بخشی از مقاله


چکیده

جذابیت تقلید ازطبیعت برای معماران این است که چشم اندازی از تکامل نزدیکتر فرم و عملکرد می دهد. (در این روشنائی، معماری، تقلیدی از طبیعت به عنوان توسعه ای از مدرنیسم شناخته شده است) این علـم متعهـد شده روشهای جدیدی را ارائه دهد که به وسیله آنها سازه بسیار دقیق تر مطلوب تر از سیستم مکـانیکی حاضـر به خواسته های مشتری پاسخ دهد و با آنها تقابل داشته باشد.اگر چه محدودیتهائی برای تفسیر و درک موضوع از دیدگاه ساختمان،سایر ساختارها و مکانیزم ها وجـود دارد. ایـن محـدودیتها شـامل : ارضـاء پیچیـدگی هـای الزامات آئین نامه ای طرح، خاصیت خطی مصالح ساختمانی ای که امروز متداول هسـتند؛ روشـی کـه صـنعت ساختمان در توسعه اجزاء به تنهائی و سپس سر هم کـردن آنهـا دارد، سـازه هـای ایمـن در مقابـل شکسـت و طبیعت جزء به جزء آماده سازی و اجرای پروژه های پیچیده و کاهش ریسک مرتبط با همه گـروه هـا هسـتند. این مقاله جنبه های گوناگون پایداری را در برمی گیرد و به طور عمـده روی مسـایلی کـه بـه خـواص مصـالح، پوششهای ساختمانی، توجهات زیست محیطی بومی، حسگرها و نشانگرها، تکامل تیم و توانایی عملکرد تمرکـز می کند.

واژههای کلیدی: مصالح طبیعی، ساختمان، توسعه پایدار، بهینه سازی انرژی


-1 مقدمه

توسعه پایدار در واقع یک چارچوب برای ایجاد تغییرات در لیست دستورالعملها برای موفقیت آن به وجود آورده است. این یک مورد در حال رشد و تکامل است و انتقال آن برای پایداری جامعه نیازمند روشهایی میباشد که ما را با سطح مصرف انرژی و خسارت های زیستمحیطی(برای کاهش آنها) آشنا میسازد.برای رسیدن به موارد بالا محدود کردن مواد و انرژی در اقتصاد، یافتن راهکار هایی مصرف بهینه در ساختمان ها در مقابل با نیازها و در مقابل افزایش بازیافت مواد و استفاده از فناوریهای پایدار لازم خواهد بود. بایست توجه کرد که حرکت به سمت یک مسیر پایدار، تنها به مدیریت بهتر اقتصاد و محیطزیست خلاصه نمیشود، بلکه داشتن شرایط مطلوب اقتصادی - اجتماعی برای تضمین پایداری فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت لازم است.تا زمانی که ساختمان سازی مسئله انرژی و میزان مصرف بی اندازه را نادیده بگیرد، نمی توان به یک پایداری طولانی مدت امیدوار بود.مفهوم صحیح پایداری یک اطمینان و تضمین از کیفیت رضایت بخش زندگی را برای هر کس به دنبال دارد. البته در برخورد با این موضوع فقط کاهش میزان فعالیتهای آلوده کننده و جلوگیری از افزایش سطح مصرف کافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با برنامهریزی مناسب برای کاهش مصرف و موفقیت در رسیدن به مصرف صحیح و تقویت آن در داخل و خارج کشورها نیز لازم می باشد.


1

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید