دانلود مقاله نرخ تولید ایزومری110m/gInدر واکنشهای ( : ( p , n بررسی تجربی و مونت کارلو

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

-1 مقدمه

یکی از رادیوایزوتوپهاي مهمِ ایندیم، 110mIn بانیمهعمر69/1 دقیقهو با %62 واپاشیپوزیترون است کهدرپزشکی هستهایبرایتصویربرداریبهروشPETمورد استفاده قرار میگیرد. با افزایش استفاده از روش توموگرافی گسیل پوزیترون در پزشکی هستهاي، ترکیبات نشاندار شده با 110mIn میتوانند گزینهي مناسب و بالقوهاي براي تصویربرداري به روش PET باشند. بهعنوان مثال برايپایشِ بافت پیوندي میتوان از آن استفاده کرد، خصوصاً زمانی که براي بررسی اثر درمان استفاده شده مجبور باشیم در بازههاي زمانی کوتاهی بررسی روي بیمار را تکرار کنیم .[1]

نشاندارسازي سلولهاي خون بوسیله 111In در تشخیص شرایط مختلفی چون سکته قلبی، تشکیل لخته، التهاب و عدم تثبیت بافت پیوندي مفید است. ولی بهدلیل نیمه عمر بالاي آن 57) ساعت) نمیتوان از آن در تشخیص سریع عدم پیوند بافتهاي پیوندي در بیمار استفاده کرد، در عوض میتوان از 110mInبا خصوصیاتی مشابه استفاده نمود .[2]

سرعت گسترش بعضی از غدههاي سرطانی بسیار زیاد است، بنابراین تشخیص آنها هنگامی که هنوز تودهي ریزي هستند، در جلوگیري از پیشرفت و نابود کردن سریع آنها نقش بهسزایی دارد. همینطور در فرایند درمان غدد سرطانی، براي اطمینان از ریشهکن شدن کامل سلولهاي سرطانی، تصویري که بتواند تودههاي بسیار ریز را با وضوح مناسب، پس از درمان بافت مورد نظر دراختیار پزشکان قرار دهد،از اهمیت فراوانی برخوردار است. از 110mIn میتوان در تشخیص تومورهاي ریز((<1cm و تومورهاي غدد درون ریز ازجمله لوزالمعده، و معده و روده استفاده کرد .[3]

اولین دادههاي تجربی مربوط به واکنش هستهاي پروتون و کادمیوم توسط اوتوزاي و همکاران منتشر شد .[4] پس از آن، دادههاي تجربی مربوط به واکنش (p,n) بعضی از ایزوتوپهاي کادمیوم از جمله110Cd که منجر به تولید110In میشد،بررسی شده و اولین تلاشها براي تولید مستقل 110mIn توسط افراد مختلف پس از 1990 انجام شد. در سال 1991، براي تولید رادیوایزوتوپ مورد نظر، ژنراتور 113In(p,xn)110Sn/110Inتولید شد .[5] در ادامه این تحقیقات بر تولید رادیوایزوتوپ مذکور از طریق واکنشهاي(110,natCd(p,nتاکید شد.

در اوایل قرن بیست و یک، لوبرینک و همکاران بار دیگر مواردي از کاربردهاي 110mIn را بیان کرده، آخرین بار در سال 2002 طی یک تحقیق نشان دادند که استفاده از 110mIn بجاي 111In در ترکیب نشاندار 111In-DTPA-D-he-octriotide میتواند نتایج بسیار دقیقتري را در تصویربرداريها فراهم آورد .[6]

نکته قابل ذکر، تولید همزمان حالت پایه بلند عمر 110gIn به همراه 110mIn است که میتواند بهعنوان یک آلودگی ایزوتوپی بیولوژیکی مطرح شود.اما مسأله اساسی موجود، تعیین دقیق میزان آلودگی حاصل از 110gIn است

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان


که همراه 110mIn تولید شده و جداسازي آن با روشهاي شیمیایی امکانپذیر نیست. در این کار علاوه بر اندازهگیري تجربی میزان تولید این ناخالصی، براساس یک چارچوب نظري استوار بر مدل اپتیکی [7]، و همچنین با استفاده از روشی تحلیلی [8] بر اساس شبیهسازي مونتکارلو، نرخ تولید ایزومري را محاسبه میکنیم.

-2 روش کار

-1-2 تجربی

هدف کادمیوم به ضخامت 48 میکرومتر، بر روي زیر لایه مس، با به کارگیري بهترین شرایط حمام [9]، به روش آبکاري لایهنشانی شد.پس از ساخت هدف، با پارامترهاي انتخاب شده، بازه انرژیپروتون براي پرتودهی هدف کادمیوم، معادل 15–5MeVتعیین گردید.هدف در نظر گرفته شده پس از قرارگیري روي شاتل، در معرض بمباران پروتونی با انرژي ورودي 15 مگاالکترون ولت تحت زاویه 6 درجه با باریکهاي به شدت 100µA به مدت یک ساعت قرار گرفت.

پس از پایان بمباران، هدف مسی به هاتسل انتقال و درون نگهدارنده قرار گرفت. کادمیوم طبیعی بمباران شده، روي زیرلایه مسی، به وسیله سیستم انحلال هدف که شامل گردش جریان مایع است، شسته شد. هدف بمباران شده به صورت عمودي در سیستم انحلال قرار گرفته و بلافاصله با استفاده از 25 میلیلیتر اسیدبرمیک (HBr) خالص 10 نرمال در دماي 50 درجهي سطح هدف،شسته و محلول حاصل به بِشر منتقل شد.قطرهاي کوچک از بشر حاوي محصولات، از هات سل خارج شده و براي تعیین گاماهاي موجود در آن و اکتیویتهي آن ها، داخل آشکارساز HPGe قرار داده شد. وزن قطره غیر اشباع محصول 124/8mg ، و مدت زمان شمارش 200 ثانیه بودند. همچنین فاصله نمونه تا آشکارساز 30 سانتیمتر بود. جدول (2) گاماهاي مشخصهي ایزوتوپهاي پایه و ایزومر ایندیم-110 را نشان میدهد. براي محاسبه بهره تولید110mIn و 110gIn، بهترتیب از گاماهاي 657/76 keV و 884/69keV استفاده شد.

جدول -2 مشخصات واپاشی هستههاي 110mInو .110gIn

رادیوایزوتوپ نیمهعمر Eγ (keV) Iγ (%)
110mIn 69/1 دقیقه 657/76 98/3
1125/70 1/02
2129/53 2/13
110gIn 2211/49 1/76
4/9 ساعت 461/80 4/7
581/93 8/6
584/21 6/49
641/68 25/9
657/76 98/3

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان


۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان
707/40 29/5
884/69 92/9
937/49 68/4
997/26 10/52

-2-2 ساختار نظري

براي یک ذرهیورودي خاص a، سطح مقطع اختصاصی در چارچوب یک مدل اپتیکی با پتانسیلهاي مشخص [7] براي تمام ذرات خروجی و ممکن b قابل محاسبه است. تمام سطحمقطع هاي اختصاصی با تعداد پروتون و نوترونهاي یکسان، در کانال خروجی به عنوان یک سطح مقطع تولید کل منصوب به هسته نهایی Z , N ، واحد میشوند:
(1)
production Z , Nexclusive i n , i p , id , i t , i h , i N Z ,
که در آن i n 0 i p 0 id 0 it 0 i h 0 i 0
exclusive سطح مقطع اختصاصی براي حالتی است که در آن کانال خروجی بهطور صریح به نوع وتعداد
ذرات خروجی معینی مرتبط میشود وin، ip، id، it، ihوiαبهترتیب بیانگر تعداد ذرات خروجی نوترون، پروتون، دوترون، تریتیون، 3Heو آلفا هستند. دلتاهاي کرونکر به شکل زیر تعیین میشوند:

N 1 if i n id 2i t i h 2i N C N

(2) 0 otherwise

Z 1 if i p id it 2i h 2i Z C Z
0 otherwise,
که در آن اولین هسته مرکب شکلیافته از پرتابه و هدف، با Z C , N C نشان داده میشود.همچنین سطح مقطع
تولید براي یک هسته در حالت ایزومري، به شکلی مشابه از طریق رابطهي زیر بدست میآید:
(3)
production , i Z , Niexclusive i n , i p , id , i t , i h , i N Z .
i n 0 i p 0 id 0 it 0 i h 0 i 0

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله محاسبه ضرایب دمایی همدما راکتور HTTRبه روش یقینی با استفاده از کدهای - DRAGON4 DONJON4و مقایسه نتایج با روشهای احتمالاتی ( مونتکارلو )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:راکتورهاي گازي دما بالا2 از گزینههاي مطرح در راکتورهاي نسل چهـارم محسـوب مـیشـود کـه از ویژگیهاي برجسته آن میتوان به ایمنی ذاتی بالا، هزینه ایمنـی پـایین، بـازدهی بـالا و کاربردهـاي دماي بالا اشاره کرد.مؤسسه انرژي ژاپن به منظور مطالعهي راکتورهاي دما بـالاي پیشـرفته، سـاخت راکتور دما بالاي آزمایشی را با ...

دانلود مقاله بررسی تجربی استفاده از پس پراکندگی گامادر ضخامت سنجی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهبا توجه به نقش اســاســی پرتوهای پراکنده در موارد مختلف صــنعتی، پزشــکی، امنیتی و... اهمیت به کارگیری سـیسـتمهای بر مبنای این پدیده فیزیکی، کاملا روشـن است. همچنین با در نظر داشتنن این موضوع که در برخی موارد امکان دسـترسـی به سـمت دیگر جسـم وجود ندارد، لذابررسـی مشـخصات ماده مورد نظر بر اساس پرتو عبوری ...

دانلود مقاله شبیه سازی پاسخ سوسوزنهای غیرآلی به پرتو گاما با کد مونتکارلوی هیبریدی FLUKA+PHOTRACK

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
-1 مقدمهآشکارسازهای سوسوزن یکی از اساسیترین ابزارها در میان آشکارسازهای تابش برای مطالعات فیزیک بهداشت، استفادههای صنعتی و اندازهگیریهای زیستمحیطی هستند. بکارگیری این سیستمها نیازمند اطلاعات مربوط به هندسه خاص چشمه-آشکارساز، الکترونیک آشکارسازی و روش خاص تجزیهوتحلیل قله است .[1] سوسوزنهای غیرآلی در میان سوسوز ...

دانلود مقاله محاسبه ی بازدهی یک شمارندهی کل بدن با هندسهی صندلی بهوسیلهی شبیه سازی مونت کارلو

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
-3 مقدمهبرای ارزیابی دقیق دز داخلی افراد و کارکنان لازم است که از میزان ورود مواد پرتوزا به داخل بدن تخمینی داشتهباشیم. عموماً از شمارندههای کل بدن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما با انرژی بالاتر از 200 کیلوالکترون ولت که از بدن ساطع شده، استفاده میشود. این ابزار نمیتواند بهطور مستقیم آلودگی داخلی را اندازهگیری کن ...

بررسی ساختار برنامه ی تولید متن پیچیده

بخش های مختلفی این پاسخ نسبتاً پیچیده از متون ضبط شده ای استخراج شده اند که در بخش های مختلف شبکهٔ ابررسانه ای وجود داشته اند.                                                                   دماسکو و مک کوی (۱۹۹۲) یک برنامهٔ تولید متن پیچیده را توضیح داده اند. آنها درصدد تهیه یک میانجی بوده اند تا در نوشتن ...

مقاله ارائه مدلی برای درنظرگیری وابستگی عدم قطعیتها در شبیه سازی مونت کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسک پروژه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
ارائه مدلی براي درنظرگیري وابستگی عدم قطعیتها در شبیهسازي مونت کارلو به منظور بهبود فرآیند تحلیل کمی ریسک پروژه چکیده امروزه بررسی و تحلیل عدم قطعیت ها در هر پروژهاي امري ضروري محسوب میگردد بطوریکه بدون درنظرگیري و تحلیل این عدم قطعیتها، وقوع حالات نامطلوبی که رخداد آنها اهداف پروژه را به چالش میکشاند؛ دور ...

مقاله ترکیب شبیه سازی مونت کارلو و مدلسازی پویایی های سیستم ( SD ) برای ارزیابی ریسک زمانبندی پروﮊه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ترکیب شبیه سازی مونت کارلو و مدلسازی پویایی های سیستم (SD) برای ارزیابی ریسک زمانبندی پروﮊه چکیده شبیهسازی مونت کارلو، یکی از ابزارهای مدل سازی اثـر عـدم قطعیـتهـای موجـود در زمانبنـدی و هزینـه پـروﮊه اسـت. امـا ایـن روش فرضیه هایی دارد که در عمل قابل توجیه نیستند. هنگامی که عملکرد پروﮊه از برنامه عقب میافت ...

مقاله ترکیب شبیه سازی مونت کارلو و مدلسازی پویایی های سیستم ( SD ) برای ارزیابی ریسک زمانبندی پروﮊه

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ترکیب شبیه سازی مونت کارلو و مدلسازی پویایی های سیستم (SD) برای ارزیابی ریسک زمانبندی پروﮊه چکیده شبیهسازی مونت کارلو، یکی از ابزارهای مدل سازی اثـر عـدم قطعیـتهـای موجـود در زمانبنـدی و هزینـه پـروﮊه اسـت. امـا ایـن روش فرضیه هایی دارد که در عمل قابل توجیه نیستند. هنگامی که عملکرد پروﮊه از برنامه عقب میافت ...