بخشی از مقاله

مطالعه مقايسه اي رابطه همبستگي بين نسبتهاي فعاليت و ارزش افزوده اقتصادي در شركتهاي خودروسازی و داروسازی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چكيده :
ظهور شرکتهای سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و تفکیک مالکیت از مدیریت، طرح ضرورت مدلهای ارزیابی عملکرد را ایجاب نمود. در راستای طراحی مدلهای مذکور مبانی حسابداری و اقتصادی نقش بسزایی را در حوزه حسابداری و امور مالی به عهده دارند این تحقیق درصدد است تا رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای فعالیت را به عنوان دو معیار

ارزیابی عملکرد بررسی کند.صنعت خودرو سازی و داروسازی به عنوان صنایع فعال در سازمان بورس اوراق بهادار جهت تحقیق حاضر انتخاب شده روش تحقیق توصیفی همبستگی است.فرضیه ان تحقیق به صوت زیر می باشد:بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نسبتهای فعالیت رابطه معنی داری وجود دارد.جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون نرمالیتی کلموگروف ـ اسمینوف و جهت بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهاي فعاليت از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای رد یا قبول فرضیه ها از آزمون –P مقدار استفاده شده است. به منظور برازش دادن یک مدل رگرسیون خطی برای تبیین ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از نسبتهای فعالیت یا کارآیی از روش رگرسیونی Back ward استفاده شده است.و نتایج زير حاصل گردیده است:بین نسبتهای فعاليت برارزش افزوده اقتصادی در صنعت دارویی رابطه معناداری وجود دارد و در صنعت خودرو بین نسبت گردش موجودی کالا و نسبت گردش دارائیهای ثابت و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد ولی بين نسبت گردش کل دارائیها و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد.
واژه های کلیدی:
نسبتهای فعالیت، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات، نرخ بازده سرمایه، سرمایه، نرخ هزینه سرمایه


مقدمه
با توجه به تغييرات تكنولوژي و تغيير و تحولات بنيادي در شرايط اقتصادي و تجاري بين ملتها ، سرمايه گذاران در واحدهاي تجاري به دنبال كسب منافع بيشتر و كسب بازدهي از سرمايه هاي خود مي باشند لذا معيار اساسي از ديدگاه سرمايه گذاران جهت اينكه سرمايه هاي خود را به جاي ديگر انتقال ندهند معيار ايجاد ارزش افزوده و به عبارتي ثروت آفريني است . لذا مديران اجرايي در شركتها نمي توانند نسبت به بازار سرمايه بي تفاوت باشند در غير اينصورت مديران نه تنها سرمايه هاي جديد را نمي توانند جذب كنند بلكه سرمايه هاي موجود را از دست خواهند داد . با توجه به پيشرفت روز افزون و موضوع رقابت جهاني ، مديران بايستي سازمان را شناخته وتغييرات محيطي را بررسي نمايند تا اينكه سرمايه هاي موجود سازمان را به مسيري در جهت ثروت آفريني سوق دهند كه تداوم فعاليت خود را در بازار سرمايه حفظ نمايند .


معيار و مقياسي كه مي تواند عملكرد مديران واحدهاي تجاري را مورد ارزيابي قرار دهد مقياس ارزش افزوده اقتصادي (EVA) است1 .

از اين رو در اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع هستيم كه آيا مي توانيم از نسبت هاي فعاليت به جاي ارزش افزوده اقتصادي(EVA) ( البته نه جايگزين آن شود بلكه تقريب يا بر آوردي از آن صورت گيرد) جهت ارزيابي عملكرد شركت استفاده نماييم يا خير؟ چنانچه رابطه اي بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نسبتهاي فعاليت وجود داشت از اين نسبتها استفاده نماييم چرا كه برخي از معيارهاي سنتي از قبيل سود حسابداري بر اساس بهاي تمام شده تاريخي در حال حاضر معيار اساسي و شايسته اي براي ارزيابي عملكرد مديريت نمي باشد.


چنانچه در ارزيابي عملكرد مديريت ، از شاخص و معيار صحيح استفاده نشود به طور كلي در فعاليتهاي شركتها و موسسات انتفاعي امكان تطبيق نتيجه كسب شده با معيار شاخص وجود نخواهد داشت.
بيان مساله :
هدف اساسي اغلب شركت ها به حداكثر رساندن ثروت سهامداران آن شركت است.پيتردراكر درمجله هاروارد بيزنيس اين چنين عنوان نموده است :
تازماني كه سود تحصيل شده توسط يك شركت بيش ازهزينه سرمايه اش نباشد،اين شركت زيان ده است حتي اگر در صورت هاي مالي سود نشان دهد واز اين بابت ماليات پرداخت كند.
از عوامل مطرح شدن اين مفهوم مي توان به نياز مديران در اگاهي يافتن از عملكرد بخشهاي تحت پوشش خود و نقش هزينه سرمايه در اين بين اشاره كرد .
ارزش افزوده اقتصادي (EVA) با كم كردن هزينه فرصت حقوق صاحبان سهام از سود خالص به دست مي آيد بنابراين معياري است كه هزينه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را در نظر مي گيرد . بر اساس اين معيار ارزش شركت مستقيما به عملكرد مديريت بستگي دارد ،در حاليكه ساير معيارهاي اندازه گيري قادر به چنين عملي نيستند .
در واقع EVA يكي از معيار هاي اندازه گيري عملكرد است كه از حاصلضرب شكاف نرخ بازده ونرخ ميانگين موزون هزينه سرمايه بر سرمايه به كار گرفته شده اول هر دوره به دست مي آيد. به عبارت ديگر EVA مازاد سود خالص عملياتي بعد از ماليات نسبت به هزينه سرمايه منابع تامين مالي واحد تجاري است .بر اين اساس اگر سود خالص شركتي برابر با هزينه فرصت سرمايه به كار گرفته شده باشد،شركت هيچ ارزشي ايجاد نكرده است حتي اكر مبلغ سود آن قابل ملاحظه باشد .
در كل روشهاي مختلفي براي اندازه گيري عملكرد وجود دارد كه 1مي توان آنها را در چهار دسته اصلي طبقه بندي كرد :
1-در روش اول ، عملكرد با استفاده از اطلاعات حسابداري اندازه گرفته مي شود
2- روش بعدي استفاده از ارقام واقعي به منظور اندازه گيري عملكرد شركتها و مديران آنها است كه با تلفيق يا تركيبي از ارقام گزارش شده در صورتهاي مالي و ارزشهاي بازار بدست مي آيد . نسبت قيمت به سود (ضريبPIE ) ، نسبت ارزش بازار دارايي ها به ارزش دفتري آنها (ضريب يا نسبتQ توبين ) و ميزان ارزش بازار هرسهم ، از مهمترين اين معيارهاست .
3- روش بعدي استفاده از نظريه ها و تكنيك هاي ارايه شده در دانش مديريت مالي است .
4- آخرين دسته از معيارهاي اندازه گيري عملكرد به معيارهايي از قبيل EVA و REVA 2 كه بااستفاده از اطلاعات اقتصادي محاسبه مي شوند تعلق دارد .
دلايل اهميت موضوع
باتوجه به مزاياي ارايه شده در مورد EVA ،اهميت تعيين و محاسبه آن را مي توان از زواياي مختلفي مورد بررسي قرار داد . از ديدگاه سرمايه گذاران از بابت سنجش توان شركتها در افزايش ثروت آنها ، از ديد اعتبار دهندگان در ارزيابي توان شركتها در باز پرداخت تعهدات سررسيد شده در كنار افزايش ارزش شركت ، از نظر كل اقتصاد به جهت ارزيابي كارآيي و بهره وري فعاليتهاي شركتها و نيز تاثير ارزش افزوده آنها در رشد اقتصادي جامعه و نيز ارزش اطلاعاتي آن براي بازار سرمايه ، بخشي از اين موارد است .
اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق بررسي وجود همبستگي بين EVAبا نسبت هاي فعاليت (بهره وري ) شركتهاست كه مي تواند در ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي و در نهايت ارزيابي بهروري شركت توسط استفاده كنندگان صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته و در تعيين استراتژيها ، خط مشي و راهكارهايي كه به بهبود EVA شركت مي انجامد به مديران كمك نمايد و در سياستهاي كلان دولت براي دستيابي به اهداف و برنامه هاي كلان به عنوان ابزاري موثر مورد استفاده قرار گيرد .
محاسبه EVA
EVA = (r-c) × capital = (r×capital) – ( c× capital) = NOPAT – ( c× capital)
در فرمول محاسباتی فوق عناصر با تعاریف زیر وجود دارند:
نرخ بازده = r
یک تعریف خاص از سرمایه= capital نرخ هزینه سرمایه ای= c
سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات=NOPAT
نکته قابل توجه این فرمول این است که نرخ بازده سرمایه با نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) متفاوت است.
نرخ بازده دارائیها(ROA) براساس سود خالص و دارائیهای شناسایی شده براساس مفاهیم و مفروضات حسابداری محاسبه می شود.در حالیکه نرخ بازده سرمایه با انجام تعدیلات در سود خالص حسابداری و دارائیها جهت رسیدن به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) و سرمایه (capital)محاسبه می شود.
بنابراین با توجه به آنچه بیان شد نرخ بازده سرمایه از تقسیم سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) به کل سرمایه به کار رفته در شرکت (capital) محاسبه می شود.

18 مزاياي ارزش افزوده اقتصادي(EVA)
1- ارزش افزوده اقتصادي رابطه نزديكي با خالص ارزش فعلي(NPV) دارد.
2- ارزش افزوده اقتصادي مديران ارشد سركت را نسبت به معياري كه بيشتر تحت كنترل آنها است پاسخگ. مي كند.
3- ارزش ازفزوده اقتصادي از طريق همه تصميماتي كه مديران كه مديران شركت هاي اتخاذ مي كنند. تحت تاثير واقع مي شود.
4- ارزش افزوده اقتصادي معيار مناسبي جهت تعيين پاداش مديران مي باشد.
5- ارزش افزوده اقتصادي با ارزش بازار شركت در ارتباط است.
6- ارزش افزوده اقتصادي نشان مي دهد كه ارزش شركت مستقيماً به عملكرد مديريت بستگي دارد.
7- ارزش افزوده اقتصادي مي تواند مبنائي براي تعيين اهداف سرمايه گذاري در پروژه ها قرار گيرد.
معايب ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادي شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه مي باشد كه مشكل است.
2- ارزش افزوده اقتصادي معمولاً بر اساس ارقام تاريخي محاسبه مي شود.
3- گاهي اوقات تجزيه و تحليل ارزش افزوده اقتصادي غير عملي است مثلاً براي شركت هائي كه تازه راه اندازي شده اند يا براي شركت هاي سرمايه گذاري، تجزيه و تحليل ارزش افزوده اقتصادي (EVA) مناسب نيست.

سوابق تحقيقات تجربی
وست و ورثينگتون (west &Worthington2004)
محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي را براي 110 شركت استراليايي براي سالهاي 1998-1992 ميلادي با محتواي اطلاعاتي سود باقي مانده، جريان نقدي عملياتي و سود قبل از اقلام غير مترقبه، بهتر از ساير معيارها عمل مي كند. در اين تحقيق، سود قبل از اقلام غير مترقبه و ارزش افزوده اقتصادي به ترتيب داراي بيشترين و كمترين ارتباط با بازده سهام بود. در محتواي فزاينده اطلاعاتي بررسي شد كه آيا ارزش افزوده اقتصادي نسبت به سود باقي مانده و جريان نقدي عملياتي، قدرت توضيح سود را بيشتر مي كند يا خير؟ تجزيه و تحليل نشان داد كه ارزش افزوده اقتصادي داراي محتواي فزاينده اطلاعاتي بيشتري نسبت به سود باقي مانده و جريان نقدي عملياتي است.
عالی پور (1382)
آقاي محمدرضا عالي پور در سال 1382 رابطه همبستگي بين اندازه شركت و عملكرد مرتبط با EVA در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در صنعت سيمان مورد بررسي قرار داد. جامعه آماري اين تحقيق شامل شركت هاي فعال در صنعت سيمان طي سالهاي 80 تا 81 بود كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند. محقق براي آزمون فرضيه از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t استيودنت استفاده كرد. نتيجه تحقيق او نشان داد كه رابطه همبستگي قوي بين اندازه شركت و عملكرد مرتبط با EVA برقرار است.
5 فرضيه هاي تحقيق
اين تحقيق يك فرضيه اصلي به شرح زير دارد:
بين نسبت هاي فعاليت يا كارايي در یک واحد تجاری و ارزش افزوده اقتصادي خلق شده توسط آن واحد رابطه معني دار وجود دارد.
فرضيه فوق به سه فرضيه فرعي تقسيم ميشود:
فرضيه فرعي 1:" بين نسبت گردش موجودي كالا در يك واحد تجاري و ارزش افزوده اقتصادي خلق شده توسط آن واحد رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي 2:" بين نسبت گردش دارايي هاي ثابت در يك واحد تجاري و ارزش افزوده اقتصادي خلق شده توسط آن واحد رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي 3:" بين نسبت گردش كل دارايي ها در يك واحد تجاري و ارزش افزوده اقتصادي خلق شده توسط آن واحد رابطه معني داري وجود دارد.
قلمرو تحقيق:
1-6-1 قلمرو موضوعي :
اين تحقيق از لحاظ موضوعي رابطه ي همبستگي ارزش افزوده اقتصادي را با نسبتهاي فعاليت در شركتهاي خودروسازي و داروسازي مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-6-2 قلمرو مكاني :
اين تحقيق بر اساس اطلاعات حاصله از صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انجام شده است. لذا به دليل وجود داده هاي مربوط به اين شركتها در بورس تهران، مكان تحقيق بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
1-6-3 قلمرو زماني:
فلمرو زماني اين تحقيق مربوط به سالهاي 1383 لغايت 1387 مي باشد.
روش تحقيق
از آنجا كه هدف در اين تحقيق بررسي وجود همبستگي بين نسبتهاي فعاليت ( كارآيي) و EVA است، روش انجام اين تحقيق از نوع تجزيه و تحليل همبستگي و روش¬شناسي تحقيق از نوع پس رويدادي ( با استفاده از اطلاعات گذشته) است

در اين پژوهش محقق درصدد است تا در ابتدا به بررسي وجود رابطه همبستگي احتمالي بين نسبت هاي فعاليت و EVA شركت هاي مورد بررسي بپردازد. سپس ميزان همبستگي و ضريب تعيين كنندگي نسبت هاي فعاليت را در محاسبه EVA مورد بررسي قرار دهد.
جامعه آماري

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای خودروسازی و داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال 1383 تا پایان سال 1387 عضو بورس اوراق بهادار تهران بودند را شامل می شود
نمونه اماري
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت حذفی سیستماتیک می باشد یعنی ابتدا لیستی از کلیه شرکتهای خودرو سازی و دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه می شود و شرکتهایی که شرایط نمونه مورد نظر در تحقیق حاضر را نداشته باشند حذف می شوند. و بقیه شرکتهایی که دارای شرایط فوق الذکر باشند به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب می شوند جامعه آماری تحقیق حاضر همه در شرکتهای خودرو سازی 31 شركت و در شرکتهای داروسازی 30 شرکت می باشند که 3 شرکت از صنعت خودرو و 4 شركت از صنعت دارو با توجه به شرایط انتخاب نمونه حذف و 28 شرکت از شركتهاي خودروسازي و 26 شركت از شركتهاي داروسازي به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند.
روش گردآوري داده ها و اطلاعات
اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق تماماً از نوع اطلاعات ثانويه مي باشد؛ چرا كه از طريق صورتهاي مالي و يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس جمع آوري شده است. لذا در كل مي توان بيان نمود كه اطلاعات مورد نياز تحقيق حاضر عمدتاً به روش هاي زير جمع آوري شده است.
بررسي اسناد و سوابق - استقاده از نرم افزار- کتابخانه ای
روشهاي آزمون فرضيات
روش همبستگي گشتاوري پيرسون
در اين تحقيق نيز با توجه به ويژگي متغيرهاي بدست آمده (,EVA) كه همانا پيوسته بودن آنها است از اين روش همبستگي استفاده شده است و نحوه محاسبه آن به صورت زير است:

بعد از محاسبه اين ضريب، خطي بين y,x به صورت زير بيان مي شود:
Y= a+bx
يا
يا
آزمون t استيودنت
براي تعيين سطح زير منحني از آزمون t يا z استفاده مي شود در صورتيكه تعداد داده هاي آماري كمتر از 30 باشد از آزمون z و در غير اينصورت از آزمون t استفاده مي شود كه در اين تحقيق با توجه به دو متغيره بودن فرضيه و نوع همبستگي آن از ضريب همبستگي پيرسون و نيز آزمون t استيودنت استفاده گرديده است.
P- مقدار(P-value
فرض کنید U آماره آزمون و u یافته آن باشد. معمولا سه نوع آزمون بکار می رود:
الف-آزمون یک دامنه راست به صورت

در اين آزمون داریم

ب-آزمون یک دامنه چپ به صورت

در اين آزمون داریم

ج-آزمون دو دامنه به صورت

در اين آزمون داریم
تصمیم برای رد کردن فرض صفر با استفاده از P-مقدار بوسیله مقایسه آن با مقدار امکانپذیر است. در صورتی که P- مقدار از کمتر باشد، با اطمینان فرض صفر رد می شود. در نرم افزار SPSS از علامت sig برای نشان دادن P-مقدار استفاده شده است.
آزمون فرضيه و تحقيق
در اين بخش به معرفي ويژگي¬هاي متغيرهاي تحقيق براي شرکتهاي نمونه آماري مي پردازيم. به اين منظور، آماره هاي خلاصه ميانگين، ميانه، انحراف معيار، حداقل و حداکثر، چولگي و کشيدگي مربوط به نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش داراییهای ثابت، نسبت گردش کل داراییها و ارزش افزوده اقتصادی مربوط به130 شرکت دارویی و 140 شرکت خودرویی نمونه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا تاريخ 29/12/1387 با استفاده از نرم افزارSPSS محاسبه شده و به تفکيک صنعت، در جداول زیر آورده شده است.

آماره هاي خلاصه مربوط به متغيرهاي تحقيق براي شرکتهاي خودرویی
نسبت گردش موجودی کالا نسبت گردش داراییهای ثابت نسبت گردش کل داراییها ارزش افزوده اقتصادی

ميانگين 3.38 6.09 0.81 19139.48
ميانه 3.31 6.93 0.81 16894
حداقل -1.16 -28.30 0.09 -92333
حداکثر 8.10 25.33 1.45 124684
انحراف معيار 1.52 11.05 0.23 39876.65
چولگي -0.03 -0.48 -0.12 -0.14
کشيدگي 0.84 0.09 0.66 0.11

آماره هاي خلاصه مربوط به متغيرهاي تحقيق براي شرکتهاي دارو
11
نسبت گردش موجودی کالا نسبت گردش داراییهای ثابت نسبت گردش کل داراییها ارزش افزوده اقتصادی

ميانگين 3.95 5.92 0.95 -49156.06
ميانه 4.09 5.90 0.94 -58523
حداقل -4.54 -2.92 0.11 -1199933
حداکثر 11.44 14.46 1.73 1321012
انحراف معيار 2.68 3.65 0.34 547399.72
چولگي -0.17 -0.01 -0.10 0.24
کشيدگي 0.34 -0.39 -0.55 -0.50

بررسي نرمال بودن داده ها
با اجراي آزمون مزبور و با توجه به نتايج حاصله آن مشاهده مي‌گردد که تمام متغیرها براي هر دو گروه شرکتهای دارویی و خودرویی از توزيع نرمال پيروي مي کند. نتايج تحليل آزمون کولمرگرف اسميرنوف در جداول زير آورده شده است.
جدول آزمون نرماليتي کولمرگروف اسميرنوف متغيرهاي تحقيق براي صنعت خودرو
نسبت گردش موجودی کالا نسبت گردش داراییهای ثابت نسبت گردش کل داراییها ارزش افزوده اقتصادی
کولموگروف اسمیرنوف Z .658 .564 .434 .684
P-مقدار .779 .908 .992 .737
در جدول 3 ، P-مقدار مربوط به متغيرهاي نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش داراییهای ثابت، نسبت گردش کل داراییها و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب برابر .7790، .9080، .9920و .7370 می باشد که بيشتر از 0.05 است و بنابراين فرض صفر رد نمي شود و داده هاي اين چهار متغير از توزيع نرمال پيروي ميکند. بنابراين براي بررسي فرضيه وجود همبستگي بين نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش داراییهای ثابت، نسبت گردش کل داراییها و ارزش افزوده اقتصادی از ضريب همبستگي پارامتري پيرسون استفاده مي کنيم.
آزمون نرماليتي کولمرگروف اسميرنوف متغيرهاي تحقيق براي شرکتهای دارویی
نسبت گردش موجودی کالا نسبت گردش داراییهای ثابت نسبت گردش کل داراییها ارزش افزوده اقتصادی
کولموگروف اسمیرنوف Z .479 .568 .731 .675
P-مقدار .976 .904 .660 .753

در جدول 4 ، P-مقدار مربوط به متغيرهاي نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش داراییهای ثابت، نسبت گردش کل داراییها و ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب برابر .9760، .9040، .6600و .7530 می باشد که بيشتر از 0.05 است و بنابراين فرض صفر رد نمي شود و داده هاي اين چهار متغير از توزيع نرمال پيروي ميکند. بنابراين مشابه شرکتهای خودرویی، براي بررسي فرضيه وجود همبستگي در شرکتهای دارویی بين نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش داراییهای ثابت، نسبت گردش کل داراییها و ارزش افزوده اقتصادی از ضريب همبستگي پارامتري پيرسون استفاده مي کنيم.
ضريب همبستگي- صنعت خودرو
در جدول زیر نتايج مربوط به آزمون همبستگي فرضیه اصلی اول در صنعت خودرو آورده شده است. با توجه به اينکه P-مقدار های فرضيه هاي فرعی اول و دوم کمتر از 0.05 مي باشد، پس با اطمينان 95% براي فرضيه هاي اول و دوم فرض ضفر رد می شود. اما در فرضیه فرعی سوم P-مقدار بزرگتر از 0.05 مي باشد، پس با اطمينان 95% دليلي بر اي رد کر دن فرض صفر وجود ندارد و مي توان نتيجه گرفت: برای شرکتهای خودرویی بين نسبت گردش موجودی کالا با ارزش افزوده اقتصادی و نسبت گردش داراییهای ثابت با ارزش افزوده اقتصادی رابطه خطي معني دار وجود دارد و وجود رابطه خطي معني دار بين نسبت گردش کل داراییها و ارزش افزوده اقتصادی منتفي است. مقدار ضریب همبستگی بین نسبت گردش موجودی کالا با ارزش افزوده اقتصادی و نسبت گردش داراییهای ثابت با ارزش افزوده اقتصادی به ترتیب برابر -0.631 و -0.268 می باشد که نشان می دهد در شرکتهای خودرویی ارزش افزوده اقتصادی با نسبت گردش موجودی کالا همبستگی بیشتری دارد و این همبستگی در جهت معکوس است

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید