بخشی از مقاله


ارزیابی عملکرد زیست محیطی مصالح ساختمانی

 

چکیده

به طور کلی در کشور ایران، صنعت ساختمان یکی از مصرف کننده های اصلی مواد خام و انرژی است. در صورتی که ساخت وساز بدون برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های صحیح پیش رود، مشکلات گسترده ای را در زمینه محیطی و اجتماعی به وجود می آورد. توسعه پایدار راه تازه ای برای رسیدن به آرمان های بشر همراه با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان را با پیروی از اصولی خاص را فراهم می کند. استخراج مواد خام، فرایندهای عمل آوری و حمل نقل مواد برای انجام یک طرح ساختمان سازی دارای اثرات قابل توجهی برای محیط زیست هستند. از این رو، این صنعت به لحاظ رعایت الگوهای مصرف و با توجه به فناوری های رایج در کشور، نیاز به یک تحول زیربنایی دارد. از جمله تصمیم های قابل اتخاذ در زمینه انتخاب صحیح مصالح ساختمانی است که علاوه بر افزایش ارزش پروژه های ساختمانی سبب کاهش اثرات سوء بر محیط زیست می گردد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از مصالح ساختمانی رایج در کشور با استفاده از ابزار ارزیابی چرخه عمر می باشد که یکی از ابزارها واستراتژی های تعیین کننده در این زمینه است. در این مقایسه، عملکرد زیست محیطی هر یک از مصالح ساختمانی (از لحاظ نشر آلاینده CO2 و محتوی انرژی تولیدی) در نظر گرفته شده تا الگوی مناسبی جهت کمک در تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های مناسب در انتخاب مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست در راستای توسعه پایدار ارائه گردد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار،چرخه عمر،عملکرد زیست محیطی،مصالح سبز

-1مقدمه

جهان در قرن بیست و یکم، با چالش های انرژی و زیست محیطی رو به رو است و همچنین با نیازی پیوسته به ارتقاء جامعه برای زندگی بهتر نسل جدید. مسائل محیط زیست، اجتماع، اقتصاد، سه اصل اساسی در یک جامعه پایدار برای زندگی بهتر نسل حاضر و نسل های آینده می باشد.

واژه توسعه پایدار، پس از کنفرانس محیط زیست و توسعه در سال 1992 به صورت گسترده در ادبیات محیط زیست وارد گردید که ترکیبی از دو واژه است که دو جنبه (صنعتی و کیفیت محیط زیست) را در یک نماد متفاوت (پیشرفت اقتصادی توسعه پایدار) متحد میسازد. بهعبارت دیگر دو مفهوم اقتصاد و اکولوژی در کنار هم قرار گرفته و زیربنای استراتژی توسعه پایدار را شکل میدهد. توسعه پایدار نگران تهی شدن کره زمین از منابع است و همهی منابع در مخاطره قرار گرفتهاند. همه کیفیتهایی نظیر کیفیت چشماندازها و... در خطر نابودی است. در کشور ایران که کشوری در حال توسعه می باشد، صنعت ساختمان از مصرف کننده های عمده مواد خام و انرژی است که درصد قابل توجهی از آلودگی محیط زیست را در بر می گیرد. در صورتی که ساخت وساز بدون برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های صحیح پیش رود،مطمئناً جامعه با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد. به طور کلی المان های سازه ای در ساخت ساختمان در حدود %20 کل هزینه و % 80 جرم ساختمان را به خود اختصاص می دهند. در صورتی که مهندس طراح سازه از انرژی دربردارنده و آثار زیست محیطی مربوط به مصالح مختلف آگاه باشد، می تواند سهم مهمی در کاهش اثرات زیست محیطی یک ساختمان جدید داشته باشد(.. ( Buckley et al مصالح ساختمانی زیست محیطی باعث بالا رفتن ارزش پروژه های ساختمانی و کاهش اثرات سوء برمحیط زیست می گردند. کل چرخه حیات مصالح ساختمانی از تولید گرفته تا تخریب اثرات زیست محیطی سنگینی دارند.

(Porhpincak and Estokova,2013) با هدف کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، مطالعه ای بر روی یک ساختمان انجام دادند. آنها 2 نوع طراحی برای ساختمان مورد مطالعه در نظر گرفتند. مصالح ساختمانی به کار گرفته شده، از لحاظ انتشار گاز SO2 و گاز دی اکسید کربن و همچنین انرژی تولیدی آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که اثرات زیست محیطی در حدود % 10,5-4,4 تنها از طریق انتخاب درست مصالح ساختمانی کاهش می یابد. به منظور کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از فعالیت های ساختمانی، مطالعه ای برروی سه خانه مسکونی در اسپانیا انجام گردید. در این مطالعه میزان انتشار گاز دی اکسید کربن کلیه مراحل ساخت اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عملیات پی سازی به دلیل حجم بالای بتن ریزی، بیشترین مقدار انتشار را داد. به طور کلی انتخاب مصالح ساختمانی در مراحل اولیه فاز

طراحی پروژه باید تعیین شود .)Navarro and Gonza´lez,2006)

( Pearlmutter and Huberman,2008 ) مقایسه ای در خصوص مقدار محتوی انرژی و انرژی بهره برداری برای انواع دیوار خانه های مسکونی در منطقه ای در اسرائیل انجام دادند. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که استفاده از مواد پسماند و یا مصالح محلی در اجزای ساختمان می تواند کار ساخت را پایدارتر و نیاز به انرژی راکاهش دهد، در حالیکه کیفیت محیط ساخته شده را نیز ارتقاء می دهد. بررسی و مقایسه اثر محیطی سازه های بتنی و فولادی با استفاده از ابزار چرخه عمر (Athena)TM ، توسط بوکلی و همکاران صورت گرفت. بررسی های آن ها نشان داد که سیستم های بتنی با وجود نقش کمرنگ تر در گرمای جهانی، انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی، از لحاظ استفاده از منابع در جایگاه بالاتری نسبت به سازه های فولادی قرار می گیرند. اما به طور کلی، اثر سازه های بتنی بر روی محیط زیست نسبت به سازه های فولادی کمتر است(.. ( Buckley et al

افزایش مصرف مصالح مشکلات گسترده ای را در زمینه محیطی و اجتماعی به وجود می آورد. استخراج مواد خام، فرایند های عمل آوری و حمل نقل مواد برای انجام یک طرح ساختمان سازی دارای اثرات قابل توجهی برای محیط زیست هستند. تعدادی از این موارد شامل آسیب رساندن به نظامهای اکولوژیکی، استفاده از منابع آبی و انرژی، نشر آلاینده های هوا و گاز های گلخانه ای می باشند. انتخاب مصالح ساختمانی اغلب روندی قابل تأمل دارا می باشد. به این دلیل که مواد سبز (دوستدار محیط زیست) دارای مزایای گوناگونی هستند.

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تطبیقی بعضی از مصالح ساختمانی رایج در کشور در صنعت ساختمان با استفاده از ابزار LCA که یکی از ابزار ها و استراتژی های تعیین کننده در ارتباط با ارزیابی منافع به دست آمده در این زمینه است، می باشد. در این تحقیق سعی شده است که با تلفیق عملکرد زیست محیطی (از لحاظ نشر آلاینده CO2 و محتوی انرژی تولیدی) هر یک از مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده، الگوی مناسبی جهت کمک در تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست های مناسب در انتخاب مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست در راستای توسعه پایدار ارائه گردد.


-2 کلیات

-1-2 توسعه پایدار
قابل قبول ترین تعریف توسعه پایدار از نظر بینالمللی، برداشت مردم محوری از آن است: توسعهای که نیازهای نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسلهای آینده برای تآمین نیازهای خودشان، برآورده سازد. این تعریف در میان جوامع علمی کاملاً مقبول است و بیشتر تعاریف توسعه پایدار بر اساس آن شکل گرفته است.
شرط لازم جهت دستیابی به توسعه پایدار، حفظ کارآیی در تخصیص منابع و شرط کافی آن عبارت است از:

- تقلیل منابع تجدید نشدنی و احیای دوباره و حفاظت از آن؛
- جایگزینی منابع تجدیدپذیر با منابع تجدیدناپذیر؛

- بهبود کیفیت زندگی انسان

- برخورداری از دستاوردهای توسعه

- توسعه برای همهی نسلها
- بهبود مستمر زندگی انسان

- حفظ محیط زیست

-2-2 اهداف توسعه پایدار
توسعه پایدار همواره در مباحث خود به موارد زیر تأکید داشته است:

- بههم پیوستگی محیط زیست و توسعه اقتصادی بهعنوان اساس بحث توسعه پایدار
- اهمیت افراد در دستیابی به توسعه پایدار و توجه به مردم بهعنوان محور توسعه و تلاش در جهت برقراری زمینههای مشارکت

- توجه به مردم و رفع نیازهای اولیه و اساسی آنها؛ از جمله مسکن مناسب، بهداشت و تکنولوژی مناسب برای همه

- توجه به توسعه درونی در چارچوب محدودیتهای منابع طبیعی

- کمک به فقرا و تهیدستان؛ چراکه راهی جز تخریب و آلودگی محیط زیست برای این گروه باقی نمانده است

- تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری "دروننسلی" و "بیننسلی" و سعی در برقراری عدالت اقتصادی

-3-2 ویژگی های توسعه پایدار

الف) توسعهیافتگی؛ نخستین ویژگی و بهتعبیری، لازمه توسعه پایدار، تحقق خود توسعه است؛ تا از پایداری آن سخن رود. توسعه، جریان چندبُعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، طرز تلقی مردم، نهادهای ملّی، تسریع رشد

اقتصادی، کاهش نا برابری و ریشهکن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی داخل نظام، از حالت نامطلوب، به یک زندگی بهتر (از نظر مادی و معنوی)، سوق یابد. این هدف زمانی محقق میشود که منابع انسانی، فیزیکی و طبیعی در دسترس به صورت کارآمد و در جهت رسیدن به این هدف تخصیص داده شوند. استفاده کارآمد از منابع طبیعی، بهمعنای این است که هیچگونه افراط و تفریطی در استفاده از آنان صورت نگیرد. رفتارهای بهرهوران، براساس عدل باشد و هیچ گونه انحصار و تکاثری در استفاده از آنان صورت نگیرد.

ب) سلامت محیط زیست؛ گام دوم، فراهمساختن محیط زیست سالم و جلوگیری از تخریب آن است؛ زیرا حتی در صورتیکه بتوانیم رشد اقتصادی را نیز محقق سازیم، بدون داشتن چنین محیطی، اسباب آسایش انسان فراهم نخواهد شد.

ج) انعطافپذیری؛ در مسیر پایداری، نارساییها و موانعی از جانب محیط و نیز استفاهکنندگان از آن پیش میآید. یکی از ویژگیهای توسعه پایدار، انعطافپذیری یا قابلیت نظام برای ترمیم یا نگهداری سطح بهرهوری در بینظمیهای کوتاه یا بلند مدت است. بهصورت روشن، این ویژگی نیز همانند ویژگی پیشین در جهت استمرار تعادل موجود در عناصر طبیعت بوده و انعطافپذیری، قابلیت نظام زیستمحیطی به منظور مقابله با عدم تعادلها یا برگرداندن وضعیت به حالت تعادل است.

-4-2 شاخصهای معرف توسعه پایدار
شاخصهای معرف توسعه پایدار، شاخصهایی هستند که بر پایه آن میتوان ملاحظات زیست محیطی را در تصمیمگیری های اقتصادی-اجتماعی دخالت داد. این شاخص ها عبارتند از:

- شاخصهای معرف اوضاع جنگل زدایی و بیابان زدایی؛ متوسط نرخ رشد مساحت جنگل زدایی و متوسط رشد تخریب چراگاههای دائمی موجود از جمله این شاخص ها هستند؛

- شاخص معرف انهدام گونه های جانوری و گیاهی؛ نسبت گونه های پستاندار رو به انقراض به کل گونه های رو به انقراض، از جمله شاخص های این دسته اند.

- شاخص های معرف میزان اثرات گازهای گلخانهای ؛ در صورت وجود این وضعیت، شاهد افزایش سطح آب دریاها، جاری شدن سیل و تغییرات اقلیمی ناگهانی، تخریب مزارع و عدم امکان سازگاری گروهی حیوانات و گیاهان خواهیم بود. انتشار گاز گلخانهای و نتایج ناگوار تغییرات در کاربری زمین، در زمره این شاخصها هستند.

- شاخص معرف وضع منابع آب؛ دو شاخص مهم در این زمینه عبارتند از نسبت تفاوت تولید و فروش آب به کل تولید آب و سهم سرانه از مصرف خانگی در استخراج آب شرین.

- شاخص معرف شدت انرژی؛ بیانگر مصرف انرژی بهازای یک واحد تولید محصول ناخالص داخلی 1(GDP) است. دو شاخص مهم در این زمینه عبارتند از: مصرف انرژی به ازای هر واحد محصول ناخالص داخلی و درصد سوخت سنتی از کل سوختهای مصرفی.

-3 ارزیابی چرخه عمر(2(LCA
همواره فعالیتهای انسان با تخریب در محیط زیست همراه بوده است، در گذشته این اثرات به صورت محلی و برگشت پذیر بوده اند، در حالی که نگرانی های زیست محیطی حال حاضر جهانی شده و چندین نسل درگیر اثرات و مشکلات آن می شوند . (J.Cole,2003 ) به موازات افزایش دانش زیست محیطی، صنایع و مشاغل در پی ارزیابی اثرگذاری فعالیت های خود بر محیط

1-Gross Domestic Product 2-Life Cycle Assessment

زیست هستند، جوامع نسبت به از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست حساس شده اند و به همین دلیل دست اندرکاران صنایع مشغول به بررسی روشهایی جهت حداقل نمودن پیامدهای زیست محیطی هستند. ابزار این بررسی ارزیابی چرخه عمر محصولات می باشد. تعریف کلی از بررسی ارزیابی چرخه عمر و نحوه استفاده از آن که حاصل تلفیق و ادغام دو دستور العمل پیشین نوشته شده در خصوص EPA/600/R – 25/542( LCA و )LCA 101 می باشد. در ویرایش جدید چهار مرحله اصلی برای انجام LCA گنجانده شده است که عبارتند از: تعریف حوزه و هدف، تحلیل موجودی، ارزیابی اثر و تحلیل روند بهبود .
)Chang et al.,2011) با استفاده از مدل های ارزیابی چرخه حیات ورودی- خروجی و در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی در سال های 2002، 2005 و 2007 در کشور چین، میزان تاثیر صنعت ساخت را بر مصرف انرژی، محیط زیست و جامعه مورد بررسی قرار دادند. تحقیقات آن ها نشان داد که انرژی نهفته مورد استفاده در پروژه های ساختمانی 25-30 درصد کل انرژی مصرفی در این کشور را شامل می شود. از دیگر نتایج بدست آمده می توان به کنترل انتشار گاز SO2 در سال های مزبور در این کشور و نیز کاهش چشمگیر گازهای CO2 و NOX نهفته اشاره نمود. به طور بالقوه، ارزیابی چرخه عمر، یک ابزار قدرتمند است که می تواند در تدوین قوانین زیست محیطی موثر واقع شود و به تولید کنندگان در تحلیل فرآیندها و بهبود محصولات و شاید به مصرف کنندگان در انتخاب آگاهانه تر کمک کند. LCA به جنبه های زیست محیطی (مانند استفاده از منابع و تبعات زیست محیطی) در سراسر چرخه ی حیات یک محصول از ماده ی خام فرآوری شده تا تولید، مصرف، پایان اعمال زیستی، بازیافت و دفع نهایی( یعنی از گهواره تا گور) می پردازد LCA . (SAIC, 2006)، گردآوری و ارزیابی درون دادها، برون دادها و پیامد های بالقوه زیست محیطی یک سیستم محصول در سراسر چرخه ی حیات آن. LCAs تولید کننده را قادر به تعیین کمیت مقدار انرژی و مقدار مواد خام استفاده شده می کنند و اینکه چه مقدار از جامد، مایع و گاز به صورت زباله، در هر مرحله از عمر محصول تولید می شود.

اصطلاح چرخه عمر به گستره وسیعی از فعالیت ها در طول عمر یک محصول اطلاق می شود که شامل مراحل ساخت، بهره برداری و نگهداری تا دفع نهایی آن، به علاوه استخراج مصالح خام جهت تولید می شود (شکل.(1

شکل :1 مراحل مختلف چرخه عمر و ورودی ها و خروجی های آن((SAIC,2006

-1-3 مراحل ارزیابی LCA

چهار مرحله در یک مطالعه ی LCA وجود دارد:

- مرحله تعریف هدف و دامنه کاربرد؛
- مرحله تجزیه تحلیل سیاهه؛

- مرحله ارزیابی پیامد و

- مرحله تفسیر

دامنه ی کاربرد ، شامل: مرزسیستم و سطح جزئیات یک مطالعه ی LCA به موضوع و استفاده ی مورد نظر مطالعه بستگی دارد. عمق و گستره ی LCA بسته به هدف یک LCA بخصوص ممکن است به میزان قابل توجهی متفاوت باشد. مرحله ی تجزیه و تحلیل سیاهه چرخه ی حیات (مرحله ( 3LCI دومین مرحله LCA است. این مرحله متضمن مجموعه ای از داده هایی است که برای برآورده نمودن اهداف مطالعه ی تعریف شده، لازم می باشند. این مرحله متضمن مجموعه ای از داده هایی است که برای برآورده نمودن اهداف مطالعه ی تعریف شده، لازم می باشند (استاندارد ایران-. (14040
مرحله ی ارزیابی پیامد چرخه حیات 4(LCIA) سومین مرحله از LCA است. منظور از LCIA تهیه اطلاعات اضافی جهت کمک به ارزیابی نتایج LCI یک سیستم محصول است به گونه ای که درک بهتر ی از اهمیت زیست محیطی آنها حاصل شود. تفسیر چرخه ی حیات مرحله نهایی از روش اجرایی LCA است که در آن نتایج یک LCI و یا یک LCIA یا هردو خلاصه می شوند و به عنوان مبنایی برای نتیجه گیری ها، توصیه ها و تصمیم گیری ها، مطابق با تعریف هدف و دامنه کاربرد مورد بحث قرار می گیرند (شکل .(2


شکل:2 مراحل یک LCA )استاندار ایران، )04141

-4 مشکلات زیست محیطی

-1-4 گرمایش جهانی

3-Life Cycle Inventory 4-Life Cycle Inventory Analysis

. )Lippiatt,2007 )

زمین اشعه هایی را از خورشید بویژه در سطح خود جذب می کند. این انرژی جذب شده توسط اتمسفر، در فضا پخش شده و توسط اقیانوس ها بوسیله اشعه هایی با طول موج بلند منعکس می گردد. بخشی از تشعشع حرارتی توسط گازهای گلخانه ای (عمدتا بخار آب، دی اکسید کربن، متان، فلوروکلروکربن ها و ازن) در اتمسفر جذب می شوند. این انرژی جذب شده در تمام جهات بازتابش می شود. در نتیجه به علت تراکم گازهای گلخانه ای در نزدیک سطح زمین، هوای نزدیک سطح زمین گرم می شود. این پدیده که شبیه به یک پتو در اطراف زمین عمل می کند به اثر گلخانه ای معروف است. مشکلات ناشی از ان بدلیل افزایش بیش از حد تولید گازهای گلخانه ای توسط بشر است. نتیجه افزایش دمای هوا، ناشی از افزایش مقدار گازهای گلخانه ای، تغییر در آب و هوا، درجه حرارت اقیانوس ها و افزایش سطح آب اقیانوس ها به علت ذوب صخره های یخی است.

به منظور کمی کردن این پدیده، معیاری را یه عنوان توانایی در گرمایش جهانی 5(GWP) تعریف کرده اند. طبق این تعریف، GWP برای یک ماده عبارتست از مقدار گاز گلخانه ای وارد شده به محیط زیست در طول چرخه عمر آن، به ازای تولید یک

گرم از آن ماده

-2-4 باران اسیدی

یکی از جدیترین مشکﻻت زیست محیطی که امروزه بسیاری از مناطق دنیا با آن روبهرو هستند، باران اسیدی است. این واژه انواع پدیدهها، از جمله مه اسیدی و برف اسیدی که تمام آنها با نزول مقدار قابل ملاحظه اسید از آسمان مطابقت دارد را میپوشاند. باران اسیدی دارای انواع نتایج زیان بار بوم شناختی است، که وجود اسید در هوا نیز احتمالا بر روی سلامتی انسان اثر دارد. پدیده باران اسیدی در سالهای آخر دهه 1800 در بریتانیا کشف شد. باران اسیدی به نزولات جوی که قدرت اسیدی آن بطور قابل توجهی بیش از باران طبیعی (یعنی آلوده نشده)، که خود به علت حل شدن دیاکسید کربن هوا در آن و تشکیل اسید کربونیک بطور ملایم اسیدی است، باشد، اطلاق میشود.

-3-4 پرغذایی
پدیده پر غذایی به افزایش مواد مغذی(عمدتاً نیتروژنی) معدنی در آب و خاک گفته می شود. در هر یک از دو محیط، افزایش مقدار زیاد این مواد، مثلا نیتروژن یا فسفر، باعث تغییرات ناخوشایندی در اکوسیستم می شود. برای مثال در آب این پدیده موجب رشد بیش از حد جلبک ها و در نتیجه کاهش فضای زندگی برای ماهی ها می شود . ( Lippiatt,2007 )

-4-4 کاهش منابع آب
مقدار مستقیم مصرف هر یک از جریان ها از منابع آب، به عنوان تابعی در طول چرخه عمر برحسب لیتر تعریف شده و نتایج کاهش مقدار آب را نشان می دهد. باید توجه کرد که در ارزیابی تنها تاثیر کاهش منابع آب را در نظر گرفت و آلودگی های ناشی از فعالیت های دیگر مانند کشاورزی یا صنایع که وارد آب می شوند، جزء این بخش محسوب نمی شود، زیرا که این آلودگی در جای دیگر مانند پرغذایی آورده شده اند . ( Lippiatt,2007 )

-5-4 آلاینده های معیار هوا

آلاینده های معیار هوا ذرات مایع و جامد موجود در هوا هستند. این آلاینده ها نتیجه فعالیت های زیادی از جمله سوختن، فعالیت وسایل نقلیه، تولید انرژی، فرآوری مواد خام و یا پودر کردن و دانه ای کردن آن ها و گاهی هم ذرات بسیار خطرناک و منبع بسیاری از بیماری ها هستند . ( Lippiatt,2007 )

5-Global Warming Potential

-6-4 تشکیل مه دود

بسیاری از مناطق شهری با پدیده آلودگی هوا روبهرو هستند که در جریان آن، سطوح نسبتا بالایی از ازن در سطح زمین که جزء نامطلوبی از هوا در ارتفاعات کم است، در نتجه واکنش نور القایی آلایندهها تولید میشود. این پدیده را مه دود نور شیمیایی مینامند. واکنش دهندههای اصلی اولیه در یک پدیده مه دود نور شیمیایی، اسید نیتریک، NO و هیدروکربنهای سوخته نشده هستند که از موتورهای احتراقی درون سوز به عنوان آﻻینده در هوا منتشر میشوند. جزء مهم دیگر در تشکیل مه دود ، نور خورشید است.

-5 پروفیل زیست محیطی مصالح
مصالح مختلفی در ساختمان سازی بکار می رود که برای مشخص نمودن پیامدهای زیست محیطی آن ها بایستی میزان انتشار آلاینده ها ناشی از تولید و حمل و نقل این مصالح مشخص گردد. )Bribián and Capilla,2011(، راهنمای جامع و گسترده ای برای انتخاب مصالح ساختمانی در طراحی سازگار با محیط زیست برای ساختمان های جدید و نوسازی ساختمان های موجود ارائه دادند. در راستای تحقق این هدف، مقایسه ای بین مصالح ساختمانی رایج و بعضی از مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا فرایند تولید مصالح مختلف وسپس مقادیر انتشار آلاینده ها ناشی از مصرف انواع انرژی در فرآیند تولید در قالب شاخصGWP و میزان انرژی مورد نیاز برای تولید مصالح مختلف 6)EE( مشخص می گردد.

-1-5 سنگدانه
سنگدانه ها می توانند کمترین اثرات مخرب زیست محیطی را داشته باشند، در صورتی که از معادن محلی بدست آیند، بطور مناسب انتخاب گردند، کمترین عملیات آماده سازی را داشته باشند و در سازه هایی با دوام طولانی بکار برده شوند.
بطور کلی مراحل تولید سنگدانه عبارتند از:

- استخراج (لایه برداری سطحی، حفاری و انفجار)
- خرد کردن (جداسازی سنگ های درشت، خرد کردن اولیه، دومین و سومین مرحله خرد کردن)

- بهسازی(شستشو با آب)

- غربال گری (به لحاظ کیفیت محصول و اندازه ذرات)
بعد از طی این مراحل برای تولید سنگدانه درشت، جهت تولید ماسه از ماشین های خردکن دیگری استفاده می گردد.

-2-5 سیمان
سیمانها مواد چسبندهای هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند. این تعریف از سیمان دارای آن چنان جامعیتی است که می تواند شامل انواع چسبها از جمله چسبهای مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ یا سنگ و فلزات به یکدیگر بکار می روند نیز بشود.

-1-2-5 مراحل تولید سیمان

- مواد اولیه سیمان پرتلند
- استخراج مواد اولیه

- خرد کردن مواد اولیه

- مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازی

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید