطوط معرف شخص او مي باشد . وازهرامضائي اطمينان بخش تر ودقيق تر مي باشد. امضائي که هيچ کس نمي تواند اورا جعل کند . به همين دليل در عصر ما مسأله انگشت نگاري به صورت علمي درآمده است. وتناسب اين معني با مسأله قيامت اين است که دردنيا نيز دردادگاه ها بهره مي گيرند ودرآخرت هم در دادگاه بزرگ عدل الهي از آن استفاده مي شود.

نتيجه بحث:
هدف اصلي قرآن اين نيست که با انسانهاي خردمنداز مشکلات جهان آفراينش وحقائق علمي گفتگو نمايد بلکه آن کتابي است که هديت وارشاد مردم را در شئون زندگي ديني ودنيوي آنان بعهده دارد.

ولي خوشبختانه آيات قرآن تعبيرات دقيق واشارات رمزي به حقايق زيادي در مسائل طبيعي ،طبي ،جفرافيائي نموده است که اينها هم خود دليلي بر اعجازقرآن ووحي الهي مي باشد.علاوه برآن قرآن معجزه جاويداني است که درتمام اعصار، دانشمندان جهان به فراخوردانش واطلاعات خود از آن بهره مند شوند وبهره رساني ونورافشاني آن به قشري وجمعيتي ويا دوره وزماني مخصوص نباشد ومفسرين عاليقدر که با امکانات وتجهيزات علمي کافي قرآن را مطالعه کرده وبررسي مي نمايند هر روز حقايق تازه وشگفت انگيزتري ازآن استخراج مي نمايند. البته ازکتابي که ازجانب خداي نامتناهي براي هدايت بشر فرستاده شده جز اين انتظار نمي رود ومانند آفتاب که دليل وراهنماي خودمي باشدحقيقت وواقعيت خود را نشان دهد.

پيامبر اسلام مي فرمايند: قرآن ظاهري زيبا،وباطني عميق دارد،شگفتي هاي آن پايان ناپذير وتازه هاي آن کهنه نمي شود. واين حقيقت را به هر انسان بي نظري ثابت مي کند که اين کتاب بزرگ يعني قران محال است ساخته مغز بشري باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ارائه یک روش ترکیبی از بیومتریک و رمزنگاری در پروتکل تشخیص هویت سیستم خودپرداز بانکها

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر این مقاله به کاربردهای علم زیستسنجی((Biometric در روشهای شناسایی و تایید هویت یک فرد از طریق تکنولـوژی اثـر انگشـت توسـط یـک سیستم خودپرداز بانک میپردازیم. همچنین به ارائه یک پروتکل تایید هویت ترکیبی مبتنی بر رمزنگاری (Cryptography) کارت هوشمند با استفاده از تکنولوژی اثرانگشت در طراحی سیستمهای خودپردا ...

دانلود مقاله تشخیص هویت براساس عنبیه چشم با استفاده ازتبدیل موجک و SVM

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
چکیدهدراین مقاله با توجه به اهمیت مقوله هویت سنجی، عنبیه چشم به عنوان پارامتری یکتا برای این مهم استفاده شده است. اگرچه تکنیک های مدرن شناسایی بسیارمتنوع است اما هریک از آنها دارای مزایا ومعایبی می باشند که بدون شک فضای توسعه علم در آنها گشوده می باشد. در این مقاله باتوجه به اینکه تصاویر دیتابیس CASIA مورد اس ...

دانلود فایل پاورپوینت سرورهای تشخیص هویت

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : دسترسی های غیر مجاز داده های بسیار مهم و حیاتی نیاز به کنترل ورود و خروج پروسس های با قابلیت ایجاد تغییر در منابع سیستم های دارای اهمیت و نیز مشخص کردن میزان دسترسی آنها تبادلات امن اطلاعات و مشکل استراق سمع اطلاعاتی! اسلاید 2 : ریشه لغت (Authentic) صحیح ...

دانلود فایل پاورپوینت تشخیص هویت با تحلیل تصاویر عنبیه چشم

PowerPoint قابل ویرایش
32 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه و اشاره به بیومتریک(4) تعریف علم بیومتریک(6) انواع بیومتریک(8) بیومتریکهای فیزیولوژی و بیومتریکهای رفتاری(10) کاربردهای بیومتریک(11) عنبیه چیست(21) عنبیه نگاری(23) چه چیز عنبیه را منحصر به فرد میکند(35) نتیجه گیری(36) فهرست منابع(37) اسلاید 2 ...

مقاله استفاده از تکنیک های پردازش موازی با استفاده از پردازنده های گرافیکی در تشخیص هویت با کمک الگوهای عنبیه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از تکنيک هاي پردازش موازي با استفاده از پردازنده هاي گرافيکي در تشخيص هويت با کمک الگوهاي عنبيه خلاصه : در اين مقاله روش جديدي براي تشخيص هويت با کمک الگوهاي عنبيه ارائه شده است . براي شناسايي مرزهاي داخلي و خارجي عنبيه - مرز عنبيه با مردمک و مرز عنبيه با صلبيه - از تبديل هاف دايره اي و سپس تبديل مخ ...

مقاله چالشها در تشخیص فعالیت انسان با استفاده از سنسورهای پوشیدنی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چالشها در تشخیص فعالیت انسان با استفاده از سنسورهای پوشیدنی   چکیده تشخیص فعالیت انسان با استفاده از سنسورهای پوشیدنی یکی از موضوعات بسیار مهم در محاسبات فراگیر است که در زمینههای مختلف از جمله بهداشت و درمان، ورزشی، نظارتی، مراقبتی و نظامی و... کاربرد دارد. رهیافتهای به کار گرفته شده در تشخیص فعالیت شام ...

مقاله ارائه روش ترکیبی از اثرانگشت و مشخصات فردی با استفاده از منطق فازی برای افزایش امنیت و تشخیص هویت کاربر در سیستم های خودپرداز

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه روش ترکیبی از اثرانگشت و مشخصات فردی با استفاده از منطق فازی برای افزایش امنیت و تشخیص هویت کاربر در سیستم های خودپرداز چکیده با توجه به گسترش روزافزون سیستمهای الکترونیکی بانکی هر شخص با داشتن رمز عبور وکـارت بـانکی خـود براحتـی قـادر بـه برداشت از حساب خود می باشد، اگرچه استفاده از کارت های اعتبار ...

مقاله تشخیص چهره انسان براساس مدل رنگ پوست و تصویر باینری با استفاده از فضای رنگ RGB و HSV

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تشخیص چهره انسان براساس مدل رنگ پوست و تصویر باینری با استفاده از فضای رنگ RGB و HSV چکیده تشخیص چهرهی انسان پایهی تمام سیستمهای پردازش چهره میباشد. در این مقاله یک روش جدید و سریع برای تشخیص چهرهی انسان پیشنهاد شـده است که میتواند به سرع ...