بخشی از مقاله

چکیده:

با توجه به اهمیتی که راست گویی به عنوان یک کرامت اخلاقی دارد وزمینه ی بسیاری از نا بهنجاری ها و گناهان را از انسان دور می کند وریشه ی آن در کودکی پا می گیردواین در حالی است که باید ریشه های روغگویی را شناسنایی کرد وآن را از همان دوران ابتدایی زندگی کودک ریشه کن کرد لزا این ضرورت را ایجاد نموده که د راین تحقیق به آن پرداخته شوددر این مقاله طبق نتایج به دست آمده علل دوغ گویی عبارتند از :ترس ، اجبار،الگوهای نا مناسب ،احساس حقارت،نیاز های ارضاء نشده که دراین این عوال شنسنایی وسپس به مقابله با آن پرداخته شده است روش به کار رفته در این مقاله تلفیقی از روش کتابخانه ای ومنابع دیگر اطلاعاتی است.

کلمات کلیدی :راست گویی ،کودک ،دروغ گویی، نابهنجاری

مقدمه

دروغ گویی یک صفت ناپسند است که بعضی از کودکان و بزرگسالان بدان مبتلا هستند و در میان بعضی چنان شایع است که گویی به صورت عادت تلقی می شود اکثر والدین از این امر شکایت دارند و علی رغم این که تمام امکانات خود را برای تربیت صحیح فرزندشان بکار برده اند و برای راست گویی آنان از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند، با این وجود، فرزندشان دروغ می گوید . باید توجه داشت که این لغزش از دوران کودکی پایه گذاری شده است ; زیرا وقتی کودک در روزهای اول زندگی توانایی سخن گفتن را پیدا می کند و قادر به حرف زدن می شود، حتی اگر دروغ بگوید، چون سخن او برای والدین شیرین است، در نتیجه، با خنده و شادی از او استقبال کرده و او را مورد تشویق قرار می دهند; غافل از این که همین امر موجب رشد این نابهنجاری در کودک می شود و بدین سان شخصیت کودک شکل می گیرد.

پیشینه ی تحقیق

یا شناسایی کننده دروغ از سال 2003 با بررسی رفتار روانی مغز می تواند به تشخیص درست گویی یا دروغ گویی کمک . کنددانشمندان نواحی ای از مغز که تحت تاثیر دروغ ها و فریبکاری های افراد قرار می گیرند را مشخص کرده و چگونگی فعالیت امواج مغز در زمانیکه فرد تصمیم به دروغ گویی و فریب دادن می گیرد را دقیقا مورد بررسی قرار دادندکالیفرنیا انجام شده و به مدت بیشتر از سه سال به طول انجامید توسط گروه تحقیقاتی دکتر USC در این مطالعات که در دانشگاه واندامیا واندامیا می گوید : "ما در پی آزمایشات دریافتیم که هیچ محل شیطانی ای در مغز وجود ندارد که تصمیم به دروغگویی از آنجا ". سرچشمه بگیرد آنچه که در میان تمامی مردم مشترک می باشد اینست که دروغگویی با یک تصمیم همراه است و در طول کمتر از 800 میلی ثانیه ما". تصمیم می گیریم که یک پاسخ درست را با یک دروغ جایگزین کنیم به آنالیز اشکال امواج مغزی تعدادی داوطلب در زمانیکه تصمیم به دروغ گفتن می گرفتند پرداخته شد - Vendemia -

یک سئوال اساسی"
سوال اساسی ایکه در اینجا مطرح می شود اینست که آیا مغز انسان پس از دروغ گفتن شفافیت و سرعت العملی که در زمان راستگویی دارد را حفظ می کند یا خیر؟

.متاسفانه جواب منفی است دانشمندان با قاطعیت ثابت کرده اند که سرعت عملکرد مغز انسان در زمان دروغ گفتن کاهش می یابد زیرا دروغ گفتن زمان بیشتری تا.راست گفتن می گیرد واندامیا می گوید ما هنوز از علت این مساله کاملا آگاه نیستیم ولی فکر می کنیم که فعالیت های مغز در زمان دروغ گفتن بیشتر می.باشد و مطمئن هستیم که این قضیه با حافظه افراد و محدودیت آن در ذخیره سازی اطلاعات رابطه مستقیم دارد این گروه تحقیقاتی بر روی فعالیت های اعصاب در زمان دروغ گفتن نیز مطالعاتی انجام دادند. آنها یک مدل موی مصنوعی که شامل .مقداری الکترود بود را روی سر داوطلبین قرار دادند .

این وسیله امواج مغز را اندازه گیری کرده و داده ها و شکل موج های مغزی زیادی از گفته های داوطلبین تولید می کرد یک تئوری جدید راجع به دروغ گفتن .تمامی اطلاعات بدست آمده از این آزمایشات موجب شد گروه تحقیقاتی دکتر واندامیا یک تئوری در مورد دروغ گفتن ارئه دهند دلایل و محرک های زیادی برای انسان وجود دارد که موجب دروغگویی وی می شود، از جمله نحوه تربیت اشخاص، عادت به دروغگویی در دوران کودکی و قدرت حافظه افراد. به عقیده این گروه تحقیقاتی حافظه نقش اساسی در دروغ گفتن ایفا می کند مثلا یک دزد باید.بتواند خاطره عمل جرم خود را به هنگام دروغ گفتن نادیده بگیرد و به طور موقتی از یاد ببرد این گروه محققین در پی این هستند تا بتوانند تفاوت های اشکال امواج مغز را در زمان دروغگویی و راستگویی به نحوی الگو بندی کنند که در آینده در دادگاه ها به طور جدی قابل استناد باشد

تعریف دروغگویی کودکان

دروغگویی زمانی اتفاق می افتد که آنان  می خواهند چیزی را توصیف نمایند یا به اصطلاح آرزویی کنند که واقعیت آن چیزی بود که می خواستند.در سنین 6 یا 7 سالگی کودکان از زشتی این کار مطلع می شوند. دروغمعمولاً بیان خلاف واقع و یا کتمان یک واقعیت است بنا براین بین این دو جنبه تمایز قایل شویم .بیان خلاف واقع ،ممکن است از روی عمد و یا به واسطه عدم قدرت تشخیص واقعیت باشد مثلاًکودکی. ممکن است چهار کودک را در کوچه دیده باشد و عده آنان را هفت نفر ذکر کند. یک دلیل این بیان غیر واقعی می تواند عدم قدرت تمیز بین 4 و7 باشد و دلیل دیگر این است که او میخواهد بگوید عده بچه ها یی را که دیده خیلی بوده بنابراین آن را افزونتر از واقع بیان کند. بدیهی است که در این قسمت زمینه ذهنی،پیامد های رفتاری و تربیتی  را مد نظر قرار دهیم و اگر مسأله عدم تشخیص یا درک ذهنی باشد در این صورت اطلاق درغگویی بعید به نظر می رسد .

در مقابل کتمان واقعیت نوعی از دروغگویی است که مستلزم تواناییهای ذهنی بیشتر در کودکان است و معمولاً از سنینی بروز می کند که کودک ضمن برخورداری از توان استفاده از
برخی از سمبل ها و علایم  در افکار و اعمال خود،تجارب و یادگیریهایی در این زمینه دارد و از پوشیدن واقعیت به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفهایش بهره می گیرد . دروغگویی مانند بیماریهای دیگر روانی و عاطفی ابتدا از یک مسئله ساده و کوچک آغاز می شود و چنانچه به موقع درمان نشود به یک بیماری روحی تبدیل می شود .یکی از عوارض و مشکلات دروغگویی ، بی اعتباری و سل ب اعتماد مردم است . دروغ اعتماد دو جانبه بین افراد را از بین می برد و به آن لطمه می زند و سبب بدبینی می گردد .

همچنین فاش شدن دروغ شخص باعث می شود تا آبروی او بریزدو ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد .دیگر اینکه سخن فرد دروغگو را حتی در مواردی که راست هم بگوید ، باور نمی کنند .علاوه بر همه اینها دروغ موجب دردسر و زحمت برای دروغگو و دیگران است و از عوارض آن از بین رفتن ایمان شخص و گمراهی می باشد .دروغ مانعی برای خودشناسی فرد استافراد. دروغگو غالباً خودشان را غیر از آنچه هستند نشان می دهند .آنها بر اثر تکرار دروغگویی باورشان می شود که واقعاً دارای توانایی هایی هستند و دروغ هایی را که درباره خودشان و دیگران گفته اند باور می کنند و به عنوان حقیقت می پذیرند .برای بازداشتن کودک از دروغگویی و اصلاح رفتار آنان باید روش برخورد باتوجه به موقعیت انتخاب شود که برخی از روشها به اختصار عبارت است از:

-نشان دادن ارزش راست گفتن

در وهله اول کودک باید دریابد که دروغگویی کار نادرست و ناپسند و راستگویی عملی باارزش و پسندیده است . کودک باید ارزش راست گفتن را درعمل تجربه کند . والدین و مربیان نباید در برابر دروغهای کودکان برآشفته شو ند و او را کتک بزنند . بیان نتایج زشت و تلخ دروغگویی به صورت داستان برای آنها می تواند در آموزش عواقب تلخ دروغگویی مفید واقع شود. همچنین اگر والدین و مربیان، کودک را در خلوت - نه در جمع - در جوی محبت آمیز و پرعطوفت با مضرات و نتایج دروغگویی آشنا سازند و به پند دادن او بپردازند، در جلوگیری و نیز درمان دروغگویی می تواند مؤثر باشد.

:اجازه ی بیان احساسات

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید