بخشی از مقاله

ویندوز 98

مقدمه
ويندوز 98 يك سيستم عامل گرافيكي است.
براي اجراي ويندوز 1،3 بايد ابتدا كامپيوتر را باDOS اجرا نمود. اما همان نسخه هاي اوليه ويندوز نيز به دليل فرا هم كردنرابط گرافيكي كاربربسيار مورد توجه قرار گرفتند. نسخه هاي بعدي ويندوز (ويندوز95،97وبالاخره ويندوز98)علاوه بر اين كه رابط گرافيكي بهتري را فراهم كردند. مديريت كل سيستم كامپييوتري را نيز به صورت مستقل بر عهده گرفتند و به عنوان سيستم عامل مطرح شدند.
هر برنامه در يك پنجره اجرا مي شود.پنجره ها نيز با اجزاي گرا فيكي مانند منو ها،نوار ابزار ها ،دكمه هاو...استفاده از برنامه ها را ساده تر مي كنند.
ويندوز98يك سيستم عاملMulti task است،يعني ميتواند چند برنامه را با هم اجرا كند،هر برنامه در پنجره خودش اجرا مي شود.
براي اجراي ويندوز98نيازي به Dos نداريد.

Desktop ويندوز 98:
ويندوز 98 تمام صفحه نمايش را ناحيه كاري مي داند و ان را Desktop
مي نامد.
يك پيكان سفيد رنگ در ميانه Desktop:
اين پيكان ،نشانگر ماوس است.
چند تصوير گرافيكي كوچك كه در كناره چپ Desktop چيده شده اند:
اين تصاوير گرافيكي ايكن نام دارد.

يك نوار باريك در پايين Desktop وجود دارد كه نام ان Taskbar است.
كار كردن با دكمه ماوس:
يكبار فشردن و رها كردن دكمه سمت چپ ماوس، كليك نام دارد.
دوبار فشردن و رها كردن متوالي ماوس،دوبار كليك نام دارد.

ايكن:
ويندوز98 ،هر برنامه و تقريبا هر موجوديتي (چاپگر، شبكه،....)
را با يك ايكن نمايش مي دهد.
اگر بر روي ايكني كليك شود،ان ايكن انتخاب شده و به صورت پر رنگ در مي ايد.
اگر آيكني به همراه ماوس كشيده شده و در جاي ديگري رها شود
از جاي خود به انجا منتقل مي شود،به اين كار كشيدن و انداختن
(Drag and Drop) مي گويند.

Task bar:
بر روي Task bar ، چند ايكن ديده مي شود:
دكمه Start در سمت چپ Task bar .
نوار ابزار در كنار دكمه Start.
ساعت در سمت راست.
ايكني به شكل بلند گو براي كنترل صداها.
و تعدادي ايكن ديگر كه بستگي به برنامه هاي نصب شده دارد.

پنجره:
بر روي ايكن My Computer دو بار كليك كنيد پنجره اي كه باز مي شود و ديگر پنجره هاي ويندوز داراي ويژگيهاي زير مي باشد:
پنجره يك قاب مستطيل شكل در Desk top است.
يك نوار رنگي در بالاي پنجره ديده مي شود كه نوار عنوان ناميده مي شود.
در گوشه سمت چپ نوار عنوان ايكن و نام برنامه اي كه در پنجره اجرا مي شود به چشم مي خورد .
اگر بر روي ايكن پنجره كليك شود منويي باز ميشود كه منوي سيستم پنجره ناميده مي شودو گزينه هايي براي جابجايي، تغيير اندازه،بستن پنجره دارد.
در گوشه سمت راست نوار عنوان ،دكمه مربعي با علامت ضربدر ديده مي شود كه دكمه بستن است.

دكمه بعدي مربع تو خالي است كه دكمه بزرگ كردن نام دارد.
دكمه بعدي علامت خط تيره است كه دكمه كوچك كردن است.
زير نوار عنوان ، نوار منو قرار دارد كه شامل تعدادي گزينه است(File،Edit،...)
زير نوار منو نوار ابزار وجود دارد ، در نوار ابزار تعدادي ابزار وجود دارد و هنگامي كه ماوس روي ان ميرود به صورت دكمه برجسته ديده مي شود.
نواري كه در پايين پنجره قرار دارد و اطلاعاتي راجع به وضعيت پنجره نشان مي دهد كه نوار وضعيت ناميده مي شود.
حركت بين پنجره هاي باز:
در ويندوز 98 مي توان چند برنامه را با هم اجرا كرد ،ويندوز براي هر برنامه يك پنجره باز ميكند اما در هر لحظه فقط يكي از پنجرها مي تواند فعال باشد .
پنجره فعال روي تمام پنجره ها قرار مي گيرد ،نوار عنوان ان رنگي (نيلي)است و تمام حركات ماوس و ضربه هاي صفحه كليد به پنجره فعال فرستاده مي شود.
براي فعال كردن پنجره غير فعال بايد روي ان كليك كنيم.

مرتب كردن پنجره ها:
اگر در جاي خالي از Task bar كليك راست كنيد،منويي باز مي شود كه سه گزينه براي مرتب كردن دارد :
Cascade Windows با انتخاب اين گزينه پنجره ها به صورت ابشاري مرتب مي شود.
Tile Windows Horizonrally با انتخاب اين گزينه پنجره ها به صورت كاشيكاري افقي چيده مي شود.
Tile Windows Vertically با انتخاب اين گزينه پنجره ها به صورت كاشيكاري عمودي چيده مي شود.
براي كوچك كردن همزمان پنجره ها گزينه Minimize All Windows را انتخاب مي كنيم.

كادر مكالمه:
كادر مكالمه نوع خاصي از پنجره است كه براي تبادل اطلاعات بكار ميرود .
در گوشه سمت راست Task bar دو بار كليك كنيد تا كادر مكالمه Date/Time Properties باز مي شود.
اندازه كادر مكالمه غير قابل تغيير است و نوار عنوان و ابزار ندارد.

Shut Down:
پيش از خاموش كردن كامپيتر بايد ويندوز را بست يا به اصطلاح ان را Shut Down كردتا ويندوز همه فايلهاي باز را ببندد.
در منوي Start گزينه اي براي Shut Down كردن ويندوز 98 وجود دارد ،اخرين گزينه منوي Start،Shut Down است.
با كليك كردن بر روي ان كادر مكالمه Shut Down Windows باز مي شود.
در كادر فوق ،چهار انتخاب به صورت دكمه هاي راديويي وجود دارد :

Shut Down:انتخاب اين گزينه تمام تنظيمات ويندوز را كه تغيير داده ايد ذخيره شده،تمام فايلهاي باز ،بسته شده و كامپيوتر اماده خاموش شدن است.
Stand by:مواقعي كه مي خواهيد كامپيوتر را براي مدتي كوتاه بدون استفاده رها كنيد،ان را در حالت Stand by قرار مي دهيم.
Restart:با انتخاب اين گزينه تمام تنظيمات ويندوز كه تغير داده شده اند ذخيره مي شود و تمام فايلهاي باز بسته مي شود وسپس كامپيوتر دوباره راه اندازي مي شود.
Restart in MS-DOS:با انتخاب اين گزينه تمام عمليات بالا انجام مي شود و سپس اعلان DOS در صفحه ظاهر مي شود .

درايوها:
درايو ها شامل :درايوفلاپي،درايو ديسك سخت،درايوCD-ROM مي باشد.
درايو هاي فلاپي با حروف A،B و درايو هاي سخت با حروف C تاZ نامگذاري مي شود.

فايل ها:
ويندوز 98 هم مثل DOS ،هر فايل را با يك نام ويك پسوند نامگذاري مي كند كه ميتواند حداكثر 255 كاراكتر باشد،مثلا پسوند هاي BAT,COM
EXE نشان دهنده فايل اجراي است.
در ويندوز 98 هر فايل علاوه بر نام وپسوند يك ايكن هم دارد.

پوشه ها:
از پوشه ها براي دسته بندي فايل ها استفاده ميشود.نامگذاري انها نيز مانند نامگذاري فايل ها است با اين تفاوت كه پوشه ها پسوند ندارند.

كار با درايو،پوشه،فايل:
يك روش براي ديدن درايو ها و پوشه ها و فايل هاي موجود در كامپوتر
استفاده ازMy Computer است.
اگريكي از درايو ها را انتخاب كنيد شرحي راجع به ان در سمت چپ پنجره ديده مي شود(نامدرايو،گنجايش درايو،فضاي خالي و پر درايو)
اگر يكي از پوشه ها يا فايل ها را انتخاب كنيد شرحي درباره ان در سمت چپ نمايش داده مي شود اين توضيح شامل نام،نوع،ساعت وتاريخ اخرين
تغيير پوشه يا فايل واندازه فايل مي باشد.
براي خروج از پوشه در نوار ابزار بر روي Up,Bake استفاده مي كنيم.

Properties(خصوصيات):

هر درايو و فايلي خصوصيات منحصر به فردي دارد.اگر روي ايكن كليك راست كنيم اخرين گزينه ان گزينه خصوصيات است.

خصوصيات درايو ها:

كادر مكالمه هر درايوداراي دو برگه General,Tools است.
در برگه General خصوصيات عمومي درايو نمايش داده مي شود
عبارتند از :
برچسب درايو ،گنجايش درايو ،نمودار دايره اي درايو

در كادر مكالمه پوشه ها و در برگه General اطلاعات زير نمايش داده مي شود :
نام پوشه ، نوع پوشه ، محل قرارگرفتن پوشه ، تعداد فايل درون پوشه
مرتب كردن ايكن،درايو...

در جاي خالي از پنجره كليك راست كنيد منويي باز مي شود كه يكي از گزينه هاي ان Arrang Icons است كه چهار گزينه دارد :
By name :از روي نام پوشه ها و به ترتيب صعودي مرتب مي كند.
By type :با انتخاب اين گزينه ابتدا پوشه ها را كه پسوند ندارند از روي نام مرتب مي كند سپس فايل هايي كه پسوند دارند مرتب مي كند .
By size : اول پوشه ها را از روي نام مرتب مي كند بعد فايل ها را از روي اندازه از كوچك به بزرگ قرار مي دهد.
By date : فايل ها و پوشه ها را از روي تاريخ ايجاد ان از جديد به قديم مرتب مي كند.
Auto arrange : مانع پراكنده شدن ايكن ها در سطح پنجره مي شود.

اجراي برنامه با دستور Ran:
يك روش ديگر براي اجراي برنامه استفاده از دستور Run ويندوز 98 است. دستور Run يكي از گزينه هاي Start است. زماني كه ان را انتخاب كنيد كادر مكالمه Run باز مي شود .
مسير كامل برنامه اي كه مي خواهيد اجرا شود در قاب جلوي Open تايپ كنيد و دكمه Ok را فشار دهيد.
اگر مسير كامل برنامه را نمي داند دكمه Brows را فشار دهيد.

پيدا كردن فايل و پو شه:
ويندوز 98 برنامه اي به نام Find براي پيدا كردن فايل و پو شه دارد Find در منوي Start است ،file or folders.. را از اين منو انتخاب كنيد .
به اين ترتيب ويندوز 98 به دنبال فايل مورد نظر شما مي گردد.

تغيير خصوصيات Taskbar:
در جاي خالي از ان كليك راست بزنيد و از منوي باز شده گزينه Properties را انتخاب كنيد به اين ترتيب كادر مكالمه Taskbar
Properties باز شود .
گزينه اول ان Always on top است كه باعث مي شود Taskbar روي همه پنجره هاي باز قرار بگيرد و هميشه قابل ديدن خواهد بود.
گزينه دوم ان Auto hide است كه باعث مي شود Taskbar در مواقعي كه نيازي به ان نيست ناپديد شود و تنها زماني پديدار شود كه ماوس به لبه اي از صفحه كه قبلا Taskbar در انجا بوده برده شود.
گزينه سوم ان Show small icons in start menu است كه باعث ميشود ايكن هاي كوچك جانشين ايكن هاي بزرگ كنوني در منوي Start مي شود.
گزينه چهارم Show clock است كه باعث مي شود ساعت در گوشه سمت راست Taskbar نشان داده مي شود .

تغيير زمينه Desktop:

اگر در جاي خالي Desktop كليك راست بزنيد و از منوي باز شده گزينه Properties را انتخاب كنيد كادر مكالمه Display properties باز مي شود كه شش برگه دارد .
برگه اول Background است كه ميتوانيد زمينه كنوني Desktop را در صفحه نمايش ببينيد و توسط Browse عكس مورد نظر را انتخاب كنيد .
اگر تصوير انتخاب شده به اندازه كافي بزرگ باشد تمام صفحه را پر مي كند اما اگر كوچك تر بود از 3 روش زير استفاده ميكنيم:
گزينه center عكس را در مركز صفحه قرار مي دهد
گزينه tile عكس را به صورت كاشي كاري نشان مي دهد.
گزينه strech عكس را به اندازه مي كشد تا صفحه پر شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید