دانلود مقاله بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی ارتباط بین افزوده بازار و ارزش ارزش افزوده نقدی با بازده سهام

موضوع اصلی این تحقیق تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده نقدی (CVA) در ارتباط با بازده سهام می-باشد. از این رو متغیرهای ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. لذا فرضیاتی در این راستا گردآوری شده تا به بررسی این موضوع پرداخته شود.به منظور بررسی فرضیات مورد نظر ابتدا از طریق اطلاعات موجود ، داده هایی از بورس اوراق بهادار تهران جمع

آوری و تهیه گردید.با توجه به بررسی های به عمل آمده جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد۷۶ شرکت می باشد.دوره مورد بررسی در تحقیق حاضر۱۳۸۱تا۱۳۸۷می باشد.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع¬آوری شده ، از آنجا که هدف بررسی

وجود رابطه همبستگی بین متغیر های مستقل و وابسته می¬باشد، روش تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. به منظور بررسی رابطه متغیرهای مورد نظر از رگرسیون ونرم افزارهایR وآزمون Waldاستفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر رابطه همبستگی ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر بیانگر دارا بودن محتوای اطلاعاتی فزاینده دو متغیر نسبت به یکدیگر و نداشتن محتوای اطلاعاتی نسبی در ارتباط با بازده سهام می¬باشد.

 

کلمات کلیدی: محتوای اطلاعاتی نسبی، محتوای اطلاعاتی فزاینده، ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده بازار ،بازده سهام
مقدمه

بورس اوراق بهادار در حکم یک بازار ، تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می کند ، به نحوی که آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار یا بالعکس تبدیل نمایند.از آنجائی که بورس به عنوان بازاری در جهت تجهیز پس اندازها و همچنین هدایت آنها به طرف سرمایه گذاریهای مولد و مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور مطرح می باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این بازار از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. سرمایه گذاران با انگیزه¬های مختلف نقش اساسی را در

تامین منابع مالی بازی می¬کنند.واحدهای اقتصادی هم از جذب سرمایه¬های پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال می کنند ، ولی هدف اصلی مشترک برای هر دو گروه ، دستیابی به منافع بیشتر و حداکثر کردن ثروت است. به طور کلی منافعی که در این بازار عاید سرمایه گذار می شود¬،در قالب سودسهام پرداختی وافزایش قیمت سهم می باشد. از آنجایی که هدف سرمایه گذاران حداکثر کردن بازده مورد انتظار با توجه به کاهش ریسک است،به همین دلیل پژوهشگران و تحلیل گران مالی به دنبال یافتن معیار عملکردی هستند که بر اساس آن بتوان بازده و تغییرات آن را برای سهام یک شرکت با نزدیک ترین تقریب پیش بینی کرد. شناسایی عوامل و شاخص¬هایی که در تعیین بازده¬وقیمت سهام کاربرد داشته باشد و همچنین تعیین محتوای اطلاعاتی هر یک از این شاخص¬هابه طور نسبی نیز در مقایسه با یکدیگر ،یکی از دغدغه های پژوهشگران حوزه های مالی است.

با توجه به¬دلایل فوق، در نظر داریم محتوای اطلاعاتی نسبی و افزاینده ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار را به منظور پیش بینی قیمت سهام وبه طور کلی بازده سهام مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم، تا مشخص گردد در بازار اوراق بهادار تهران، سرمایه¬گذاران در تصمیم-گیریهای خود به چه نوع اطلاعاتی برای تصمیم-گیری نیازمند می¬باشند. در حقیقت به دنبال این موضوع هستیم که کدام دسته از اطلاعات، سرمایه-گذار را در پیش¬بینی قیمت و بازده سهام یاری می¬کند.
پیشینه تحقیق درجهان:

پیکور و بلکویی (۱۹۹۴) ابتدا به معرفی ارزش افزوده و فواید گزارشگری آن پرداختند و سپس قدرت توضیح¬دهندگی بازده بازار را از جانب دو متغیر سود و ارزش افزوده مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دادند.اطلاعات به صورت نمونه¬ای شامل ۲۳۹۸شرکت/سال جمع¬آوری شد که فاصله زمانی ۱۹۷۹-۱۹۸۳ را شامل می¬شد و از شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیویورک و بورس آمریکا بدست آمد. نتایج حاصل از آزمونهای مدل تحقیق نشان داد که تغییرات نسبی ارزش افزوده محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری در مقابل تغییرات نسبی سود دارند. همچنین تغییرات نسبی خالص ارزش افزوده و هم تغییرات نسبی سود دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر می¬باشند.

دورو در سال (۱۹۹۸)،به مطالعه رابطه بین ارزش افزوده بازار(MVA)با درآمد اقتصادی پرداخت.در این تحقیق به رابطه بین پاداش مدیران با درآمد اقتصادی پرداخته شده است.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که رابطه بین ارزش افزوده بازار با درآمد اقتصادی تایید گردیده است.تحلیل ها حاکی از رابطه مثبت می باشد که در طول زمان افزایش می یابد.همچنین یک ناسازگاری دوره ای در رابطه بین درآمد اقتصادی و ارزش افزوده بازار در قالب یک مدل تئوریکی وجود دارد.

چارلز لی و همکارانش (۲۰۰۴)،در تحقیقی تحت عنوان ارتباط EVAوMVA با پاداش مدیران ،در مورد اینکه آیا پاداش مدیران وابسته به معیارهای عملکردی”ارزش افزوده”همانند ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی می¬باشد یا خیر بحث می¬کند. بیشترین بحث این تحقیق در ارتباط با رابطه چنین متغیرهایی بوده که ارتباط آنان را از طریق صنایع مختلف مورد بررسی قرار داده است،که منجر به یک تفاوت سیستماتیک در ویژگی¬های مالی یا عملیاتی شرکت-ها شده است.نتایج بیانگر این موضوع است که ارزش افزوده بازار با پاداش مدیران رابطه معناداری داشته است.

پیشینه تحقیق درایران:
شهریاری (۱۳۸۱)، محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده را در مقابل سود و وجوه نقد حاصل از عملیات آزمون کرد. هدف از انجام تحقیق، بررسی امکان ارائه صورت ارزش افزوده به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی یا به عنوان مکمل صورت های مالی با توجه به مزایای اطلاعات ارائه شده نسبت به صورتهای مالی دیگر می¬باشد، و در نهایت مقایسه اطلاعات ارائه شده در صورت ارزش افزوده با صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد می باشد. نمونه آماری در تحقیق وی شامل ۳۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی مورد بررسی از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۷۹ بود. تحلیل نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که ارزش افزوده جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی بوده و می تواند مورد استفاده مفید قرار گیرد، و در مقایسه با سود و جریان های نقدی حاصل از عملیات دارای محتوای اطلاعاتی نسبی بیشتری است.
نوروش و مشایخی (۱۳۸۳) به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در برابر سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۱ پرداختند نتایج حاصل از آزمون فرضبات تحقیق نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز ، علی رغم عدم آشنایی عمومی بازار با آنها ، توانسته اند به طور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به سایرین نشان دهند .
ملکی اسکوئی (۱۳۸۵)، در تحقیقی تحت عنوان “محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام عادی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” درصدد برآمد رابطه ارزش افزوده نقدی و ضریب P/E را با بازده سهام عادی در شرکت های فوق الذکر طی سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ مورد بررسی قرار دهد و توانایی این دو معیار را در پیش بینی بازده سهام بسنجد. وی با انتخاب یک نمونه ۸۵ تایی، به این نتیجه رسید که دو معیار مورد مطالعه با بازده سهام ارتباط دارند و ارزش افزوده نقدی حاوی اطلاعاتی است که نسبت P/E فاقد آن بوده است و برعکس. بنابراین استفاده همزمان از آنها به افزایش قدرت توضیح دهندگی تغییرات بازده سهام می انجامد.
رهگذار(۱۳۸۷) درتحقیق”مطالعه تجربی معیارهای عملکردی بر مبنای ارزش،رضایتمندی سهامداران و قیمت سهام”،ارتباط بین چندین معیار عملکردی بر مبنای ارزش را با قیمت سهام بررسی نموده است.در این تحقیق به این نتیجه رسیده¬اند که متغیر ارزش افزوده بازار ارتباط بسیار قوی با قیمت سهام دارد،این یافته همچنین بیانگر این موضوع است که متغیر ارزش افزوده بازار می¬تواند بهتر از متغیرهای بازده ارزش ویژه(ROE ) و بازده داراییها(ROA )باشد.

روش تحقیق
از آنجائی که در این تحقیق به بررسی وجود رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته می شود، روش تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) است. به طور کلی تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین گردد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۷ در بورس فعالیت داشته اند. پس از تعیین مبنای جامعه آماری ،شرکت هایی مورد رسیدگی قرار می گیرند که دارای شرایط زیر باشند:

۱- پایان سال مالی شرکت به تاریخ بیست و نهم اسفند ماه باشد تا شاخص های محاسبه شده در انتهای سال مالی ، دارای تطابق زمانی لازم باشد. همچنین شرکت نباید در فاصله سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۷تغییر سال مالی داده باشد.
۲- شرکتها نباید در طی دوره های مورد مطالعه توقف عملیات داشته باشند.
۳- تمامی اطلاعات مرتبط با متغیرهای تحقیق برای آن شرکت ها در دسترس باشد.

۴- شرکت نباید جزء شرکت های سرمایه گذاری باشد.
بنابراین با توجه به اعمال محدودیت های فوق جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد ۷۶ شرکت می¬باشد.در این تحقیق فرضیاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
۱ ) ارزش افزوده نقدی با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد .

۲ ) ارزش افزوده بازار با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد .
۳) ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده آتی سهام عادی شاخص بهتری در مقایسه با ارزش افزوده بازار است.
۴) ارزش افزوده نقدی نسبت به ارزش افزوده بازار دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است.
جدول مربوط به نتایج حاصل از فرضیات تحقیق

فرضیه مورد آزمون نتایج حاصل از آزمون فرضیه
فرضیه اول ارزش افزوده نقدی با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد .
نتایج حاصل از فرضیه اول بیانگر این است که ارزش افزوده نقدی دارای همبستگی و قدرت توضیح¬دهندگی در ارتباط با بازده سهام می-باشد و لذا رابطه آن با بازده معنادار گردیده است.

فرضیه دوم ارزش افزوده بازار با بازده آتی سهام عادی رابطه معنی داری دارد . نتایج حاصل از فرضیه دوم بیانگر این است که ارزش افزوده بازار دارای همبستگی و قدرت توضیح-دهندگی در ارتباط با بازده سهام می¬باشد و لذا رابطه آن با بازده معنادار گردیده است.

فرضیه سوم ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده آتی سهام عادی شاخص بهتری در مقایسه با ارزش افزوده بازار است. دلیلی بر برتری ارزش افزوده نقدی نسبت به ارزش افزوده بازار در ارتباط با بازده سهام وجود ندارد .به عبارت دیگر فرضیه H0را نمی¬توان رد کردو لذا فرضیه سوم رد می¬گردد.

فرضیه چهارم ارزش افزوده نقدی نسبت به ارزش افزوده بازار دارای محتوای اطلاعاتی فزاینده است.
با توجه به آماره Wald محاسبه شده ، فرض مبنی بر نداشتن محتوای اطلاعاتی فزاینده رد شده و دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است بنابراین فرضیه چهارم این تحقیق رد نمی¬گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 14 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد