دانلود مقاله هوش و عوامل موثر در کم هوشی

word قابل ویرایش
47 صفحه
18700 تومان

هوش و عوامل موثر در کم هوشی


مقدمه:
فرهنگ ، مانترین وجه زندگی بشر توصیف شده است. در تعریف این منشور چندوجهی، دیدگاههای گوناگون متفکران و اندیشندان، دست یابی به یک فصلمشترک را دشوار می سازد. اما در تعریفی نسبتاً عام فرهنگ را می توان مجموعه ای از معارف، اعتقادات، اخلاق و آداب و رسوم و نیز جهت گیری هایی برشمرد که در ابعاد مختلف، مسائل عمده ی هستی و حیات رابرای بشر وجوامع بشری معنا و مفهوم می بخشند.


فرهنگ را میتوان روح بالنده ی بشر توصیف کرد. روح بی تابی که در تقابل مستمر جوامع انسانی، تاثیر می پذیرد و با خلق هویت واقعی انسان جوهره ی او را عینیت می بخشند. فرهنگ، دژ حیات یک ملت است که برفراز قله ی هستی یک ملت بنا می شود. فرهنگ صحیح، شخصیت فردی و اجتماعی بشر را شکل می دهد در سایه ی روشن هجوم اندیشه ها، رازهای سربه مهرزندگی را برای اوفاش می سازد و در تاریکی اوهام شمع پرفروغ چگونه بودن رابر می افزود. فرهنگ مبنایی است برای توجیه رفتار انسان، انسان ها برای توجیه کردن

اعمالش در کارها باید به فرهنگ رجوع کنند. فرهنگ افعال انسان را تک به تک شکل می دهد. فرهنگ هر جامعه را ثقل معنوی ان اجتماع در مجموعه هستی نیز تعریف کرده است انقلاب اسلامی در متن و جوهره ی اصلی خویش انقلابی فرهنگی است. با توجه به واقعیات موجود، تشکیل در وجود تهاجم فرهنگی نشان دهندهی نوعی ضعف خصلتی و یا بینشی است.


مخاطبان تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی واقعیتی است که وجوه پنهان آن بسیار فراتر از تابعاد آشکار آن است به همین دلیل درک آن نیاز ضد دقت نظر و حساسیت ک امل به ارزش های انقلابی- اسلامی است. تهاجم فرهنگی مخاطبان خاص و عامی دارد که به دقت انتخاب شده اند و در قبلا هر یک از آنها روش های خاصی به کار گرفته می شود. در طیف اول انی مخاطبان، قشرهای تحصیل کرده و دانشگاهی و بهتعبیر دیگر کسانی قرار دارد که از دیدگاه سازمان دهندگان تهاجم فرهنگی، کادرهای آینده نظام محسوب می شوند. در گوره دوم مخاطبان هجوم

فرهنگی غرب، توده های مردم به عنوان حامیان اصلی و بدنه ی نظام قرار دارند. تاسیس دانشگاه در کشور اگر چه می توانست در روند رشد و توسعه گام بلند ی باشد اما به دلیل خود باختگی طراحان آموزش عالی در برابر فرهنگ غرب و ضدیّت رژیم پهلوی با دین و مذهب، پایه گذار انحافی عمیق در کشور به ویژه در نسل دانشگاهی شد. تحلیل ها و واقعیاتی که بخشی از آنها بازگو شد، کارگزاران تهاجم فرهنگی ا به ااین جمع بندی رسانده است که انرژی عمده ی خود را بر روی قشرهای جوان و دانشگاهی یا مدیران آینده ی نظام را تحت تاثیر معیارهای مورد نظر غرب قرار دهند و از این طریق منافع خود را تامین کنند. برای تغذیه فکری غیردانشگاهی قشرهای تحصیل کرده و تکنوکرات ها نیز در چهارچوب سناریوی کلی تهاجم

فرهنگی، ورشهایی پیش بینی شده است. در مجموعه ی این روشها نشریات تبلیغ کننده یا ررزش های لیبرالیستی جایگاه ویژه ای دارند. برای طیف دوم ماطبان تهاجم فرهنگی یعنی توده های مردم نیز، مبلغّان و مروّجان فرهنگ واحد جهانی سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند. مردم مسلمان در واقع عقبه ی انقلاب اسلامی به شمار می آیند و دشمن درصدد است با بمباراه فرهنگی- تبلیغاتی این عقبه و تغییر ارزش های اسلامی- انقلابی آن، تکیه گاه استراتژیک را از بین ببرد.
اهداف تهاجم فرهنگی


تهاجم فرهنگی در کلیت خود اهداف متعددی را دنبال می کند که هریک از آنها بر مبنای در جه ای اهمیت و اولویت، بخشی از سناریوی هجوم فرهنگی غرب را به خود اختصاص داده اند. اما آنچه در جوهره ی تمامی این اهداف جاری است ضریب با دین و مذهب است. خمینی کبیر به عنوان رهبر ملّت مسلمان ایران در تمامی مراحل شکل گیری، پیروزی و استمرار نهضت، کلیه ی مواضع، تاکتیک ها و استراتژیک انقلاب را از متن و جوهره ی دین استخراج می کرد و این وقعیت از همان آغاز، سلطه گران را سخت در اندیشه رو برد. صلابت امام خمینی در پایداری و استقامت در برابر تمامیت کفر و شرک و نفاق، د رحقیقت تجلّی قدرت دین و هدایت زندگی بشر و جلوه ای از نفوذ فوق العاده ی علمای بیدار اسلام در توده های ملّت بود که معاندان با نهضت اسلامی را نیز وادا به اعتراف کرده است. نظریه پردازان ه جوم فرهنگی قطب های قدرت، به ترویج جدایی دین از سیاست به عنوان زمینه ساز تحقق اهداف ضد اسلامی- ایران خود به ویژه از راه های غیرمستقمی، امید فراوان بسته اند.


از دیگر اهداف تهاجم فرهنگی غرب و روشنفکران وابسته به مبانی انقلاب اسلامی ترویج جدایی دین از سیاست است. تاریخ نشان می دهد که هرگاه ملت های مسلمان با درک عیمق از اصول اسلامی، حضور در صحنه ی سیاست را بر خود ؟؟؟ دانسته اند و د رپرتو اسلام به حل مشکلات خود اندیشیده اند، ارتقای کیفی و رند پیشرفت واقعی آن جامعه نیز شتاب محسوس یافته است. سلطه گران تاریخی نیز بر همین مبنا، همواره تلاش کرده اند از توجه مسلمانان به مسائل سیاسی جلوگیری کنند و دین اسلام را در محدودة احکام و

عبادات فردی محصور سازند؛ اما تجربه ی اساسی ملت مسلمانان ایران در اعتقاد به یگانگی دین و سیاست که سرنگونی رژیم ستمشاهی و تاسیس حکومت اسلامی را به دنبال آورد، نظریة یگانگی دین و سیاست را در ساله های پس از پیرورزی انقلاب به تدریج در افکار عمومی ملّت های مسلمان نفوذ داده و منشأ بیداری و تحرّک و قیام شده است. نظریه پردازان هجوم فرهنگی قطب های قدرت، به ترویج جدایی دین از سیاست به عنوان زمینه ساز تحقق اهداف ضد اسلامی – ایرا خود به ویژه از راه های یغرمستقیم، امید فاوان بسته اند.
« خط نفوذ» عنوانی استکه صاحب نظران برای تبیین خط مشی اجرایی تهاجم هنگی غرب برگزیده اند. بر اساس این خط مشی، عناصری که ناخودآگاه یا خودآگاه به دام ترویج اندیشه های غربی لغزیده اند، در مراکز مختلف علمی، فرهنگی، ا جتماعی، اقتصادی و سیاسی شناسایی می شوند و مورد حمایت مستقیم یا غیرمستقیم قرار می گیرند. هم زمان عناصر

مورد نظر در حرکتی بعلی و نامحسوس تلاش می کنند به این گونه مراکز نفوذ یا بندو بدون ایجاد حساسیت، به طور غیرمستقیم به ترویج روش هایی بپردازند که در نهایت، ارزش ای اسلامی و انقلابی را کم رنگ می سازد. به موازات این اقدامات، نشریات و مطبوعات روشنفکری وابتسه در داخل کشور نیز فعال هستند و پدیده هایی را که در عمق تفکرات خود و امدار لیبرالیسم و اومانیسم هستند تقویت می کنند این روش اجرایی به طور عمده تحقق اهدافی را دنبال می کند که در این مجموعه مورد بررسی قرار می گیرد. غفلت و تسامح در برابر آثار رو به افزایش خط نفوذ در برخی سازمان ها و دستگاه ها و نیز در عرصه مطبوعات کشور بی شک به طراحان هجوم فرهنگی غرب فرصتی پیش از گذشته می دهد.
مجدیان تهاجم فرهنگی


تهاجم فرهنگی غرب به مبانی ارزشی ملت مسلمان ایران سناریویی چند وجهی است که در دو شاخه عمده تهاجم به باورهای عقیدتی و هجوم به مبانی و ارزش های اخلاقی دنبال می شود برخی تحصیگران اجتماعی تاریخی معتقدند هدف استراتژیک این سناریونسل دوم انقلاب اسلامی است نسلی که به مقتضای سن خود معضلات اخلاقی – فرهنگی رژیم نوجوانی و جوان زمینه بالقوه ای را برای پذیرش معیارهای هنارای بیگانه داراست این نظریه پردازان تاکید می کند نسل دوم هر انقلاب در انتقال ارزش ها و باورهای جدید به سل های بعد اهمینت خاصی دارد.


در وند پیچیده تحقق اهداف تهاجم فرهنگی غرب روشنفکران وابسته نقش عمده و اساسی بر عهده گرفته اند بهایی که طراحان هجوم فرهنگی برای روشنفکران غرب زده قائل هستند در تحلیل محتوای جریان روشنفکری در تاریخ معاصر ایران ریشه دارد.
بر اساس مدارک تاریخی می توان تاکید کرد که روشنفکری از همان ابتدا در ایران بیمار متولد شد و با خود کم بینی در برابر پیشرفته های ظاهری غرب از ادای رسالت خویش بازماند در مقابل روشنفکران شرق زده دسته دیگری از نویسندگان خطیبان شاعران و تحصیل کرده ای وابسته قرار داشتند که غب را قبله آمال بشریت می پنداشتند این افراد در برابر پیشرفت

های مادی و تکنولوژیک غرب چنان دچار خواباختگی و استحاله شده بودند که با فراموش کردن فرهنگ و تمدّن دیرین ایران غرب را تمدن برتر تاریخ بر می شمردند و تنها راه بخای را در تسلیم و تمکین به معیارها و شیوه های زندگی غربی جستجو می کردند. روشنفکری وابسته اکنون نیز درصدد برآمده است بار دیگر در خدمتی بزرگ به قطب های قدرت پرچم بیگانه را بر بام بلند فرهنگ مذهبی- ملی این سرزمین علم سازد و با ایفای نقش ویژه خود ارسناریوی تهاجم فرهنگی غرب ارزش ها و باورهای ملت ایران ا از هز طریق ممکن مورد تهاجم قرار دهد و مبارزه با نظم اسلامی را با شیوه های پیچیده فرهنگی دنبال کند خود باختگی در برابر بیگانگان از جمله خصوصیاتی است که از اولین روز تولد روشنفکری وابتسه در ایران تاکنون

به نحو کاملا آشکاری در ذهنیات روشنفکران استمرار یافته است خودباختگی در براب غرب توان کلامی یا قلمی خود را در خدمت اهداف دشمنان این ملت به کار گرفته ند. وابستگی روشنفکران وابتسه به دشمنان اسلام و ایران به ویژه آمریکا و صهیونیست ها نیزا به تحلیل ندارد و بر منبای اطلاعات موجود به راحتی قابل لمس و درک است از دیگر ویژگی های روشنفکران وابسته ضدیت با مذهب است این خصوصیات باعث شده است در کلیه تحولات و رویدادهای سده های اخیر روشنفکران وابسته رو در روی ملت مسلمان قرار گیرند روشنفکر وابتسه عنصری است که معمولا از لحاظ روحی دچار مشکلات خاصی است و نداشتن تاثیر در جامعه غالبا او را به این ج مع بندی می رساند که توده های مردم قدرت فهم ودرک

ادیشه های روشنفکران را ندارند به همین دلیل به تدریج دچار عقدة خود بزرگ بینی می شود و به خود اجازه می دهد به راحتی به مردم توهین کندو فرهنگ مذهبی آنها را عقب افتاده بداند فساد اخلاقی از دیگر ویژگی های روشنفکران وابسته به شمر می رود تاملی در زندگی شخصی این گونه افراد به روشنی نشان می دهد که روشنفکری وابتسه از آغاز تا امروز غالبا به هیچ مبنا و معیار اخلاقی مورد احترام مردم پایبند نبوده است.


تدوین دایره المعاعرف ایرانیکا
تهاجم فرهنگی در کلیت خود اهداف مقطعی یا دراز مدتی دارد که به تناسب اهمیت هر یک از این اهداف مخاطبان حقیقی ای حقوقی آنها و دیگر پارامترهای عینی و ذهنی این مقوله با تاکتیک های متفاوت و در اشکال گوناگون دنبال می شوند. کارگزاران تهاجم فرهنگی هدف های خاصّی را نیز دنبال می کنند که دارای پیچیدگی فراوان است و درک ان جز با هوشیاری و سلامت فطری و فکری و تحلیل و تاویل عمیق ابعاد مختلف تقابل تاریخی حق و باطل باه ویژه در عرصه های فرهنگی امکان پذیر نیست این گونه اهداف استراتژیک که غالبا در چهارچوب شبکه فراماسونری جهانی تعقیب می شود عمدتا گسترده تاریخ و فرهنگ یک ملت را نشانه می رود و مخاطبان بسیار فراتر از یک ملت و حتی یک نسل بشری را مد نظر دارد این اهداف که در زمره لایه های بسیار پنهان سناریوی تهاجم فرهنگی است طبعاً نیازمند تحقیقی در خور بینشی وسیع و تحلیلی واقع بینانه است.


دائره المعارف و یا به تعبیر دقیق تر داشنامه در تعریفی عام به مجموعه ای از اطلاعات و دانتنی ها اطلاق می شود که غالبا حوزه وسیعی از علوم و معارف را در بر می گیرد این حوزه تحقیقاتی و مطالعاتی اگر گسترده حیات فرهنگی یک ملت یعنی تاریخ و فرهنگ و تمدّن آن را در بر گیرد دایره المعارف را دارای شانی عظیم می سازد چرا که دایره المعارف یا دانشنامه هر کشور در واقع شناسنامه منحصر به فرد آن ملت به شمار می آید و به عنوان مرجعی بی نظیر برا تحقیق و پژوهش ها یترایخی محقان و اندیشمندان ذهنیت کلی جامعه بشری به ویژه متفکران و صاحب نظران را نسبت به آن ملّت شکل می دهد.


دائره المعارف هر کشور به دلایل مختلف از جمله جامعیت و شمول همه جانبه و نیز انرژی انسان و ملی فراوانی که صرف تهیه و تدوین آن می گردد در طول حیات هر ملّت تنها یک بار تدوین می شود و سپس در عبور از تحولات و فراز و نشیب حوادث تکمیل و تجدید چاپ می گردد به دلیل این اهمیت بی بدیل اندیشمندان و روشنفکران متعهد هرملّت در مورد صحّت دقّت مسئولیت می کنند و اجازه نمی دهند بیگانگان به ویژه کسانی که در تضاد و تقابل فرهنگی با آن ملّت قرار دارند در تهیه و تدوین دانشنامه آن کشور دخالت کنند این اهتمام و حساسیت ویژه که کاملا در عقلانی و قابل تحسین به نظر می رسد به گونه ای در فرهنگ عمومی ملت ها نهدینه شده است که اقدام بیگانگان در نوشتن دائره المعارف برای یک

کشور توهینی آشکار و پنهان ا« یعنی دولت آمریکا سازمان CIA و مؤسسات وابسته و تعدادی از شبه روشنفکران فراماسون سعی می کنند آن را به عنوان دائره المعارف فرهنگ و تمدن ایران طرح و معرّفی کنند ا«چه در گام اول قابل تامّل و تاسفی عمیق می باشد و در یچه ای رو به واقعیات و حقایق تلخ پشت صحنه این سناریو می گشاید ترکیب نویسندگان این مجموعه است همانگونه که روشن شد دائره المعارف هر کشور از زاویه ای خاص معرف شأن فرهنگی آن ملت در مجموعه تمّدن بشری است و به دلیل اهمیت وصف ناپذیر خود هیچ ملتی اجازه دخالت را در تدوین آن نمی دهد اما جالب اینجاست که اکثر قریب به اتفاق نویسندگان مجموعه ای که دائره المعارف فرهنگ و تمدن ایران نامیده می شود غیرایرانی و از

عناصر غربی این مجموعه فعال بوده اند دویست و سی و یک نفر آمریکایی اروپایی و یا از ملیت های مختلفند و تنها حدود سیزده درصد یعنی سی و هشت نفر ایرانی هستند برای تهیه این جلد سی و یک عنصر به ظاره فرهنگی نیز مورد مشورت قرار گرفته اند و از نظریات آنها استفاده شده است که از این میان تنها سه نفر ایرانی هستند و بقیه از کشورهای بیگانه اند البته عناصر به ظاهر نویسنده ایرانی این مجموعه نیز غالبا روشنفکران وابتسه و یا غرب زده ای نظیر چنگیز پهلوان- ایرج افشار- و داریوش آشوری هستند ضمن آنکه برخی نیز نویسندگان و متفکران محسوب می شوند که به دلیل ناآگاهی و بی اطلاعای از ماهیت وابتسه و اغراض خاصی گرداندگان تعریف نامه ایرانیکا تنها با انگیزه های علمی به همکاری با آن پرداخته اند آمار و ارقام مستند یاد شده نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا که تنها در دو سه قرن اخیر پا به عرصه تاریخ بشر گذاشته است با جمع آوری صدها عنصر غربی و

مستشرق جهت دارو استفاده از تعداد معدودی روشنفکر وابتسه و فراماسون ایرانی مستقر در آمریکا و نیز تعدادی شبه روشنفکر مستقر در ایران برای ملت مسلمان و با فرهنگ ایران که پیشینه درخشان آن در تاریخ و تمّدن دیرینه بشری حقیقتی انکارناپذیر به شمار می رود اقدام به نوشتن مجموعه ای کرده است که عنوان تعریف نامه ایرانیکا تحقیقاً بهترین و واقعی ترین عنوان و تفسیر آن محسوب می شود تحریف نامه ایرانیکا مجموعه ای است که مرکز ایران شناسی دانشگاه ملمبیا که از جمله بازوهای تحقیقاتی و پژوهشی CIA محسوب می

شود آن را در دست تهیه و تدوین دارد این مجموعه بر اساس اظهارات کلمبیا شامل اطالعاتی اساسی درباره فرهنگ ایران از تاریخ و باستان شناسی و جغرافیا و مذاهب آن گرفته تا فلسفه و عرفان و موسیقی و مردم شناسی و اقتصاد و فولکلور و شرح حال مردان و زنان بزرگ و شهرها و رودها و کوه ها و حیوانات و نباتات می باشد ایرانیکا در مروری اجمالی در برخی موضوعات و مقوله ای خنثی نظیر جغرافیای طبیعی و حیات وحش از فوائد مشخصی برخوردار است کنگره آمریکا چندماه قبل رسماً اعلام کرد برای عملیات خرابکاری در ایران بودجه ای معادل بیست میلیو دلار اختصاص داده است. گستاخی سردمداران کاخ سفید و نظام سلطه بین الملل در اعلام رسمی دختالت در امور کشورهای دیگر از طریق طراحی

سازمان دهی و جرای عملیات خرابکارانه واقعیت مشمئز کننده ای است که تحقیقاً از خوی تجاوزکارانه امپریالیسم ناشی می شود به تعبیر روشن تر آمریکا در حالی که برای خرابکاری در ایران بیست میلیون دولار بودجه اختصاص می دهد برای تهیه تعریف نامه ای که تلاش می شود دائره المعارف فرهنگ و تمدن ایران تبلیغ گردد اعباری بالغ بر یکصد و هفتاد دو پنج درصد کل این بودجه را در نظر می گیرد این واقعیت به خوبی آشکار می سازد که نظام استبداد بین الملل در سال های اخیر فعالیت هی ود را برای مقابله با ملّت مسلمان ایران به استحاله درونی نظام اسلامی عمدتا بر مسائل به ظاهر فرهنگی متمرکز کرده است به گونه که برای اجرای تنها یکی از طرح های خود در چهارچوب سناریوی تهاجم فرهنگی بیش از

کل بودجه عملیات خرابکاری در ایران اعتبار تخصیص می دهد آنچه گذشت بررسی اجمال برخی اهداف پشت پرده تلاش آمریکا و سازمان جاسوسی آن کشور برای تهیه و تدوین تحریف نامه ایرانیکا بود تحریف نامه ای که به رغم کارگزاران مراکز فرهنگی قطب های قدرت دائره المعارف فرهنگ و تمدن ایران محسوب می شود در این بررسی ویژگی های شخصیتی احسان یار شاطر رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا و سردبیر ایرانیکا نیز در حدّ فرصت مورد مطالعة کلی قرار گرفت اما ابعاد مقوله پیچیدة ایرانیکا در این مختصر محدود نمی وشد چرا که بررسی دقیق منابع تامین بودجه هنگفت این مجموعه کادرها و همکاران ایرانیکا در آمریکا و در ایران و نیز راه های نفوذ این مجموعه در داخل کشور از مسائلی استکه در شناخت روش های پنهان مراکز کنترل فرهنگ جهانی برای استحاله درونی ملّت مسلمان ایران تاثیر مشخصی خواهد داشت.


تهاجم فرهنگی
تهاجم فرهنگی سناریویی است پیچیده که ساده اندیشی در قبال آن و یا محصور کردن این مقوله در چهارچوب برخی ناهنجاری هی رفتار فردی و اجتماعی نسل جوان و نوجوان امکان درک جوهر اهداف استراتژی و تاکتیک های آن را عملاً از بین می برد و با ایجاد انحراف در برداشت عمومی و حتّی ذهنیت اندیشمندان از بسیج اندیشه ها برای دست یابی به راه های اصولی مقابله با تهاجم فرهنگی جلوگیری می نماید به جز دانشگاه کلمبیا که به دلیل نفوذ صهیونیست ها در ارکان آن در ماین مراکز دانشگاهی آمریکا اشتعار خاصی دارد دیگر منابع مالی ایرانیکا نیز هر یک به گونه ای دولت آمریکا یا CIA در ارتباط اند به عنوان نمونه بنیاد علوم انسانی که رسما یک موسسه دولتی آمریکا به شمار می آید بر اساس اذعان گردانندگان

تعریف نامه ایرانیکا بخش اعظم هزینه های آن را تامین می کنند بر اساس اطلاعات موثق دیگر منابع مالی تحریف نامه ایرانیکا عبارتند از بنیاد کیان که خود از طریق CIA تقویت و حمایت می شود بنیاد محوی متعلق به دلال تجارت بین الملل اسلحه یعنی ابوالفتح محوی بنیاد آمریکایی پلی گتی سازمان صهیونیستی و به ظاهر فرهنگی ایرانیان یهودی و آمریکا سازمانی که جلسات خود را رسماً با سرود آمریکا و اسرائیل آغاز میکند، بنیاد دانشنامه ایران که در آمریکا رسماً از دادن مالیات معاف است همان گونه که در چارت کلی ایرانیکا دیده می شود پنج شاخه ساخترای به طور مستقیم زیر نظر یار شاعطر فعالیت می کنند بررسی آماری نشان می دهد که اگرچه کادرها و همکاران ایرانیکا بر اساس موضوع مورد بحث عمدتاً متغیرند

اما در حال حدود هشتاد درصد انها غیرایانی و اغلب از عناصر صهیونیست یا مستشرقین جهت دار غربی هستند تهاجم فرهنگی متکی بر جمع بندی تاریخی نظام سلطه از روش های مختلف نفوذ رخته و مقابل با نظام های مردمی ومذهبی برای تحقق اهداف تاکتیکی ای استراتژیک خود از ابزارها روشها و محمل های مختلفی سود می جوید که پژوهش و مطالعه درباره هر یک از آنها شناخت بهتر و عمیق تر این مقوله ا ممکن می سازد و از درون کسب آگاهی سیستماتیک راه های مقابله با این پدیده را به گونه ای روشن متجلّی می نماید برخی از این روشخها و ابزارها و محلم ها با تاملی اندک قابل درک و دریافت عمومی اند و برخی دیگر به دلیل پیچیدگی های مختلف نیاز به تامل و دقّت بیشتری دارند از جمله این روش ها که در سال های اخیر در داخل و خارج از کشور در بستری واحد اما به اشکال تقریبا متفاوت مور استفاده کانونهای کنترل فرهنگ جهان قرار گرفته تشکیل سازمان ها و مراکز به ظاهر

غیرسیاسی است این واحدها و هسته پا تشکیلاتی که تحت عناوین مختلف لمی ادبی تارخی هنری و فرهنگی تاسیس می شوند در داخل ایران نوعاً در کشل محافل و مراکز به ظاهر فرهنگی بروز می یابند در حالی که در خارج از کشور عمدتاً در قالب بنیادها و مراکز مختلف به ظاهر علمی- فرهنگی تاسیس می گ ردند تاسیس بنیادها و مراکز به ظاهر غیرسیاسی برای پیگیری و تحقق اهداف سیاسی از سیاست های شناخته شده نظام استبداد بین الملل به شمار می رود. تهاجم فرهنگی متکی بر جمع بندی تاریخی سلطه از روش های مختلف نفوذ رخنه و مقابل با نظام های مردمی و مذهبی برای تحقق اهداف تاکتیکی یا استراتژیک خود از ابزارها، روش ها و محمل های مختلفی سود می جوید که پژوهش و مطالعه درباره هر یک از اها شاخت بهتر و عمقیق تر این مقوله را ممکن می سازد واز درون کسب آگاهی سیستماتیک ره های مقابل با این پدیده را به گونه ای روشن متجلی می نماید برخی از این

روش ها و ابزارها و محمل ها با تاملی اندک قابل درک و دریافت عمومی اند و برخی دیگر به دلیل پیچیدگی های مختلف نیاز به تامل و دقت بیشتری دارند از جمله این روشها که در سال های اخیر در داخل و خارج از کشور در بستری واحد اما با اشکال تقریبا متفاوت مورد استفاده کانون های کنترل فرهنگ جهانی قرار گرفته تشکیل سازمان ها و مراکز به ظاره غیرسیاسی است این واحدها و هسته های تشکلاتی که تحت عناونی مختلف علمی ، ادبی، تاریخی و فرهنگی تاسیس می شوند و داخل ایران نوعاً درشکل محافل و مراکز به ظاره

فرهنگی بروز می یابند در حالی که در خارج از کشور عمدتا در قالب بنیادها و مراکز مختلف به ظاهر علمی- فرهنگی تاسیس می گردند تاسیس بنیادها و مراکز به ظاهر غیرسیاسی برای پیگیری و تحقق اهداف سیاسی از سیاست های شناخته شده نظام استبداد بین الملل به شمار می رود این روش به ویژه در ق رن اخیر آثار مثبت خود را دحقق اهداف مورد نظر جب هه استکبار به خوبی آشکار ساخته است به همین در موج جدید تهاجم فرهنگی نیز استفاده از این روش مورد توجه جدی سازماندهندگان تهاجم فرنگی قرار گرفته است. البته در استفاده از این شیوه نسبتا قدیمی، تغییراتی متناسب با شرایط جدی زمان و مکان نیز مدنظر کارگزاران کانون های کنترل فرهنگ جهانی قرار داشته است. از لحاظ تاریخی، بنیادها در

دهه های اخیر از جمله مراکز اصلی سازمان دهی امکانات مادی و غیرمادی نظام سلطه بوده اند. به شهادت اسناد و مدارک موجو این مراکز به ظاهر غیرسیاسی با سازماندهی خاص و با استفاده از خلل های ساختاری یا نیازهای کشورهای مختلف به مثابه اهرم خزنده و نفوذا را قطب های قدرت در درون ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ملت های مختلف رخنه می کنند و آن ها را از دورن به معیارهای مورد نظر غرب سمت و سو می دهند. ؟؟؟ فرهنگی در گستره وسیع خود به رویکردهایی متمایل است که حساسیت مخاطبان را برناینگیزد و پنهان از توجه عمومی، افکار قشرهای مختلف مردم را در حرمتی تدریجی و آرام به اهداف مورد نظر کانون های کنترل فرهنگ مجانبی سمت و سو می دهد. درچارچوب این استراتژی،

تشکیل بنیادها کم اند به ظاره فرهنگی تبلیغاتی تاکتیک مشخص است که سازمان دهندگان تهاجم فرهنگی در سال های اخیر باتوجه بیشتری آن را دبال کرده اند. در پرتو جمع آوری و بندی تاریخی نظام سلطه از روش رخنه و نفوذ فرهنگی در سال های اخیر مراکز به ظاهر غیرسیاسی متعددی پا به عرصه حیات سیاسی گذارده اند که در نهایت اهداف مورد نظر غرب را در تهاجم به فرهنگ اصیل مردم مسلمان این سرزمین دنبال می کنند.


بنیاد؟؟؟ از دیگر مراکزی است که در آمریکا به موازات دیگر مراکز پیش بینی شده در سناریوی تهاجم فرهنگی به دفاع از فرهنگ مورد نظر غرب مشغول شده است. این تشکلات در سال 1364 تاسیس شد. هیاتمدیره انی نشریه تاز عناصری ؟؟؟؟ محمود گودرزی و علی سجادی تشکیل شده است.


بنیاد مطالعات ایران در چارچوب تهاجم فرهنگی نظام استبدادی بین الملل تاکتیک تشکیل شورا ومراکز و بنیادهای به ظاهر غیرسیاسی به گونه ای مورد تاکید قطب های قدرتمند قرار دارد که اشرف پهلوی مهره یا به نام رژیم ستمشاهی نیز برای اثبات خوش خدمتی خود به صهیونیسم اقدام به تاسیس بنیاد کرده است. اشرف پهلوی دلال مواد مخدر و سمبل انحراف اخلاقی و فساد تهوع آور رژیم پهلوی این مرکز را در سال 1360 به عنوان بنیاد مطالعات ایران در آمریکا پایه گذاری کرده است.


ترویج و تبلیغ ملی گرایی تهاجم فرهنگی به استناد اینکه واقعیت هایی که درک آنها گاه تاملی فراتر از برسی عام مقوله های عادی می طلبد طرح و برنامه های پیچیده و چند لایه است که با وجود برخی تفافل ها، ساده اندیشی ها و سطحی نگریستی ها به حرکت گسترده اما خزنده خود ادامه داده است.
برداشت های متفاوت از مقوله ملّی گرایی


که به دودسته تقسیم می شود. 1- ملی گرایی لائیک یا غیرمذهبی. 2- ملی گرایی التقالی
ملی گرایی لائیک: در ایران ماهیت اصلی خود نوعی شیفتگی آشکار به معیارها و تقلبد ناشیانه از تئوری هاو نظریات غربی است که در آن واقعیت ها و شرایط خاص کشور و باورهای عمیق و اقتصادی مردم را به طور کلی و کامل نادیده گرفته شده است. تقلید کورکورانه ملی گرایان آن مقطع از تاریخ غرب آشکار می سازد.
ملی گرایی التقالی: در نقد و ارزیابی مستند دیدگاه ها را ملی گرایان لائیک مشخص گردی که ناسیونالیسم یامیهن پرستی ستبر واحد تلاش های مختلف بوده است که مخالفان و معاندان با فرهنگ اصیل ملت سلطان ایران در دهه های اخیر به منظور کم رنگ کردن ارزش ها و معیارهای اسلامی سازمان داده اند که در تاریخ معاصر ایران با تعبیری چون ملی گرایی مذهبی معادل بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 47 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد تیز هوشی

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
تیز هوشیمقدمه:از دیدگاه سنتی تیز هوشی مبتنی بر هوش کاملی است که بوسیله یک تست هوشی وانفرادی اندازه گیری می شود.از تستهایی که معمولاً برای سنجش هوش بکار می رود ، می توان از آزمون هوشی استنفورد- بینه و آزمون هوشی تجدید نظر شده و کسلر که مخصوص کودکان ساخته شده است ، نام برد. از نظر سنتی ، کودکان تیز هوش شناخته م ...

دانلود مقاله تست هوشی گودنیاف ( آدمک )

word قابل ویرایش
41 صفحه
21700 تومان
طریقه امتحان کردن:آزمون آدمک را می توان بصورت انفرادی و گروهی اجرا کرد نکاتی که در اجرای این آزمون مورد توجه است عبارت است از:1- کودکان باید مداد مشکی و کاغذ سفید داشته باشند و همچنین می توانند از مداد پاکن استفاده کنند اما از مداد رنگی و خط کش استفاده نکنند.2- مشخصات کودک را بر ورقه ای جدا یا بالای صفحه به گ ...

دانلود مقاله بررسی هوش دیداری – فضایی و عوامل موثر بر آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر گذشته مردم باور داشتند که هوش بشر، پدیدهای ثابت و قابل اندازهگیری با تستهای IQ یا استاندارد شده است. در پاسخ بـه ایـن بـاور عمـومی، هوارد گاردنر تئوری هوشهای چندگانه را ارائه نموده است که در آن توانایی هوشی فرد با آموزش متناسب میتواند رشد یابد. گـاردنر هـوش را بـه 8 طبقه متفاوت تقسیم میکند. یکی از انو ...

مقاله بررسی عوامل موثر در پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی ( مطالعه مورد : روستاهای شهرستان پاسارگاد )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی عوامل موثر در پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی (مطالعه مورد: روستاهای شهرستان پاسارگاد) چکیده پایین بودن بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین ویژگی های اقتصادی مناطق روستایی ایران است. یکی از عوامل موثر در این امر، قطعه قطعه بودن اراضی ...

مقاله عوامل موثر بر شایسته سالاری در سازمان ( مطالعه موردی : بانک کشاورزی )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عوامل موثر بر شایسته سالاري در سازمان (مطالعه موردي: بانک کشاورزي)   چکیده بحث شایسته سالاري به عنوان یک گفتمان در جامعه ما همیشه مطرح بوده است اما هیچگاه به صورتی مستمر در نظام ما توسعه نیافته است و چه بسا در بخش هایی بطور نامطلوب درهم تنیده شده و با نقطه ایده آل فاصله دارد. امروزه، شایسته سالاري و است ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی شعب در بانک ( مطالعه موردی : شعب بانک پارسیان استان تهران )

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی شعب در بانک (مطالعه موردي : شعب بانک پارسیان استان تهران) چکیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانـک ها باید پیوسته خدمات جدیدي با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرف ...

مقاله شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت ارتباط بامشتری ( CRM ) مطالعه موردی : صنعت نساجی کویر

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت ارتباط بامشتری((CRM مطالعه موردی:صنعت نساجی کویر چکیده بی شک می توان گفت مهم ترین دارایی اغلب سازمانها مشتریان آنها هستند.توجه جدی به مشتری ، لازمه تداوم فعالیت در بازارهای رقابتی امروز است.از طریق جلب رضایت مشتری، سازمانها می توانند هزینه های تولیدشان را ...

مقاله عوامل موثر بر مطلوبیت فضای آموزشی ( مطالعه موردی : سه دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانه در منطقه شش تهران )

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عوامل موثر بر مطلوبیت فضای آموزشی (مطالعه موردی: سه دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانه در منطقه شش تهران) چکیده یادگیری بخش مهم و تاثیر گذاری در زندگی هر فرد میباشد، انسانها حتی زمانی که به یادگیری فکر نمی-کنند، در حال یادگیری هستند و از آنجایی که رفتار انسان نیز در محیط رخ میدهد، لذا راههای گوناگون رف ...